פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון משחק "הטוב מכולם"

 • שתפו את החברים -
הגדרות
 1. "המפיקה" או "ההפקה" - אבוט המאירי תקשורת בע"מ.
 2. "הגוף המשדר" או "רשת" - חברת "רשת – נגה בע"מ" המשדרת בערוץ 2.
 3. "מועמד" - כל אדם המועמד להשתתף בתוכנית העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 להלן ושלקח חלק במיונים ו/או באודישנים לתוכנית. 
 4. "מתמודד"- אחד מבין "עשרת המתמודדים" בכל פרק בתוכנית, אשר נבחר על ידי הפקת התוכנית להשתתף בתכנית וחתם, בין היתר, על הסכם משתתף, על תקנון זה ועל כל שאר המסמכים הנדרשים ו/או שידרשו על ידי הפקת התוכנית (להלן: "מסמכי התוכנית"). 
 5. "משתתף"- אדם הנמנה על הקהל בצילומי התוכנית באולפן, אשר הוזמן להשתתף בתוכנית על ידי מערכת התוכנית וקיבל הודעת אישור על השתתפותו ואישר את נוסח תקנון זה.
 6. "קהל" או "המשתתפים"- כל המשתתפים בתוכנית בפרק מסוים.
 7. "מערכת התוכנית" - רשת ו/או המפיקה ו/או כל מי שימונה על ידן ו/או מי מטעמן.
 8. "המנחה"- מנחה התכנית, אשר זהותו תיקבע על ידי מערכת התכנית. מערכת התוכנית תהא רשאית להוסיף מנחה/מנחים נוספים ו/או לשנות את זהות המנחה/מנחים על פי שיקול דעתה. 
 9. "אתר האינטרנט של התכנית" - http://reshet.tv.
 10. "אתר המשחק"- אתר אליו יתחברו משתתפי ומתמודדי התוכנית ובו ישחקו במשחק, כהגדרתו מטה.
 11. "צילומים"- הצילומים לתוכנית, אשר יכללו בין היתר את צילום המשחק באולפן לרבות צילום המשתתפים והמתמודדים באולפן.
 
כללי
 • "הטוב מכולם" הוא משחק טלוויזיה שבו מתחרים זה בזה מתמודדים מול משתתפים מהקהל  אשר יידרשו לענות נכון ובמהירות האפשרית, על שאלות  שונות הדורשות, בין היתר, יכולת הערכה (להלן: "המשחק" או "התכנית").
 • בחתימת המתמודדים על תקנון זה ובאישור המשתתפים תקנון זה, הם מאשרים  בזה את הסכמתם להשתתף ולהצטלם לתוכנית לצורך הכללת הצילומים בתוכנית ומקנים למפיקה ולרשת את הזכות להשתמש בצילומים ו/או בתמונתם, בשמם ובדמותם בכל הקשור לתוכנית ו/או לקידומה
 • הליך המיון לתוכנית ייקבע על ידי מערכת התוכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר בכל עת תהא מערכת התוכנית רשאית לשנות את הליכי המיון ואת מהלך התוכנית וכל היבט הקשור אליהם (כולל, למשל: הוספה או ביטול של שלבי מיון או שלבי התוכנית, אופן ביצוע הליכי המיון, שינוי פרס התוכנית, שינוי תקנון זה וכיוצא באלה). בכל מקרה כאמור תביא מערכת התכנית את הדבר לידיעת המתמודדים והמשתתפים המצויים באותה עת בתכנית, ושינויים כאמור יחייבו כל מועמד ומשתתף ככל שיהיו רלוונטים ממועד ההודעה ואילך.
 
מיון המשתתפים
 • מועמדות לתוכנית יוכלו להגיש כל מי שבמועד הגשת מועמדותו הינו אזרח ישראל מעל גיל 15 שעומד בכל הדרישות המפורטות בהוראות תקנון זה ויתר מסמכי התוכנית. ההשתתפות בתוכנית אסורה על מנהלי ועובדי רשת וההפקה, וכן עובדי ספקים/קבלני משנה של ההפקה ובני משפחותיהם או בני ביתם, אלא אם נתקבל לכך אישור פרטני מראש ובכתב ממערכת התוכנית על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • המתמודדים ייבחרו על ידי ההפקה מבין מועמדים שההפקה תפנה אליהם בכל דרך שתבחר, לרבות באמצעות פניה לקבוצות של מועמדים או למועמדים ספציפיים, ו/או גיוס מתמודדים פרטני, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל מנת לזמנם לעבור אודישנים להשתתפות בתכנית. מתמודדים לתוכנית יהיו אלו אשר יעברו את האודישנים שיערכו לתוכנית ויקבלו הודעה רשמית מהמפיקה כי התקבלו להשתתף כמתמודדים בתוכנית.
 • היה ומועמד ייבחר על ידי ההפקה להשתתף כמתמודד בתכנית, לאחר שעבר בהצלחה את כל האודישנים לתוכנית, ככל שנעשו לו,  צוות ההפקה יודיע למועמד את המועד והמקום שנקבעו לצילום והקלטת התכנית בה הוא מיועד להשתתף, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמתמודד ידרש לחתום על טפסי השתתפות ומסמכי התוכנית, אשר חתימה עליהם מהווה תנאי להשתתפות כמתמודד בתוכנית.
 • המשתתפים בקהל יבחרו מבין מועמדים שישאירו את פרטיהם האישיים כנדרש באתר האינטרנט של התוכנית או בכל פלטפורמה אחרת שבה ניתן יהיה לפנות, לצורך רישום כמשתתף בקהל בתוכנית, כאשר השתתפותם תותנה בכך שיאשרו באתר המשחק תקנון זה.  ההפקה תהא רשאית לזמן ולרשום משתתפים מהקהל להצטלם לפרק אחד או יותר מהתוכנית לפי שיקול דעתה.
 • ידוע למתמודדים ולמשתתפים כי הליכי המיון לתכנית לא בהכרח זהים בין מועמד למועמד, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.
 • המועמדים ימסרו פרטים נכונים ומלאים לעניינים שיישאלו על ידי ההפקה, לרבות פרטים אישיים (אשר יכללו, בין היתר, מצב משפחתי, עיסוק, גיל וכיו"ב) בכתב או בעל פה וההפקה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש במהלך התכנית לפי שיקול דעתה.
 • מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת כי מועד או מיקום צילום התוכנית יהיו במועד או מיקום אשר יהיו נוחים למתמודדים או למשתתפים וכן כי היא רשאית לשנות את מועד ו/או מיקום צילום התוכנית, ושינוי כאמור יחייב את המתמודדים והמשתתפים.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע ומוסכם בזאת על המתמודד והמשתתף, כי חלק מהמתמודדים והמשתתפים שישתתפו בתוכנית, השתתפו בסימולציה של המשחק / התכנית ו/או סימולציות ו/או פיילוט ו/או ישתתפו ביותר מיום צילום אחד ובהתאמה ביותר ממשחק אחד, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מערכת התוכנית. המתמודד ו/או המשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך ובכלל זאת בקשר עם השתתפותם של מתמודדים ו/או משתתפים אחרים בסימולציות או בפיילוט או בתוכניות או במשחקים או ימי צילום קודמים.
 
ניהול המשחק
 • במהלך כל פרק המנחה יציג למתמודדים ולמשתתפים בקהל שבאולפן  10 שאלות המתבססות, בין היתר על יכולת הערכה/אומדן במגוון נושאים וברמות קושי לפי שיקול דעתה של ההפקה.
 • בכל שאלה תינתן למתמודדים ולקהל דוגמה, על דרך שאלה ותשובת יחוס, אשר מטרתה לתת למתמודדים ולקהל אומדן, שעשוי לסייע להם להעריך את התשובה לשאלה שנשאלה. הדוגמה תוצג בדרך שתבחר ההפקה לפי שיקול דעתה, לרבות באופן טקסטואלי, ויזואלי (תמונות), הצגת קטעי וידאו (VTRים) או הצגה על במה. 
 • לכל שאלה יוקצב זמן נתון לתשובה, אשר יכול להשתנות משאלה לשאלה,  עפ"י החלטת ההפקה, כאשר מטרת המתמודדים והקהל היא לענות במהירות האפשרית את התשובה הקרובה ביותר לתוצאת האמת במסגרת הזמן המוקצב, הכל בהתאם למפורט בתקנון זה.
 • התשובה הנכונה לכל שאלה תיקבע על ידי ההפקה בלבד, לאחר שנבדקה על ידי הפקה ככל הדרוש והניתן באמצעות טסט מוחשי או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה הפקה לרבות באמצעות התייעצות עם מומחים, ספרות מקצועית, מאמרים, מידע המפורסם ברבים וכו' (להלן: "תוצאת האמת"). יחד עם זאת, מובהר כי תוצאת האמת אשר נקבעה על ידי ההפקה כאמור היא זו הקובעת לצורך המשחק ובכל מקרה, שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לעניין הקביעה באיזו מידה  תשובת המתמודדים ו/או המשתתפים בקהל רחוקה או קרובה לתוצאת האמת בכל שאלה, הינה של ההפקה בלבד.
 • המתמודדים ו/או המשתתפים לא יוכלו להחליף או לשנות את תשובתם לאחר שלחצו על כפתור ה"שלח"/ “send” או כל כפתור /לחצן אחר שמערכת התוכנית תורה להם, כי לחיצה עליו מאשרת סופית את תשובתם.
 • בתום פרק הזמן שהוקצב למתן תשובה בכל אחת מתשע השאלות הראשונות שיישאלו, התשובות שניתנו על ידי המשתתפים מהקהל במהלך פרק הזמן שהוקצב למתן התשובה ישוקללו לכדי ממוצע, כאשר לצורך חישוב ממוצע הקהל, ההפקה תהא רשאית להתעלם (באופן, במידה  ובמועד שיקבע על ידה) מתשובות הרחוקות מתוצאות האמת, אשר יש בהן כדי להטות באופן משמעותי להערכתה את שקלול הממוצע, הכל לפי שיקול דעת ההפקה (להלן: "ממוצע  הקהל").
 • שאלות מספר 1-9:
בתום כל שאלה משאלה מספר 1 ועד שאלה מספר 9 (כולל) מערכת התוכנית תבדוק מי מבין המתמודדים על הבמה ענה את התשובה הרחוקה ביותר מתוצאת האמת והוא יודח מהמשחק (במידה ובמקרה כזה שני מתמודדים או יותר יענו תשובה, שתהיה במידה שווה הרחוקה ביותר מתוצאת האמת, יודח מהמשחק המתמודד שבמערכת התוכנית נקלטה תשובתו מאוחר יותר).
בנוסף בתום כל שאלה כאמור מערכת התוכנית תבדוק מי מבין המתמודדים על הבמה ענה את התשובה הקרובה  ביותר לתוצאת האמת של אותה השאלה והאם תשובתו קרובה או רחוקה יותר לתוצאת האמת מממוצע הקהל באותה שאלה:  
 • במידה ותשובתו של מתמודד זה תהיה קרובה יותר לתוצאת האמת מממוצע הקהל, הוא יזכה ב- 5,000 ₪ בכל שאלה מבין שאלות 1-8 וב- 10,000 ₪ בשאלה מספר 9 (להלן: "סכום הזכייה"). במידה ובמקרה כזה שני מתמודדים או יותר יענו תשובה, שתהיה במידה שווה הקרובה ביותר לתוצאת האמת, יזכה בסכום הזכייה המתמודד  שבמערכת התוכנית נקלטה תשובתו מוקדם יותר, דהיינו בפרק הזמן הקצר ביותר.
 • במידה ותשובתו של מתמודד זה תהיה רחוקה יותר או במרחק שווה לתוצאת האמת מממוצע הקהל, המשתתף מהקהל שתשובתו היתה הקרובה ביותר לתוצאת האמת באותה שאלה יזכה בסכום הזכייה. במידה ובמקרה כזה, שני משתתפים  מהקהל  או יותר יענו תשובה, שתהיה במידה שווה הקרובה ביותר לתוצאת האמת, יזכה בסכום הזכייה המשתתף מהקהל, שבמערכת התוכנית נקלטה תשובתו מוקדם יותר, דהיינו בפרק הזמן הקצר ביותר.
 • הגמר "ראש בראש"- שאלה מספר 10:
שאלה מספר 10 הינה השאלה אשר תכריע מי ינצח בתוכנית. בשאלה זו יתמודדו "ראש בראש" , המתמודד שנותר במשחק בתום שאלה 9  ועלה לשלב הגמר, מול המשתתף מהקהל שענה באופן משוקלל במהלך המשחק כולו (על שאלות 1 עד 9) את התשובות הקרובות ביותר לתוצאות האמת. במידה ושני המתחרים בגמר יענו תשובה המעמידה אותם במרחק שווה לתוצאת האמת, ינצח במשחק המתחרה שבמערכת התוכנית נקלטה תשובתו מוקדם יותר דהיינו בפרק הזמן הקצר ביותר מבין השניים.
המנצח בשלב הגמר יזכה בפרס בסך  50,000 שקלים או כל סכום אחר שתקבע מערכת התוכנית.
תנאי להשתתפות משתתף מהקהל בשלב הגמר הוא עלייה לבמה לצורך השתתפות בגמר וחתימה על "רליס השתתפות -שלב הגמר" המצורף כנספח א' לתקנון זה, מיד לפני עליית המשתתף מהקהל לבמה. משתתף שיסרב לעלות לשחק בבמה. ו/או לחתום על "רליס השתתפות -שלב הגמר", לא יעלה לשלב הגמר ובמקומו יעלה לשלב הגמר המשתתף מהקהל הבא בתור (מקום שני מהקהל) שענה במהלך המשחק כולו (על שאלות 1 עד 9) את התשובות הקרובות ביותר לתוצאות האמת באופן משוקלל.
 
משתתף מהקהל שיתמודד בשלב הגמר, בין אם ניצח ובין אם לא,  לא ישתתף כמשתתף בקהל בפרק נוסף בתוכנית.
 
 • קטינים:
  חרף האמור בתקנון זה לעיל, על משתתפים מהקהל שטרם מלאו להם 18 שנה (להלן: "קטינים"), יחולו הכללים הבאים:
 • בשאלות 1-8 –המשתתפים הקטינים בקהל יהיו זכאים לסכומי הזכייה להם זכאים המשתתפים הבגירים בקהל, דהיינו סכומי זכייה בסך 5,000 ₪. קבלת סכומי הזכייה תהא  בכפוף לחתימת הורי הקטין על רליס צילום לתוכנית וטופס זכייה בפרס, כפי שידרש ע"י נציג המפיקה.
 • בשאלה 9 - במידה וממוצע הקהל בשאלה 9, יהיה שווה או קרוב יותר לתוצאת האמת מתשובת המתמודד על הבמה שנתן את התשובה הקרובה ביותר לתוצאות האמת, ובמקרה זה המשתתף מהקהל שיענה את התשובה הקרובה ביותר לתוצאות האמת  יהיה קטין, יהא הקטין זכאי לסכום זכייה בסך של 5,000 ₪ בלבד בתוספת נגן מוסיקה (מדגם לפי בחירת ההנהלה). קבלת סכומי הזכייה  ונגן המוסיקה, תהא בכפוף לחתימת הורי הקטין על רליס צילום לתוכנית וטופס זכייה בפרס, כפי שידרש ע"י נציג המפיקה. את נגן המוסיקה יקבל  הקטין תוך 90 יום מיום הצילום.
 • אי זכאות להתמודדות בגמר-  במקרה והמשתתף מהקהל, אשר ענה באופן משוקלל על  השאלות 1 עד 9 את התשובות הקרובות ביותר לתוצאות האמת יהיה קטין, הוא לא יעלה להתמודד בגמר ולא יעלה לבמה אלא יזכה בסמארטפון (מדגם לפי בחירת ההנהלה), אותו יקבל תוך 90 יום מיום הצילום, בכפוף לחתימה על טופס הזכייה כפי שידרש ע"י נציג המפיקה. במקומו יעלה לגמר משתתף מהקהל אשר מלאו לו 18 שנה ואשר ענה באופן משוקלל  את התשובות הקרובות ביותר לשאלות 1-9  מבין משתתפי הקהל הבגירים, והוא זה אשר יתמודד מול המתמודד שנותר על הבמה בגמר על שאלה מס' 10.
 • קטין שזכה פעם אחת בסכום זכיה כלשהו באחת משאלות 1-9, לא יוכל לזכות בסכום  זכיה נוסף בשאלה נוספת יותר מפעם אחת, לרבות לא בפרס הסמארטפון בתום שאלות 1-9. במקרה כזה יזכה בסכום הזכיה או בפרס הסמארטפון במקומו של קטין זה, המשתתף הבא בתור מהקהל אשר ענה את התשובה הקרובה ביותר לתוצאות האמת אחריו.
 • גילו של המשתתף במקרים הרלבנטים ייבדק על פי תעודת זיהוי שיציג לנציג המפיקה.
 
 • המשתתפים ו/או המתמודדים לא יפעלו בכל דרך שהיא באורח שאינו הוגן ולא יעשו במהלך המשחק כל שימוש שהוא בעזרים ו/או באמצעי תקשורת למיניהם על מנת לברר את השאלות או התשובות לשאלות שיישאלו במשחק.
 • ההפקה תהא זכאית להוציא מהאולפן במהלך הצילומים ו/או לפסול, לרבות פסילת זכאות לפרסים (אם וככל שיהיו זכאים לכך), מתמודדים ו/או משתתפים  לגביהם ייקבע על ידי ההפקה כי עברו על חוקי המשחק כאמור בתקנון זה או שיחקו באופן שאינו הוגן או שיש בו כדי תרמית או הטעיה, או שיש בו כדי להפריע להתנהלות השוטפת התקינה של המשחק, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 • מערכת התוכנית לא תהיה אחרית בשום מקרה על כל תקלה מכל סוג לרבות תקלה טכנית, מכאנית או אלקטרונית שעשויה להתרחש במהלך המשחק לרבות ניתוק של משתתפים מרשת האינטרנט, ניתוק מאתר המשחק מכל סיבה שהיא לרבות בשל סוללת טלפון נייד חלשה או ריקה או כל תקלה טכנית אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הבלעדית על תקינות מכשיר הטלפון הנייד בו יעשו שימוש משתתפי הקהל לצורך השתתפותם במשחק לרבות הימצאותה של  סוללה טעונה באופן מספק לאורך הצילומים לתוכנית תהא של המשתתפים בקהל בלבד. ההפקה ממליצה למשתתפי הקהל להצטייד במטען נייד במהלך הצילומים.
 
שאלות - כללי
 • כל השאלות שיישאלו בתכנית ייקבעו באופן מוחלט על ידי ההפקה ובכלל זאת סדר הצגת השאלות.
 • אם בזמן כלשהו, המנחה לא שומע או טועה בהצגת השאלה או שהתרחשה תקלה טכנית מכל סוג שהוא באולפן, או שהתגלתה טעות בשאלה, ההפקה תהיה רשאית לעצור את המשחק, לתקן את הטעות או להחליף שאלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אם המתמודדים כבר ענו על השאלה בהתבסס על הטעות כאמור, להפקה יהיה שיקול דעת מוחלט האם יש להחליף את השאלה או לעשות תיקון אחר או להתייחס לתשובה כפי שניתנה.
 
פרסים – כללי
 
 • מתמודדים או משתתפים אשר זכו בפרסים, לרבות סכומי הזכייה ולרבות סכומי הזכייה בהם זכו קטינים (להלן בהתאמה: "הפרס" או "הפרסים") יהיה זכאים לפרסים אלה בכפוף לתקנון זה ויתר מסמכי התוכנית ולכל דין, אך ורק אם התכנית בה השתתפו תשודר בפועל בשידורי "רשת". מועד תשלום הפרסים יתואם עם הזוכים תוך 90 ימים מיום שידור התכנית בה השתתפו בפועל כאמור, במידה ותשודר, כאשר חלוקת הפרסים תיעשה על ידי המפיקה.
 
 • מערכת התוכנית אינה מתחייבת לשדר תכנית כלשהי בפועל וגם אם תשדר תוכנית מסוימת, מערכת התוכנית לא מתחייבת כי משתתף מסוים ייכלל בה.
 • כל הסכומים האמורים לעיל ו/או סכומי הפרסים האמורים בתכנית הינם ברוטו וכפופים לניכוי מיסים ו/או תשלומי חובה.
 • למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה בו תחול על הפרסים  חובת תשלום מס, היטל או אגרה כלשהם, תחול חובה זו על המתמודדים ו/א והמשתתפים שזכו בפרס בלבד, על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. המפיקה ו/או רשת לא יישאו בכל חובת תשלום מס ו/או אגרה ו/או היטל ו/או תשלום כלשהו בגין הפרסים  ויהיו רשאים לדרוש מהמתמודדים ו/או המשתתפים להציג אישורים על תשלום כל מס ו/או אגרה ו/או היטל כאמור, להנחת דעתן, לפיו רשת, לא חייבת בניכוי מס במקור בגין הענקת הפרס. טרם העברת כספי הפרס וכתנאי למסירתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, רשת תהא רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי כל אחד מהמתמודדים ו/או מהמשתתפים אשר זכאים לקבלת הפרס ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
 • משתתפים ו/או מתמודדים שזכו בפרס חייבים שיהיה להם חשבון בנק על שמם (מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו כל אחד מיחידי המתמודדים ו/או המשתתפים בנפרד) מתמודד ללא חשבון בנק כאמור לא יוכל לקבל את הפרס ולא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו או פרס שווה ערך לפרס בו זכה.
 • המפיקה תיצור קשר עם המשתתפים והמתמודדים  שזכו בפרס וזכאים לקבלו לפי הוראות תקנון זה, לא יאוחר מ-90 ימים לאחר מועד שידור התוכנית על מנת לתאם מועד לחלוקת הפרס וזאת בכפוף לחתימה על כתבי הוויתור והטפסים כפי שיתבקשו ע"י ההפקה, לרבות טופס זכייה, ולעמידתם בתנאי תקנון זה. מתן הפרס למשתתפים ו/או למתמודדים יכול ויהיה כפוף להגעתם למשרדי המפיקה, לפי שיקול דעת המפיקה. המתמודדים ו/או המשתתפים שזכו בפרס וזכאים לקבלו, מוותרים על כל זכות, טענה או תביעה ככל שנדרשו לכך ולא הגיעו למשרדי המפיקה על מנת לקבל את הפרס בזמן שיתואם עימם.
 • בנוסף על פרס התוכנית כמפורט לעיל, ייתכן שיחולקו פרס/ים נוספ/ים, בין למתמודדים בתוכנית ובין למשתתפים בקהל, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והמלא של מערכת התוכנית (וזאת ללא הטלת חובה על המפיקה לחלק פרסים כאמור). הפרס/ים יינתנו בכפוף לתנאים שייקבעו על ידי מערכת התוכנית.
 • כל הקשור לפרס/ים, לרבות הענקתם, מועד מימושם, מהותם, איכותם, הינו על פי שיקול דעת המפיקה וספק הפרס/ים. קבלת הפרס/ים (אם יינתנו) מותנית בעמידת המתמודד ו/או המשתתף אשר זכה בפרסים אלו בכל התנאים המצויים בתקנון זה, בתקנון התוכנית המלא ובהסכם ההשתתפות וכן בחתימת המתמודד ו/או המשתתף על מסמך קבלת הפרס/ים ומילוי התנאים הקבועים בו.
 • מובהר, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר מטעם מערכת התוכנית הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את המפיקה בכל צורה ואופן שהם.
 • למשתתפים ו/או מתמודדים אשר יזכו בפרס, עקב השתתפותם בתוכנית, אין ולא תהיה אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכו, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
 • הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי משתתפים ו/או מתמודדים אשר זכאים לקבלת הפרס. עם זאת, רשת ו/או המפיקה  רשאיות ואינן מחויבות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של המשתתף ו/או המתמודד אשר זכאי לקבלת הפרס.
 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, בכל מקרה של חשש, כי משתתף/מתמודד או משתתפים/מתמודדים, לרבות הזוכה ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו הוגן או שאינו כדין או לא מילאו אחר הוראות תקנון זה ו/או מסמכי התכנית ו/או הוראות המפיקה או לא נהגו בהתאם להוראות האמורות.
 
 
הוראות כלליות
 • בכל תוכנית  ישתתפו 10 מתמודדים וקהל.
 • כל מתמודד ומשתתף חייב להשתתף בעצמו, לא ניתן להחליף או להעביר את ההשתתפות במשחק.
 •  מנהלי ועובדי ההפקה לרבות ספקים וקבלני משנה של ההפקה בתוכנית זו, רשת ובני משפחותיהם לא יוכלו להשתתף בתוכנית, לא כמשתתף ,ולא כמתמודד וחל עליהם איסור מוחלט לסייע לכל גורם שהוא בהשתתפותם בתוכנית. ההפקה שומרת על זכותה לבקש מהמשתתפים ו/או המתמודדים פרטים מזהים נוספים על אלו שמסרו להפקה במסגרת השתתפותם בתוכנית על מנת לוודא כי לא ישתתפו בתוכנית ו/או יסייעו למישהו אחר בהשתתפותו בתוכנית. בכל מקרה בו ייקבע על ידי ההפקה כי משתתף ו/או מתמודד כלשהו השתתף בתוכנית ו/או סייע לאחר בקשר עם השתתפותו בתוכנית תהא רשאית ההפקה לפסול כל זכאות של פרס (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • סדר ואופן הצגת המתמודדים ו/או המשתתפים ככל שההפקה תבחר להציג אותם או את חלקם, תוכן השיחות עימם והיקף החשיפה שלה יזכו וכיוצא באלה, עשויים להשתנות ממתמודד אחד לאחר ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
 • המשתתפים והמתמודדים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה או טובת הנאה, בקשר עם השתתפותם  בתוכנית ובצילומים לה.
 • מערכת התוכנית תהא רשאית, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, לשנות דעתה לגבי משתתפים ו/או מתמודדים כלשהם, לרבות לאפשר המשך השתתפותם בתוכנית של מתמודדים ו/או משתתפים שסיימו את השתתפותם במשחק או שלא לשתף בתוכנית מועמד שנאמר לו שעבר את האודישן או שהתקבל לתוכנית בין כמתמודד ובין כמשתתף זאת, בכל עת וללא צורך בנימוק כלשהו למשתתף/מתמודד עצמו או למשתתפים/מתמודדים האחרים בתוכנית.
 • במהלך התוכנית יפנה המנחה למתמודדים ו/או למשתתפים לרבות בשאלות שישאל (מעבר לשאלות המשחק) לפי שיקול דעתו והמתמודדים ו/או המשתתפים ישתפו פעולה עם המנחה וישיבו לשאלותיו. כמו כן, ישתפו המתמודדים ו/או המשתתפים פעולה עם דרישות ההפקה, לרבות לאחר צילומי התוכנית.
 • המתמודדים והמשתתפים מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת כל חומר/אינפורמציה מכל  סוג אשר יגיעו לידיעתם בנוגע לצילומים ו/או לתוכנית, לרבות תוצאות התכנית, השאלות שנשאלו, התשובות הנכונות וכל פרט אחר ביחס לתכנית, למעט פרטים ששודרו במסגרת שידור התכנית במסגרת שידורי רשת או עד שייוודע להם כי אין כוונה לשדר את התכנית כלל, אין באמור כדי לגרוע מהוראות בדבר סודיות שבהסכם המשתתף.
 • התוכנית תופק, תצולם, תערך ותופץ על ידי המפיקה ו/או רשת, לפי שיקול דעתם, כאשר ההפקה ורשת תהיינה רשאיות לערוך את הצילומים במסגרת התוכנית (לרבות קדימונים), לפי שיקול דעתן הבלעדי לרבות לגרוע מהם ו/או להוסיף להם.
 • החלטות הקשורות בכל עניין ו/או אופן לתוכנית ו/או להשתתפות בה לרבות בחירת המשתתפים ו/או המתמודדים באמצעות המיונים והאודישנים ולרבות ומבלי למעט החלטות הקשורות לפרשנותו של תקנון זה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של מערכת התוכנית ולא יהיה עליהם כל זכות ערעור.
 • למערכת התוכנית יהיה שיקול דעת מלא ובלעדי באשר להדחת מתמודד ו/או משתתף ו/או הטלת סנקציה אחרת כלפי משתתף ו/או מתמודד בקשר להשתתפותו בתוכנית, בכל שלב, לרבות בשל הפרת הסכם המשתתף, תקנון ההרשמה, תקנון זה, פגיעה בתוכנית או בתדמיתה וכן ניסיון לפגוע בהוגנות התוכנית . במקרה זה, תהיה רשאית מערכת התכנית להחליט כי אף אחד מהמתמודדים ו/או מהמשתתפים במשחק לא יהיה זכאי לפרס.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנית, בפורמט התוכנית ובצילומים ובהקלטות בתוכנית ובאודישנים, לרבות כל זכויות היוצרים וזכויות המבצעים באלו,  יהיו שייכות למפיקה ולגוף המשדר בלבד, שיהיו  זכאים לעשות בהן כל שימוש ולנהוג בהן כמנהג בעלים ולמשתתפים ולמתמודדים לא תהיינה  בהם זכויות כלשהן, או כל טענה לזכות כלשהי בהם. בעצם השתתפותו בהליכי המיון ו/או בתוכנית, מאשרים המתמודדים והמשתתפים את הסכמתם לכך, כי המפיקה והגוף המשדר יהיו רשאים לעשות בתוכנית ו/או באודישנים ו/או בצילומים ובהקלטות בתוכנית כל שימוש, לרבות הצגתם, לרבות הצגת צילומי המתמודדים ו/או המשתתפים לרבות מתמודד או משתתף פרטני בכל פלטפורמת שידור, בין במלואם ובין בחלקם, ובכל טריטוריה, ללא הגבלה. 
 • למען הסר ספק, מובהר כי המפיקה ו/או הגוף המשדר יהיו רשאית לעשות שימוש בתוכנית ו/או בקטעים ממנה, ו/או בצילומים ( לרבות צילומים פרטניים  של מתמודד או משתתף מסוים) ו/או הקלטות ממנה, לצורך קידום התוכנית, בכל צורה, מדיה ואופן, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות במסגרת אתר "רשת", שידור קדימונים במסגרת שידורי "רשת" וכיו"ב. מובהר כי שימוש כאמור, ייעשה בצורה ובאופן, כפי שייקבעו ע"י מערכת התוכנית וכי יכול וקטעים ו/או מתמודדים ו/או משתתפים ייבחרו לצורך הקידום, ואחרים לא ייבחרו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת התוכנית, ולמתמודדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מערכת התוכנית בגין כך.
 • מערכת התוכנית רשאית לשנות או לעדכן תקנון זה, בכל עת לרבות במסגרת יום צילומים ו/או יום צילומים אחד לשני ו/או בין תוכנית אחת לשנייה, בהתאם לשיקול דעתה. כל שינוי כאמור בתקנון יהווה חלק מתקנון זה ויחייב את המשתתפים ממועד השינוי כאמור ואילך.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או ממנו משתמע, כי המפיקה ו/או מערכת התוכנית יבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או יקבעו עניין מסוים, או בו מוקנית להם, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו המפיקה ו/או מערכת התוכנית (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה. מערכת התוכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לתוכנית (לרבות בכל מחלוקת בין או עם מתמודדים, וכן במקרים של תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התכנית) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת או פעולת (לרבות החלטה שלא לפעול) מערכת התוכנית או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית (אלא אם החליטה מערכת התוכנית לתת זכות ערעור, לפי שיקול דעתה).
 • מערכת התוכנית רשאית להפסיק, לדחות או לבטל את התכנית (לרבות פרק או פרקים ממנה) מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה, לשנות את מהלך התוכנית (כמפורט בתקנון זה) וכן כל מועד בקשר עם התוכנית, מכל סיבה שהיא.
 • למניעת הספק, מובהר כי המפיקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
 • על כל משתתף ומתמודד לקחת בחשבון, כי השתתפות בתוכנית יכולה להשפיע, בין היתר בשל החשיפה הטלוויזיונית,  בצורות שונות (לטובה או אף לרעה) על ההיבטים השונים של החיים שהיו לכל משתתף ומתמודד לפני תחילת ההשתתפות בתוכנית ובכל מקרה, התנהלותו של כל מתמודד ו/או משתתף בתוכנית וכל ההשלכות שיהיו (אם יהיו) לה הינה באחריות והבלעדית.
 • בחתימת המתמודדים על תקנון זה ובאישור המשתתפים תקנון זה, הם מוותרים בזה על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התוכנית, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם השתתפותו בתוכנית ו/או יישום תקנון זה, לרבות בקשר עם שינוי הוראותיו מעת לעת ובכלל זה הם מוותרים בזה על כל טענה/תביעה כנגד המפיקה ו/או רשת שעילתה פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע בקשר לצילומים ו/או כל שימוש בהם ו/או בתוכנית לרבות קידומה ו/או שעילתה השתתפותם בתוכנית ו/או שימוש בתמונתם/שמם/דמותם בה.  
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כל שהם בדבר התוכנית, ובכלל זה, לרבות במסמכי התוכנית (למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה), ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת. למען הסר ספק, האמור בתקנון זה גובר על כל התחייבות או מסמך אחר שהועבר למתמודדים ולמשתתפים (למעט מסמכי התוכנית), אלא אם נאמר באותו מסמך במפורש כי הוא גובר על התקנון. עוד למניעת הספק, מובהר כי האמור בתקנון זה יחול בנוסף לאמור במסמכי התוכנית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהם, לרבות בסעדים ובתרופות להם תהא זכאית מערכת התוכנית.
 • למניעת ספק, מובהר, כי השתתפותו של מתמודד ומשתתף בתוכנית או בקשר אליה ומתן פרטים, באופן מדויק ומלא כאמור בתקנון זה לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המתמודד/המשתתף. למפיקה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים ו/או בהשתתפות המשתתף/מתמודד בתוכנית.
 • המתמודד והמשתתף מתחייב כי לא יהא במעשיו ו/או בפעולותיו בהשתתפותו בתוכנית משום התנהגות אשר אינה ראויה ואשר עלולה לגרום, לשיקול דעת המפיקה, לביזוי התכנית ו/או המפיקה רשת ו/או מי מטעמם. למניעת ספק, במקרה כאמור, תהא רשאית המפיקה להפסיק את השתתפות המשתתף לאלתר ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
 • מערכת התוכנית אינה ולא תהא אחראית לכל תקלה מכל מין וסוג שהם, לרבות תקלות מכאניות, טכניות ו/או אלקטרוניות ו/או לפעולות מלחמתיות, מעשי טרור, מאבקים אזרחיים, מרידות, סכסוכי עבודה, פעולות ממשלתיות, פעולות מעין ממשלתיות או כל כוח עליון (לרבות תנאי מזג אוויר קשים, רעידות אדמה וכדומה) אשר ישפיעו על הפקת התוכנית, מהלך התוכנית, תוצאות התוכנית, או שידור התוכנית.
 • מובהר בזאת מפורשות, כי למערכת התוכנית מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לתוכנית, וכן כי היא תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לתוכנית, ובכלל זה תקבע את כללי וחוקי התוכנית, את מועדי שידור התוכנית, כמות הפרקים, ואת סדר שידור הפרקים, אופן עריכתם, זהות המשתתפים והמתמודדים, את זהות המשתתפים והמתמודדים אשר יזכו בפרסים במסגרת התוכנית, את הפרסים אשר יוענק למשתתפים ו/או למתמודדים האמורים, את מועד מתן הפרסים וכיו"ב.
 • כל הפרה של תקנון זה ו/או של מסמכי התוכנית ו/או של הוראות המפיקה ו/או של כל דין, ובכלל זה, מסירת פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או לא נכונים על ידי משתתף ו/או מתמודד במסגרת התוכנית (לרבות במסגרת מילוי מסמכי התוכנית), עלולה להוביל להפסקת ו/או לפסילת השתתפותם בתוכנית, להדחתם המיידית מהתוכנית, להפסקת נוכחותם בצילומי התוכנית ו/או ויתור על הפרס (ככל שיזכה בפרס), והכל בהתאם לקביעתם של המפיקה.
 

 

 

 

הצהרת מתמודד 

אני הח"מ מצהיר בזאת, כדלקמן:

אני מאשר כי קראתי תקנון זה, הבנתי את כל תנאיו ואני מסכים לכל האמור בו לעיל והסכמתי זו הינה הסכמה בלתי חוזרת. מבלי לגרוע מן האמור בהסכם, בחתימתי להלן הנני מאשרר את שידורה של התכנית בהשתתפותי וזאת אף אם אבוא מאוחר יותר בכל טענה שהיא בשל או כנגד שידור כאמור:

שם המשתתף/מתמודד

 

ת.ז.

 

כתובת

 

מספר טלפון נייד

 

מספר טלפון נוסף

 

כתובת מייל (דוא"ל)

________________@____________

תאריך

 

 
 
 
רליס השתתפות שלב הגמר
 
לכבוד                                                                                                     תאריך:________
אבוט המאירי תקשורת בע"מ (להלן: "המפיקה")
      

כתב הסכמה להשתתפות בגמר

 
אני הח"מ: ___________ ת"ז ____________ מרח'_________ מאשר, ומצהיר, כדלקמן:
 1. הנני לאשר בזה את הסכמתי להשתתף ולהצטלם לתוכנית ולשלב הגמר של שעשועון טלוויזיה בשם " הטוב מכולם ", המופק על ידכם (להלן - "התוכנית"), המיועד לשידור ראשוני במסגרת השידורים של "רשת" בערוץ 2 (להלן - "הערוץ"), וכן בערוצי ואמצעי שדור נוספים בארץ ובעולם.
 2. אני מסכים להשתתף בתוכנית לרבות בשלב הגמר ומאשר למפיקה לצלם ולהקליט את השתתפותי כאמור (להלן: "הצילומים") לצורך הכללת  הצילומים בתוכנית.
 3. אני מאשר כי  קראתי ואישרתי את  "תקנון התוכנית" ובחרתי להצטלם ולקחת חלק בתוכנית ובגמר מתוך רצוני החופשי וידוע לי, כי למפיקה הזכות לערוך בכל עת את מבנה וכללי התוכנית לפי שקול דעתה.
 4. אני מצהיר כי אני  כשיר פיזית ונפשית להשתתף בתכנית ובגמר, אני אזרח ישראלי,  בן למעלה מ- 18, לא משרת בצה"ל, לא עובד או בן  משפחה של עובד "רשת" או המפיקה, אין לי רישום פלילי ולא מתנהלת או צפויה להתנהל נגדי חקירת משטרה.
 5. אני מודע ומסכים לכך כי למפיקה ו/א לערוץ הזכות בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי לבחור שלא לעשות שימוש ו/או לא לשדר את הצילומים בהם אני משתתף או את חלקם ו/או לבטל ו/או את שידור התוכנית.
 6. אני מאשר כי אין מניעה שבמהלך התוכנית, יינתנו פרשנויות ו/או חוות דעת מכל מין וסוג לרבות על אופן התנהלותי בה ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך ומוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות, אשר עילתן בהשתתפותי בתוכנית ו/או בשידורה ו/או אי שידורה ובגין כל נזק, ישיר או תוצאתי, שמקורו בהשתתפותי בתוכנית.
 7. אני מודע לכך, כי באם אזכה בגמר אהיה זכאי לפרס בסך 50,000 ₪, בכפוף לכך שהתוכנית, לרבות הפרק  בהשתתפותי ישודר וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה או טובת הנאה, בקשר עם השתתפותי בתוכנית או הגמר, למעט אם אזכה בפרס בגמר וכי במקרה זה, ינוכה ממנו על חשבוני, כל מס שיוטל עליו על פי דין. מועד תשלום הפרס יתואם איתי תוך 90 יום ממועד שידור הפרק הרלבנטי בהשתתפותי, במידה וישודר,  והוא ישולם לי ע"י המפיקה.
 8. אני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לפרסם בכל דרך שהיא ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף כל מידע, הקלטה, צילום, או אינפורמציה מכל סוג, בין בכתב ובין בעל פה, הקשורה לתכנית ו/או להשתתפותי בה ו/או למשתתפים  נוספים או לזכייה במידה ואזכה. התחייבות זו תהא בלתי מוגבלת בזמן.    
            זכויות בתוכנית
 1. התוכנית תופק, תצולם, תערך על ידי המפיקה ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם, לפי שיקול דעתם הבלעדי והם יהיו רשאים לשדר ולהפיץ אותה בשלמותה ו/או חלקים ממנה בכל פורמט או פלטפורמת קיימים ו/או עתידיים, בתמורה ו/או ללא תמורה, ללא הגבלת זמן וטריטוריה, וכי לא אהיה זכאי לתמורה בקשר לכך.
 2. בנוסף המפיקה ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם, יהיו רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לעשות בתוכנית ו/או בצילומים או חלקם, לרבות בדמותי, תמונתי וקולי כל שימוש לרבות שימוש מסחרי ולרבות לצרכי קידום התוכנית וקדימונים לה, ללא הגבלת זמן מדיה או טריטוריה ולא תהיה לי  כל טענה בקשר לכך .
 3.  הערוץ ו/או המפיקה, יהיו  רשאית לתת חוות דעת ו/ או פרשנות מכל סוג במהלך התוכנית, לרבות על אופן התנהלותי בה ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 4. למפיקה יהיה שיקול דעת בלעדי לגבי אופן עריכת התכנית והצילומים, לרבות במסגרת קדימונים ואני מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כלפי המפיקה ו/או הערוץ בעניין זה לרבות אופן הצגתי בתוכנית ובכלל זה, בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע.
 5. מלוא זכויות הקניין הרוחני בתוכנית ובצילומים יהיו בכל עת בבעלות הבלעדית של המפיקה ו/או הערוץ ללא הגבלת זמן טריטוריה אשר יהיו רשאים לנהוג בהם מנהג בעלים וכי אין ולא תהיינה לי זכויות קניין רוחני מכל סוג בתוכנית ובצילומים (לרבות זכויות יוצרים ומבצעים) וכי אני מעביר וממחה למפיקה ולערוץ את מלוא  זכויותיי מכל סוג אשר יתהוו (ככל שיתהוו) במסגרת השתתפותי בתוכנית. 
יחסי ציבור וקידום
 1. אני מתחייב לשתף פעולה עם המפיקה והערוץ בכל הנוגע לפעילויות יחסי הציבור והקידום של התכנית ו/או של הערוץ וככל שאדרש לכך אשתתף בין היתר בפעילויות כאמור באופן מידתי וסביר, עד 30 יום לאחר שידור הפרק האחרון של התוכנית, לרבות ראיונות לאמצעי התקשורת השונים, ימי צילום עבור תמונות יח"צ וכיו"ב, והכל בתיאום לוחות זמנים איתי.
שונות
 1. אין בהסכם זה ובהשתתפותי בתוכנית כדי ליצור ביני לבין המפיקה ו/או הערוץ יחסי עובד ומעביד.
 2. המפיקה ו/או הערוץ יהיו רשאים להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם בכתב זה.
 3. על כתב זה יחולו דיני מדינת ישראל והסמכות לדון בכל סכסוך בין הצדדים נתון  לבתי המשפט בת"א-יפו.
 4. הסכם זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל מסמך אחר (לרבות התקנון) עליו חתמתי או אותו אישרתי.
 
לראיה באתי על החתום:
____________________                                         ______________________
             המשתתף                                                          אבוט המאירי תקשורת בע"מ
 
 
 
 • שתפו את החברים -