פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון כללי המירוץ למיליון

התקנון הכללי של התוכנית "המרוץ למיליון – ישראל", העונה החמישית

  • שתפו את החברים -

"המרוץ למיליון – ישראל", העונה החמישית (“THE AMAZING RACE - ISRAEL”)
התקנון הכללי
תקנון זה מהווה את התקנון הכללי של התוכנית "המרוץ למיליון – ישראל", העונה החמישית.
1. הגדרות
1.1 בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה להלן לצידם, אלא אם משמעות זו אינה מתיישבת עם הקשר הדברים והדבקם:
"המרוץ למיליון - ישראל", העונה החמישית. "התוכנית"
"רשת " ו/או כל חברת הפקה ו/או חברת ייעוץ לבחירתה של "רשת" "חברות ההפקה"
המשימות אשר יהוו חלק אינטגראלי מכל קטע מרוץ, בהן יתבקשו הצוותים להשתתף, בהתאם לסדר בו הן יסודרו בקטע המרוץ הרלוונטי, תוך שייעשו את מירב המאמצים על מנת לסיימן בהצלחה. לכל סוג משימה ייקבעו כללי בסיס שונים (כפי שיפורט בתקנון זה ו/או בהתאם להוראות המפיקים). מספר המשימות וסוגן בכל קטע מרוץ ייקבע עלי ידי המפיקים, והן תסומנה באמצעות סמן דרך. "משימה" או "משימות"
המשתתפים בתוכנית, אשר עומדים בכל תנאי הכשירות הקבועים במסמכי התוכנית ובתקנון זה, ואשר נבחרו על ידי המפיקים בתהליך המיון לתוכנית. "משתתף" או "משתתפים"
הפרס הגדול ו/או פרסי המשנה ו/או פרסי הניחומים, כהגדרתם בסעיף ‎5 לתקנון זה.
"פרס" או "פרסים"
צלם ו/או איש קול ו/או איש תוכן מטעם המפיקים אשר ילוו צוות מסוים 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה 7 (שבעה) ימים בשבוע, לאורך כל תקופת השתתפותם בתוכנית, וכן כל מלווה אחר מטעם המפיקים אשר יכול ויצטרף לצוות מסוים מעת לעת. "צוות ההפקה המלווה"
יצירת קשר, בכל דרך שהיא, באמצעות כל אמצעי תקשורת שהוא, אלקטרוני או שאינו אלקטרוני (לרבות מכתבים ועריכת שיחה פנים מול פנים), עם כל גורם שאינו משתתף אחר, למעט יצירת קשר, למטרות המרוץ בלבד, עם עוברי אורח שאינם מוכרים אישית למשתתף הרלבנטי (לרבות מוכרים ועובדים אחרים בבתי עסק בהם יבקרו המשתתפים במסגרת השתתפותם במרוץ) ו/או עם גורם מטעם המפיקים ו/או המפיקים, ובכלל זה חל איסור על כל משתתף ליצור כל קשר עם קרובי משפחתו, חבריו, עמיתיו לעבודה ו/או עם כל אדם אחר המוכר בכל דרך שהיא למשתתף או למשתתפים האחרים בתוכנית. "קשר בלתי מורשה"
רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב. "רשת"
התהליך אשר במסגרתו נבחרו, על ידי המפיקים, הצוותים אשר ישתתפו בתוכנית. "תהליך המיון"
2. פרשנות
2.1 המבוא והנספח לתקנון זה, וכן ההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.2 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.3 למונחים הנזכרים בתקנון זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהא אותה משמעות המיוחסת להם במסמכי התוכנית.
2.4 למניעת הספק, מובהר, כי למפיקים מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי לקבלת כל ההחלטות בכל עניין הנוגע לתוכנית ו/או למרוץ, ובכלל זה, כל ההחלטות הנוגעות לתקנון זה, לכשירות המשתתפים, לבחירת המשתתפים, להפקת התוכנית, למשימות, לעונשים, להדחה, לזכייה ולפרסים, ולפעולתם (או אי פעולתם) על פי החלטות אלה.
3. כללי
3.1 תקנון זה הינו התקנון הכללי* של התוכנית ומטרתו הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל השתתפותם של המשתתפים בתוכנית ובמרוץ, על כל חלקיהם, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
3.2 ייתכן, ותקנון זה יתוקן, ישונה ו/או יעודכן, לרבות שינוי ו/או עדכון הכללים, התאריכים והמועדים הקבועים בתקנון זה, והכל בהתאם לקביעת המפיקים, ותימסר על כך הודעה למשתתפים. כל תיקון או שינוי כאמור בתקנון זה יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
*תקנון מפורט נמסר לכל אחד מהמשתתפים לעיון מראש.

 

4. נהלי וכללי התוכנית והמרוץ
4.1 תיאור כללי של התוכנית והמרוץ
4.1.1 התוכנית הינה תוכנית ריאליטי אתגרית, המשלבת נסיעות וטיולים בארץ וברחבי העולם ופעילות פיזית, אתגרית וקיצונית, המופקת על ידי חברת ההפקה בשיתוף עם, ועבור, רשת (רשת, חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד - "המפיקים").
4.1.2 בתוכנית ישתתפו ויתחרו, צוותים (מספר הצוותים כפוף לשינוי, בהתאם להחלטת המפיקים), המורכבים, כל אחד, מ- 2 (שני) משתתפים, (לעיל ולהלן – "צוות").
4.1.3 במסגרת התוכנית, הצוותים ישתתפו במרוץ אתגרי, אשר כלליו וחוקיו מפורטים בתקנון זה (להלן – "המרוץ"). המרוץ כולל משימות, במסגרתו, יתבקשו הצוותים לנסוע, לטוס ולנוע בכל דרך אחרת, שתיבחר ותיקבע על ידי המפיקים, למספר יעדים בארץ וברחבי העולם, אשר ייקבעו על ידי המפיקים ויהיו ידועים להם בלבד (להלן – "יעדי התוכנית"). לאורך המרוץ תבוצענה הדחות של צוותים (בהתאם להוראות תקנון זה). כל צוות יידרש לעבור בכל יעד מיעדי התוכנית, על מנת שיורשה להמשיך את השתתפותו במרוץ ועל מנת שיתאפשר לו לנסות ולהשלים את המרוץ ולזכות בפרס.
4.1.4 כל צוות, יידרש להשלים, במסגרת המרוץ, את קטעי המרוץ, המרכיבים את המרוץ. כל קטע מרוץ יכלול מקטע מסוים ממסלול המרוץ, במדינה אחת (לרבות ישראל) או במספר מדינות, אותו הצוותים יידרשו להשלים בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות אשר תפורטנה ברמזים ו/או אשר תינתנה לצוותים על ידי המפיקים, ובכלל זה דרכי התחבורה אשר הצוותים יהיו רשאים או (לפי העניין) מחויבים להשתמש בהם באותו קטע מרוץ על מנת לנוע מסמן דרך אחד למשנהו (לעיל ולהלן – "קטע מרוץ").
4.1.5 קטעי המרוץ יורכבו מ: (i) נקודה אשר תסמן את תחילת קטע המרוץ, אשר תסומן על ידי סמן דרך, ממנה, כל צוות יתחיל את השתתפותו באותו קטע מרוץ (להלן – "נקודת התחלת קטע מרוץ"); (ii) יעדי ביניים שונים אשר נקבעו על ידי המפיקים וידועים רק להם אשר בהם המשתתפים חייבים לעבור ואשר בהם תהיינה משימות בהן יתבקשו הצוותים להשתתף ולבצען בהצלחה, בהתאם לסדר בו הם יוצגו לצוותים באותו קטע המרוץ; (iii) קו הסיום של קטע המרוץ, אשר יימצא בנקודת סיום קטע מרוץ ויסומן על ידי שטיח (להלן – "סמן הסיום "); וכן (iv) אתר או מתחם אשר יהווה את סיומו של אותו קטע מרוץ, אליו יגיעו הצוותים אשר לא הודחו מהמרוץ עד (כולל) אותו קטע מרוץ, ובו יהא על הצוותים לעצור ולשהות עד תום תקופת המנוחה (כהגדרתה בסעיף ‎4.3.6.5.1 להלן) (להלן "נקודת סיום קטע מרוץ").
4.1.6 מובהר, כי כל צוות נדרש לעשות את מירב המאמצים על מנת להשלים כל קטע מרוץ, ובכלל זה להשלים את המשימות בהצלחה, ולעשות את מירב המאמצים על מנת להיות הצוות הראשון אשר ישלים כל קטע מרוץ ואת המרוץ בכללותו.
4.1.7 צוות אשר יגיע אחרון לנקודות סיום קטע מרוץ אשר תקבענה על ידי המפיקים כתחנת הדחה, יודח מהתוכנית ולא ימשיך את השתתפותו במרוץ.
4.1.8 בקטעי מרוץ מסוימים, למעט 2 (שני) קטעי המרוץ האחרונים (לפחות), תינתן לצוותים האפשרות להשתמש או להפעיל עזרים שונים אשר יוצעו לצוותים שיעמדו וימלאו אחר דרישות והוראות תקנון זה, הרמזים ו/או המפיקים, ואשר השימוש בהם או הפעלתם עשוי להעניק לצוות האמור יתרון במרוץ ו/או להטיל על צוות אחר מגבלות, והכל בהתאם למפורט בסעיף ‎4.3.4 להלן.
4.1.9 הצוות אשר 2 (שני) חבריו יגיעו ראשונים (היינו, לפני שני החברים של כל צוות אחר) לסמן הסיום של נקודת סיום קטע המרוץ של קטע המרוץ האחרון (להלן – "נקודת סיום המרוץ") יוכרז כצוות הזוכה במרוץ, והכל בכפיפות ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה ובהתאם לקביעת ולהוראות המפיקים.
4.1.10 למניעת הספק, מובהר, כי כל האמור בסעיף ‎4.1 זה לעיל הינו בכפוף ובהתאם למפורט בהוראות תקנון זה ולהוראות המפיקים כפי שתהיינה מעת לעת.
4.2 ההשתתפות במרוץ
4.2.1 על כל משתתף מוטלת החובה להשתתף, בכל היבטי, שלבי וחלקי המרוץ. למניעת ספק, מובהר כי על כל משתתף לעשות את מיטב יכולתו ולהשקיע את מירב המאמצים בכל מטלה ו/או משימה אשר יידרש לבצע במסגרת השתתפותו במרוץ, וכן על מנת להשלים בהצלחה כל קטע מרוץ בו ישתתף, וזאת גם במקרה בו המשתתף סבור כי הצוות אשר הוא חבר בו עתיד להגיע אחרון.
4.2.2 אם המפיקים לא יורו באופן ספציפי או יאשרו בדרך אחרת, שני החברים של כל צוות חייבים לנסוע ולהימצא זה עם זה ביחד בכל זמן כשהם משתתפים במרוץ. המפיקים יפקחו, יקליטו ויצלמו את הפעילויות והפעולות של כל המשתתפים, עד עשרים וארבע (24) שעות ביממה, שבעה (7) ימים בשבוע.
4.2.3 על כל משתתף חל איסור מוחלט לקיים כל קשר בלתי מורשה ו/או לקבל כל סיוע שהוא בקשר עם המרוץ ו/או התוכנית, מכל אדם (שאינו משתתף אחר בתוכנית) ובכלל זה מבני משפחה, חברים או כל מכר אחר של המשתתף.
4.2.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 4.2.3 לעיל, מובהר, כי חל איסור מוחלט על צוות לקבל כל סיוע שהוא מאת צוות ההפקה המלווה אותו ו/או כל צוות אחר הלוקח חלק במרוץ (לרבות צוות שהודח מהתוכנית), בכל דרך שהיא, ובכלל זה צוות אינו רשאי לקבל כל מידע הנוגע למרוץ, למסלול, למשימות ו/או לתוכנית מאת צוות ההפקה המלווה, אלא בהתאם ובכפוף לאישורם מראש של המפיקים.
4.2.5 כל משתתף רשאי להביא עימו לתחילת המרוץ רק את החפצים והפריטים אשר המפיקים התירו את הבאתם (לפני תחילת המרוץ).
4.2.6 במסגרת השתתפותם במרוץ, הצוותים יהיו רשאים להשתמש בטלפונים ציבוריים או בטלפונים אשר הינם בבעלות גורמים שאינם נמנים על משתתפי המרוץ ו/או המפיקים (לרבות צוותי ההפקה המלווים), וזאת למטרות המרוץ בלבד (ובשום מקרה לא למטרת יצירת קשר בלתי מורשה), ורק כאשר צוות ההפקה המלווה מפקח על השימוש בטלפון או כאשר המפיקים התירו מראש את השימוש בטלפונים כאמור באופן אחר, ובלבד שבמקרה של טלפונים ניידים, הצוות לא ייטול לרשותו את הטלפון הנייד מרשות בעליו (לרבות במקרה בו הצוות ובעל הטלפון הנייד מסכימים כי המכשיר יוחזר לבעליו במועד מאוחר יותר).
4.2.7 במסגרת השתתפותם במרוץ, הצוותים לא יהיו רשאים להשתמש ברשת האינטרנט, אלא בהתאם להנחיות ההפקה ותחת פיקוחה ובשום מקרה לא למטרת יצירת קשר בלתי מורשה.
4.3 מהלך המרוץ
המרוץ יחולק לקטעי מרוץ. תחילת המרוץ תהא בקטע המרוץ הראשון, בו יתחילו כל הצוותים את השתתפותם במרוץ, במועד אשר ייקבע על ידי המפיקים. במסגרת השתתפותם במרוץ, הצוותים יתבקשו להשלים את כל קטעי המרוץ, כאשר כל קטע מרוץ יכלול, בין היתר, נקודת התחלת קטע מרוץ, משימה/ות ונקודת סיום קטע מרוץ, והכל בהתאם לתנאים, לכללים ולהוראות המפורטים בסעיף ‎4.3 זה להלן:
4.3.1 נקודת התחלת קטע מרוץ:
4.3.1.1. כל צוות יחל את השתתפותו בקטע מרוץ מסוים בנקודת התחלת קטע המרוץ. מועד התחלת קטע המרוץ (למעט קטע המרוץ הראשון) יהא בתום תקופת המנוחה (כהגדרתה בסעיף ‎4.3.6.5.1 להלן) של הצוות הרלבנטי (להלן – "מועד התחלת קטע המרוץ").
4.3.2 סמן דרך:
4.3.2.1. כל יעד ביניים, במסגרת כל קטע מרוץ, יסומן בדגל (בצבעי אדום וצהוב או כל צבע אחר אשר ייקבע על ידי המפיקים ללא כל חובת מתן הודעה למשתתפים בדבר צבעי הדגל), אשר מטרתו לסמן את מיקום יעד הביניים עבור הצוותים (לעיל ולהלן – "סמן דרך").
4.3.2.2. בכל סמן דרך תינתן לכל צוות מעטפה (או אמצעי תקשורת אחר), אשר תכיל רמזים או הוראות בנוגע למשימה אותה יהא על הצוותים לבצע או בנוגע ליעד הביניים הבא אליו יתבקשו הצוותים להגיע או בנוגע לכל פעולה אחרת אותה יהא על הצוותים לבצע, כחלק מהשתתפותם במרוץ (להלן – "רמז").
4.3.2.3. על כל צוות להחזיר את הרמזים למפיקים בנקודת הסיום של קטע המרוץ במסגרתו התקבלו בידיו הרמזים. למניעת ספק, מובהר, כי חל איסור מוחלט על הצוותים להחליף או להעביר את הרמזים ביניהם (לרבות במקרה בו לפי דעתם הרמז מיועד לצוות אחר). בנוסף לכך, אסור לצוות להחליף ו/או לשנות בכל אופן שהוא את הרמזים ואת ההוראות אשר ייראו על ידי הצוותים האחרים או מיועדים אליהם בדרך אחרת.
4.3.3 משימות:
במהלך כל קטע מרוץ, על מנת לסיימו, הצוותים ידרשו לבצע משימות מסוגים שונים, אשר תסומנה באמצעות סמן דרך, כאשר לכל סוג משימה כללים שונים וייחודיים, אשר יפורטו בתקנון זה, ברמזים ובהוראות המפיקים.
4.3.3.1. משימת מחסום דרך:
4.3.3.1.1. משימת מחסום דרך, הינה משימה או מקבץ משימות (לדוגמה, מציאת חפץ מסוים, רכישת חפץ מסוים, לעסוק במטלה מסוימת), שרק אחד מחברי צוות, אשר ייבחר על ידי הצוות עצמו, יהא מורשה לבצעה.
4.3.3.1.2. הפרטים המלאים בדבר משימת מחסום הדרך יימסרו לצוות רק לאחר שהצוות יכריז על זהות חבר הצוות המבצע.
4.3.3.1.3. משימת מחסום דרך תבוצע על ידי חבר הצוות. בכל משימת מחסום דרך המפיקים יהיו רשאים להודיע לצוותים על זמן נוסף לביצועה ו/או על הגבלות ו/או מגבלות אחרות בקשר לביצועה.
4.3.3.1.4. בכל מקרה בו צוות לא ישלים משימת מחסום דרך מסוימת, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בשל סירובם לבצעה או בכל מקרה בו המפיקים ייקבעו כי צוות לא השלים את משימת מחסום דרך לשביעות רצונם של המפיקים, יידרש אותו הצוות לחזור לסמן הדרך של אותה משימת מחסום דרך, ולהמתין בו 4 (ארבע) שעות ממועד הגעתו של צוות אחר לאותו סמן הדרך. מובהר, כי הצוות יידרש להמתין 4 (ארבע) שעות ממועד הגעתו לסמן הדרך, במקרה בו הצוות האמור הגיע לסמן הדרך לאחר שכל שאר הצוותים הגיעו ועברו את סמן הדרך האמור.
4.3.3.1.5. הרמז ליעד הביניים אליו ידרשו הצוותים להגיע לאחר משימת מחסום הדרך, יינתן לצוות אשר המפיקים יקבעו בעניינו כי השלים את משימת מחסום הדרך, באופן המניח את דעתם.
4.3.3.2. משימת צומת:
4.3.3.2.1. משימת צומת הינה משימה, אשר במסגרתה תוצגנה לצוות שתי משימות חלופיות, מתוכן יהא על הצוות לבחור משימה אחת אותה יידרש להשלים בהצלחה על מנת שיורשה להמשיך במרוץ (להלן – "המשימה הנבחרת").
4.3.3.2.2. לאחר בחירת המשימה הנבחרת, הצוות יהא רשאי להחליפה, פעם אחת בלבד, למשימה השנייה אשר לא נבחרה (אשר תהא לאחר ההחלפה "המשימה הנבחרת"), ולבצעה בהצלחה.
4.3.3.2.3. כל משימת צומת תסומן בסמן דרך, בו יימסר לצוות רמז, במסגרתו תפורטנה לצוות 2 (שתי) המשימות החלופיות, המרכיבות את משימת הצומת.
4.3.3.2.4. על כל צוות להשלים בהצלחה את המשימה הנבחרת. צוות אשר לא ישלים את המשימה הנבחרת, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בשל סירובו לבצעה או במקרה בו המפיקים יקבעו כי הצוות לא השלים את המשימה הנבחרת לשביעות רצונם, יידרש להכריז על כוונתו להשלים את המשימה השנייה (המשימה שאינה המשימה הנבחרת), ולבצעה בהצלחה (היינו, אם הצוות יתחיל אך לא ישלים את משימה א', אותו צוות חייב לחזור לתחילת משימה ב' ולהשלים משימה זו, החל מנקודת ההתחלה של המשימה).
4.3.3.2.5. הרמז ליעד הביניים אליו ידרשו הצוותים להגיע לאחר משימת הצומת, יינתן לצוות אשר המפיקים יקבעו בעניינו כי השלים את משימת הצומת, באופן המניח את דעתם.
4.3.4 עזרים לצוותים:
בקטעי מרוץ מסוימים, אשר ייקבעו על ידי המפיקים, למעט 2 (שני) קטעי המרוץ האחרונים, הצוותים יהיו רשאים להפעיל (בין באמצעות משימות ובין בדרכים אחרות אשר תקבענה על ידי המפיקים ו/או כמפורט בסעיף זה להלן) עזרים שונים, אשר הפעלתם או השימוש בהם עשויים להעניק לצוות שהפעיל אותם או השתמש בהם יתרון במרוץ ו/או להטיל על הצוות אשר הם הופעלו נגדו מגבלות שתמנענה ממנו להמשיך במרוץ כסדרו, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות המפורטות להלן:
4.3.4.1. קיצור דרך:
4.3.4.1.1. קיצור דרך הינו "מעבר מהיר" לנקודת סיום קטע מרוץ מסוים, המקנה לצוות אשר ימצא אותו את האפשרות להגיע ישירות ממיקום קיצור הדרך לסמן הסיום של אותו קטע מרוץ, וזאת ללא ביצוע שאר המשימות של אותו קטע מרוץ וללא חובת מעבר בכל יעדי הביניים של אותו קטע מרוץ (להלן – "קיצור הדרך").
4.3.4.1.2. האפשרות למצוא קיצור דרך תינתן לצוותים באמצעות רמז בקטעי מרוץ מסוימים, אשר יקבעו על ידי המפיקים.
4.3.4.1.3. למניעת הספק, מובהר, כי לא חלה חובה על הצוותים לחפש, למצוא ו/או להשתמש בקיצורי הדרך. וכן מובהר, כי קיצור דרך אינו מגן על צוות מפני הדחה, צוות אשר הגיע אחרון לתחנת הדחה יודח, ללא נפקות לכך שמצא ו/או השתמש בקיצור דרך.
4.3.4.2. מעצור:
4.3.4.2.1. מעצור הינו אמצעי המאפשר לצוות אשר מפעיל אותו (להלן – "הצוות העוצר") לגרום לצוות אחר, אשר ייבחר על ידי הצוות העוצר (להלן – "הצוות הנעצר"), להמתין פרק זמן שייקבע על ידי המפיקים מראש ויהא ידוע רק להם (להלן – "משך המעצור"), בטרם יורשה להמשיך במרוץ (להלן – "המעצור").
4.3.4.2.2. האפשרות להפעיל מעצור תינתן לצוותים באמצעות רמז בקטעי מרוץ מסוימים, אשר יקבעו על ידי המפיקים.
4.3.4.2.3. הפעלת המעצור על ידי הצוות העוצר תעשה באמצעות שימוש בכרטיסיה הנושאת את תמונת הצוות העוצר, אשר תינתן לכל צוות במועד הפעלת המעצור(להלן – "סמן המעצור"), בהתאם למפורט בסעיף ‎4.3.4.2 זה להלן.
4.3.4.2.4. בכל קטע מרוץ בו יהא אזור מעצור כל הצוותים מחוייבים להפעילו..
4.3.4.2.5. כל צוות חייב להפעיל המעצור בכל הפעמים הנדרשות. לא חלה הגבלה על הצוותים בקשר עם זהות הצוות הנעצר, ובכלל זה צוות יהא רשאי לממש את זכות המעצור ולעצור צוות אשר היה כבר צוות נעצר.
4.3.4.2.6. בכל מקרה בו על הצוותים לקבל רמז בשטח המעצור או בסמוך לו, הצוות הנעצר יורשה לקבל את הרמז האמור רק לאחר תום משך המעצור.
4.3.4.2.7. על כל צוות שנבחר כצוות הנעצר שלא ישמע להוראות תקנון זה ו/או להוראות ולהנחיות המפיקים בקשר עם המעצור יוטל עונש זמן לפרק זמן השווה לפי 10 (עשרה) ממשך המעצור או כל עונש אחר שייקבע על ידי המפיקים.
4.3.4.3. סיבוב פרסה:
4.3.4.3.1. סיבוב פרסה הינו אמצעי המאפשר לצוות אשר מפעיל את אותו סיבוב הפרסה לגרום לצוות אחר, אשר זהותו תיבחר על ידי הצוות המפעיל (להלן – "הצוות המבצע") לחזור למשימת הצומת האחרונה שהייתה במרוץ, לפני סיבוב הפרסה, ולבצע את המשימה שאינה המשימה הנבחרת (להלן – "סיבוב הפרסה"). למען הסר ספק, סיבוב פרסה לא יתאפשר בשני קטעי המירוץ האחרונים.
4.3.4.3.2. עם הפעלת סיבוב פרסה, על הצוות המבצע לחזור לסמן הדרך של משימת הצומת אשר אותה היה על הצוות המבצע לבצע באותו קטע מרוץ, ולהשלים בהצלחה את המשימה שאינה המשימה הנבחרת אשר בוצעה על ידי הצוות המבצע לפני סיבוב הפרסה, וזאת, על מנת שיורשה להמשיך במרוץ (כלומר, הצוות המבצע ישלים את חובות סיבוב הפרסה רק לאחר שהשלים, בהצלחה, את שתי משימות הצומת באותו קטע מרוץ). הוראות סעיף ‎4.3.3.2 לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, בנוגע לביצוע המשימה האמורה.
4.3.5 מסלול משותף:
4.3.5.1. בחלק מקטעי מרוץ מסוימים, אשר יקבעו על ידי המפיקים, כל צוות יידרש לבצע את אותו חלק של קטע המרוץ, במשותף עם צוות אחר, אשר ייבחר על ידו, והכל מהמועד בו המפיקים יודיעו לצוותים כי עליהם לפעול במשותף ועד למועד בו המפיקים יודיעו לצוותים כי עליהם לחזור ולפעול באופן עצמאי (להלן – "מסלול משותף").
4.3.5.2. בכל מקרה בו המפיקים יודיעו לצוותים כי מתחיל מסלול משותף, הצוותים לא יורשו להמשיך באותו החלק של קטע המרוץ ללא שיתוף פעולה ביחד עם צוות אחר. הצוותים יורשו להמשיך לפעול ללא שיתוף הפעולה האמור רק לאחר שהמפיקים יודיעו כי תם המסלול השותף.
4.3.5.3. על צוות אשר נכח בנקודת ההתחלה של המסלול המשותף במועד בו לא נכח כל צוות אחר באותה הנקודה או לא נוכח צוות אשר מסכים לשתף עימו פעולה, להמתין עד להגעתו של צוות אחר לנקודה, עימו יוכל לשתף פעולה. בכל מקרה בו נותרו שני צוותים בלבד (בין במירוץ בכלל ובין בנקודת ההתחלה), יהיו הצוותים מחוייבים לשתף פעולה אחד עם השני והכול בהתאם להחלטת המפיקים.
4.3.5.4. למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו על המסלול המשותף, בשינויים המחויבים.
4.3.6 נקודת סיום קטע המרוץ:
4.3.6.1. כל קטע מרוץ יסתיים בנקודת סיום קטע מרוץ. צוות ישלים קטע מרוץ רק לאחר ש- 2 (שני) חברי אותו צוות הגיעו לסמן הסיום שנמצא באותה נקודת סיום קטע מרוץ.
4.3.6.2. נקודות סיום קטע מרוץ, תחולקנה, על ידי המפיקים לנקודות אשר בהן יודח מהמרוץ הצוות האחרון (להלן – "תחנת הדחה"), ולנקודות אשר אינן מהוות תחנות הדחה, אשר בהן ייתכן ויוטלו הגבלות ו/או עונשים, בהתאם למפורט בסעיף ‎4.3.6.3 להלן, על הצוות האחרון.
4.3.6.3. נקודות סיום קטע מרוץ שאינן תחנת הדחה:
4.3.6.3.1. על הצוות האחרון להגיע לנקודת הסיום, אשר לא נקבעה כתחנת הדחה יוטל עונש זמן ו/או עונש כספי ו/או עונש אחר, והכל בהתאם לקביעת המפיקים.
4.3.6.3.2. בכל מקרה שבו הוטל על הצוות האחרון עונש זמן הוא יחויב להיוותר בנקודת סיום קטע המרוץ לפרק זמן ממושך יותר מתקופת המנוחה (כהגדרתה בסעיף ‎4.3.6.5.1 להלן) אשר נקבעה לאותה נקודת סיום קטע מרוץ, לפני שיורשה להמשיך במרוץ.

4.3.6.4. תחנות הדחה:
4.3.6.4.1. הצוות האחרון להגיע לנקודת סיום קטע מרוץ שהינה תחנת הדחה יודח מהמרוץ ולא יורשה להמשיך להשתתף בו (להלן – "הדחה").
4.3.6.4.2. תחנות ההדחה תהיינה מפוזרות לאורך המרוץ, כך שלאחר תחנת ההדחה האחרונה במרוץ יוותרו 3 (שלושה) צוותים בלבד, אשר יהיו הצוותים היחידים אשר ישתתפו בקטע האחרון של המרוץ.
4.3.6.4.3. במקרה בו, ייקבע על ידי המפיקים, כי שניים או יותר מהצוותים הגיעו אחרונים לתחנת ההדחה הראשונה במרוץ, באותו המועד (שוויון), ידרשו הצוותים האמורים להתמודד במשימת שובר שוויון, באמצעותה תיקבע זהות הצוות אשר יודח מהמרוץ. מובהר, כי הצוות שינצח במשימת שובר השוויון יהא הצוות אשר ימשיך במרוץ, ואילו הצוות אשר יפסיד בה יודח מהמרוץ.
4.3.6.5. תקופת מנוחה
4.3.6.5.1. לאחר הגעת כל צוות לסמן הסיום (ככל שלא הודח לאחר הגעתו), בטרם יורשה הצוות להמשיך את השתתפותו במרוץ, יהא על הצוות לשהות בנקודת סיום קטע המרוץ לזמן כפי שיוגדר על ידי המפיקים וזאת ממועד הגעת שני חברי הצוות לסמן הסיום (להלן – "תקופת המנוחה"). המפיקים יהיו רשאים לקצר או להאריך את תקופת המנוחה, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בשל תנאי מזג האוויר. הצוות יהיה רשאי להמשיך במרוץ רק עם תום תקופת המנוחה.
4.3.6.5.2. על כל צוות, במשך כל תקופת המנוחה, להישאר באזור נקודת סיום קטע מרוץ המסוימת, כפי שנקבעה על ידי המפיקים, וכן למלא אחר הנחיות המפיקים, אשר יהיו רשאים להטיל הגבלות על פעילות הצוותים במהלך תקופות המנוחה. למניעת הספק, מובהר, כי לאורך כל תקופת המנוחה הצוותים יהיו כפופים לפיקוח מלא של המפיקים (לרבות צוות ההפקה המלווה).
4.3.6.5.3. במהלך תקופת המנוחה על המשתתפים ללון, בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות המפיקים, אך ורק במקומות לינה הפתוחים לציבור הרחב (כדוגמת מלון או פונדק) ובלבד שצוות ההפקה המלווה יוכל ללון באותו המקום ואשר אושר על ידי המפיקים. למניעת הספק, מובהר, כי בכל מקרה, הצוותים אינם רשאים ללון או לשהות אצל מכרים או חברים במהלך המרוץ.
4.4 תקציב הצוותים עבור הוצאות המרוץ
4.4.1 המפיקים יספקו לכל צוות תקציב הוצאות במזומן, בסכומים, במועדים ובמטבע (בשקלים חדשים, דולר ארה"ב או (לפי העניין) כל מטבע מקומי בהתאם למיקום הצוותים), אשר ייקבעו על ידי המפיקים, ובלבד שסכום הכסף אשר יסופק לכל אחד מהצוותים יהא זהה (למעט לצוות אשר קיבל עונש כספי) (להלן – "תקציב הצוותים"). סכומי הכסף האמורים ישמשו את הצוותים במהלך התוכנית, לשם השתתפותם במרוץ. למניעת הספק, מובהר, כי תקציב הצוותים יחולק לצוותים בנקודות שונות לאורך המרוץ, בהתאם לקביעת המפיקים, אשר יקבעו בנוסף, באילו קטעי מרוץ מסוימים ו/או יעדי ביניים מסוימים (אם בכלל) לא יחולק כלל תקציב הצוותים למשתתפים.

4.4.2 לצוותים מוקנה שיקול דעת בלעדי בנוגע לכל קבלת החלטה בקשר עם הוצאת תקציב הצוותים ו/או סכומי הכסף הנוספים, ולא חלה חובה על הצוותים להוציא את תקציב הצוותים ו/או את סכומי הכסף הנוספים, כולם או חלקם, בקטע מרוץ ו/או ביעדי ביניים מסוימים של המרוץ, והכל בכפוף להוראות תקנון זה והוראות המפיקים.
.
4.5 נסיעות ותחבורה
4.5.1 במהלך המרוץ, הצוותים ינועו בין יעדי הביניים השונים ובין קטעי המרוץ, וכן בתוכם, באמצעות אמצעי תחבורה הפתוחים לשימוש הציבור הרחב, ובכלל זה מוניות, אוטובוסים ציבוריים, רכבות וחשמליות (להלן – "תחבורה ציבורית"), וזאת, למעט במקרים בהם השימוש בתחבורה הציבורית (כולה או חלקה) יוגבל על ידי המפיקים או במקרים בהם המפיקים יורו או יתירו לצוותים לנוע באמצעי תחבורה שאינם אמצעי תחבורה ציבורית (לרבות באמצעי תחבורה אשר יסופקו לצוותים), והכל בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בסעיף ‎4.5 זה להלן.
4.5.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמניעת הספק, מובהר, כי על המשתתפים חל איסור מוחלט לנוע באמצעות "טרמפים", כלי רכב פרטיים ו/או רכבי הסעה פרטיים, וזאת לרבות במקרה בו אמצעי התחבורה האמורים הינם בשכירות ו/או סופקו על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות על ידי סוכנות נסיעות או בתי מלון), והכל למעט במקרה בו המפיקים הורו או התירו למשתתפים, מראש, לנוע באמצעות אמצעי התחבורה האמורים.
4.5.3 אמצעי תחבורה אשר סופקו על ידי המפיקים
4.5.3.1. ביעדי ביניים מסוימים, אשר נקבעו מראש על ידי המפיקים (ויהיו ידועים להם בלבד), המפיקים יספקו ו/או יסדירו, על חשבונם, אמצעי תחבורה ו/או נהגים, אשר ישמשו את הצוותים לפרקי זמן מסוימים ו/או למטרות מסוימות, באמצעותם יהא על הצוותים לנוע בין יעדי הביניים ובהם (להלן – "התחבורה המוסדרת").
4.5.3.2. בכל מקרה בו תסופק לצוותים תחבורה מוסדרת, יהא עליהם לנוע בעזרתה, בהתאם להנחיות המפיקים (לרבות ביצוע שימוש בתחבורה המוסדרת באופן שיוכתב על ידי המפיקים), לפרק הזמן ו/או למטרות אשר נקבעו על ידי המפיקים בלבד.
4.5.3.3. בכל מקרה בו המפיקים סיפקו לצוותים תחבורה מוסדרת, צוות לא יהא רשאי להשתמש באמצעי תחבורה שאינו נכלל בתחבורה המוסדרת, לרבות במקרה בו הצוות לא הצליח להפעיל או לתפעל את אמצעי התחבורה המוסדרת ו/או במקרה בו תתגלה תקלה בתחבורה המוסדרת, וזאת למעט במקרה בו המפיקים התירו לצוות האמור, מראש, להשתמש באמצעי תחבורה חלופי.
4.5.3.4. על המשתתפים חל איסור לבקש ו/או לקבל הנחיות מכל מין וסוג שהם, בכל מקרה בו במסגרת התחבורה המוסדרת יועמדו לרשות הצוותים נהגים. אין באמור כדי לגרוע מזכות הצוותים לבקש הנחיות מנהג מונית בכל מקרה בו הותר לצוותים לנוע בעזרת מוניות.
4.5.4 נהיגה בכלי רכב מנועיים
4.5.4.1. על המשתתפים חל איסור לנהוג בכלי רכב מנועיים (לרבות מכוניות), למעט במקרים בהם המפיקים הורו או התירו לצוותים, מראש, לעשות כן.
4.5.4.2. ידוע כי לפחות על 1 (אחד) מבין המשתתפים בכל אחד מהצוותים להיות בעל רישיון נהיגה (ישראלי ובין-לאומי) בעל תוקף, לפחות ל- 6 (שישה) חודשים ממועד חתימתו על תקנון זה. משתתף אשר אינו בעל רישיון נהיגה (ישראלי ובין-לאומי) לא יורשה לנהוג בכלי רכב. כמו כן, על כל צוות לוודא, כי לפחות 1 (אחד) מחבריו יודע ומוסמך לנהוג בכלי רכב בעלי מערכת הילוכים ידנית ולפחות 1 (אחד) מחבריו יודע ומוסמך לנהוג בכלי רכב בעלי מערכת הילוכים אוטומטית.
4.5.4.3. מובהר, כי המפיקים אינם אחראים לספק הנחיות או סיוע מכל סוג לכל צוות בקשר להפעלה של כלי רכב כלשהו.
4.5.4.4. בכל מקרה בו, במסגרת התחבורה המוסדרת המפיקים יספקו לצוותים כל רכב (בעלי מערכת הילוכים ידנית או אוטומטית), לפרקי זמן מוגדרים ו/או למטרות מוגדרות מראש, יהא על כל צוות לנוע בעזרת כלי הרכב האמורים (ובעזרתם בלבד), במהלך המועדים ו/או לשם המטרות אשר הוגדרו מראש על ידי המפיקים.
4.5.4.5. על כל חבר צוות אשר ינהג בכלי רכב מנועי (לאחר קבלת אישור מאת המפיקים) מוטלת החובה לעשות כן תוך ציות לכל חוקי המקום בו הוא נוהג (לרבות הגבלת המהירות), ולהוראות הבטיחות ולהגבלות אשר תינתנה על ידי המפיקים (ככל שתינתנה).

4.5.5 אמצעי תחבורה אווירי:
4.5.5.1. בין קטעי מרוץ מסוימים או בין קטעי ביניים מסוימים, אשר יקבעו על ידי המפיקים ויהיו ידועים רק להם, יהא על הצוותים לנוע באמצעות טיסה.

4.6 צוות ההפקה המלווה
4.6.1.1. בעצם חתימתו על תקנון זה, מסכים כל משתתף כי במסגרת השתתפותו בתוכנית, הוא ילווה ויתועד על ידי צוות ההפקה המלווה, באמצעות צילום, הקלטה ו/או כל דרך תיעוד אחרת, כך שכל הפעילויות, הפעולות ופרקי המנוחה שלו יתועדו, למטרת הפקת, עריכת ושידור התוכנית, בכל מדיה שהיא, והכל לאורך כל תקופת התוכנית, עד 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 7 (שבעה) ימים בשבוע (להלן – "התיעוד").
4.6.1.2. למניעת הספק, מובהר כי, צוות ההפקה המלווה עשוי ללוות ולתעד גם משתתפים אשר הינם חברים בצוותים אשר הודחו מהמרוץ, והכל בהתאם להחלטת המפיקים.
4.6.1.3. צוות ההפקה המלווה אינו רשאי (א) למסור לצוות כל מידע על כל עניין אשר נוגע למרוץ, למסלול, לכל משימה, או לתוכנית, או (ב) לסייע לצוות בכל דרך.

4.7 אספקת ציוד על ידי המפיקים
4.7.1.1. המפיקים יספקו לצוותים ציוד ו/או מכשור ו/או חפצים ו/או אמצעי תחבורה, מכל מין וסוג שהם, לפי החלטתם (להלן – "הציוד").

4.8 הדחה מהמרוץ
4.8.1 מבלי לגרוע מסעיף 4.9 להלן, צוות יודח בכל מקרה בו הוא יהא הצוות האחרון להגיע לתחנת הדחה, כאמור בסעיף ‎4.3.6.4 לעיל או לכל נקודה אחרת אשר תיקבע ע"י המפיקים כנקודה בה יודח צוות אף אם לא תוגדר בשם הרשמי של "תחנת הדחה".

4.9 פסילה ועונשים
4.9.1 למפיקים שמורה הזכות להטיל על כל משתתף או צוות, מכל סיבה שהיא, כל הגבלה אשר המפיקים יראו לנכון להטילה, ובכלל זה: (i) עונש זמן, אשר במסגרתו יהא על הצוות עליו הוטל העונש (בין אם העונש הוטל על משתתף אשר הינו חבר בצוות או שהעונש הוטל על הצוות כצוות) להמתין במקום מסוים עד שיורשה להמשיך את השתתפותו במרוץ פרק זמן מסוים אשר ייקבע על ידי המפיקים; (ii) עונש כספי, אשר במסגרתו לא יינתן לצוות תקציב הצוותים, כולו או חלקו, בהתאם לקביעת המפיקים ו/או אשר במסגרתו יידרש הצוות למסור למפיקים סכומי כסף הנמצאים ברשותו, כולם או חלקם.
4.9.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎4.9.1 לעיל, למפיקים שמורה הזכות לפסול צוות מהשתתפותו בתוכנית, מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה בו רק חבר צוות אחד עשה, במעשה או במחדל, את הפעולה אשר הובילה לפסילה האמורה), ולהדיח את הצוות האמור מהשתתפותו במרוץ (להלן – "פסילת צוות"). מובהר, כי בכל מקרה בו המפיקים יפסלו צוות, חברי הצוות לא יהיו זכאים לקבלת כל פרס אשר זכו בו במסגרת השתתפותם בתוכנית.
4.9.3 המפיקים יהיו רשאים להטיל עונש על צוות, לרבות פסילת הצוות או הטלת עונשי זמן או עונש כספי, בכל מקרה בו חברי צוות, כולם או חלקם, יפרו הוראה מהוראות תקנון זה ו/או תקנון המשתתף כפי שסופק לו ו/או ממסמכי התוכנית ו/או מההוראות או מההנחיות אשר יינתנו להם על ידי המפיקים. ובכלל זה הפר הוראה מהוראות המפיקים או מי מטעמם (בין אם ניתנה בכתב או בעל פה, בין אם היא ישירה או משתמעת) או נהג בניגוד לסטנדרטים או לנהגים או למדיניות של המפיקים.
4.9.4 המפיקים רשאים לפסול צוות בכל מקרה בו רופא מטעמם יקבע, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה, לאחר עריכת בדיקה רפואית, כי חברי אותו הצוות, כולם או חלקם, לא יכולים להמשיך במרוץ בשל מחלה (נפשית או גופנית) או בשל פציעה. המפיקים רשאים לקבוע כי על צוות להישאר במקום מסוים, בכל מקרה בו רופא מטעמם יקבע, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהנמקה, כי חברי אותו הצוות, כולם או חלקם, לא יכולים להמשיך במרוץ ללא סיוע רפואי, וזאת עד לקבלת הסיוע הרפואי הנדרש וקבלת אישור מאת הרופא כי הצוות כשיר מבחינה רפואית להמשיך את השתתפותו במרוץ. למניעת הספק, מובהר, כי הזמנת עזרה רפואית על ידי משתתף לא תוביל לפסילת הצוות אשר המשתתף חבר בו.
4.9.5 המשתתף רשאי לבקש חוו"ד רפואית מטעמו בכל שלב משלבי ההפקה.

4.9.6 המפיקים רשאים לפסול כל צוות אשר ייקבע בעניינו כי הוא אינו מסוגל להמשיך במרוץ מכל סיבה שהיא.

4.10 זכייה במרוץ
4.10.1 הצוות הזוכה יהא הצוות אשר 2 (שני) חבריו הם הראשונים שהשלימו בהצלחה, כצוות, את המרוץ והגיעו אל קו הסיום של המרוץ ראשונים (היינו, צוות אינו מוכרז כזוכה אלא אם שני חברי הצוות חוצים את קו הסיום של המרוץ לפני ששני החברים של כל צוות אחר חצו את קו הסיום), והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לכל עונש זמן אשר הוטל על הצוות האמור (להלן – "הצוות הזוכה").
4.10.2 למניעת הספק, מובהר, כי על הצוות הזוכה לא חלה החובה כי שני חבריו יחצו את קו סיום המרוץ באותו המועד, ובלבד ששני חברי הצוות הזוכה חצו את קו סיום המרוץ לפני ששני חברי כל צוות אחר חצו אותו. בהתאם, צוות ייחשב כזוכה גם במקרה בו אחד מחברי צוות אחר חצה את קו הסיום לפני ששני חברי הצוות הזוכה חצו את קו הסיום.

4.11 כללים וחוקים נוספים
4.11.1 במסגרת השתתפותם במרוץ, על חברי כל צוות להימצא יחדיו, בכל עת, לאורך כל השתתפותם במרוץ, אלא אם המפיקים יורו או יתירו אחרת.
4.11.2 בכל מקרה בו, לפי שיקול דעתם של המפיקים, המשך קטע של המרוץ, נהיגה בכלי רכב, או ביצוע כל פעולה או תפקיד, אינם בטוחים לחברי הצוות, כולם או חלקם, לצוות ההפקה המלווה או לכל אדם אחר, אזי המפיקים או צוות ההפקה המלווה רשאים לבקש מהצוות שלא להמשיך בפעולה, והצוות יידרש להישאר במקום הימצאו ולא להמשיך במרוץ עד שיקבל אישור מהמפיקים.
4.11.3 על המשתתפים לשתף פעולה עם המפיקים, עם כל משתתפי התכנית האחרים ועם כל אנשי הצוות מטעם המפיקים, ובכלל זה צוות ההפקה המלווה, ולקחת חלק בפעילויות התכנית 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 7 (שבעה) ימים בשבוע לאורך כל תקופת התוכנית (אף אם הודחו מהתוכנית), ולהיות נכונים למסע / טיול ממושך, הכולל תנאי דרך, תחבורה, שהות, ואירוח שונים, ובעלי יכולת לטייל ולהיות נכונים להימצא בקרבה יתרה עם אנשים אחרים, בני גיל, מין, גזע, רקע וניסיון שונים.
4.11.4 בעצם חתימתו על תקנון זה, כל משתתף מתחייב לשמור ולנהוג בהתאם לכל דין (החל בישראל ו/או במדינות מחוץ לישראל) במהלך כל השתתפותו בתוכנית.
4.11.5 בעצם חתימתו על תקנון זה, כל משתתף מתחייב שלא לנהוג באלימות כלפי כל אדם אחר ובכלל זה כלפי חבר הצוות שלו, משתתפים אחרים, צוות ההפקה המלווה ו/או המפיקים. כמו כן, כל משתתף מתחייב להימנע מכל התנהגות שאינה הולמת.
4.11.6 המפיקים לא יהיו אחראים לכל בעיה ו/או עיכוב שהמשתתפים ו/או צוותי ההפקה המלווים יתקלו בהם בקשר לכניסה ו/או יציאה מארצות זרות (לרבות, קשיים במכס).
4.11.7 כל משתתף מתחייב לציית לכל הוראותיהם של המפיקים ו/או מי מטעמם, בכלל זה להוראותיהם המתייחסות לכללי בטיחות ו/או לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה, וכן לנקוט בכל פעולה אשר תידרש לפי עצת הגורמים והגופים המלווים את המפיקים בהפקת התוכנית, בהתאם לצרכי המפיקים, ולהימנע מכל פעולה העלולה להזיק, לו ולאחרים (לרבות משתתפים ונציגי המפיקים), ו/או לגרום או לנסות לגרום, במכוון, פגיעה גופנית ו/או נפשית ו/או אחרת לו ו/או לאחרים, ובפרט להימנע משמוש בסמים, אלכוהול וחומרים מזיקים אחרים ולנקוט בכללי זהירות סבירים.

5. פרסים
5.1 הצוות המנצח של התכנית לא בהכרח יזכה בפרס כלשהו. הענקת הפרס וכל התנאים הקשורים להנ"ל נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק ו/או הערוץ.
5.2 המפיקים רשאים (אך בכל מקרה לא חייבים) לקבוע כי במסגרת קטעי מרוץ מסוימים יחולקו פרסי משנה לצוות אשר ישלים בהצלחה משימה מסוימת ו/או לצוות אשר יגיע ראשון לנקודת סיום קטע המרוץ המסוים (להלן – "פרסי משנה"). סוג ושווי פרסי המשנה ייקבע על ידי המפיקים.
5.3 המפיקים רשאים (אך בכל מקרה לא חייבים) להעניק פרס ניחומים לצוותים אשר הגיעו לנקודת סיום קטע המרוץ האחרון של המרוץ, אך לא הוכרזו כצוות הזוכה (להלן – "פרסי ניחומים"). סוג ושווי פרסי הניחומים ייקבע על ידי המפיקים.
5.4 הפרסים הכספיים יוענקו לצוותים בסכום אחד כולל, אשר יחולק, בחלקים שווים, בין 2 (שני) חברי הצוות אשר הפרס הוענק לו.
5.5 כל פרס יוענק לצוות אשר זכה בו לאחר תום שידור הפרק האחרון של התוכנית, בהתאם למועד שיקבע על ידי המפיקים, ובלבד ש-2 (שני) חברי הצוות עמדו בכל תנאי ודרישות תקנון זה והמפיקים בקשר עם חלוקת הפרס.
5.6 כל מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא (אם וכפי שחלים), בקשר עם הפרס, יחולו על כל אחד מחברי הצוות הזוכה ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וכתנאי לקבלת כל פרס, על כל אחד מחברי הצוות, הזכאי לקבלת הפרס, לשלם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס (אם וכפי שחל), בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן להמציא למפיקים אישור מאת פקיד השומה הרלבנטי, להנחת דעתם של המפיקים, לפיו המפיקים, לא חייבים בניכוי מס במקור בגין הענקת הפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, המפיקים יהיו רשאים להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי כל אחד מחברי הצוות הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
5.7 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר מטעם המפיקים הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את המפיקים בכל צורה ואופן שהם.
5.8 לצוות אשר יזכה בפרס, עקב השתתפותו בתוכנית, אין ולא תהיה אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
5.9 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הצוותים אשר זכאים לקבלת הפרס. עם זאת, המפיקים רשאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הצוות אשר זכאי לקבלת הפרס.
5.10 הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול) יחולו על חברי הצוות אשר זכו בפרס.
5.11 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפיקים יהיו רשאים שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות הצוות הזוכה ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו הוגן או שאינו כדין או לא מילאו אחר כל הוראות תקנון זה ו/או הוראות המפיקים או לא נהגו בהתאם להוראות האמורות.

6. תנאים והוראות כלליות להשתתפות בתוכנית
6.1 בעצם חתימתו על תקנון זה, מצהיר, מסכים או (לפי העניין) מאשר כל משתתף, כי: (i) הוא קרא את כל דרישות הכשירות להשתתפות בתוכנית ובמרוץ, כמפורט במסמכי התוכנית ובתקנון זה, וכי הוא מקיים אותן, ובכלל זה, כי אין לו ולא תהיה לו כל מניעה פיזית, גופנית, נפשית ו/או אחרת להשתתפותו בתוכנית ובמרוץ, על כל הכרוך בכך, לרבות שידור התוכנית, וכי ידוע לו שהשתתפותו כרוכה בטיסה ליעדי התוכנית (כולם או חלקם) וכי הוא רשאי, כשיר ויכול לטוס ולשהות בכל מדינה אחרת מחוץ לישראל (לרבות היותו בעל דרכון בתוקף לתקופה של 12 (שניים-עשר) חודשים לפחות), כפי שתיקבע על ידי המפיקים, כמדינה בה ייערך המרוץ, והכל במועד ולתקופה אשר תיקבע על ידי המפיקים; (ii) כל ההצהרות שנכללו במסמכי התוכנית ובתקנון זה, וכן כל מידע אחר שמסר המשתתף למפיקים, בקשר עם התוכנית, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים, ובכלל זה כל מידע רפואי, פסיכולוגי ו/או פלילי אשר מסר למפיקים.
6.2 מובהר כי כל משתתף מסכים לנהוג בכל החומר ו/או המידע אשר קיבל ו/או יקבל ו/או השיג ו/או ישיג, בקשר להשתתפותו בהליך המיון ובתוכנית, ובכלל זה, לעניין התקדמות התוכנית ו/או תוצאות התוכנית, כבמידע סודי ביותר, ולא יגלה או (לפי העניין) יחשוף את החומר או המידע האמור לצד שלישי כלשהו. למניעת הספק, מובהר, כי כל הפרה של הסכם הסודיות עליו חתם המשתתף, תחשוף את המשתתף לכל הסעדים והתרופות להם יהיו זכאים המפיקים על פי הסכם הסודיות, תקנון זה ויתר מסמכי התוכנית ועל פי כל דין, לרבות פיצויים מוסכמים.
6.3 ההשתתפות בתוכנית הינה אסורה על כל מי שהינם עובדים, נושאי משרה, נציגים ושלוחים של מי מהמפיקים ו/או מי ממקבלי הרישיונות, הנעברים, הנמחים, חברות האם, החברות הקשורות, והחברות הבנות, של מי מהמפיקים, ועל קרוביהם (בן או בת זוג, או מי שמעמדו שווה לכך, אם, אב, אחות, אח, בת או בן, ללא קשר למקום מגוריהם, וללא קשר לשאלה האם קרבתם היא תוצאה של אימוץ או קשר דם) או בני ביתם של כל מי מאלה (בין אם הם קרובי משפחה ובין אם לא).
6.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎6.3 לעיל, מובהר, כי ההשתתפות בתוכנית הינה אסורה על כל מי שהינו נושא משרה או מועמד למשרה פוליטית או ציבורית מכל סוג שהוא (להלן - "מועמד פוליטי"). כל מועמד או משתתף מסכים בזאת כי לא יהפוך למועמד פוליטי ממועד חתימתו על תקנון זה ועד 120 ימים ממועד שידורו הטלוויזיוני הראשון של הפרק האחרון של התוכנית (למניעת ספק, מובהר כי גם אם המשתתף יודח טרם הפרק האחרון של התוכנית).
6.5 כתנאי להשתתפותם בתוכנית, על כל משתתף למלא, לחתום ולהחזיר, במועד שנקבע לכך על ידי המפיקים, את כל מסמכי התוכנית (לרבות כל טופס אשר יידרשו המשתתפים למלא ו/או לחתום לאחר מועד חתימתם על תקנון זה, ובכלל זה, מסמכי ויתור ו/או הרשאות), וכן, את תקנון זה ו/או את התקנון הרשמי. למניעת הספק, מובהר, כי כל אחד ממסמכי התוכנית מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה וכי כל הפרה של מסמכי התוכנית תיחשב כהפרתו של תקנון זה על ידי המשתתף, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למפיקים על פי מסמך התוכנית הרלוונטי ועל פי כל דין.
6.6 כל משתתף, עשוי להידרש לעבור בדיקות רפואיות על ידי רופא מטעם המפיקים ו/או על ידי רופא מטעמו ועל חשבונו, בכל מועד שהוא במהלך תקופת התוכנית. כמו כן, עשוי המשתתף להידרש, לאחר ביצוע הבדיקות האמורות, כי אישור רפואי, המיועד למילוי על ידי רופא, ימולא על ידי הרופא מטעמו אשר ערך את הבדיקות האמורות. בנוסף לבדיקות הרפואיות האמורות בסעיף ‎6.6 זה לעיל, כל משתתף, עשוי להידרש, בכל שלב במהלך תקופת התוכנית, לעבור בדיקות ומבדקים גופניים ופסיכולוגיים (אשר יתקיימו במקומות לפי בחירת המפיקים, על ידי בעלי מקצוע שייבחרו על ידם), וכן, יידרש לעמוד בכל הדרישות הגופניות והנפשיות להשתתפות בתוכנית.
6.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי התוכנית ובתקנון זה, בעצם השתתפותו בתוכנית, כל משתתף מסכים כי המפיקים יעשו שימוש בשמו, כינויו, קולו, המראה שלו, דמותו, החומר הביוגרפי שלו ו/או מעשיו (להלן – "דמותו"), לכל שימוש במסגרת התוכנית או בקשר אליה, ובכלל זה, בקשר עם פרסום או קידום מכירות של התוכנית ו/או המפיקים, בכל אמצעי התקשורת אשר ידוע כיום או יפותח בעתיד בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל הגרסאות הקיימות כיום או שתפותחנה בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטליות), וכל זאת ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת וללא כל תמורה שהיא למשתתף או למי מטעמו.
6.8 על כל משתתף להיות זמין לשירות המפיקים, באופן בלעדי, לשם השתתפותו בתוכנית, וכן לכל פעילות ו/או אימון ו/או הדרכה ו/או הקלטה ו/או צילום ו/או מפגש ו/או ראיון ו/או כל פעילות אחרת, הקשורה לתוכנית בכל מדיה שהיא (ובכלל זה, כל צורות הטלוויזיה, הקולנוע, הרדיו, העיתונות המודפסת, טלפונים סלולאריים ו/או אינטרנט) ולכל אירועי יחסי הציבור הקשורים לתוכנית ואירועי הפרסום וקידום התוכנית ו/או קידום המוצרים והשירותים של נותני החסות או המפרסמים של התוכנית (לרבות פרסומות, תשדירים מסחריים וכל פעילות אחרת אשר תידרש לשם לקידום התוכנית ו/או המוצרים והשירותים האמורים) (להלן – "פעילויות יחסי הציבור"), לאורך כל פרק הזמן ממועד חתימת המשתתף על תקנון זה ופרק הזמן במסגרתו תצולם ותשודר התוכנית (כפי שייקבע על ידי המפיקים). יובהר כי, ייתכן ויידרשו המשתתפים להתייצב לצורך צילומים נוספים בארץ ו/או בחו"ל בהתאם למועדים שייקבעו על ידי ההפקה.
6.9 למניעת הספק, מובהר, כי המשתתף יהא אחראי הבלעדי בגין השתתפותו בתהליך המיון ו/או בתוכנית ובמרוץ, וכן בגין כל הפעילויות הנערכות במסגרתם, אותן בחר כל משתתף לעבור ביוזמתו ומרצונו החופשי, ובכלל זה, תוטל על המשתתף האחריות בגין הפעילויות הפיזיות אשר תידרשנה מכל משתתף במסגרת השתתפותו בתוכנית, ההשפעות וההשלכות של הפעילויות האמורות מכל מין וסוג שהם, לרבות ההשלכות הפיזיות ו/או הנפשיות, וההשלכות בקשר עם המועדים השונים של התוכנית, וכן בקשר עם חפציו האישיים של המשתתף. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, כל משתתף מסכים (בשמו ובשם כל מי מטעמו, לרבות יורשיו), בעצם חתימתו על מסמכי התוכנית ועל תקנון זה, ליטול את הסיכון לכל פציעה, מחלה, מוות, נזק, אובדן או פגיעה, במשתתף או ברכושו, בכל דרך שייגרמו, אשר ינבעו או יגרמו מבחירתו להשתתף בתוכנית, כמשתתף ו/או בכל דרך אחרת בקשר עם התוכנית לרבות צילומה, הפקתה ו/או שידורה. למניעת הספק, מובהר, כי המפיקים או מי מהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל חבות ו/או אחריות בגין האמור בסעיף זה לעיל.
6.10 למניעת הספק, מובהר, כי אין באמור בסעיף ‎6 זה לעיל כדי לגרוע מכל התנאים ו/או הדרישות (לרבות תנאי הכשירות) המפורטים במסמכי התוכנית, אלא הוא בא להוסיף עליהם בלבד.

7. שונות
7.1 המפיקים שומרים על זכותם לבטל את התוכנית ו/או את המרוץ ו/או לשנות את מהלך המרוץ (כפי שהוא מפורט בתקנון זה) ו/או לשנות כל מועד או תאריך בקשר עם התוכנית, לרבות דחייה או קיצור כל מועד כאמור ו/או לשנות את הפרסים, והכל לפי קביעתם של המפיקים, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את הפקת התוכנית ו/או למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בתוכנית ו/או אשר ישפיעו על תוצאות התוכנית, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני, כח עליון, מלחמות, אסונות טבע ו/או טעות אנוש (להלן – "הגורם המשבש"), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים במפיקים ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בתוכנית ו/או מכל סיבה אחרת.
7.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎7.1 לעיל, בכל מקרה בו יתקיים גורם משבש, המפיקים יהיו רשאים לנקוט בכל פעולה אשר תראה להם כמתאימה, במקרה המסוים, לתיקון הגורם המשבש על מנת שהתוכנית ו/או המרוץ לא יבוטלו ויתקיימו בהגינות. למניעת הספק, מובהר, כי המפיקים רשאים שלא לנקוט בכל פעולה שהיא בכל מקרה כאמור.
7.3 כל משתתף מסכים בחתימתו על תקנון זה, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎7.1 לעיל, לא יהיו למשתתף כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי המפיקים ו/או מי מטעמם. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
7.4 המפיקים אינם ולא יהיו אחראים לכל תקלה מכל מין וסוג שהם, לרבות תקלות מכאניות, טכניות ו/או אלקטרוניות ו/או לפעולות מלחמתיות, מעשי טרור, מאבקים אזרחיים, מרידות, סכסוכי עבודה, פעולות ממשלתיות, פעולות מעין ממשלתיות או כל כח עליון (היינו, תנאי מזג אוויר קשים, רעידות אדמה וכדומה) אשר ישפיעו על הפקת התוכנית, מהלך התוכנית, תוצאות התוכנית, או שידור התוכנית.
7.5 המפיקים אינם ולא יהיו אחראים לכל עיכוב או הפרעה בהפקת התוכנית או בתנועת הצוותים ו/או לכל פגיעה או נזק לצוותים או לרכושם אשר נגרמו על ידי, או ניתנים לייחוס, באופן ישיר או עקיף, לכל צד שלישי (לרבות, בין השאר, טיולים קבוצתיים, נהגים, עבריינים, תושבים מקומיים, פוליטיקאים, פקידי מכס, משטרה וכדומה) ללא קשר לכוונות או לפעולות של צדדים שלישיים אלה.
7.6 המפיקים אינם ולא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק אשר יגרמו למשתתפים ו/או לרכושם, אשר נגרמו, במישרין או בעקיפין, על ידי כל צד שלישי שהוא.
7.7 למניעת הספק, מובהר, כי המפיקים הינם הבעלים היחידים והבלעדיים של כל זכויות בגין כל החומרים והתוצרים של התוכנית (ובכלל זה החומרים והתוצרים המופקים מצילומי התוכנית).
7.8 מובהר בזאת מפורשות, כי למפיקים מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לתוכנית ו/או למרוץ, וכן כי המפיקים יהיו המכריעים, המחליטים והקובעים היחידים בכל עניין הקשור לתוכנית ו/או למרוץ, ובכלל זה המפיקים יקבעו את כללי וחוקי התוכנית ו/או המרוץ, את מועדי שידור התוכנית ואת סדר שידור הפרקים, את זהות המשתתפים, את זהות הצוותים אשר יזכו בפרסים במסגרת התוכנית, את הפרסים אשר יוענק לצוותים האמורים, את מועד מתן הפרסים, וכן המפיקים יכריעו בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם התוכנית ו/או התקנון, לרבות בקשר עם פסילת המשתתפים, מכל סיבה שהיא, ובקשר עם פרשנות תקנון זה ומסמכי התוכנית ובכל מקרה בו תתגלענה מחלוקת או אי הבנות.
7.9 כל הפרה של תקנון זה ו/או של מסמכי התוכנית ו/או של הוראות המפיקים ו/או של כל דין, ובכלל זה, מסירת פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או לא נכונים על ידי משתתף למפיקים או למי מטעמם, במסגרת התוכנית (לרבות במסגרת מילוי מסמכי התוכנית) וכן ביצוע פעולה המסכנת או העלולה לסכן כל אדם, לרבות המשתתפים האחרים ואנשי הצוות מטעם המפיקים, עלולה להוביל להפסקת ו/או לפסילת השתתפות המשתתף בתוכנית, להדחתו המיידית מהמרוץ, להפסקת נוכחותו בצילומי התוכנית ו/או ויתור על הפרס (ככל שיזכה בפרס), והכל בהתאם לקביעתם של המפיקים.
7.10 למניעת הספק, מובהר כי המפיקים שומרים לעצמם את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
7.11 כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בתוכנית ו/או במרוץ, ובכלל זה בגין אי שידורם, בגין כל אירוע אשר יגרום לנזק גופני או נפשי, ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בתוכנית ו/או במרוץ.
7.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7.11 לעיל ולמניעת הספק, מובהר, כי המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה נגד המפיקים או מי מטעמם בקשר לכל אובדן או נזק לכל פריט שהמשתתפים הביאו עמם לתחילת המרוץ ו/או יישאו עמם במהלכו ו/או שיירכשו במסגרת השתתפותם במרוץ, בין אם הפריטים הושארו בהשגחת המפיקים או לא.
7.13 אף ויתור או הקלה מצד המפיקים, או מי מהם, בעניין אי אלו מהתנאים או הוראות תקנון זה לא יהווה תקדים למקרה אחר, ולא יהיה שום תוקף לשום ויתור או הקלה שנעשו בקשר לתקנון זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.
7.14 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה, לרבות בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, לפי סמכותם העניינית, ולהם בלבד.
7.15 כל משתתף מסכים להיות כפוף לסמכותם של בתי המשפט האמורים בסעיף 7.15 לעיל בקשר לעניינים האמורים בו, וכן מוותר באופן בלתי חוזר על כל התנגדות שעשויה להיות לו בהווה או בעתיד בעניין מינוי בתי המשפט האמורים כפורום הנאות לשימוע ופסיקה בהליכים וליישב כל סכסוכים ומסכים שלא לטעון כי בית משפט כאמור אינו מהווה פורום נאות או מתאים. כל משתתף מסכים, מקבל ומאשר כי הפנייה לסמכות השיפוט של בתי המשפט האמורים לא תגביל (ולא תיחשב כאילו היא מגבילה) את זכויות המפיקים או מי מהם לנקוט נגדו בצעדים בכל בית משפט מוסמך אחר בכל תחום שיפוט שהוא (בישראל או מחוצה לה), וכן כי נקיטת הליכים בתחום שיפוט אחד או יותר לא תבטל את ההליכים בכל תחום שיפוט אחר (בין אם במקביל ובין אם לאו) אם ובמידה שהדבר מותר על פי דין.
7.16 במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או כאינה ניתנת לאכיפה, בכל שטח שיפוט שהוא, אזי אותה הוראה תהיה בטלה באותו שטח שיפוט רק כמידת בלתי החוקיות ו/או חוסר התקפות ו/או אי יכולת האכיפה של אותה הוראה באותו שטח שיפוט, ומבלי שתהיה לכך השפעה על יתר ההוראות בתקנון זה ומבלי שתהיה בכך קביעה כי תקנון זה או כל הוראה אחרת בתקנון זה אינם תקפים, אינם חוקיים או אינה ניתנים לאכיפה בכל שטח שיפוט אחר.
 

  • שתפו את החברים -