פיקוד העורף התרעה במרחב

פעילות תכנית צחוק מעבודה

מערכת רשת 28/12/11 22:001. מבוא והגדרות:

בתקנון זה, תינתן למונחים הבאים שמשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
1.1 "התוכנית" – תוכנית הטלוויזיה "צחוק מעבודה" המופקת והמשודרת ע"י "רשת".
1.2 "רשת" – חברת רשת-נגה בע"מ, ח.פ. 51-167795-7, מרחוב הברזל 23 בתל אביב.
1.3 "מובלין" – דאטומו בע"מ, ח.פ 513765115 מרחוב אבא אבן 16 בהרצליה.
1.4 "משתתף" –כל אדם אשר אינו רשום כמנוי קיים לשירות "צחוק מעבודה" ואשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ואשר שלח הודעת SMS תקינה עם המילה "עבודה" למספר 4000. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים. ההשתתפות אינה אפשרית למנויים קיימים של השירות
1.5 מובהר כי עלות כל הודעה מטלפון סלולארי הינה 1 ש"ח כולל מע"מ כאשר עלות שליחתה של כל הודעה תקינה במסגרת הפעילות כוללת תוספת בגין עלות זמן האוויר בהתאם לתעריף חברת הסלולר שבאמצעותה נשלחה ההודעה.
1.6 מובהר כי שליחת SMS מהווה הסכמה והתחייבות להצטרפות לשירות המנויים של מוביקס, בערוץ צחוק מעבודה בעלות של 3 ₪ למבזק, ע"פ תקנון שירות המנויים המצוי בכתובת
http://reshet.tv/ReshetChannel2/TermsOfView/article,5657/
1.7 על מכשיר המשתתף להיות פתוח לשירותי חיוב הפוך (תוכן סלולרי), אין לרשת ו\או מובלין כל דרך לדעת מראש האם המשתתף פתוח או לא.
1.8 "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
2 הפעילות:

2.1 רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) במהלך שידור התוכנית, כתוכן תומך לתוכנית.

2.2 הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, תזמין את המשתתפים לשלוח למערכת התוכנית, באמצעות הודעת SMS את המילה "עבודה". אחרי שליחת ה SMS יקבלו במשתתפים בהודעה חוזרת שאלת ידע בנושא הקשור לתוכנית. השאלה תהא שאלת כן/לא. המשתתפים ישלחו את תשובתם בהודעת SMS חוזרת.
2.3 מנויים קיימים של השירות אינם רשאים להשתתף בפעילות. מנוי קיים אשר ישלח הודעה במסגרת הפעילות, יחוייב בעלות שליחת הודעת SMS של 1 ₪. המנוי יקבל הודעה חוזרת למכשירו הסלולארי המודיעה לו על היותו חבר בשירות ועל אי כשירותו להשתתפות בפעילות.
2.4 הפעילות תחל בתאריך 29/5/2011 ותסתיים עם שידור הפרק האחרון של התוכנית בעונה זו, 14/9/2011 (להלן: "תקופת הפעילות")
1 הפעילות:

1.1 רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) במהלך שידור התוכנית, כתוכן תומך לתוכנית.

1.2 הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, תזמין את המשתתפים כל שבוע לשלוח למערכת התוכנית, באמצעות הודעת SMS את המילה "עבודה". אחרי שליחת ה SMS יקבלו במשתתפים בהודעה חוזרת שאלת ידע בנושא הקשור לתוכנית. השאלה תהא שאלת כן/לא. המשתתפים ישלחו את תשובתם בהודעת SMS חוזרת.
1.3 מנויים קיימים של השירות אינם רשאים להשתתף בפעילות. מנוי קיים אשר ישלח הודעה במסגרת הפעילות, יחוייב בעלות שליחת הודעת SMS של 1 ₪. המנוי יקבל הודעה חוזרת למכשירו הסלולארי המודיעה לו על היותו חבר בשירות ועל אי כשירותו להשתתפות בפעילות.
1.4 הפעילות תחל בתאריך 29/5/2011 תתקיים מידי שבוע ותסתיים עם שידור הפרק האחרון של התוכנית בעונה זו, 14/9/2011 (להלן: "תקופת הפעילות")

2 בחירת הזוכים:

3.1 הזוכה יהיה המשתתף השבועי המהיר ביותר אשר שלח הודעת SMS בה מופיעה התשובה הנכונה, בזמן המהיר ביותר מבין כלל המשתתפים באותו שבוע.

3.2 מידי שבוע ייבחר זוכה אחד

3.3 רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי מובלין בצורה תקינה, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך קביעת זהות הזוכה בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מובלין ו/או רשת ו/או מי מטעמן בקשר לכך.

3.4 מובלין תהא האחראית היחידה לקביעת פרקי זמן המענה של כל משתתף, לרבות, קביעת מועד קבלת הודעת ה SMS במערכת. קביעת מובלין, כאמור בסעיף זה לעיל, הינה סופית והמשתתפים מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

3 הפרס:

4.1 הזוכה יהא זכאי לביקור VIP בסט הצילומים של התוכנית הכולל אירוח בתכנית ופגישה מאחורי הקלעים עם כוכבי התכנית.

4.2 הזוכה מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ששמו המלא, עובדת הזכייה, ופרטים מזהים נוספים אודותיו עשויים להיות גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך

4.3 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הזוכה לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

4.4 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. רשת רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

4.5 רשת/מובלין אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס. האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. רשת/ מובלין לא יישאו באחריות כלשהי בגין מימוש ו/או אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.

4.6 רשת אינה אחראית לכל הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו, במידה וייגרמו, לזוכה בגין ההשתתפות בפעילות ו/או בגין הזכייה ומימוש הפרס ו/או אי מימושו. האחריות הבלעדית לכל הוצאה ו/או נזק כאמור, הינה של המשתתף ו/או הזוכה בלבד.

4.7 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.

4.8 "רשת" ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. מעניקת הפרס תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.

4.9 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

4.10 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, "רשת" ו/או תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו בניגוד להוראות התקנון, במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

4 הצהרת המשתתף:

5.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה)?כשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962), ובמידה כי אינו בגיר, כי קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להשתתפותו בפעילות.

5.2 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את תקנון הפעילות ואת תקנון שירות המנויים וכי הוא מקבל עליו את הוראותיהם, וגם אם לא קרא את התקנונים לעיל, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנונים אלה יחולו עליו ויחייבוהו לכל דבר ועניין.

5.3 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנונים לעיל, כפי שהם מופיעים באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנונים ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

5.4 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או מי מטעמה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

כללי:

5 רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

6 רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

7 סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.

10. רשת / מובלין ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהנה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

11. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת/ מובלין עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

12. במקרה שבו לרשת ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.