פיקוד העורף התרעה במרחב

"המיזם" – תקנון תכנית

  • שתפו את החברים -

"המיזם" – תקנון תכנית
1. הגדרות:

1.1. "התכנית"/ "המיזם" - תכנית במסגרתה אנשים בעלי חלום/רעיון/מוצר/תכנית עסקית מתחרים על פרס שיאפשר להם להתחיל ולממשו.

1.2. "המפיק"/"ההפקה"- חברת אנדמול ישראל בע"מ.

1.3. "רשת"- חברת "רשת – נגה בע"מ" המשדרת בערוץ 2.

1.4. "מועמד"- כל אדם העומד בתנאי הסף כהגדרתם בתקנון ההרשמה לתוכנית ושלקח חלק במיונים ו/או באודישנים לתוכנית

1.5. "משתתף"- מועמד אשר הוזמן להשתתף בתכנית וחתם על הסכם משתתף, אשר תקנון זה הינו נספח לו .

1.6. "מערכת התוכנית" – רשת והמפיק יחדיו.

1.7. "המיזם" – חלום/רעיון/מוצר/תכנית עסקית, מקורי אשר יוצג ע"י המועמד ו/או המשתתף בתוכנית.

1.8. "המומחים" - המומחים הינם: עו"ד רונאל פישר, גב' אילון נופר, מר אריק זאבי ומר שלמה מעוז, אולם זהות המומחים ומספרם עשויה להשתנות, מעת לעת, בהתאם להחלטת מערכת התוכנית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.9. "המנחה" – מנחה\ת התכנית, מר אברי גלעד. מערכת התוכנית תהא רשאית להוסיף מנחה/מנחים נוספים או לשנות את זהות המנחה/מנחים.

1.10. "הסכום הממוצע הכולל" - סכום הכסף הווירטואלי הממוצע שניתן למשתתף בסיום ההצבעות עבורו, בהתאם לבחירת הצופים בבית ו/או שופטי התוכנית ו/או הצופים באולפן ו/או אורחים ו/או כל צירוף ביניהם, בהתאם לשיקול דעתה של מערכת התוכנית .

1.11. "אתר האינטרנט של התכנית"- http://reshet.tv

2. כללי:

2.1. "המיזם" הינה תכנית במסגרתה אנשים בעלי מיזם מתחרים על פרס שיאפשר להם להתחיל ולממשו והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה כפי שיהיה מעת לעת ולהסכם ההשתתפות שעליו חתמו. מובהר, כי תקנון זה יהווה חלק מהסכם ההשתתפות ותנאי מתנאיו. אין בתקנון זה כדי לגרוע מכל מסמך או תקנון שחל על המשתתף בשלבים מוקדמים יותר של התוכנית (לרבות תקנון ההרשמה). במקרה של סתירה בין הסכם ההשתתפות לבין תקנון זה יגברו הוראות תקנון זה. כמו כן, הוראות תקנון זה יגברו גם במקרה של סתירה בינו לבין פרסומים אחרים לגבי התוכנית (לרבות באינטרנט, בטלוויזיה או בעיתונות).

2.2. התוכנית עשויה לכלול, בין היתר, מערך דיגיטלי וכן פעילויות בפלטפורמות נוספות (למשל: באינטרנט, לרבות באתרי מימון המונים, בסלולארי וכיוצא באלה), כל המועמד/משתתף מתחייב לקחת חלק בפעילויות אלו בהתאם להנחיות מערכת התוכנית ובהתאם לתקנון ההשתתפות ו/או הסכם המשתתף ונספחיו, בכל אחת מהפעילויות כאמור, כפי שיימסר לו.

2.3. להלן יפורט הליכי המיון לתוכנית ומהלך התוכנית המתוכנן. מערכת התכנית שומרת לעצמה את הזכות והיא רשאית לשנות בכל עת את הליכי המיון ואת מהלך התוכנית וכל היבט הקשור אליהם (כולל, למשל: הוספה או ביטול של שלבי מיון או שלבי התוכנית, אופן ביצוע הליכי המיון, שינוי מספר השופטים, שינוי פרס התוכנית, שינוי אופן ההצבעה וכיוצא באלה). בכל מקרה כאמור תביא מערכת התכנית את הדבר לידיעת המועמדים או משתתפים המצויים באותה עת בתכנית.
3. הליכי המיון לתוכנית:

3.1. מועמדות לתוכנית יכול להגיש כל מי שהינו, במועד הגשת המועמדות, אזרח ישראל מעל גיל 18 ועמד בכל הדרישות המפורטות בתקנון ההרשמה לתוכנית. השתתפות של מועמדים מתחת לגיל 18 תדרוש אישור מערכת התוכנית וכן קבלת כל ההיתרים הנדרשים לפי החוק. ההשתתפות בתוכנית אסורה על מנהלי ועובדי המפיקה, רשת ובני משפחותיהם, אלא אם נתקבל לכך אישור בכתב ממערכת התוכנית.

3.2. לצורך השתתפות בתוכנית, יידרשו המועמדים לעבור אודישנים, מבחנים ומיונים שונים, תחקירים וחקירות. כמו כן, בהתאם לשיקול דעתה של מערכת התוכנית עשויה להיבדק כשירותם הרפואית והנפשית של המועמדים. בעצם חתימתו על תקנון זה מאשר המועמד/משתתף כי הפרטים שנמסרו על ידיו להפקה, לרבות בכל עניין הקשור לבריאותו ו\או לנסיבותיו האישיות הנם נכונים וכי הנ"ל הנו כשיר להשתתף בהליכי המיון ו\או בתוכנית ובפעילות הנלווית לה.

3.3. האודישנים הינם מצולמים ועשויים, לשיקול דעת מערכת התוכנית, להיות משודרים ו/או משולבים בתכנית ו/או מפורסמים בכל מדיה, באופן חלקי או מלא, זאת בין אם המועמדים התקבלו כמשתתפים בתכנית ובין אם לא. בעצם השתתפותו בהליך המיונים לתוכנית נותן המועמד את הסכמתו המלאה לכך שהמפיק ו/או רשת יעשו כל שימוש באודישנים המצולמים, בכל פלטפורמה, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הגבלה.

3.4. האודישנים עשויים להיות אישיים או קבוצתיים. למערכת התוכנית שיקול הדעת המלא והמוחלט בדבר אופן ביצוע הליך האודישנים, כולל כל שינוי או עדכון להליך זה.

3.5. בתום האודישן או במועד אחר, לפי החלטת מערכת התוכנית, יימסר למועמדים מי מהם עבר את שלב האודישנים.

3.6. מועמד אשר צלח את שלב האודישנים יגיע להתחרות בתוכנית. תנאי להשתתפות בתוכנית הינו חתימת המשתתף על הסכם השתתפות בנוסח שיימסר למשתתף על ידי מערכת התוכנית ומילוי כל הוראותיו.

3.7. על השתתפות בשלבי האודישנים מול המומחים לתוכנית יחול האמור להלן:

3.7.1. ככלל, המועמד יתבקש, בין היתר, להציג את המיזם מול צוות המומחים של התוכנית, אלא אם ייקבע אחרת על ידי מערכת התוכנית. מערכת התוכנית תהא רשאית לשנות את זהות המומחים, מספר המומחים או כל היבט אחר הנוגע אליהם.

3.7.2. ככלל, על מנת לעבור את האודישן, על המועמד לקבל הצבעה חיובית של 3 מתוך 4 המומחים, אלא אם ייקבע אחרת על ידי מערכת התוכנית. במידה שלאחד המומחים תהא היכרות מוקדמת עם המועמד או מניעה אחרת לקחת חלק בהצבעה, המומחה לא יצביע והמועמד יידרש לקבל הצבעה חיובית של 2 מתוך 3 המומחים הנותרים.

3.7.3. בחירת אופן הצגת המיזם תיעשה על ידי המועמד. ההכנות לקראת הצגת המיזם הינה באחריות המועמד בלבד. מערכת התוכנית אינה מתחייבת לתת פרק זמן זהה לכל מועמד להתכונן לקראת הצגת המיזם. על אף האמור לעיל, מערכת התוכנית תוכל, בהתאם לשיקול דעתה, לספק למועמדים הדרכה וסיוע מסוגים שונים. מועמד מאשר כי הוא מוותר על כל טענה כלפי מערכת התוכנית בקשר להדרכה, סיוע והכנה לקראת התוכנית, לרבות טענות ביחס לטיב ההדרכה, ההכנה או הסיוע למועמד עצמו ו/או למועמדים אחרים.

3.7.4. המועמדים עשויים להישאל שאלות שונות על ידי המומחים. ככל שישתתפו באודישנים גורמים נוספים כגון מנחה, אורחים, יועצים וכו', אף הם עשויים לשאול את המועמד/משתתף שאלות. כל אחד מהנ"ל עשוי להביע דעתו על מועמד באופן חופשי, לרבות מתן ביקורת (חיובית או שלילית) על המיזם. המועמדים עשויים להתבקש לבצע מטלות שונות הקשורות למיזם.

3.7.5. סדר ואופן הצגת המועמדים, תוכן השיחות עמן, השאלות אותן יישאלו, המטלות שיוטלו עליהם, היקף החשיפה שלה יזכו וכיוצא באלה, עשויים להשתנות ממועמד/משתתף אחד לאחר ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מערכת התוכנית.

3.7.6. מערכת התוכנית תהא רשאית, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, לשנות דעתה לגבי מועמד כלשהי, לרבות לאפשר המשך השתתפותו בתוכנית של מועמד שהודח (למשל, בדרך של "גלגל הצלה") או שלא לשתף בתוכנית מועמד שנאמר לו שעבר את האודישן , אף אם משמעות הדבר הינה הדחת ו/או החזרת מועמד אחר. זאת, בכל עת וללא צורך בנימוק כלשהו למועמד עצמו או למועמדים האחרים בתוכנית.

3.7.7. המועמד ישתתף, במידה ויידרש לכך, בצילומים נוספים, בהם, בין היתר, יתבקש להגיב או לספר על אירועים שהתרחשו במסגרת האודישנים/צילומי התוכנית (בין שצולמו ובין שלא צולמו), לרבות תיאור העובדות, חשיפת תחושותיו, התייחסות לביקורת המומחים וכיוצא באלה. המועמד מתחייב לשתף פעולה עם מערכת התוכנית ולדבר באופן גלוי על כל הנושאים עליהם יישאל.

3.7.8. מערכת התוכנית או מי מטעמה יהיו רשאיות לתת חסינות למועמד, או למספר מועמדים בכל שלב של המיונים או התחרות, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה המלא והמוחלט.

4. הצגת המיזם בתוכנית ובפלטפורמות הנלוות לה

4.1. התוכניות (כולן או חלקן) יצולמו ועשויות להיות משודרות בשידור חי או כתוכניות ערוכות. יתכן שהתוכנית תשודר ו/או תצולם, במלואה או בחלקה, מול קהל. למערכת התוכנית יהיה שיקול הדעת הבלעדי והמלא בכל הנוגע לעריכת התוכניות ושידורן.

4.2. ככלל, בכל תכנית יוצגו בין 5-6 מיזמים, אשר יתחרו על פרס. על אף האמור לעיל, מערכת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר המיזמים שיוצגו בכל תוכנית בהתאם לשיקול דעתה וכן שומרת לעצמה את הזכות כי בתוכניות שונות יוצג מספר שונה של מיזמים. המשתתף מוותר על כל טענה כלפי מערכת התוכנית בקשר עם מספר המיזמים שיוצגו בכל תכנית.

4.3. במסגרת התוכנית המשתתף יתבקש, בין היתר, להציג את המיזם בפני צוות המומחים של התוכנית, אלא אם ייקבע אחרת על ידי מערכת התוכנית. מערכת התוכנית תהא רשאית לשנות את זהות המומחים, מספר המומחים או כל היבט אחר הנוגע אליהם.

4.4. לשם הצגת המיזם כאמור בסעיף 4 זה, יינתן לכל משתתף פרק זמן מסוים ואחיד, כפי שייקבע על ידי מערכת התוכנית. סדר הצגת המיזמים ואופן הצגתם ייקבע על ידי מערכת התוכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהא למשתתף כל זכות ערעור על כך.

4.5. מערכת התוכנית עשויה לסייע למשתתפים, או לחלק מהם, להתכונן להצגת המיזמים בתוכנית. הסיוע, ככל שיינתן, יותאם לכל משתתף בהתאם למיזם שלו ולצרכיו ולכן עשויים להיות הבדלים בין המשתתפים בהקשר זה. המשתתף מוותר כלפי מערכת התוכנית על כל טענה בעניין.

במסגרת זאת, מערכת התוכנית עשויה להציע למשתתף את האופן שבו יציג את המיזם בתוכנית. הצעה זו הינה בגדר המלצה בלבד והמשתתף אינו מחויב לעשות בה שימוש. המשתתף יהיה רשאי להציע נוסח חלופי ולעשות בו שימוש, בכפוף לאישורו על ידי מערכת התוכנית (על מנת לוודא, בין היתר, שאין בנוסח החלופי תוכן פוגעני, בלתי חוקי וכיוצא באלה). מאחר שהבחירה בענין הזה היא של המשתתף, גם האחריות על אופן ותוכן הצרת המיזם לצופים ועל תוצאותיה היא של המשתתף בלבד.

4.6. במהלך כל תכנית עשויים להיות משודרים אודישנים ערוכים, הן של המשתתפים בתוכנית והן של מועמדים אשר לא עברו את האודישנים.

4.7. למומחי התוכנית עשויה להינתן האפשרות להתייחס למיזמים או למשתתפים, לרבות: הפניית שאלות, חיווי דעה, הצבעה, הענקת ניקוד וכיוצ"ב. כמו כן, מערכת התוכנית רשאית לשתף בתוכניות אורחים קבועים או מזדמנים בשלבי המיונים, האודישנים או בשלבי התחרות השונים, לרבות לשם מתן חוות דעת, הצבעה, הדחה או הענקות ניקוד. לא תהיה למועמד/משתתף זכות לבקש לפסול חוות שעת, ניקוד או הצבעה של מומחה או אורח, מכל סיבה שהיא, או לערער בפני גוף כלשהו על חוות דעת שתינתן.

4.8. סעיפים 3.7.3-3.7.8 יחולו על הצגת המיזם בתוכנית, בשינויים המחוייבים.

4.9. מובהר כי, בנוסף על הצגת המיזם בתוכנית, ייתכן ויידרשו המשתתפים, לפי החלטת מערכת התוכנית ושיקול דעתה הבלעדי, להציג את המיזם גם במסגרת הפלטפורמות הנלוות לתוכנית (אינטרנט, לרבות אתרי מימון המונים, סלולר וכיוצ"ב). מובהר כי בכל מקרה בו יידרש המשתתף להציג את המיזם כאמור, יעשה זאת בהתאם לכללים ולהנחיות אשר יועברו לו ע"י מערכת התוכנית לעניין זה.

5. הצבעות ובחירת הזוכים בתוכנית

5.1. לאחר הצגת המיזם, תינתן לצופי התוכנית בבית האפשרות להצביע עבור המיזם. ההצבעה תתבצע ע"י הענקת סכום כסף וירטואלי מבין האפשרויות הבאות: 0 ₪ או 25,000 ₪ או 50,000 ₪ או 75,000 ₪ או 100,000 ₪. אפשרויות אלו עשויות להשתנות בכל שלב שהוא, כולל מתוכנית אחת לאחרת, בהתאם להחלטת מערכת התוכנית.

5.2. הצבעת הצופים בבית תהיה באמצעות אפליקציה או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי מערכת התוכנית. מערכת התוכנית רשאית שלא להתחשב בהצבעות פסולות או בלתי חוקיות, בהתאם לשיקול דעתה.

5.3. בסיום ההצבעה יחושב הסכום הממוצע אותו העניקו הצופים בבית למשתתף וזה יהיה הניקוד של המשתתף מהצופים. הסכום הממוצע יהיה סכום עגול, כך שלא יכלול את המספרים שלאחר הנקודה העשרונית, ככל שיהיו. עיגול הסכום יכול להיעשות כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי הענין. מובהר, כי הצבעות של הצופים בבית אשר העניקו למשתתף 0 ₪ עשויות שלא להיכלל במסגרת חישוב הסכום הממוצע שהוענק למשתתף.

5.4. כל המשתתפים בכל פרק של התוכנית יקבלו זמן אחיד להצבעה. יחד עם זאת, עשויים להיות שינויים קלים ומינוריים בזמן ההצבעה בין המשתתפים באותו פרק, בשל מגבלות טכניות של מערכת ההצבעה.

5.5. למומחי התוכנית ו/או אורחי התוכנית תינתן האפשרות להצביע עבור המשתתף. הצבעת המומחים תיעשה כהצבעה חיובית או שלילית עבור המשתתף. ככל שכל המומחים נתנו הצבעה חיובית למשתתף, אזי לסכום הממוצע שניתן למשתתף על ידי הצופים בבית (כמפורט בסעיף 5.3 לעיל) יתווסף סכום וירטואלי של 10,000 ₪ (כלומר במידה שכל המומחים הצביעו הצבעה חיובית, יתווסף לסכום הווירטואלי של המתמודד, באופן חד פעמי, סך של 10,000 ₪ בלבד). על אף האמור לעיל, מערכת התוכנית תהא רשאית לשנות את מנגנון הצבעת השופטים, לרבות בין תכנית אחת לאחרת, ואת השפעתו על הסכום שיוענק למשתתף, תוך מתן הודעה על כך בתוכנית.

5.6. בנוסף, גם לקהל באולפן עשויה להינתן האפשרות להצביע או לתת ניקוד למשתתף, באופן המפורט בסעיף 5.1 לעיל. הקהל באולפן עשוי להיות מורכב מאורחים ו/או ניצבים בתשלום ו/או מקורבים של המשתתפים או כל שילוב ביניהם. יחד עם זאת, הניקוד או ההצבעות של הקהל באולפן לא בהכרח יילקחו בחשבון לצורך בחירת הזוכה.

5.7. מערכת התוכנית תהא רשאית להציג בכל שלב במהלך התוכנית, לרבות בזמן ביצוע ההצבעות על ידי הצופים, את תוצאות ההצבעה של הקהל באולפן ו/או המומחים ו/או האורחים, באופן מלא או חלקי.

5.8. לאחר סיום כל ההצבעות, כמפורט לעיל, יחושב הסכום הממוצע הכולל שהוענק למשתתף. מערכת התוכנית תהא רשאית לקבוע כי רק משתתף אשר הסכום הממוצע הכולל שהוענק לו עבר רף של 40,000 ₪ (או כל סכום אחר שייקבע על ידי מערכת התוכנית), יוכל להמשיך להתחרות על הפרס התוכנית.

הזוכה בתוכנית יהיה המשתתף שיקבל באותה התוכנית את הסכום הממוצע הכולל הגבוה ביותר.

5.9. במקרה של שוויון בין שני המשתתפים במקום הראשון, ייבדק הסכום הממוצע הכולל אותו קיבל כל אחד מהמשתתפים עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. המשתתף שבבדיקה זו יקבל את הסכום הממוצע הכולל הגבוה ביותר יהיה הזוכה. במקרה שגם בבדיקה זו יהיה שוויון, יתבקש כל אחד מהמומחים להצביע על סכום מספרי אותו הוא נותן לכל אחד משני המשתתפים (שעשוי להיות בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל או סכומים אחרים). הזוכה יהיה המשתתף אשר יקבל את הסכום הממוצע הגבוה ביותר בהתאם להצבעת המומחים. אופן ההכרזה על הזוכה, תיעשה בהתאם להחלטת מערכת התוכנית. ההצבעה תפוקח על ידי עו"ד או רו"ח.

5.10. מערכת התוכנית אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ו/או הרשת הסלולארית ו/או האינטרנט ו/או האפליקציה ו/או המערך הדיגיטלי, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, לרבות בקשר עם הצבעת הצופים בבית ו/או באולפן במישרין או בעקיפין. כמו כן, מערכת התוכנית אינה אחראית לשיבושים, הפרעות או תקלות בציוד הטכני או בתוכנות מחשב.

5.11. במקרה של תקלה במערכות הצבעה אלו, כולן או כל חלק מהן, מערכת התוכנית תהא רשאית לעשות שימוש בהצבעות של קבוצת גיבוי, אשר תכלול כ-50 איש, או כמות סבירה אחרת של אנשים לפי שיקול דעת מערכת התוכנית, ואשר תחליף באופן מלא או חלקי את הצבעת הצופים בבית. קבוצת הגיבוי תהא מורכת מהקהל באולפן, או כל חלק ממנו. קהל זה יהא מורכב מאורחים ו/או ניצבים בתשלום או כל שילוב שלהם. מאחר שהקהל באולפן עשוי לכלול גם מקורבים של המשתתפים (כגון: קרובי משפחה ו/או חברים) הללו יונחו שלא לקחת חלק בקבוצת הגיבוי ומערכת התוכנית תעשה כל מאמץ סביר על מנת למנוע שיתופם בקבוצת הגיבוי.

קבוצת הגיבוי תצביע באולפן, באמצעות שלט אלקטרוני בהתאם לאמור בסעיף 5.1. המשתתף הזוכה יהיה המשתתף אשר בהתאם להצבעות שנאספו מקבוצת הגיבוי קיבל את הסכום הממוצע הגבוה ביותר (הסכום הממוצע יהיה סכום עגול, כך שלא יכלול את המספרים שלאחר הנקודה העשרונית). לקבוצת הגיבוי יינתן זמן אחיד להצבעה לכל משתתף, כמפורט בסעיף 5.4 לעיל. מערכת התוכנית איננה מתחייבת כי כל המשתתפים בקבוצת הגיבוי אכן יצביעו בפועל ובחירת הזוכה תיעשה בהתאם להיקף ההצבעות מקבוצת הגיבוי שהתקבלו בפועל אצל מערכת התוכנית. הצבעת קבוצת הגיבוי עשויה להיעשות במהלך שידור התוכנית (במקביל לצופים בבית) או בזמן אחר שיוחלט על ידי מערכת התוכנית, לרבות בזמן החזרה הגנרלית.

ככל שהדבר רלבנטי, במקרה שבו בהתאם להצבעת קבוצת הגיבוי יהיה שוויון בין שני המשתתפים במקום הראשון, יחול האמור בסעיף 5.9 לעיל, בשינויים המחוייבים. הצבעת קבוצת הגיבוי תפוקח על ידי עו"ד או רו"ח לצורך הבטחת תקינותה.

מערכת התוכנית תהא רשאית לערוך שינויים בקבוצת הגיבוי (לרבות הרכבה, מספר החברים בה ואופן הצבעתה) בהתאם לשיקול דעתה, לרבות בין תכנית לתוכנית. עוד מובהר, כי מערכת התוכנית לא תהא מחויבת לעדכן את המשתתפים מתי נעשה שימוש בהצבעות קבוצת הגיבוי ומאיזו סיבה. מערכת התוכנית רשאית שלא להתחשב בהצבעות פסולות או בלתי חוקיות בקבוצת הגיבוי, בהתאם לשיקול דעתה.

6. פרסים:

6.1. פרס התוכנית יהיה הסכום הממוצע הכולל אותו קיבל המשתתף שזכה במקום הראשון בתוכנית, בסיום הליך ההצבעה המפורט בסעיף 5 לעיל. הסכום המקסימאלי הינו עד 100,000 ₪ (ברוטו, לפני ניכוי מיסים), אולם הסכום שיינתן בפועל יושפע ויהיה בהתאם להצבעות אותן יקבל המשתתף. סכום הפרס ו/או אופן חישובו, עשויים להשתנות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של מערכת התוכנית. פרס התוכנית ישולם על ידי מערכת התוכנית ולמען הסר ספק, המשתתף לא יהיה זכאי לגבות ו/או לדרוש סכום כלשהו מהצופים, הקהל באולפן ו/או המומחים. פרס התוכנית ישמש את המשתתף אך ורק לצורך המיזם ולא לכל מטרה אחרת.

6.2. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה בו תחול על פרס התוכנית חובת תשלום מס כלשהו, תחול חובה זו על הזוכה בתוכנית בלבד. המפיק ו/או רשת לא ישאו בכל חובת תשלום מס ו/או אגרה ו/או תשלום כלשהו בגין פרס התוכנית ויהיו רשאים לדרוש מזוכה התוכנית להציג אישורים על תשלום כל מס ו/או אגרה כאמור, טרם העברת כספי הפרס וכתנאי למסירתם.

6.3. בנוסף על פרס התוכנית כמפורט לעיל, ייתכן שיחולקו פרס/ים נוספ/ים, בין לזוכה בתוכנית ובין למשתתפים אחרים בתוכנית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והמלא של מערכת התוכנית. הפרס/ים יינתנו בכפוף לתנאים שייקבעו. כל הקשור לפרס/ים, לרבות הענקתם, מועד מימושם, מהותם, איכותם, הינו על פי שיקול דעת ספק הפרס/ים. קבלת הפרס/ים (אם יינתנו) מותנית בעמידת המשתתף אשר זכה בפרסים אלו בכל התנאים המצויים בתקנון זה, בתקנון התוכנית המלא ובהסכם ההשתתפות וכן בחתימת הזוכה על מסמך קבלת הפרס/ים ומילוי התנאים הקבועים בו. המס בגין הפרס/ים ישולם על ידי הזוכה.

6.4. מערכת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה את אופן בחירת הזוכה, את כללי ההצבעה ואת פרס התוכנית. כמו כן, מערכת התוכנית רשאית להחליט על מספר זוכים או כי לא יהיו זוכים כלל.

7. שונות:

7.1. החלטות הקשורות בכל עניין ו\או אופן לתוכנית ו\או להשתתפות המשתתפים בה לרבות בחירתם באמצעות המיונים ולרבות ומלי למעט החלטות הקשורות לפרשנותו של תקנון זה נתונות לשיקול דעתם הבלעדי של מערכת התוכנית.

7.2. למערכת התוכנית יהיה שיקול דעת מלא ובלעדי באשר להדחת מועמד/משתתף, או הטלת סנקציה אחרת כלפי משתתף/מועמד בקשר להשתתפותו בתוכנית, בכל שלב, לרבות בשל הפרת הסכם ההשתתפות, תקנון ההרשמה, תקנון זה, פגיעה בתוכנית או בתדמיתה וכן ניסיון לפגוע בהוגנות התוכנית.

7.3. כל זכויות הקניין הרוחני בהקלטות בתוכנית ובאודישנים (לרבות כל זכויות היוצרים וזכויות המבצעים, אך למעט המיזם עצמו) יהיו שייכות למפיק בלבד, שיהא זכאי לעשות בהן כל שימוש ולנהוג בהן כמנהג בעלים והכול כמפורט בהסכם המשתתף. בעצם השתתפותו בהליכי המיון ו/או בתוכנית ובעצם חתימתו על תקנון זה, מאשר המועמד ו/או המשתתף את הסכמתו כי המפיק ו/או רשת יהיו רשאים לעשות בתוכנית ו/או באודישנים כל שימוש, לרבות הצגתם בכל פלטפורמת שידור, בין במלואם ובין בחלקם, ובכל טריטוריה, ללא הגבלה.

7.4. למען הסר ספק, מובהר כי "רשת" ו/או המפיק יהיו רשאיות לעשות שימוש בתוכנית ו/או קטעים ממנה ו/או במיזמים כפי שיופיעו בפלטפורמות הנלוות של התוכנית, לצורך קידום התוכנית, בכל אופן, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות במסגרת אתר "רשת", אפליקציית רשת, שידור קדימונים במסגרת שידורי "רשת" וכיוצ"ב. מובהר כי שימוש כאמור, ייעשה בצורה ובאופן, כפי שייקבעו ע"י מערכת התוכנית וכי יכול וקטעים ו/או משתתפים ו/או מיזמים מסויימים ייבחרו לצורך הקידום, ומיזמים אחרים לא ייבחרו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת התוכנית, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מערכת התוכנית בגין כך.

7.5. מערכת התוכנית רשאית לשנות או לעדכן תקנון זה, בכל עת לרבות בין תוכנית אחת לשנייה, בהתאם לשיקול דעתה ותוך מסירת הודעה למועמדים/משתתפים באותה תוכנית באותה העת (אם יהיו כאלו). על אף האמור לעיל, במקרים כגון: אסון, אירוע ביטחוני או כוח עליון, מערכת התוכנית תהיה רשאית לקבוע שינויים מידיים בתקנון אף ללא מתן הודעה כלשהי.

7.6. מערכת התוכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לתוכנית (לרבות בכל מחלוקת בין או עם המועמד/ים או המשתתפ/ים, וכן במקרים של תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התכנית) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת מערכת התוכנית או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית.

7.7. מערכת התוכנית רשאית להפסיק, לדחות או לבטל את התכנית (לרבות פרק או פרקים ממנה) מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה.

7.8. על כל מועמד/משתתף לקחת בחשבון, כי השתתפות בתוכנית יכולה להשפיע בצורות שונות (לטובה או אף לרעה) על ההיבטים השונים של החיים שהיו לכל מועמד/משתתף לפני תחילת ההשתתפות בתוכנית. אין לדעת מה יוליד יום ובכל מקרה, התנהלותו של כל מועמד/משתתף בתוכנית וכל ההשלכות שיהיו (אם יהיו) לה הינה באחריותו הבלעדית.

7.9. המשתתף מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התוכנית, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם יישום תקנון זה, לרבות בקשר עם שינוי הוראותיו מעת לעת.

 

 

  • שתפו את החברים -