פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון יאמיז

  • שתפו את החברים -

תקנון אתר האינטרנט 'יאמיז'
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט יאמיז. השימוש והגלישה באתר כפופים להוראות תקנון זה. אנא קראו את התקנון בקפידה. אם אינכם מסכימים לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ו/או אינכם מאשרים אותם, אנא הימנעו מגלישה באתר, שכן בעצם הגלישה באתר זה ו/או ביצוע הרישום לו, בהתאם להוראות תקנון זה, הינכם מסכימים לתנאיו במלואם. רשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת, ולגולשים או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
התקנון המעודכן יפורסם בדף אינטרנט זה. לכן, אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של התקנון.
הגדרות
"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט שכתובתו הינה:
yummies.reshet.tv
"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט שכתובתו הינה:yummies.reshet.tv
"אינסטגרם" אתר האינטרנט שכתובתו www.instagram.com ו/או אפליקצית Instagram המופעלת באמצעות מכשיר
טלפון חכם.
"גולש" אדם המבקר באתר האינטרנט ו/או עושה בו שימוש כלשהו.
"הרישום לאתר" כהגדרת מונח זה בסעיף ‎11 להלן.
"הפרטים האישיים" כהגדרת מונח זה בסעיף ‎11.1 להלן.
"הפעולות באתר" כהגדרת מונח זה בסעיף ‎14 להלן.
"התקנון" תקנון זה.
"לרבות" לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
"מסרים מסחריים" כהגדרת מונח זה בסעיף ‎17 להלן.
"עורך המסרים המסחריים" כהגדרת מונח זה בסעיף ‎17 להלן.
"פייסבוק" אתר האינטרנט שכתובתו www.facebook.com ו/או אפליקצית Facebook המופעלת באמצעות מכשיר טלפון חכם.
"פרופיל הגולש בפייסבוק" כהגדרת מונח זה בסעיף ‎11.2 להלן.
"רשת" חברת רשת – נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב, אשר הינה מפעילת
אתר האינטרנט ו/או כל מי אשר פועל מטעמה.
"תחומי עיסוק אתר האינטרנט" כהגדרת מונח זה בסעיף ‎7 להלן.
"תכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט" כהגדרת מונח זה בסעיף ‎15 להלן.
בתקנון זה יהא למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם, היינו:
פרשנות
1. המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות התקנון, כפי שתעודכנה מעת לעת, לכל דבר ועניין.
3. כותרות הסעיפים בתקנון הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
4. כל האמור בתקנון בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה במשמע.
5. מובהר בזאת, כי בכל מקום בתקנון בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולגולש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
כללי
1. מטרתו של התקנון הינה להסדיר את היחסים בין הגולש לבין רשת, בכל הקשור בגלישה באתר האינטרנט ובשימוש בו, והכל בכפוף לתנאי התקנון.
2. אתר האינטרנט מהווה, בין היתר, פלטפורמה להחלפת מידע בנושאי בישול, אפיה וכל נושא אחר שרשת תחליט עליו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן – "תחומי עיסוק אתר האינטרנט"). במסגרת זו רשת רשאית לפרסם באתר האינטרנט תכנים, לרבות מתכונים, סרטונים, כתבות ובלוגים, בקשר עם תחומי עיסוק אתר האינטרנט, וכן רשאי הגולש באתר האינטרנט לפרסם תמונות ומתכונים בקשר עם תחומי עיסוק אתר האינטרנט ולדרג מתכונים אשר גולש אחר פרסם באתר האינטרנט ולכתוב לגביהם תגובות, והכל בהתאם ובכפוף להוראות התקנון.
3. בנוסף, באמצעות הרישום לאתר, בהתאם להוראות סעיף ‎11 להלן, רשאי הגולש לתפעל אזור אישי (להלן – "אזור אישי") ובו יש באפשרותו, בין היתר, לפרסם מתכונים ותמונות של מאכלים פרי ידיו, לשמור מתכונים וכתבות המועדפים עליו ולכתוב בלוג בתחומי עיסוק אתר האינטרנט ובכלל זה לכתוב ביקורות על מסעדות בהן סעד.
4. הגלישה באתר האינטרנט אינה כרוכה בתשלום.
5. השימוש של הגולש באתר האינטרנט והסכמת גולש לתנאי התקנון מהווים אישור לקבלת הודעות במדיה אלקטרונית (לרבות הודעות טקסט אשר יישלחו למכשיר הטלפון הסלולארי, הודעות דואר אלקטרוני וכדומה) מרשת, בנושאים הקשורים לאתר האינטרנט ו/או הקשורים לרשת. גולש אשר קיבל הודעת דואר אלקטרוני מרשת, רשאי לסמן בתחתית ההודעה האמורה, במקום המיועד לכך, שהוא מבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. כמו כן, גולש אשר קיבל מרשת הודעת טקסט למכשיר הסלולארי, ושאינו מעונין בקבלת הודעות כאמור, יכול להשיב להודעת הטקסט האמורה על פי ההנחיות המפורטות בה ולבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. בכל מקרה, גולש אשר אינו מעוניין לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט יכול לשלוח לרשת הודעת דואר אלקטרוני לתיבת הדואר האלקטרוני בכתובת Yummies@reshet.tv ולבקש באופן מפורש להסיר את שמו מרשימת התפוצה.
הרישום לאתר האינטרנט
1. עבור השתתפות בחלק מן השירותים המוצעים באתר האינטרנט, יידרש הגולש להירשם לאתר האינטרנט באמצעות אחת מן הדרכים המפורטות להלן:
1. הזנת הפרטים האישיים של הגולש, ובכלל זה שמו הפרטי ושם משפחתו, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, הזנת סיסמא אישית וכל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש למלא באתר האינטרנט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת (להלן – "הפרטים האישיים").
2. הזנת שם המשתמש והסיסמא של הגולש בפייסבוק (להלן – "פרופיל הגולש בפייסבוק") וכל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש למלא באתר האינטרנט ו/או בפייסבוק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או של פייסבוק, לפי העניין. מובהר בזאת, כי הרישום לאתר האינטרנט באמצעות פרופיל הגולש בפייסבוק, כפוף גם לתנאים המפורטים בפייסבוק.
בנוסף יידרש הגולש לאשר את קריאת התקנון ולהסכים לתנאיו, והכל בהתאם להוראות אשר יפורטו באתר האינטרנט (להלן – "הרישום לאתר"). מובהר בזאת, כי בהתייחס להליך הרישום לאתר באמצעות הזנת הפרטים האישיים של הגולש באתר האינטרנט כאמור בסעיף ‎11.1 לעיל, הליך הרישום לאתר יושלם בהצלחה רק עם קבלת הודעה על כך מרשת לתיבת הדואר האלקטרוני של הגולש, ובהתייחס להליך הרישום לאתר באמצעות פרופיל הגולש בפייסבוק, כאמור בסעיף ‎11.2 לעיל, הליך הרישום לאתר יושלם רק עם קבלת הודעה על כך מרשת באתר האינטרנט. לאחר ביצוע הרישום לאתר, כאמור בסעיף ‎11 לעיל, ייכלל כל גולש במאגר הנתונים של אתר האינטרנט.
2. הגולש באתר האינטרנט מצהיר, מסכים ומאשר בזאת , כדלקמן:
1. ידוע לו שלא מוטלת עליו כל חובה לגלוש באתר האינטרנט ו/או למסור את הפרטים האישיים ו/או כל מידע אחר בהליך הרישום לאתר ו/או בשימוש בפעולות האתר והוא עושה כן מרצונו החופשי
2. רשת רשאית להשתמש בפרטים האישיים ובמידע האמור למטרות מסחריות שונות לרבות לצרכי פרסום, קידום מכירות ודיוור ישיר; וכן
3. רשת רשאית לפרסם את פרטיו האישיים ו/או את המידע האמור באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ו/או בכל מדיה קיימת ו/או עתידית וזאת ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה.
השירותים באתר האינטרנט
1. אתר האינטרנט מאפשר לגולשיו, אף ללא רישום לאתר האינטרנט, לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
1. לצפות במתכונים אשר גולשים פרסמו באתר האינטרנט;
2. לחפש מתכונים על פי נושאים שונים;
3. להדפיס מתכונים מתוך מאגר המתכונים המצוי באתר האינטרנט;
4. לצפות בסרטונים המדגימים אופן הכנת מאכלים על פי מתכונים המצויים באתר האינטרנט;
5. לדרג מתכונים על ידי הענקת 'יאמיז', כאשר הענקת "יאמי" אחד מהווה את הציון המינמאלי שניתן להעניק לכל מתכון, וכן לבדוק כמה 'יאמיז' בסך הכל קיבל כל גולש שפרסם מתכון או מתכונים באתר האינטרנט.
6. לקרוא בלוגים, טיפים וכתבות בתחומי עיסוק אתר האינטרנט.; וכן
7. לשתף בפייסבוק ובאינסטגרם מתכונים המפורסמים באתר האינטרנט.
2. בכפוף לביצוע הליך הרישום לאתר, יהא רשאי כל גולש לבצע, בין היתר, גם את הפעולות הבאות באתר האינטרנט:
1. לפרסם באזור האישי, על פי בחירתו, את תמונתו (להלן – "תמונת הפרופיל") וכן תמונת נושא שתוצג לצד תמונת הפרופיל. הגולש מבין ומסכים, כי תמונת הפרופיל וכן תמונת הנושא האמורה הינן חשופות לכלל גולשי אתר האינטרנט, וכל מי אשר יבקר באזור האישי של הגולש ו/או אשר יקרא תגובה אשר כתב הגולש באתר האינטרנט, יהא בכוחו לראותן, ולגולש או מי מטעמו לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רשת בקשר עם פרסום התמונות האמורות באתר האינטרנט;
2. לפרסם באתר האינטרנט מתכונים ו/או כתבות שונות בנושא אוכל וכן לצרף למתכון תמונה של מאכלים אשר הכין;
3. באמצעות ביצוע הרישום לאתר דרך פרופיל הגולש בפייסבוק, כאמור בסעיף ‎11.2 לעיל, לפרסם תגובות למתכונים אשר פרסמו גולשים אחרים;
4. לעקוב אחר גולשים באתר האינטרנט ולקבל לאזור האישי מתכונים חדשים אשר פרסמו גולשים אלו, וזאת על ידי הפעלת לחצן "עקוב אחרי" המופיע בדף האינטרנט של הגולש אחריו מעוניינים לעקוב;
5. לדרג מתכונים על ידי הענקת 'יאמיז', כאשר הענקת "יאמי" אחד מהווה את הציון המינמאלי שניתן להעניק לכל מתכון, וכן לבדוק כמה 'יאמיז' בסך הכל קיבל כל גולש שפרסם מתכון או מתכונים באתר האינטרנט. ; וכן
6. לפרסם באתר האינטרנט תמונה הקשורה לתחומי עיסוק אתר האינטרנט .
(הפעולות המפורטות בסעיפים ‎13 ו- ‎14 לעיל, להלן – "הפעולות באתר")
3. מבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, באמצעות פרסום תמונה ו/או מתכון ו/או כל תוכן אחר ו/או מידע אחר, לאתר האינטרנט (להלן – "תכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט"), מצהיר הגולש מסכים ומאשר בזאת, כדלקמן:
1. כל התכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט, הינם נכונים ומדויקים;
2. אין בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט משום הפרת הוראות כל דין או זכות צד שלישי כלשהו;
3. בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט לא נכלל תוכן בלתי הולם, לרבות מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או הקשור להימורים ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או העלול לפגוע ו/או להפר זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או המהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות של אדם כלשהו ו/או תוכן המזהה לקטינים (ובכלל זה מידע המפרט את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ו/או דרכי ההתקשרות עמם) ו/או בעל אופי טורדני ו/או מאיים ו/או מעליב ו/או גזעני ו/או תוכן המעודד אחד מן התכנים המפורטים לעיל.
4. אם וככל שמופיע בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט קטין, מתחייב הגולש ומאשר, כי הוא האפוטרופוס החוקי של הקטין וכל אפוטרופוס חוקי אחר הביע הסכמתו להופעת הקטין בתמונה;
5. הינו בעל זכויות הקניין הרוחני הבלעדיות בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט;
6. אם וככל שמופיע בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט אדם אחר ו/או נוסף כלשהו, הגולש מצהיר ומאשר כי אותו אדם נתן את הסכמתו במפורש וכדין בקשר עם הפרסום וכל שימוש שייעשה בתמונה כאמור בסעיף ‎15.7 להלן;
7. הגולש באתר האינטרנט, נותן בזאת לרשת את הסכמתו לביצוע שימוש בפרטים האישיים ו/או בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט הן למטרות אישיות של רשת ובכלל זה שיפור הפעילות באתר ובדיקות סטטיסטיות והן למטרות מסחריות ובכלל זה דיוור ישיר (הן בקשר לאתר האינטרנט והן בקשר לאתרי אינטרנט אחרים ו/או נושאים אחרים), קידום מכירות ופרסום בטלוויזיה, ברדיו, באתרי אינטרנט נוספים, בכנסים שיווקיים ובכל מקום אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת. לא תהיה לגולש כל טענה כלפי רשת בכל הנוגע לשימוש האמור והגולש לא יהא זכאי לכל תמורה כספית ו/או אחרת בקשר לשימוש האמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ודרישה, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכל דין אחר, בקשר עם השימוש האמור;
15.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎15.7 לעיל, הגולש מעניק לרשת רישיון חינם ולא מוגבל בזמן לעשות שימוש בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט לרבות כל שימוש מסחרי;
8. רשת תהא רשאית לערוך ולבצע כל שינוי בתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט וזאת, בין היתר, לצורך הצגתם באתר האינטרנט, מיונם על פי נושאים ופרסומם. מובהר בזאת, כי פרט להחלפת ו/או לעריכת תמונת הפרופיל ותמונת הנושא, כאמור בסעיף ‎14.1 לעיל, הגולש לא יהיה רשאי לשנות ו/או לערוך תכנים שהוא עצמו פרסם באתר האינטרנט. לכן, מומלץ לגולש לעבור בקפידה על התכנים שברצונו לפרסם באתר האינטרנט בטרם יפרסמם;
9. מובהר בזאת, כי רשת תהא רשאית להסיר מאתר האינטרנט תכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה בכל מקרה שהתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט עומדים בניגוד להוראות התקנון ו/או הדין, ולגולש לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בנושא זה.
4. הגלישה באתר האינטרנט כפופה, בין היתר, גם להוראות הבאות:
1. אין לעשות שימוש באתר האינטרנט למטרות מסחריות ללא אישור מראש ובכתב מאת רשת, ובכלל זה אין להציג באתר האינטרנט כל פרסומת מסחרית למוצר ו/או שירות כלשהם;
2. אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש שאינו שימוש אישי בתכנים המפורסמים באתר האינטרנט, לרבות בתכנים המפורסמים על ידי רשת, כולם או חלקם;
3. אין להציג את אתר האינטרנט ו/או את תכניו באתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או באפליקציה כלשהי, זולת בפייסבוק ובאינסטגרם;
4. אין להעתיק תכנים ממקור אחר כלשהו, לרבות מאתר אינטרנט אחר כלשהו, ולפרסמם באתר האינטרנט; וכן
5. אין לקדם באמצעות אתר האינטרנט אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או להפנות לאתר אינטרנט אחר כלשהו ללא אישור רשת מראש ובכתב, לרבות באמצעות הפניות בלתי מורשות (Redirect), מסגרת ((Frame, טקסט מוסתר ולינקים מוסתרים.
פרסומות
1. רשת רשאית לאשר לחברות או לגופים שונים להציג מסרים מסחריים באתר האינטרנט ובכלל זה פרסומות, הודעות, באנרים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים("LINKS") (להלן -"עורך המסרים המסחריים" ו- "מסרים מסחריים", בהתאמה). הגולש מתחייב בזאת לא לפגוע, לשבש, או למחוק את המסרים המסחריים.
2. מובהר בזאת, כי פרסום המסרים המסחריים על ידי רשת אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת רשת, לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם.
3. מובהר בזאת, כי רשת אינה בודקת או עורכת את תוכן המסרים המסחריים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים ו/או הכלולים במסרים המסחריים. האחריות בקשר למסרים המסחריים, לרבות לכל המפורט לעיל, חלה על עורך המסרים המסחריים בלבד. ככל שהגולש ו/או מי מטעמו יתקשרו בעסקה עם עורך המסרים המסחריים, הם עושים כן על אחריותם המלאה והבלעדית, ורשת, אינה אחראית לעסקה האמורה ובכלל זה אינה אחראית לשירותים ולטובין שיסופקו בעקבותיה.
4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגולש ו/או למי מטעמו, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת, בגין פרסום המסרים המסחריים ו/או בקשר אליהם.
שירות לקוחות
1. בכל שאלה או הבהרה לגבי אתר האינטרנט ופעילות האתר ובכלל זה שאלות הנוגעות למידע על אופן פרסום תוכן באתר האינטרנט, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בדואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים המפורטים באתר האינטרנט, ונציגי רשת ישמחו לעמוד לשירות הגולשים ויעשו את מירב המאמצים על מנת להשיב לשאלה האמורה או ההבהרה האמורה בהקדם, וזאת על מנת להנעים את חווית הגלישה באתר האינטרנט.
אחריות
1. באתר האינטרנט מצוי מידע רב הקשור לתחומי עיסוק אתר האינטרנט ומובאות בו המלצות והנחיות שונות. מובהר בזאת, כי המידע ההמלצות וההנחיות האמורים הינם בגדר מידע כללי ואינם באים להחליף ייעוץ מקצועי. בכל מקרה בו יש חשש לבעיה רפואית או אחרת יש להיוועץ ברופא ו/או באיש מקצוע.
2. מובהר בזאת, כי פרסום ההמלצות וההנחיות באתר האינטרנט על ידי רשת, אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת רשת למלא אחר ההנחיות ו/או ההמלצות האמורות. ככל שהגולש ימלא אחר המלצות ו/או הנחיות האמורות, הוא עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית, ולגולש או למי מטעמו, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בקשר עם ההמלצות ו/או ההנחיות האמורות.
3. התכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט, אינם מבטאים או מייצגים את עמדותיה של רשת. כמו כן, רשת אינה אחראית שהתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט יזכו לתגובות מצד גולשים אחרים ולגולש או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
4. רשת אינה מתחייבת, כי התכנים והמידע המפורסמים באתר האינטרנט יהלמו את צרכי הגולשים. האחריות לבדוק את התאמת המידע והתכנים לצרכי הגולשים (ובכלל זה את התאמת רכיבי המתכונים) חלה על הגולש בלבד.
5. אתר האינטרנט בכללותו, לרבות כל התוכן והמידע המופיע בו (הן תכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט והן תוכן ומידע אשר רשת מפרסמת באתר האינטרנט) והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לגולש, כמות שהוא (As Is). יתכן והמידע לא יהיה שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. כמו כן, רשת אינה בודקת את כל המידע והתכנים אותם מפרסמים הגולשים ולכן סביר שיהיו במידע ובתכנים האמורים אי דיוקים או טעויות. רשת אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע (הן ביחס לתכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט והן ביחס למידע שרשת פרסמה באתר האינטרנט), ולגולש או מי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
6. מובהר בזאת, כי לגולשים או למי מטעמם, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת ו/או כלפי גולשים באתר האינטרנט בגין המידע, התכנים והשירותים הניתנים באתר האינטרנט. כמו כן, בשום מקרה רשת, לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולש או מי מטעמו כתוצאה מהגלישה באתר האינטרנט ו/או מהסתמכות בתוכן ובמידע המופיעים בו.
7. הגולש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את רשת בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן הכנסה שיגרמו להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בקשר עם התכנים שהגולש פרסם באתר האינטרנט ו/או הפרת תנאי מתנאי התקנון.
8. על אף מאמצי רשת, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בקשר עם הגלישה באתר האינטרנט, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעויות אנוש. בגלישתו באתר האינטרנט פוטר כל גולש את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור ו/או בקשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
שונות
1. במסגרת הפעילות באתר האינטרנט רשאית רשת, לערוך בין הגולשים באתר האינטרנט, מבצעים ותחרויות נושאי פרסים. תנאי ההשתתפות והזכייה במבצעים והתחרויות האמורים, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ויפורסמו במסגרת תקנון נפרד
2. כל אייקון (icon), וכן כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר האינטרנט, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, וכן אופן עריכתם והצגתם, הינם בבעלותה הבלעדית של רשת. אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות כל שימוש בכל דרך שהיא בתכנים האמורים בסעיף זה לעיל, אלא אם ניתנה הסכמתה של רשת לכך מראש ובכתב.
3. רשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באופן חד צדדי וללא כל הודעה, מראש או לאחר מעשה, את פעילות אתר האינטרנט, כולה או חלקה. כן רשאית רשת לשנות מעת לעת את מבנה ו/או מראה אתר האינטרנט ו/או את היקף הפעולות באתר, ולגולש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
4. רשת תהא רשאית למנוע השתתפות גולש בפעילויות באתר האינטרנט, כולן או חלקן, ו/או להסיר את התכנים שפרסם באתר האינטרנט, כולם או חלקם, ולגולש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.
יישוב סכסוכים וסמכות
1. הדין החל בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט ולתקנון הינו דין מדינת ישראל.
2. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות אתר האינטרנט ולהוראות התקנון תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
3. במידה וייקבע על ידי בית משפט המוסמך, כי הוראה כלשהיא מהוראות התקנון הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שייקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) אותו חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר ההוראות בתקנון, אשר תשארנה בתוקף מלא ותחייבנה את הגולשים.

 

  • שתפו את החברים -