פיקוד העורף התרעה במרחב

משחקי השף - תקנון תכנית

התקנון של תוכנית הבישול "משחקי השף"

  • שתפו את החברים -

משחקי השף
תקנון התכנית
כללי:

1. הגדרות:

1.1. "התכנית": "משחקי השף" הינה תכנית ריאליטי תחרותית וייחודית בתחום הבישול.

1.2. "המפיק"/"ההפקה"- חברת קונסטנטין אינטרטיינמנט ישראל בע"מ.

1.3. "הערוץ"- חברת "רשת – נגה בע"מ" המשדרת בערוץ 2.

1.4. "מועמד"- כל אדם העומד בתנאי הסף כהגדרתם להלן והמשתתף במיון הראשוני ו/או במיון השני כהגדרתם להלן.

1.5. "משתתף"- מועמד אשר הוזמן להשתתף בתכנית .

1.6. "מבחן\ני טעם" – בדיקה הנערכת באמצעות "טעימה עיוורת" למנה שהוכנה על ידי מועמד או משתתף (בהתאמה) ואשר איכותה מוכרע אך ורק בהתבסס על חוש הטעם ו/או מאפיינים נוספים.
1.7. "טעימה עיוורת" – טעימת השופטים ו/או נבחרת הטועמים, כאשר אינם חשופים לזהות המועמד ו/או המשתתף בהתאמה, שהכין את המנה.

1.8. "שלבי התוכנית\ התחרות" – התוכנית תכלול שלושה או יותר שלבים מרכזיים, בניהם: שלב האודישנים, שלב מחנה האימונים, ושלב הקרבות במטבח. כמפורט בתקנון זה, בשלב ה"קרבות במטבח", יערכו כ-10 פרקים במסגרתם יתקיימו סבבי תחרות בניהם שלב רבע הגמר, שלב חצי הגמר והגמר. כולם ביחד יקראו לצורך תקנון זה "שלבי התוכנית\ התחרות".

1.9. קבוצת המנטור"- קבוצת המשתתפים אשר נבחרה להיות חלק מקבוצתו של המנטור בסוף שלב מחנה האימונים.


1.10. "נבחרת העונה" – כלל המשתתפים אשר צלחו את שלב "מחנה האימונים" ושויכו לאחת מקבוצות המנטורים.

1.11. "מנטור"- שפים מקומיים ו\או בינלאומיים מובילים, אשר הנם בעלי זכות הכרעה במסגרת שלבי התחרות, בהתאם למנגנוניים הייחודים המפורטים בתקנון. (להלן: "המנטורים ו\או השופטים")

1.12. "אולפן הטעימות" – כל אזור ייעודי בו עורכים המנטורים ו\או נבחרת הטועמים את מבחני הטעם ו\או דיונים ו\או הצבעות הנוגעת למועמדים ו/או למשתתפים ו\או לקבוצות המשתתפים .

1.13. "יועץ קולינארי"- יועץ אשר ימונה על ידי ההפקה ויסייע מעת לעת למשתתפים לרבות ומבלי למעט בכל הקשור לבחירת המנה אשר תוכן על ידם בשלב האודישנים והן יעוץ בשלבים השונים בתוכנית, בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה.

1.14. "מנחה" – מנחה\ת התכנית.

1.15. "נבחרת הטועמים" – קבוצת טועמים ייעודית, אשר תשמש כבעלת זכות הכרעה עצמאית ו/או בנוסף להכרעת השופטים, בשלבי התוכנית. ההפקה הנה אחראית לליהוקם של נבחרת הטועמים אשר ייבחרו על ידה להתאמתם לשלבי התוכנית השונים. חלק מהטועמים הנ"ל עשויים להיות בעלי מקצוע ו/או ידע בתחום הקולינרי וחלקם בעלי עניין בנושא ייעודי הקשור לתכני התוכנית בפרק ייעודי (להלן: "נבחרת הטועמים ") .

"
1.16. "אתר האינטרנט של התכנית"- http://reshet.tv
2. תנאי סף:

2.1. רשאי להשתתף: כל אזרח ישראלי (או הזכאי לקבל אזרחות ישראלית על פי חוקי מדינת ישראל) שגילו מעל .16

2.2. מועמד אשר גילו נמוך מ- 18 יהא רשאי להשתתף רק לאחר קבלת אישור בכתב מהוריו או אפוטרופסו החוקי.
3. הליכי מיון ראשוני

3.1. כל מי שרשאי להשתתף, ומעוניין בכך, יגיש מועמדותו להשתתפות בתכנית, באחת מהדרכים הבאות או כפי שיפורסם מעת לעת ע"י המפיק ו/או הערוץ:

3.1.1. מי מתוך המועמדים אשר ירשמו באתר האינטרנט של התכנית.

3.1.2. מי שההפקה ו/או מי מטעמה תפנה אליו מיוזמתה ו/או תבחר בדרך אחרת עליה תחליט ההפקה לפי שיקול דעתה, על מנת לבחון את השתתפותו\ה בתכנית לרבות באמצעות פניה לקבוצות של מועמדים או למועמדים ספציפיים.

3.1.3. מי שיובא לידיעת ההפקה בכל דרך אחרת , לרבות באמצעות פניה לקבוצות של מועמדים ו\או למועמדים ספציפיים לרבות ומבלי למעט באמצעות קבלת המלצות לגביהם מכל צד או גורם שלישי.

3.2. המועמדים לעלות לשלב המיון השני, יבחרו על ידי ההפקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מתוך כלל המועמדים של הליכי המיון הראשוני. החלטת ההפקה הנה סופית ובלתי ניתנת לערעור. מובהר כי ההפקה שומרת על זכותה להזמין להליכי המיון השני רק את מי שתמצא לנכון כמועמד מתאים ולא תהא חייבת לזמן לשלב זה את כלל הנרשמים ו\או המועמדים של הליכי המיון הראשוני.

4. הליכי מיון שני

4.1. המועמדים שיבחרו על ידי ההפקה על פי שיקול דעתה הבלעדי, מתוך שלב המיון הראשוני, יוזמנו לשלב המיון השני מול נציגי ההפקה ו\או טועמים מקצועיים .

4.2. שלב זה יכלול בין היתר רקע ו\או ביצועים קולינאריים (הכנת מנות) שיוגשו לבחינה בפני צוותי מיון מטעם ההפקה, לרבות ומבלי למעט בפני טועמים מקצועיים.

4.3. ההפקה תהא רשאית להזמין מועמדים לראיונות ו\או לתחקירי עומק ו\או לבדיקות נוספות לרבות לבחינות של ביצועים קולינריים חוזרים ו/או נוספים ומיונים ואחרים אף במועדים מאוחרים יותר, לרבות ומבלי למעט, שלבי מיון נוספים והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

4.4. המפיק ו\או הערוץ שומרים על זכותם לצלם ו\או לעשות כל שימוש, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ,בראיונות ו\או תחקירי העומק לרבות ומבלי למעט בכל בדיקה נוספת שתיערך למועמד, במסגרת הליכי המיון לתוכנית. כל שימוש מכל סוג, בתכנים מצולמים אלו, ייערך בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המפיק ו\או הערוץ אשר רשאים לשלבם בכל הפלטפורמות ו\או המדיות, מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי למעט במסגרת פעילות ערוצי הדיגיטל בהן יבחר הערוץ, והכל בלי הגבלת זמן ו/או טריטוריה.

4.5. במסגרת הליכי המיון השני יתקיימו יום/ימי צילומי ראיונות של המועמדים או חלקם, כפי שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, במסגרתם ייתכן ויתבקשו המועמדים, אף לענות על מגוון שאלות בנושאי רקע אישי, קולינאריה, סטיילינג וכיו"ב,. צילומים כאמור יבוצעו הן בצילומים גלויים והן בצילומי צללית והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

4.6. מתוך מועמדי המיון השני יבחרו על ידי ההפקה מועמדים שיעברו לשלב האודישנים. מספרם הסופי של המועמדים שיעברו לשלב זה נתון להחלטת ההפקה וייקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

4.7. ההפקה שומרת על זכותה שלא לאשר את קבלתו של המועמד לשלב האודישנים בתוכנית אף באם הנ"ל עמד בכל הדרישות ו\או התנאים של שלבי המיון הראשון או השני כך שעמידה בכל התנאים כאמור אינה מהווה התחייבות לקבלתו של המועמד לשלב האודישנים.

4.8. תשובה לגבי השתתפותו של מועמד בשלב האודישנים תימסר בין אם בעל פה או בכתב בין אם במסירה אישית או אחרת. יכול ומסירת הודעה כאמור תצולם לצרכי שידורה ו/או לכל שימוש אחר בכל מדיה ו/או בכל זמן ומקום עליו תחליט ההפקה.

4.9. החלטת ההפקה בדבר זהות המועמדים אשר יעברו לשלב האודישנים, הנה סופית ואינה ניתנת לערעור.

4.10. זימון סופי של מועמד לשלב האודישנים יהיה מותנה בחתימה על הסכם המשתתף לתוכנית על נספחיו ובנוסף על תקנון זה וכל מסמך נוסף אשר יימסר למועמד כאמור בידי ההפקה (לרבות בידי הורהו או אפטרופוסו בגין מועמד אשר גילו נמוך מ-18) וכן יידרש הנ"ל לעמוד בכלל התנאים והדרישות כפי שיימסרו לו בידי ההפקה ו\או הערוץ מעת לעת.

5. שלב האודישנים

5.1. מועמד שזומן לשלב זה הופך למשתתף בתוכנית.

5.2. בשלב זה יבצע המשתתף ביצוע\ים קולינארי\ים בפרק זמן מוקצב אשר ייקבע מראש על ידי ההפקה ויובא לידיעתו.

5.3. מנה אשר תוכן על יד כל משתתף תוגש למנטורים "למבחני הטעם", במסגרתם יכריעו הנ"ל, על סמך התרשמותם מעוצמת החוויה הכרוכה מטעימת המנה בלבד (בלא ראיית המשתתף), האם המשתתף שיצר את המנה הייחודית שהוגשה, ראוי\ה לצלוח לשלב הבא בתוכנית – שלב "מחנה האימונים".

5.4. ייתכן כי במהלך מבחני הטעם יצפה המשתתף על גבי מסך, בתגובתם של המנטורים בעת ביצוע הטעימה העיוורת של המנה שהוכנה על ידו (במסגרת מבחני הטעם) והכל בכפוף לשיקול דעתה של ההפקה האם לשלב צפייה כאמור. ידוע למשתתף כי ביקורתם של המנטורים עשויה להתפרש כשלילית ו\או פוגענית והמשתתף מאשר כי לא תהא שום טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

5.5. בנוסף רשאית ההפקה שלא לאפשר למשתתף לצפות ו\או להאזין להליך ההצבעה של המנטורים אודותיו לרבות בעניין ההחלטה בדבר צליחתו את שלב האודישנים או בדבר סיום השתתפותו בתוכנית.

5.5.1. ההפקה שומרת על זכותה להשתמש באמצעים שונים שנועדו למנוע מהמשתתף להאזין או לצפות בהכרעת המנטורים אודותיו.

5.6. ככל שבמהלך מבחני הטעם האמורים לעיל, יוחלט כי המשתתף לא יעבור לשלב הבא, הנ"ל יעזוב את התכנית בכפוף להשתתפותו בכל פעילות בהתאם לאמור בסעיף 11.9.

5.7. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען הסר ספק יובהר כי עצם הדחתו של משתתף מהתוכנית, אינה מסירה מעליו את האחריות למילוי מלא של כל התחייבויותיו מכוח הסכם המשתתף ו\או נספחיו לרבות מכוח הוראותיו של תקנון זה אשר מעצם טבען ו\או נוסחן תמשכנה לחול אף לאחר הדחתו מהתוכנית.
5.8. בטרם עזיבת המשתתף, יכול ויינתן לו משוב על ידי המנטורים או על ידי חלק מהם לרבות באמצעות סימנים מוסכמים הייחודיים לתוכנית כדוגמת "נעיצת סכין השף" כסימן להצבעת השף "בעד המתמודד".

5.9. ההכרעה האם משתתף יעבור לשלב הבא בתוכנית, תוכרע על פי הצבעת רוב קולות של המנטורים. וההחלטה תהא סופית ואינה ניתנת לשינוי וזאת בהתאם להוראותיו של תקנון זה.

5.10. נציג מטעם ההפקה יהיה נוכח במעמד מבחני הטעם שיערכו על מנת להקפיד על ביצוע ההצבעות בהתאם לכלליו של תקנון זה.

5.11. במסגרת שלב האודישנים, יתבקשו המשתתפים להביא עמם כמות מספקת של חומרי גלם אשר נועדה להכנת 6 מנות זהות בתוכנן ובצורתן. המשתתף יתבקש להכין 3 מנות שתוגשנה למנטורים במסגרת מבחן הטעם, מנה נוספת אשר תשמש לצילומים (beauty shot) וחומרי גלם ל- 2 מנות נוספות הנועד לשמש כגיבוי במקרים של פגיעה במנות, בעת ניוד המנות, מהמטבח לאולפן הטעימות ו/או בשל תקלה טכנית או שיבוש למסוע בעת הליך ניוד המנות למנטורים. (להלן: "המנות בשלב האודישנים").

5.12. המשתתף מתחייב להעביר לפי הנחיות המפיק, את המתכונים אשר הוכנו על ידו במסגרת הפעילות בשלב זה, בעוד אלו ערוכים בכתב וכוללים פרטים מדויקים אודות המנה לרבות כמויות, חומרי הגלם ששימשו להכנתה וכל עניין נוסף העשוי להיות רלוונטי להכנת המנה. יובהר כי ייתכן והמשתתף יידרש לספק גרסאות מתכונים דומים בהם מוקפדים כללי כשרות ו\או גרסאות בהן מוקפדת הקפדה יתירה של כללי בריאות, הידועים גם כ"מתכוני בריאות".

5.13. המשתתפים יהיו אחראים להביא לשלב האודישנים כמות מספקת של כל חומרי הגלם שנועדה להכנתן של 6 מנות.

5.14. מובהר כי באם ייגרם נזק שיוביל לפגיעה אך ורק בנראות המנה, יהיה רשאי המשתתף לסידור חוזר של המנה , בעוד באם לא ניתן לרפא את הנזק שנגרם באמצעות צלחות בלבד, יהיה רשאי המשתתף לבצע בישול חוזר וכל זאת בהתאם להנחיות והחלטת ההפקה בכל עת ולשיקול דעתה הבלעדי.

5.15. בנוסף לאמור לעיל, המשתתפים מתבקשים להביא לשלב האודישנים כל ציוד חריג הדרוש להכנתן ו\או הגשתן של המנות בשלב האודישנים ואשר יאושר מראש על ידי ההפקה.

5.16. בשלב זה של התוכנית, ההפקה תהיה אחראית על אספקתם של כלי הבישול, מוצרים חשמליים וכלי ההגשה הדרושים למשתתף לצורך ביצועיו הקולינאריים.

5.17. על המשתתפים להביא עמם לשלב האודישנים, אפשרויות הלבשה שונות מתוך המלתחה שלהם. התלבושת שתצולם תבחר יחד עם המלביש/ה של התכנית. הלבוש שיבחר ישמש את המשתתפים הן בימי צילום הראיונות והן בשלב האודישנים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הפקה.

5.18. מובהר כי אין כל התחייבות כי איזה ממבחני הטעם שייערכו למשתתפים ו\או כל חלק מהם ישודרו. המפיק ו/או הערוץ יהיו רשאים לערוך את מבחני הטעם ולשדר כל חלק מהם, ואם בכלל, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. ולמשתתף לא תהא שום טענה ו/או תביעה בקשר לכל עניין הקשור ו\או נגזר עם כך.

5.19. מובהר כי המספר הסופי של המשתתפים בשלב זה לרבות מספרם הסופי של המשתתפים אשר יזכו לצלוח שלב זה ולעבור לשלב הבא יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

5.20. שלב האודישנים יצולם באולפנים, שכתובתם תימסר על ידי ההפקה ובאחריות המשתתפים להתייצב בדייקנות למועדי הצילום בהתאם להנחיות שיתקבלו בעניין זה מידי ההפקה. הגעתו של המשתתף ו\או בני משפחתו ו\או מי מטעמו לשלב האודישנים תתבצע על ידם באופן עצמאי ואינם באחריותם של ההפקה ו/או הערוץ.

5.21. במסגרת הצילומים בשלב האודישנים, המשתתף עשוי לקחת חלק בהדרכה\ות ייעודית הקשורה לאופן תפעולם של מכשירים חשמליים הנמצאים על סט הצילומים. המשתתף מתחייב ו לפעול בהתאם להנחיות בטיחות ותברואה הנוגעת להכנת הביצועים הקולינאריים כפי שיועברו לו בכל עת מטעם המפיק ו\או כל גורם הפועל מטעמו.

5.22. מובהר כי למשתתף אשר יפעל שלא בהתאם לכללי הבטיחות והתברואה כפי שנמסרו לו על ידי המפיק (לרבות באמצעות הדרכות והנחיות שניתנו לו בעל פה בידי נציגי ההפקה), לא תעמוד כל טענה נגד המפיק ו\או הערוץ ו/או מי מטעמם.

5.23. יובהר כי ייתכן ומשתתף אשר זומן ליום צילום במסגרת שלב האודישנים כלל לא יעמוד למבחן הטעם, במועד שזומן אליו וזאת בשל כל סיבה שתהא והכל בכפוף להחלטתו של המפיק (באם לזמנו ליום צילומים אחר או באם לאו) ומבלי חובתו של המפיק לנמק את השיקולים בגין ביטול ו\או דחייה כאמור ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

כללים בדבר פציעות בשלב האודישנים

5.24. מובהר כי משתתף אשר נפצע במהלך שלב האודישנים יהיה זכאי לקבלת עזרה ראשונה מידי חובש הנמצא באתר הצילומים. במידה ולאחר קבלת הטיפול הרפואי, יוכל המשתתף להמשיך את השתתפותו בשלב זה , הנ"ל יחזור ויסיים את המנה שהתחיל בהכנתה, תוך פרק הזמן שנותר לו. ההפקה שומרת על זכותה להתיר למשתתף זה, להכין מחדש את המנה, במידה והנ"ל ניזוקה בשל פציעתו או בשל נזק שנגרם לה עקב הזמן שלקח הטיפול הרפואי והכל בכפוף להחלטתה ו\או הנחיותיה של ההפקה.

5.25. אם בשל פציעה כאמור, המשתתף לא יהיה כשיר להמשיך את הביצוע הקולינארי בשל פציעתו, עשויה ההפקה, לאפשר להנ"ל להגיע לאודישן נוסף באם יוותרו ימי צילום נוספים לשלב זה והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

6. שלב מחנה האימונים

6.1 במחנה האימונים יתקיימו שלוש ו/או יותר משימות קולינאריות שונות, לשיקול דעת המפיק.
6.2 לפני תחילת ביצוע המשימה, בפרק הזמן שהוקצב לה, המנטורים ינחו את המשימות ועשויים להדגים לכלל המתמודדים את אופן ביצוע המשימה.
בסופה של כל אחת משלושת המשימות יבחר כל אחד מהמנטורים, מתמודד אחד או שניים אשר יכללו בקבוצתו האישית (להלן: "קבוצת המנטור") אופן הבחירה על ידי המנטורים מפורט בסעיף 6.4 להלן.
6.3 כל קבוצת מנטור, תמנה 5 או 6 מתמודדים לפי שיקול דעתה של ההפקה ובסך הכול בסופו של שלב "מחנה האימונים" יכללו 15 או 18 מתמודדים אשר יהוו את "נבחרת העונה " (להלן: "נבחרת העונה") .
6.4 סדר בחירת המתמודדים על ידי המנטורים, ייקבע על פי הגרלה שתיערך בין המנטורים, בסיום כל משימה.
6.5 מתמודדים אשר לא נבחרו ל"נבחרת העונה" יסיימו את השתתפותם בתכנית.
6.6 מובהר כי המספר הסופי של המשתתפים, בשלב זה, לרבות מספרם הסופי של המשתתפים, אשר יזכו לצלוח שלב זה, ולעבור לשלב הבא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
6.7 בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה, עשויים המנטורים בשלב מחנה האימונים, לקיים הליך דיון משותף בנוגע לסיבות שהביאו לבחירת המשתתפים לקבוצתם . במסגרתו של הליך דיון זה, עשוי מנטור לפרט את הטעמים שבגינם הנ"ל מעוניין כי משתתף פלוני ישויך לקבוצתו.
6.8 ייתכן כי במסגרת שלב זה, המשתתפים יקחו חלק בהדרכות קולינאריות, שעתידות להיות משודרות על גבי המסך ו/או בכל פלטפורמה אחרת, אשר נועדו להקנות להם כלים להתמודדות עם המשימות בתוכנית. למען הסר ספק ההפקה אינה מחויבת לקיומם של הדרכות כאמור והנ"ל שומרת על זכותה לכלול חלק בלבד מכלל המשתתפים בשלב זה בהדרכות כאמור.
6.9 במסגרת שלב זה ההפקה תהא אחראית לספק למשתתפים חומרי גלם, כלי בישול ו\או מוצרי חשמל והכל בהתאם לשיקול דעתו של המפיק.
6.10 המשתתפים אשר לא נבחרו להיכלל ב"נבחרת העונה" כהגדרתה בתקנון זה, יעזבו את התכנית בכפוף להשתתפותם בכל הפעילויות כאמור בסעיף 11.9
6.11 נציג מטעם ההפקה יהיה נוכח בכל מעמד של הכרעה הנוגעת למשתתפים על מנת להקפיד על ביצוע מנגנון ההכרעה בהתאם להוראותיו של תקנון.

6.12 על המשתתפים להביא עמם לשלב זה אפשרויות הלבשה שונות מתוך המלתחה שלהם. התלבושת שתצולם תבחר יחד עם המלביש/ה של התכנית. הלבוש שיבחר ישמש את המשתתפים הן בימי צילום במסגרת שלב זה והן בכל פעילות נלוות לו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הפקה ו\או הערוץ .למען הסר ספק יובהר כי ההפקה שומרת על זכותה להתאים בגדים למשתתפים לרבות ומבלי למעט מדים המותאמים לתוכנית.

6.13 לכל קבוצת מנטור ייוחד צבע אשר יעטר את מדי חברי הקבוצה והן בהתאמה את מדיו של המנטור.

 


כללים בדבר פציעות בשלב מחנה האימונים

במידה ומשתתף נפצע בשלב זה והוכרז ככשיר לאחר קבלת טיפול מהצוות הרפואי, המנטורים יהיו רשאים להחליט באם להחזירו לתחרות על סמך ביצועיו עד למועד הפציעה, וזאת במידה ועד למועד פציעתו, ביצע המשתתף חלק מספק מהביצוע הקולינארי באופן שמאפשר את ביצוע בחירת המנטורים אודותיו בהתאם לטיב ביצועיו הקולינריים.


במידה ולאחר הפציעה הספיק הנ"ל לחזור להמשך ביצוע המשימה בפרק הזמן שהוקצב לה יקבלו המנטורים הכרעה על סמך התרשמותם הכללית מאיכות הביצוע הקולינארי ללא התחשבות בפציעתו.

במידה והפציעה גרמה לנטרולו של המשתתף, לפרק זמן רב מידי, שגרם לנזק למנה והמנטורים לא יכלו להעריך את כישוריו, ההפקה שומרת על זכותה להחליט באם תינתן לו הזדמנות לבצע מחדש את המשימה ויחליטו לפי רמת הביצועים שלו. יובהר כי ההפקה שומרת על זכותה לצלם ו\או לשדר את דבר פציעתו ואופן התמודדותו בגינה.


. רק אם המשתתף נפצע באופן שאינו מאפשר את המשך השתתפותו בתוכנית בהתאם לחוו"ד רפואית אזי הנ"ל יחשב כמודח מהתוכנית. יובהר כי ההפקה שומרת על זכות ההכרעה באם פציעתו של משתתף תוביל להדחתו מהתכנית ולא תהיה למשתתף כל טענה ו\או דרישה בכל עניין הקשור להכרעה כאמור.

7. שלב קרבות המטבח
7.1. בשלב זה ייקחו חלק, רק המשתתפים אשר צלחו את שלב מחנה האימונים ושויכו לאחת מ- 3 הקבוצות של המנטורים.

7.2. במסגרת שלב זה יערכו 10 פרקים, במסגרתם יתקיימו סבבי תחרות הידועים כ "קרבות מטבח". במסגרת כל "קרב " תבוצע על ידי כל קבוצה הן משימה קבוצתית והן משימה אישית (באם קבוצתם לא זכתה לחסינות כהגדרתה להלן ) והכל בהתאם למנגנון כדלקמן:


משימות קבוצתיות –

7.2.1.1.1. בתחילתו של כל "קרב" יידרשו קבוצות המנטורים, לבצע משימות קבוצתיות. בתחילתה של כל משימה קבוצתית, יוצג לחברי הקבוצה ע"י מנחת התכנית, הנושא הייעודי של המשימה אשר הנ"ל נדרשים לבצע בפרק הזמן הקצוב העומד לרשותם יובהר כי במסגרת המשימות הקבוצתיות של שלב זה המנטורים אינם משמשים כשופטים בעלי כוח הכרעה בתחרות אלא כמאמנים, אשר תומכים ומדריכים את קבוצתם במטרה לעמוד בהצלחה במשימה הקבוצתית .
7.2.1.1.2. כל קבוצה תגיש את תוצרי המשימה שלה על גבי צלחת בסיס, התואמת את צבע הקבוצה הייחודי לה. יובהר כי המנטורים, יהיו רשאים לנהל את המשימה, תוך הנחיית המתמודדים, אך אינם רשאים להשתתף בפועל בפעולות הבישול במסגרת ביצוע המשימה (להלן: "המשימה הקבוצתית") .
7.2.1.1.3. השופטים במסגרת המשימות הקבוצתיות הנם "נבחרת הטועמים" המורכבת מבעלי ידע או עניין ייעודי, אשר נבחרו על ידי ההפקה על מנת להכריע את טיבן של המנות אשר יוכנו על ידי כל קבוצה במשימות הקבוצתיות. כל משימה תיוחד לנושא ייעודי. מכאן שנבחרת הטועמים שנבחרה תותאם לנושא המשימה. גודלה של נבחרת הטועמים, בשלב זה יקבע על ידי צוות ההפקה ולא יעלה על 14 .
7.2.1.1.4. ההפקה שומרת על זכותה לערוך לקבוצות, פעילויות ו\או סדנאות ייעודיות בנושאים שונים שייקבעו בידי ההפקה בעוד הנ"ל אינה מחויבת לעדכן את המשתתפים כי סדנא בנושא פלוני קשורה בהכרח לנושא של משימה קבוצתית ו\או אישית שהנ"ל יידרשו לבצע במסגרת שלב זה. הפעילויות ו\או הסדנאות כאמור לעיל תצולמנה בהתאם לשיקולה הבלעדי של ההפקה (אם בצילום גלוי או נסתר ) וחלקים ממנה עשויים להיות משודרים במסגרת התוכנית הערוכה ו/או כ- stand alone וזאת בכל פלטפורמה, ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה .
7.2.1.1.5. במסגרת המשימות הקבוצתיות, בשלב הקרבות במטבח, כל אחת משלושת הקבוצות, תגיש לכל אחד מהטועמים בנבחרת הטועמים, את המנה /שהוכנה על ידי הקבוצה למבחן טעם. שייערך במנגנון של "טעימה עיוורת".
7.2.1.1.6. כל אחד מחברי נבחרת הטועמים, יטעם את שלושת המנות שהוכנו על ידי כל אחת מהקבוצות ויבחר מבינהן את המנה הטובה ביותר.
7.2.1.1.7. כל מנה אשר במסגרת מבחן הטעם, נמצאה כמנה אשר זכתה לקולו של טועם החבר בנבחרת הטועמים , תניב לקבוצה שהמנה משויכת אליה - נקודה אחת. בגמר מבחני הטעימה, יסכמו את כלל המנות שזכו לניקוד כאמור, על מנת שיורכב הניקוד הכללי של כל קבוצה.
7.2.1.1.8. הקבוצה אשר תזכה לניקוד הגבוה ביותר, בשל מספר המנות הרב ביותר שחברי נבחרת הטועמים, מצאו כראויות לצלוח את המשימה הקבוצתית, תזכה לחסינות מפני הדחה במסגרת קרב מטבח זה. חברי הקבוצה אשר זכתה בחסינות, לא ידרשו להתחרות במשימת ההדחה האישית, שתבוצע באותו הפרק, אלא יעברו באופן ישיר, לקרב המטבח הבא . ההחלטה של "נבחרת הטועמים" תהא סופית בכפוף להוראותיו של תקנון זה.(להלן: החסינות הקבוצתית\ החסינות ").
7.2.1.1.9. במקרה של תוצאת תיקו בין שתי קבוצות, יוחלט בידי ההפקה ו\או הערוץ ו\או נציג מטעמן באם להעניק לשתי הקבוצות חסינות ו\או להעמיד את שתיהן למבחן טעימה "ראש בראש" על מנת שיוכרע בידי המנטורים ו\או נבחרת ההפקה איזו קבוצה מנצחת זוכה.

7.2.2. משימות אישיות - חברי שתי הקבוצות הנותרות, אשר קיבלו את הניקוד הנמוך ביותר במסגרת המשימה הקבוצתית, יועמדו למשימות אישיות. בתחילתה של כל משימה אישית, יוצג לחברי הקבוצה, ע"י מנחת התכנית, הנושא הייעודי של המשימה, אשר הנ"ל נדרשים לבצע בפרק הזמן הקצוב העומד לרשותם. כל משתתף יכין מנה פרי יצירתו, אשר תעמוד להכרעה בידי המנטורים באמצעות מבחני הטעם ע"י טעימה עיוורת . כל אחד מהמנטורים ינקד את כל אחת מהמנות בניקוד 0-3 ( בעוד 0 מהווה את המנה אשר טיבה הקולינרי היה הנמוך ביותר) . בתום הטעימה, יסכמו הנקודות, אשר ניתנו על ידי כ על ידי שלושת המנטורים לכל מתמודד. (להלן : "משימות אישיות") יובהר כי ההפקה אינה מחויבת לחשוף את דירוג הניקוד שניתן למתמודדים ו\או את הניקוד הכולל שניתן להם .
7.2.3. משתתף אשר קיבל את הציון הנמוך ביותר במשימה האישית יסיים את השתתפותו בתוכנית בכפוף להשתתפותו בפעילויות כמפורט בסעיף 11.9 להלן.


7.2.4. במקרה שיותר ממנה אחת, קיבלה את הניקוד הנמוך ביותר ("תיקו" ) , תיערך בגינן של אותן מנות , הצבעה נוספת בידי המנטורים, במסגרתה, יבחנו המנטורים את המנות על בסיס השוואה בניהם. בעוד למנה הטובה ביותר תינתן נקודה באמצעות סימן מוסכם, כגון "סכין השף". המשתתף אשר המנה שהוכנה על ידו, תזכה במסגרת ההצבעה הנוספת לציון הנמוך ביותר, יסיים את השתתפות בתכנית, בכפוף להשתתפותו בפעילויות כמפורט בסעיף 11.9 להלן.
7.2.4.1.1. שלב רבע הגמר –
במסגרת שלב זה יערכו משימות (הן קבוצתיות והן אישיות ) בהתאם למנגנון המפורט דלעיל, בסעיף 7, ב "שלב הקרבות במטבח".

על אף האמור לעיל, בשלב רבע הגמר, יחולו השינויים המפורטים להלן במסגרת מנגנון התחרות:

 

7.2.4.1.2. נבחרת הטועמים בשלב זה תמנה כ - 7 טועמים , אשר יבחרו בהתאמה לנושא הייעודי של המשימה הקבוצתית .
7.2.4.1.3. הקבוצה המנצחת תהא הקבוצה אשר זכתה לניקוד הגבוה ביותר מאת נבחרת הטועמים. מתוך כלל חברי הקבוצה המנצחת, המנטור של אותה קבוצה, יבחר את המתמודד אשר תוענק לו חסינות.
7.2.4.1.4. מתמודד אשר זכה בחסינות, מאת המנטור כאמור לעיל, יעבור באופן ישיר ובלתי תלוי לשלב הבא בתחרות, בעוד שאר חברי הקבוצה המנצחת, ידרשו להתחרות במשימת הדחה אישית לצד חברי שתי הקבוצות שקיבלו את הניקוד הנמוך יותר.
7.2.4.1.5. משתתף אשר קיבל את הציון הנמוך ביותר במשימת ההדחה האישית יסיים את השתתפותו בתוכנית בכפוף להשתתפותו בפעילויות כמפורט בסעיף 11.9 להלן.

 

8. שלב חצי הגמר –
8.1. בשלב זה בתחרות יתקיימו 3 משימות אישיות בלבד כהגדרתן בשלב קרבות המטבח (בסעיף 7 דלעיל) למעט בדבר השינויים המפורטים להלן.
8.2. כל אחד מהמנטורים, יציג לכלל המתמודדים הנכללים בשלב זה, מנת דגל ייחודית לו, תוך הקניית כלים שיסיעו למתמודדים בביצוע מנה זהה לזו המוצגת על ידי המנטורים.
8.3. כל מתמודד יידרש להכין במסגרת כל אחת משלוש המשימות האישיות,, מנה פרי יצירתו, הזהה לזו שהוצגה על ידי כל אחד מהמנטורים, תוך פרק זמן קצוב שנקבע מראש.
8.4. למבחני הטעם, שיערכו בסיומה של כל משימה אישית, יצטרפו לכל מנטור שהוביל את המשימה 3 יועצים, קולם של היועצים כאמור לעיל, יהיה שווה ל- 25% מכלל ההכרעה של המנטורים, כך שלמעשה קולם במשותף יהיה שקול להצבעה של מנטור אחד נוסף.
8.5. במסגרת שלב מתקדם זה, המנטורים והיועצים רשאים להעביר מתמודד ישירות לשלב הגמר של התכנית, באם קיבל המתמודד את הציון הגבוה ביותר מבין כלל המתמודדים.


9. הגמר - בשלב זה ייקחו חלק רק המשתתפים הסופיים של התוכנית אשר צלחו את שלב חצי הגמר .
9.1. שלב זה יורכב מ 2 משימות אישיות.
9.1.1. במשימת הגמר הראשונה יידרש כל מתמודד לבצע בפרק הזמן הקצוב העומד לרשותו מנה פרי יצירתו לפי בחירתו ונטיית ליבו בהתאם להנחיית המנחה אשר תעמוד להכרעה בידי המנטורים באמצעות מבחני טעם ע"י טעימה עיוורת.
9.1.2. כל אחד מהמנטורים ינקד את כל אחת מהמנות בניקוד 0-3 ( בעוד 0 מהווה את המנה אשר טיבה הקולינרי היה הנמוך ביותר). בתום הטעימה יסכמו עבור כל מתמודד את הניקוד הכולל שניתן לו על ידי שלושת המנטורים. ") יובהר כי ההפקה אינה מחויבת לחשוף את דירוג הניקוד שניתן למתמודדים ו\או את הניקוד הכולל שניתן להם
9.1.3. במקרה של תיקו בין מנות שקיבלו את הציון הנמוך ביותר, יבצעו המנטורים הצבעה נוספת לגביהן בהתאם למנגנון המפורט דלעיל.
9.1.4. 2 המשתתפים אשר קיבלו את הציון הנמוך ביותר במשימה זו יסיימו את השתתפותם בתוכנית בכפוף להשתתפותו בפעילויות כמפורט בסעיף 11.9 להלן.

9.2. משימת הגמר השנייה – במסגרת משימה זו יתבקשו המתמודדים שנותרו לבצע משימת בישול מורכבת אשר תעמוד להכרעה בידי נבחרת טועמים אשר תבחן את איכות המנה באמצעות "טעימה עיוורת".
9.3. בנוסף, ההפקה שומרת על זכותה לשלב במסגרת שלב זה אף מנגנון הצבעה באמצעות הקהל הצופים . . הוראות בדבר הצבעות מקהל הצופים: בהתאם לתקנון הצבעות שיפורסם בנפרד
9.4. ההפקה ו/או הערוץ שומרים על זכותם לצלם שלב זה אף בשידור חי, אם בכללותו או כל חלק ממנו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
10. הוראות נוספות החלות על כל שלבי התחרות
10.1.1.1. יובהר כי במסגרת משימות ההדחה האישיות בשלבי התחרות השונים, המנטורים לא ינכחו במטבח בזמן ביצוע המשימות הנ"ל ולא תהיה להם ידיעה באשר לזהות המתמודד אשר יצר את המנה.

10.1.1.2. יובהר כי עצם הדחתו של משתתף מהתוכנית, אינה מסירה מעליו את האחריות למילוי מלא של כל התחייבויותיו מכוח הסכם המשתתף ו\או נספחיו לרבות מכוח הוראותיו של תקנון זה אשר מעצם טבען ו\או נוסחן תמשכנה לחול אף לאחר הדחתו מהתוכנית

10.1.1.3. בטרם עזיבת המשתתף, יכול ויינתן לו משוב על ידי המנטורים ו\או מי מטעמם.


10.1.2. נציג מטעם ההפקה יהיה נוכח במעמד מבחני הטעם שיערכו במסגרת משימות ההדחה האישיות על מנת להקפיד על ביצוע מנגנון זה.

10.2. במהלך שלבי התחרות השונים, עשויים המשתתפים ו\או המנטורים לקחת חלק בפעילויות במסגרת יום / ימי מפגש, הכנות ולימוד (לרבות משימות שייתכן ויכללו בהם). גם פעילויות אלה יכול שיצולמו וייערכו על ידי ההפקה לצורך שידורם על גבי המסך ו/או בכל פלטפורמה שהיא והכל ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה, והכל בכפוף לשיקול דעת ההפקה ו/או הערוץ.

10.3. במסגרת שלבי התחרות, למעט בשלב האודישנים, ההפקה תהא אחראית לספק למשתתפים חומרי גלם כלי בישול ו\או מוצרי חשמל והכל בהתאם לשיקול דעתו של המפיק.


10.4. במסגרת שלבי התחרות, בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה , יסופקו על ידי ההפקה פריטי הלבוש והן יבוצע איפור וסטיילינג למשתתף.

10.5. במהלך המשימות, בשלבי התחרות (הן משימות קבוצתיות והן אישיות) עשויים להינתן חוות דעת באשר לטיב הביצוע הקולינרי ו\או כל משוב אחר אודות המשתתף ו\או הקבוצה לרבות על ידי המנטור\ים ו\או חברי נבחרת הטועמים.
10.6. בשלבים מתקדמים יותר של התחרות, תגברנה בהתאמה, דרגת הקושי של המשימות (הן הקבוצתיות והן האישיות).

10.7. לאחר קבלת ההחלטה בידי המנטורים ו\או נבחרת הטועמים ייתכן והמשתתף ו\או הקבוצה יוזמנו להיכנס לאולפן הטעימות על מנת שאלו יוכלו להציג בפניו את החלטתם באם עבר בהצלחה את המשימה או סיים את השתתפותו בתוכנית. מובהר כי ייתכן וגילויי החלטתו של כל מנטור תתבצע באמצעות חשיפתו של סימן מוגדר אשר יעיד על הצבעתו של המנטור לגבי אותו משתתף, האם הוחלט לגביו שהנ"ל עובר לשלב הבא או לאו

10.8. בכל שלבי התחרות, ההפקה שומרת על זכותה לצרף למנטור\ים מומחה\ים אשר יסייע\ו להנ"ל ללמד את חברי הקבוצה אשר העפילו לשלב זה להתמודד עם נושאים שונים הקשורים לתכני המשימות אשר יערכו במסגרת התחרות. ההפקה שומרת על זכותה לצלם את ההדרכות ו\או האימונים אשר עשויים להיערך על ידי המנטור ו\או המומחים הייעודיים (באם בצילומים גלויים ו\או נסתרים) ולשלב חלקים מהם במסגרת התוכנית הערוכה ו/או כ- stand alone וזאת בכל פלטפורמה, ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה.


10.9. במסגרת שלבי התחרות, ייתכן כי המשתתפים יתבקשו להוביל בעצמם את המנות פרי יצירתם אל המסוע אשר יוביל את המנות אל אולפן הטעימות לעריכת מבחני הטעם. יובהר כי במסגרת שלב זה מנה אשר ניזוקה, מכל סיבה שהיא, במהלך ניודה לאולפן הטעימות כאמור, עשויה שלא לזכות את המשתתף באפשרות לסידור מחדש של המנה במידה ופרק הזמן שהוקצב למשימה הגיע אל קיצו והכל בהתאם להחלטתה של ההפקה.

10.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10.10 – באם בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה, נותר פרק זמן מספק במסגרתו ניתן לרפא את הפגם במנות, במקרה של פגיעה בעת ניוד המנות מהמטבח לאולפן הטעימות ו\או בשל תקלה טכנית או שיבוש של המסוע בעת ניודן של המנות לאולפן הטעימות יחולו הכללים כדלקמן:
10.10.1. באם הנזק שייגרם יוביל לפגיעה אך ורק בנראות המנה יהיה רשאי המשתתף או הקבוצה (במסגרת המשימה הקבוצתית) לסידור המנה באופן חוזר .
10.10.2. באם לא ניתן לרפא את הנזק שנגרם באמצעות צילחות בלבד, יהיה רשאי המשתתף או הקבוצה לבצע בישול חוזר וכל זאת בהתאם להנחיות ההפקה בכל עת.
.
כללים בדבר פציעות במסגרת התחרות בשלב קרבות המטבח
10.11. במידה ומשתתף נפצע במהלך המשימות הקבוצתיות, קבוצתו תמשיך בביצוע המשימה על מנת להשלים את הכנות המנות תוך פרק הזמן הקצוב שהוגדר.
10.12. באם לאחר קבלת טיפול מהצוות הרפואי, המשתתף יהיה כשיר לחזור לתחרות, הנ"ל יהיה רשאי להצטרף לקבוצתו ולקחת חלק בהמשך ביצוע המשימה .
10.13. רק אם המשתתף נפצע באופן שאינו מאפשר את המשך השתתפותו בתוכנית בהתאם לחו"ד רפואית אזי הנ"ל יחשב כמודח מהתוכנית.
10.14. במידה והמשתתף נפצע ולא חזר לקחת חלק בביצוע המשימה הקבוצתית , אך הנ"ל יהיה כשיר לחזור לתחרות אזי יחולו הכללים להלן:
10.14.1. במידה וקבוצתו קיבלה חסינות במסגרת המשימה הקבוצתית תחול החסינות גם עליו (על אף היעדרותו מביצוע המשימה הקבוצתית במלואה)
10.14.2. במידה והקבוצה לא קיבלה חסינות יידרש המשתתף לעמוד במשימת הדחה האישית.
10.15. במידה והמשתתף נפצע במהלך ביצוע משימת ההדחה האישית, שעון העצר של פרק הזמן המוקצב לו לביצוע המשימה ייעצר, והנ"ל ישוב להשלים את המשימה רק באם יהיה כשיר לכך לאחר קבלת טיפול רפואי.
10.16. במידה והפציעה גרמה לנטרולו לפרק זמן רב מידי שגרם לנזק למנה והמנטורים לא יכלו להעריך את טוב כישוריו הקולינריים, תינתן לו הזדמנות לבצע מחדש את המשימה ויחליטו לפי רמת הביצועים שלו. יובהר כי ההפקה שומרת על זכותה לצלם ו\או לשדר את דבר פציעתו ואופן התמודדותו בגינה.
10.17. במידה והפציעה גרמה לנטרולו של המשתתף הנ"ל ייחשב כמודח במסגרת משימת ההדחה האישית והשתתפותו בתוכנית תבוא אל קיצה.
11. הוראות כלליות

11.1. מועדי הצילומים בכל אחד משלבי התוכנית יימסר למשתתף על ידי ההפקה זמן סביר מראש.

11.2. הוראות בדבר השתתפות בני משפחה: בני משפחה קרובה של המנטורים, יועצי המנטורים, המנחים, עובדי ההפקה המרכזיים והערוץ אינם רשאים להשתתף בתכנית. לצרכיי סעיף זה "בני משפחה קרובה" משמע אחים, הורים, בנים ובני זוג. על המועמדים / מנטורים / יועצים ועובדים כאמור להביא לידיעת ההפקה בטרם השתתפות המועמדים באודישנים קיומם של בני משפחה כאמור ככל שהדבר מצוי בידיעתם.

11.3. מוסכם כי משתתפים אשר הנם עובדיו ו\או שותפיו של המנטור לא יוכלו להיכלל בקבוצתו האישית במסגרת התחרות והנ"ל אחראים להביא את העניין לידיעתה של ההפקה ו\או הערוץ במסגרת הליכי המיון.

11.4. מוסכם כי המשתתפים מתחייבים להקפיד, בכל עת, על מילוי ההוראות בדבר כללי הבטיחות אשר יועברו אליהם מאת ההפקה תוך דגש על הקפדת, כללי הבטיחות והוראות התברואה לרבות ומבלי למעט אופן לבוש והנעלה המתאים לפעילות בכל אתרי הצילום ובסביבה כלשהי של מטבח ו\או מסעדה.

11.5. מובהר כי במהלך כל שלבי התוכנית חל איסור על המשתתפים לטעום מנות של מועמדים ו\או משתתפים אחרים בתוכנית למעט באם הוחלט אחרת על ידי ההפקה .

11.6. ייתכן והמשתתפים יתבקשו להגיע לשלבים שונים של התוכנית כשהם מלווים בקרובים ו\או חברים מטעמם (במספר אשר יוגדר על ידי ההפקה) המוכנים להצטלם ולהשתתף בתכנית ואלו יחתמו על כתבי וויתור בנוסח שיועבר אליהם בידי ההפקה. צילומים של קרובים ו\או חברים כאמור עשויים להצטלם בנפרד ו\או יחד עם המשתתף והן ייתכן כי הנ"ל ישאלו שאלות בנוגע למשתתף ולביצועיו הקולינאריים מאחורי הקלעים על ידי המנחה או אחרים. מובהר כי אין כל התחייבות כי הנ"ל אכן יצולמו ו\או איזה מהצילומים הנ"ל או כל חלק מהם ישודרו.

11.7. ההפקה שומרת על זכותה להזמין משתתף\ים לבחינת החזרתו\ם לתוכנית, באמצעות מנגנוניים ייעודים אף בנסיבות בהן הנ"ל לא צלח את מבחן הטעם ו\או הודח במסגרת כל משימה אחרת בכל שלב לרבות ומבלי להגביל. מנגנונים בדמות "גלגל הצלה " וכיו"ב

11.8. מובהר כי במסגרת התוכנית לא מורשה בישול של בשר חזיר ו\או פירות ים והן לא מורשה שילובם של מרכיבים אלו במסגרת המנות שיוכנו על ידי המועמדים ו\או המשתתפים במסגרת כל פעילות הקשורה לתוכנית . על אף האמור אין המשתמע ממגבלה זו כי במסגרת ההפקה מוקפדים כללי כשרות נוספים הקשורים למוצרים ו\או לכלי הבישול. בבקשות בדבר שמירה על כשרות במקרים חריגים יובא העניין לדיון עם נציגי ההפקה מראש.

11.9. ההפקה ו/או הערוץ שומרים על זכותם לקיים בכל אחד משלבי התוכנית (לרבות לאחר קבלת ההחלטה בדבר סיום השתתפותו של משתתף בתוכנית) צילומים מאחורי הקלעים ו\או צילומי חוץ (לרבות בביתו ו\או בעבודתו ו\או בסביבתו של המשתתף) והן עשויה לקיים ראיונות למשתתף ו\או לבני משפחתו, ו\או הקלטות קול לשילובם בעת עריכת התוכנית (פוסט סינק) בכל מועד ובכל מקום שיוחלט על ידי ההפקה ו/או הערוץ. צילומים כאמור יבוצעו הן בצילומים גלויים והן בצילומי צללית\נסתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ו/או הערוץ.

11.10. מובהר כי ההפקה שומרת על זכותה בכל שלבי התוכנית, לזמן משתתפים למועדים נוספים אשר במסגרתם ייערכו אמצעי בחינה ו\או סינון נוספים והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. ההפקה רשאית לצלם את הפעילות הנ"ל במסגרת מועדים אלו ואף לשדרם בכל מדיה ו/או זמן וטריטוריה או לאו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

11.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההפקה שומרת על זכותה לדון בהערכת המועמדים והן להחליט בכל עת בדבר המשך השתתפותם בתוכנית, וזאת אם בנוכחותם של המשתתפים או לא, והכל בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה.

11.12. ייתכן כי במהלך התוכנית תאפשר ההפקה למשתתף לצפות על גבי מסך בתגובתם של המנטורים ו\או של נבחרת הטועמים בעת ביצוע מבחני הטעם של המנות שהוכנה על ידו והכל בכפוף לשיקול דעתה של ההפקה האם לשלב צפייה כאמור.

11.13. בנוסף רשאית ההפקה שלא לאפשר למשתתף לצפות ו\או להאזין להליך ההצבעה של המנטורים ו\או של נבחרת הטועמים אודותיו לרבות בעניין ההחלטה לגבי הצלחתו או סיום השתתפותו בתוכנית.

11.14. מוסכם ומובהר כי החלטות הנתונות למנטור ו/או ו\או למשתתף בכל הקשור לבחירת המנות שיבוצעו במסגרת התחרות בתכנית תהיינה בתיאום ובהסכמה עם ההפקה.

11.14.11.15. ידוע למשתתף ו\או למנטורים ואלו מסכימים כי שיקולים רבים ומורכבים עשויים להשפיע על החלטות במסגרת התכנית ואלו עשויות לנבוע מאופי התכנית, הפורמט וצרכיי ההפקה.

11.15.11.16. בכל שלבי התוכנית, עשויים להתקיים ימי צילומי ראיונות ו/או פעילויות יח"צ ו/או פעילויות דיגיטל, של המשתתפים או חלקם, כפי שייקבע על פי שיקול דעת ההפקה ו/או הערוץ במסגרתם ייתכן ויתבקשו המשתתפים, בנוסף על האמור אף לענות על מגוון שאלות של ההפקה בנושאי רקע אישי קולינאריה, סטיילינג וכיו"ב,. צילומים כאמור יבוצעו הן בצילומים גלויים והן בצילומי צללית\נסתר והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של ההפקה ו/או הערוץ.

11.16.11.17. המשתתף ישמור בסודיות מוחלטת את כל כללי הפורמט ו\או על כל מידע אודותיו לרבות בכל עניין הקושר לצילומים ו\או למשימות ו\או לשלבי התחרות ותוצאותיה ולכל עניין אשר הגיע לידיעתו עקב השתתפותו בתוכנית.

11.17.11.18. המשתתף יקפיד הקפדה יתירה בכל עת על כללי התברואה והזהירות הנדרשים בתוכנית, לרבות ומבלי למעט בכל הקשור להבאת חומרי הגלם הנ"ל ו\או כל ציוד חריג נוסף (באם יידרש לכך) אשר יובא על ידם ולמלא בקפידה אחר ההנחיות שתימסרנה בעניין זה על ידי ההפקה לרבות ומבלי להגביל בכל הקשור להנחיות הנוגעות לקירור חומרי הגלם, טריותם ו\או אופן הבאתן.

11.18.11.19. המשתתף מאשר כי קיבל לידיו את דף המידע למתמודד וכי ימלא אחר כל כללי הבטיחות והתברואה כפי שימסרו לו בידי ההפקה ו/או הערוץ בכל עת.

11.19.11.20. כל החלטות הנוגעות לליינאפ התכנית, תצורתה וחלוקתה לשלבים ו\או לפרקים, עריכתה, שידורה, קביעת קבוצת המנטורים אשר ישתתפו בתכנית / תוכניות מסוימות וכיו"ב תהיינה נתונות להפקה ו/או לערוץ. ההפקה ו/או הערוץ יהיו רשאים לשנות ו/או להוסיף לתכנית לליינאפ ו/או לאופי המשימות ו\או לתקנון זה ו/או לגרוע מהם ו\או לערוך כל חלק מהם על פי שיקול דעתם הבלעדי בכל עת ומבלי חובתה לנמק את החלטותיהם. מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, ההפקה רשאית לשלב מנגנוני הצבעה ו\או חסינות ייחודיים בכל אחד משלבי התחרות אף באם מנגנונים אלו כאמור ייוחדו בהתאם להוראותיו של תקנון זה לשלבים אחרים של התחרות.
11.20.11.21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למפיק ו\או לערוץ שמורה הזכות להפסיק ו\או לבטל בכל עת את התוכנית ו\או לבטל את כל אחד משלביה לרבות זכותם של הנ"ל לערוך בהתאם לשיקול דעתם שינויים בהוראותיו של תקנון זה וכל זאת ללא מתן הודעה מוקדמת למשתתפים ו\או לכל גורם שיהא ולמשתתפים ו/או למועמדים לא תהא ל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

11.21.11.22. המשתתפים מוותרים בזאת וויתור מוחלט וסופי על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה ו\או זכות כלשהי כנגד המפיק ו\או הערוץ וכל גורם מטעמם אשר נובעת ו\או כרוכה אם במישרין או עקיפין בפגיעה ו\או אובדן ו\או להפסד רווח ו\או הכנסה ו\או פרסום ו\או מוניטין ו\או שם טוב ו\או פרטיות וכל עילה אחרת שקשורה לתוכנית ו\או לתחרות במסגרתה ו\או להשתתפותו של משתתף בה.

11.22.11.23. מובהר כי ידוע למשתתף כי המפיק ו\או מי מטעמו לא יהיה חייב לחשוף מראש את טיבן ו\או אופיין של המשימות אשר ישולבו בשלבים שונים של התוכנית והכל על מנת לבחון את מיומנויות ו\או טיב הביצוע הקולינארי של המשתתף בתחרות.

11.23.11.24. ככל ובשלבים השונים בהם נדרשת החלטת המנטור והוא ביחד עם יועציו אינו מסוגל להגיע אליה, הוא רשאי לבקש פסק זמן מאחורי הקלעים להיוועצות והחלטות. אורכו של פסק זמן כאמור יקבע על ידי ההפקה, ואולם ההחלטה הסופית הנה של המנטור ואינה ניתנת לערעור.

11.24.11.25. המשתתפים ימסרו להפקה בתום כל יום פעילות (בין אם מצולם ובין אם לאו) את המתכונים אשר הוכנו על ידם במסגרת הפעילות הנ"ל בעוד אלו ערוכים בכתב וכוללים פרטים מדויקים אודות המנה לרבות כמויות, חומרי הגלם ששימשו להכנתה וכל עניין נוסף העשוי להיות רלוונטי להכנת המנה. יובהר כי ייתכן והמשתתף יידרש לספק גרסאות מתכונים בהם מוקפדים כללי כשרות ו\או גרסאות של המתכונים בעודם ערוכים כ"מתכוני בריאות".

11.25.11.26. ההפקה שומרת על זכותה כי ייתכן שבשלבים מסוימים בתוכנית יינתן למשתתפים ו\או לקבוצות ניקוד שיבוצע גם באמצעות מנגנון הצבעות מהבית. הוראות בדבר הצבעות מהבית ככל ויוחלו יבוצע בהתאם לתקנון הצבעות שיפורסם בנפרד.

11.26.11.27. ההפקה שומרת על זכותה לאפשר לקהל, להכריע בשלבים שונים של התחרות באמצעות מנגנונים שונים שיקבעו בידי ההפקה.

11.27.11.28. במהלך התכנית המשתתף יקבל חוות דעת, עצות והסברים מאחרים, לרבות מהמנטורים, היועצים, המפיק הקולינארי, נבחרת הטועמים צוותי ההפקה ואחרים ביחס להשתתפותו בתוכנית ו\או ביצועיו הקולינאריים וכיו"ב. ההחלטה הסופית האם לפעול לפי ייעוץ כאמור לגבי ביצועיו הקולינאריים ו\או לגבי כל עניין הקשור בהשתתפותו בתכנית נתונה לשיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו המוחלטת. בנוסף, למשתתף לא תהא כל טענה כי הסתמך על ייעוץ או הנחיות כאמור מטעם הגורמים לעיל או של כל גורם אחר.

11.28.11.29. לאור העובדה כי נסיבות שונות עלולות להשפיע על מהלך ההפקה והצילומים, ההפקה ו/או הערוץ שומרים על זכותם לשנות את אילו מהמהלכים ו/או מהמבנה ו/או השלבים ו/או החוקים ו/או הנחיות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה תוך יידוע המשתתפים והמנטורים. יידוע כאמור יתבצע במועד שניתן בהתאם לנסיבות והכל בכפוף החלטתה של ההפקה ו/או הערוץ. מובהר כי יתכנו נסיבות בהן, לפי שיקול דעתה של ההפקה לא ניתן יהיה לעדכן את המשתתפים ו\או המנטורים ו\או כל גורם נוסף אודות שינויים כאמור משיקולים השמורים עם ההפקה לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

11.29.11.30. על אף כל האמור בפרקיו של תקנון זה, ההפקה רשאית לשנות את אילו מהוראות התקנון הנקובות לעיל.

11.30.11.31. המנצח של התוכנית לא בהכרח יזכה בפרס כלשהו. הענקת הפרס וכל התנאים הקשורים להנ"ל נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק ו\או הערוץ.

11.30.1.11.31.1. ככל שאכן יינתן פרס הנ"ל יהיה אישי ולא ניתן להחלפה, המחאה, העברה, המרה שבעוד וכיו"ב
11.30.2.11.31.2. ככל שאכן יינתן פרס, מקבלו מתחייב לשאת בכל חבויות המס ו/או בכל תשלום שיחולו על הענקה כאמור (במידה ויחולו).
11.30.3.11.31.3. ככל שאכן יוענק פרס, מועד הענקתו יקבע על ידי המפיק ו\או הערוץ בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי
11.30.4.11.31.4. מובהר כי לא תחול על המפיק ו\או הערוץ כל אחריות בדבר נזק או חוסר שביעות רצון של המשתתף אשר יהיה זכאי לקבלו.

11.31.11.32. ידוע למועמד ו\או למשתתף כי השתתפותו בתוכנית ו\או במסגרת התחרות בה הנה לצרכי בידור בלבד והנ"ל לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין השתתפותו בכל פעילות מכל סוג שהיא הקשורה לתוכנית לרבות ומבלי למעט במיונים לה. ולמשתתף לא תהא לכל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
11.32.11.33. ידוע למשתתף כי השתתפות בתכנית זו עשויה להוות שינוי קיצוני באורחות חייו, לרבות ניתוק מלא או חלקי ממקורות התמיכה הטבעיים שלך ( משפחה וחברים ) ומחלק ניכר מהגירויים החיצוניים אליהם הנך מורגל. כל אלו, בנוסף על אוירה תחרותית ועל חשיפה תקשורתית, עלולים להוות גורמי דחק משמעותיים. ככאלה, הם עלולים להוות רקע להתפתחות משברים נפשיים משמעותיים, ולעיתים אף פיסיים. החלטת המועמד ו\או המשתתף לקחת חלק בתכנית מבטא את בחירתו האישית שמשמעותה הסכמה מודעת לחשיפה לסיכון זה.
11.33.11.34. החלטות הקשורות בכל עניין ו\או אופן לתוכנית ו\או להשתתפות המשתתפים בה לרבות בחירתם באמצעות המיונים ולרבות ומלי למעט החלטות הקשורות לפרשנותו של תקנון זה נתונות לשיקול דעתם הבלעדי של המפיק ו\או הערוץ.
11.34.11.35. המועמד ו\או המשתתף מאשר כי מצב בריאותו תקין, וכי איננו סובל ממחלה כלשהי וכי אין לו מניעה רפואית, נפשית ו\או אחרת להשתתף בתוכנית ו\או בהליכי המיון לה .
11.35.11.36. המועמד ו\או המשתתף מאשר כי הפרטים שנמסרו על ידיו להפקה, בכל עניין הקשור לבריאותו ו\או לנסיבותיו האישיות הנם נכונים וכי הנ"ל הנו כשיר להשתתף בהליכי המיון ו\או בתוכנית ובפעילות הנלווית לה.
11.36.11.37. המועמד ו\או המשתתף מאשר כי נבדק בבדיקה רפואית ע"י רופא משפחה והנ"ל אישר את הפרטים בדבר כשירותו .
11.37.11.38. כל המידע שיימסר להפקה בכל הקשור לבריאותו ו\או לנסיבותיו האישיות של המועמד ו\או המשתתף יישמרו בסודיות. מערכת התוכנית לא תפרסם מידע כאמור, מבלי לקבל את הסכמתו של המועמד ו\או המשתתף מראש.
11.38.11.39. המועמד ו/או המשתתף מתחייב ליידע באופן מיידי את ההפקה בכל שינוי באורח חייו, בריאותו, נסיבותיו וכו'. וההפקה שומרת על זכותה לפעול, בהתאם לשיקול דעתה בדבר שינוי זה.
11.39.11.40. להפקת התוכנית ו/או לערוץ יהיה שיקול דעת מוחלט, בלעדי והסופי באשר לפסילת מתמודד/ים משיתוף בתוכנית, בכל שלב שהוא, בשל אי-עמידה בדרישות הפקת התכנית ו/או לערוץ , בשל הפרת תנאי התקנון ו/או של ההתחייבויות עליהן חתמו המתמודדים ו/או במקרה של אי נכונות הצהרה מהצהרותיהם בהתחייבויות אלה, בשל התנהגות או התבטאות בלתי ראויה לפי שיקול דעתה של הפקת התוכנית ו/או לערוץ או בנסיבות שיש בהן כדי לפגוע בתדמית של התוכנית ו/או של מתמודדיה מי מהפקת התוכנית ו/או המפיק ו/או הערוץ או מכל סיבה מוצדקת או סבירה אחרת, ולא תהיה לכל מתמודד כל טענה ו/או כל דרישה כלפי הפקת התוכנית ו/או הערוץ ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
11.40.11.41. החלטות הפקת התוכנית ו/או הערוץ הינן סופיות ואין עליהן ערעור. הפקת התוכנית ו/או הערוץ לא יפצו, בכל אופן ומידה שהם, מתמודד אשר הוחלט לפסול מהשתתפות בתכנית.
ידוע למשתתף כי עליו להימנע בכל עת, במסגרת הצילומים לתוכנית, מכל התבטאות ומעשה שיש בהם פגיעה בכבודם ופרטיותם של מאן דהוא, ו/או להוציא לשון הרע ו/או לא לעשות כל מעשה העלול לפגוע בשמם הטוב של מאן דהוא, לרבות כלפי המשתתפים הנוספים המופיעים בתוכנית, המנטורים בתוכנית, ההפקה ועובדיה, וכלפי המפיק והערוץ . יובהר, כי "לשון הרע" הינה התבטאות ו/או מעשה שיש בהם להשפיל, לעשות אדם למטרה לשנאה, לבוז וללעג או לפגוע בעיסוקם. התנהגות כאמור עשויה להוות עילה להדחתו מהתכנית ו\או להטלת כל סנקציה עליו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
11.41.11.42. ידוע למשתתף כי בתוכנית בידור מסוג הנ"ל ייתכן ויפלו טעויות והמועמד ו\או המשתתף מוותרים בזאת על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה נגד המפיק ו\או הערוץ בכל הקשור להשתתפותם במיונים ו\או השתתפותם או אי השתתפותם בתוכנית לרבות בשל כל טעות כאמור.
11.42.11.43. ידוע למשתתפים כי במסגרת התוכנית ייתכן ויידרשו להכין מנות שאינן בהכרח בהלימה עם אורחות חייהם ו\או מנהגיהם לרבות ומבלי למעט מנות צמחוניות, בשריות חלביות, מנות שאינן כשרות וכד' והמועמד ו\או המשתתף נותנים בזאת את הסכמתם לביצוע האמור ולהשתתפותם בהסתמך על הסכמתם להנ"ל.
11.43.11.44. תקנון זה כפוף להוראותיו של כל דין והנו הסכם לכל דבר ועניין בדבר הזכויות והחובות החלות על הצדדים ומחייבם בכל עניין הקשור בו.

11.44.11.45. היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראותיו של תקנון זה לבין כל הוראה אחרת שחלה על המשתתף בכל עניין הקשור להשתתפותו בתוכנית, לרבות סתירה ו\או אי התאמה כאמור בעניין הוראותיו של תקנון זה לבין אלו המפורטות בהסכם המשתתף, אזי בכל מקרה תגברנה הוראותיו של הסכם המשתתף על נספחיו לכל דבר ועניין.

11.45.11.46. המועמד ו\או משתתף יהיה זמין להפקה ולנציגיה ו/או לערוץ במשך כל תקופת ההפקה (לרבות ומבלי למעט בתקופת העריכה) ו\או במהלך הליכי המיון לתוכנית ויתייצב במועד שנקבע לכל פעילות הקשורה לתוכנית וזאת בנוסף למילוי כל התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראותיו של הסכם המשתתף ו\או נספחיו. עותקים מתקנון זה ניתן יהיה לקבל במשרדי המפיק ברחוב הברזל 1 תל אביב.

12. כללי התנהגות:

12.1. כתנאי להשתתפות בתכנית, בכל תפקיד או דרך מחויבים מי מהמשתתפים בתכנית ובכלל זה המועמדים, המשתתפים, המנטורים, בעלי תפקיד בהפקה ובערוץ לכללי התנהגות כדלקמן:

12.1.1. לנהוג בכל עת בדרך ארץ תוך כיבוד זכויותיהם של אחרים.


12.1.2. הם ו/או מי מטעמם לא קיבלו או יקבלו (לפני התכנית, במהלכה או לאחריה) תמורה ו/או טובת הנאה כלשהי אשר יש בה בכדי להשפיע על תהליך קבלת החלטותיהם במסגרת התכנית ו/או התנהלותם במסגרת התכנית וכי כל אלו יהיו חפים מכל שיקולים זרים.

12.1.3. אין ולא ייווצר כל קשר אינטימי ו/או מקצועי לרבות ייצוג, תיווך, או השפעה על ליהוק בין מי מהאמורים לעיל. קשר מקצועי יהא אלא ורק לצרכיי התכנית ובמסגרתה בלבד. אין באמור בכדי למנוע ממשתתפים אשר הודחו מהתכנית לעבוד אצל המנטורים, בתקופה שלאחר תום צילומי קרבות המטבח.

12.1.4. הם ו/או מי מטעמם לא יפעלו בכל דרך בכדי להטות תוצאות או הצבעות.

12.1.5. ישמרו על ידם בכל עת מלוא הוראות חוקי מדינת ישראל ובכלל זה אך לא רק לעניין עישון, אלכוהול, אלימות, הגנת קטינים וכיו"ב

12.1.6. המפיק ו\או הערוץ שומרים על זכותם לפסול בכל עת מועמד ו\או משתתף אשר התנהגותו במהלך כל פעילות הקשורה לתוכנית לרבות ומבלי למעט בכל שלב של התחרות באופן שאינו הולם או ספורטיבי ו\או שימסור פרטים שאינם מדויקים או שיש בהם משום הטעייה ו\או באם המפיק ו\או הערוץ יגלה אודותיו פרטים כאמור וכל זאת באם לפי שיקול דעתם הבלעדי פרטים כאמור מהווים את היסוד להפסקת השתתפותו בתוכנית ו\או בהליך המיונים וזאת בכל עת ובכל אופן ובלא מתן הודעה מוקדמת להנ"ל וללא הנמקה.

13. על תקנון זה תחול חובת סודיות מוחלטת ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה.

14. הוראות תקנון אלו באות בנוסף הוראות ההסכמים אשר נחתמו עם המשתתפים המנטורים ובעלי תפקיד אחרים בהפקה. המפיק ו\או הערוץ שומרים על זכותם לעדכן הוראותיו של תקנון זה בכל עת ובכל אופן.

הריני לאשר התקנון:
שם: __________________
תאריך: ___________________
חתימה: _______________


אישור אפוטרופוס למשתתף אשר גילו נמוך מ- 18
אנו הח"מ ___________________ ת.ז. __________________ ו- ___________________ ת.ז. __________________מרחוב _______________, __________ההורים והאפוטרופוסים החוקיים של _____________ ת.ז. ____________________ ("המועמד \המשתתף") לאחר שקראנו והבנו את הוראותיו של התקנון דלעיל , רשאים ומעוניינים להתקשר בתקנון זה בשם המשתתף ובכלל זה על פי הסכמתו ולאחר שהבהרנו להנ"ל את כל האמור בו; אנו מאשרים בזאת את הסכמתנו לצילום ו\או השתתפות המשתתף שהינו בני/בתי בצילומים ובתכנית על פי הוראות דלעיל ומאשרים אף את יתר ההצהרות, ההתחייבויות וההסכמות הכלולות בו. הרינו מאשרים כי הסכמה זו ניתנת אף על דעת אמו / אביו של המועמד\המשתתף.

תאריך: _________שם המשתתף:______________ חתימה:

שם ההורה: ______________________ חתימה: _________________________

שם ההורה: ______________________ חתימה: _________________________
 

  • שתפו את החברים -