פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הצבעות במיזם

  • שתפו את החברים -

תקנון הצבעות – המיזם
1. הגדרות
1.1 "אפליקציה" - אפליקציה ייעודית לתוכנית מבית רשת בשם "המיזם" והזמינה בחלק ממכשירי הסמארטפון.
1.2 "אתר האינטרנט של התכנית"- אתר האינטרנט שכתובתו היא: www.reshet.tv.
1.3 "המפיק" - חברת אנדמול ישראל בע"מ ח.פ. 51-332056-4 ו/או מי מטעמה.
1.4 "המשתתף" - אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף ‎12.5 להלן), ואשר הצביע באפליקציה, בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.
1.5 "המתמודד הזוכה" - בהתייחס לכל פרק בתכנית, המתמודד אשר זכה בסכום הכסף הוירטואלי הממוצע הגבוה ביותר בשקלול כל הצבעות המשתתפים ו/או בחירת המומחים ו/או הקהל בתוכנית והכול כפי שייקבע ע"י המפיק ו/או רשת. למניעת ספק מובהר, כי המתמודד הזוכה יהא זכאי לקבל סכום של עד 100,000 (מאה אלף) ש"ח בלבד אשר ייקבע לפי ממוצע הסכומים שהוענקו לו ע"י הצבעות המשתתפים ו/או הקהל באולפן בתוספת הצבעות המומחים..
1.6 "הצבעה" - בהתייחס לכל מתמודד בכל פרק של התוכנית, הליך קביעת סכום הכסף הוירטואלי שהמשתתף מעונין להשקיע במיזם אותו הציג המתמודד בתוכנית, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית, כפי שנקבעו ו/או יקבעו על ידי רשת, המפיק ו/או מי מטעמם (להלן – "כללי התוכנית"). במהלך כל פרק יתקיימו מספר הצבעות כמספר המתמודדים באותו הפרק.
1.7 "הצבעת המשתתף" - קביעת המשתתף, באמצעות האפליקציה, של סכום כסף וירטואלי בין 0 (אפס) לבין 100,000 (מאה אלף) שקלים אשר יעניק, לכאורה, למתמודד שההצבעה מתייחסת אליו, כהשקעה וירטואלית במיזם שאותו הציג המתמודד בפרק הרלוונטי, והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה. למניעת ספק, יובהר, כי קביעת סכום הכסף להשקעה הינה וירטואלית בלבד וכי לא תחול כל חבות על אותו משתתף לשלם סכום זה למתמודד. עוד מובהר, כי סכום ההצבעה עשוי להשתנות, מעת לעת, לרבות בין תוכנית אחת לשנייה, בהתאם להחלטת מערכת התוכנית.
1.8 "הצבעת המומחים" - כל מומחה זכאי להצביע עבור כל מתמודד באמצעות הצבעה חיובית או שלילית. במידה שכל המומחים נתנו למתמודד כלשהו הצבעה חיובית, אזי יתווסף להצבעת המשתתפים עבור המתמודד סכום חד פעמי של 10,000 ₪. . למניעת ספק, יובהר, כי סכום הכסף הינו וירטואלי בלבד וכי לא תחול כל חבות על מומחה לשלם סכום זה.
1.9 "הפרס" - מכשיר טאבלט מתנת פוג'יקום.
1.10 "הפעילות" - פעילות ההצבעות נשוא תקנון זה (ובכלל זה הליך בחינת הזכאות לפרסים והליך קביעת הזוכה).
1.11 "המומחים" - אריק זאבי, אילון נופר, עו"ד רונאל פישר ושלמה מעוז או מי מהם או כל אדם אחר לבחירתה של רשת, אשר יחוו דעתם על המתמודדים בכל פרק.
1.12 "התוכנית"- המיזם.
1.13 "לרבות" - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
1.14 "מועדי ההצבעות" - המועד או המועדים, בכל פרק, בו ניתן יהיה לערוך הצבעת משתתף, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת. כל מועד הצבעה יקבע על ידי רשת ו/או המפיק, בין היתר, בהתאם למועד שידור הפרק הרלוונטי ובהתאם לכללי התוכנית. מובהר, כי בכל פרק עשוי להיות יותר ממועד הצבעה אחד), והכל בהתאם לכללי התוכנית.
1.15 "מועד התחלת הפעילות" - 12.5.2014
1.16 "מתמודד" - מועמד אשר משתתף בתוכנית לרבות צמד מועמדים או קבוצת מועמדים. מובהר, כי מספר המועמדים עשוי להשתנות מתוכנית לתוכנית.
1.17 "עורכת ההצבעה" - אפליקסטר בע"מ.
1.18 "פרק" - פרק כלשהו של התוכנית, המשודר בשידור חי (בשידורי רשת), במסגרתו המתמודדים יציגו את המיזמים שלהם ויתחרו על מנת לקבל את התואר המתמודד הזוכה.
1.19 "רשת" - חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), המשדרת את התוכנית ו/או מי מטעמה או מכחה.
1.20 "תקופת הפעילות" - החל מיום 12.5.2014, ועד למועד שידור הפרק האחרון של התוכנית או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת ובהתייחס לפרק כלשהו מועד שידור הפרק ("שידור חי") על גבי מסך הטלוויזיה.
2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר), לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי תקנון זה.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5 בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ייבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או ייקבעו עניין מסוים, בו מוקנית לרשת ו/או למפיק ו/או לעורכת ההצבעה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ו/או מי מטעמם כאמור.

3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות וההצבעות בתוכנית, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באפליקציה.
3.2 מובהר, כי מטרת הפעילות וההצבעות הינה קביעת זהות המתמודד הזוכה בכל פרק, והכל בהתאם ובכפיפות להראות תקנון זה ולכללי התוכנית. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי בכל פרק יתחרו מתמודדים חדשים לזכייה בתואר המתמודד הזוכה אשר בסופו יבחר מתמודד זוכה אחד ו/או יותר, בהתאם להחלטת רשת ו/או המפיק.
3.3 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. מובהר, כי שינוי התקנון יכול להיעשות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת, לרבות בין פרק אחד לשני. התקנון המעודכן יהיה זמין באפליקציה.
3.4 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר), בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ועמידתו בתנאיו, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.5 בעצם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה בכל הצבעה שהיא ו/או הזנת פרטיו האישיים כמפורט בסעיף ‎4.4 להלן.
3.6 רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי מי מהמשתתפים בפעילות, בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים באפליקציה, בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
4. תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר, במהלך תקופת הפעילות, עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
4.1.1 הינו אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962) או קטין אשר קיבל את ההסכמה של אחד מהוריו או של אפוטרופוסו להשתתף בפעילות.
4.1.2 הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;
4.1.3 עמד בכל תנאי תקנון זה; וכן,
4.1.4 הצביע (הצבעת משתתף) בתקופת הפעילות ובמועד ההצבעה הרלוונטי, באמצעות האפליקציה (או בכל אמצעי אחר עליו תורה רשת כאמצעי הצבעה תקין), והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.
4.1.5 הצביע הצבעת משתתף מטלפון נייד חכם (סמארטפון) בעל מספר מזוהה אשר נרשמה ונתקבלה בתוכנת המחשב ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים הייעודיים לפעילות, אשר ירכזו את הצבעות המשתתפים כאמור בתקנון זה (להלן – "תוכנת המחשב") בהתאם להוראות רשת ולכללי התוכנית ושאינה חורגת ממספר הצבעות המשתתף המותר, בהתאם למפורט בסעיף ‎6 להלן, (להלן – "הצבעה תקינה").
4.2 למניעת ספק, מובהר, כי הצבעה תקינה הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש במסגרת הצבעת המשתתף.
4.3 עוד מובהר, למניעת ספק, כי ההצבעות אינן כרוכות בתשלום. זמן מהירות ההצבעה של כל משתתף בכל הליך הצבעה תקינה יתקבל וישמר בתוכנת המחשב.
4.4 בתום הצבעת משתתף למתמודד כלשהו, יהא המשתתף רשאי ללחוץ על כפתור "לזכייה" ולהזין את פרטיו האישיים ו/או אחרים, בהתאם למפורט באפליקציה, וזאת בכדי להיכלל להשתתף בהליך בחינת הזכאות לפרסים המפורט בסעיף ‎7 להלן. למען הסר ספק, מובהר כי על מנת להיות זכאי לזכייה יהא על המשתתף להזין את פרטיו האישיים כאמור בכל פרק מחדש.
5. מועד ההצבעה
5.1 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, בהתייחס לכל פרק ולכל מתמודד, ניתן יהיה להצביע הצבעת משתתף באפליקציה, החל מהמועד אשר יצוין בפרק האמור על גבי מסך הטלוויזיה שניתן להתחיל להצביע למתמודד האמור ועד למועד סיום ההצבעה האמורה בהודעת חיווי אשר תופיע על גבי מסך הטלוויזיה. למען הסר ספק מובהר כי הצבעות תקינות תהיינה אך ורק הצבעות אשר יתקבלו במשך תקופת הזמן אשר תוקצה לכך על פי התוכנית וכי הצבעות אשר יתקבלו לאחר תום זמן ההצבעה (לרבות הצבעות אשר התקבלו לאחר תום זמן ההצבעה בשל בעיות טכניות בהפעלת האפליקציה), לא ייחשבו לצורך קביעות הזוכה בתוכנית.
5.2 משתתף יהא רשאי להצביע לכל מתמודד פעם אחת באמצעות האפליקציה, וזאת עד ולא יותר ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר, כמפורט בסעיף ‎6 להלן. פעולת ההצבעה תתאפשר רק במהלך מועדי ההצבעה. מובהר, כי הצבעת משתתף שלא בהתאם להוראות תקנון זה, ובכלל זה הצבעת משתתף לאחר סיום מועד הצבעה מסוים ו/או הצבעת משתתף במספר הגבוה ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר כאמור ו/או הצבעת משתתף שאינה הצבעה תקינה, לא תשוקלל במכלול הקולות אשר ייזקפו לטובת המתמודד בתוכנית ו/או לעניין הליך בחינת הזכאות לפרסים (כמפורט בסעיף ‎8 להלן).
5.3 מובהר, כי מועדי ההצבעה ייקבעו בהתאם למועדי שידור הפרקים ולשיקול דעתה הבלעדי של רשת. רשת תהא רשאית לשנות כל מועד הצבעה, לקצרו, להאריכו ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם מועד ההצבעה, ולמשתתף ו/א ולמי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
6. מספר ההצבעות המותר
6.1 כל משתתף יהא רשאי להצביע לכל מתמודד בכל פרק הצבעה אחת בלבד, היינו בכל פרק כל משתתף רשאי להשתתף במספר הצבעות הזהה למספר המתמודדים באותו הפרק. מובהר למניעת ספק, כי ניתן יהא להצביע לכל מתמודד עד 60 (שישים) פעם מכל כתובת IP (כך למשל, ממקום עבודה אחד המחובר לשרת אחד, ניתן יהא להצביע עד 60 (שישים) פעם, או כל מגבלה אחרת כפי שתיקבע ע"י "רשת"
6.2 למניעת ספק יובהר, כי החל מהצבעת המשתתף ה – 2 (שנייה) למתמודד באמצעות האפליקציה, לא תיספרנה הצבעות המשתתף האמורות במניין ההצבעות של המתמודד בתוכנית (כאמור בסעיף ‎7.3 להלן).
7. תוצאות ההצבעה
7.1 בתום כל מועד הצבעה בפרק, ירוכזו, ימוינו (בהתאם לשם המתמודד הרלוונטי) וישוקללו, באמצעות תוכנת המחשב, ממוצע כל הסכומים אשר המשתתפים העניקו לאותו המתמודד ואשר נקלטו בתוכנת המחשב, במסגרת אותה ההצבעה. הממוצע המתקבל יקבע את מיקום אותו מתמודד ברשימת המתמודדים, כאמור בסעיף ‎7.2 להלן, והכל בהתאם ליתר הוראות תקנון זה ולכללי התוכנית (להלן – "שקלול ההצבעות"). במידה שמשתתף העניק למתמודד סכום של 0 ₪, אזי סכום זה עשוי שלא להיכלל במסגרת שקלול ההצבעות.
7.2 שקלול ההצבעות יכלול גם את הצבעות המומחים (להלן – "השקלול הכולל"), באופן הבא: במידה שכל המומחים נתנו למשתתף הצבעה חיובית, יתווסף לשקלול ההצבעות כאמור בסעיף 7.1 לעיל, סכום חד פעמי (וירטואלי) של 10,000 ₪.
7.3 מובהר, כי על מנת להמשיך בתחרות, המתמודד עשוי להידרש כי השקלול הכולל יעבור רף מינימאלי שייקבע על ידי רשת ו/או על ידי המפיק. הרף כאמור יימסר למתמודדים הלוקחים חלק בכל פרק בתוכנית. כמו כן, ייתכן שלשקלול הכולל יצורפו גם הצבעות הצופים באולפן.
7.4 בהתאם לשקלול הכולל, בכל פרק, ידורגו כל המתמודדים הרלוונטיים (אשר עברו את הרף המינימאלי), מהמתמודד אשר קיבל את סכום הכסף הגבוה ביותר להשקעה במיזם ועד המתמודד אשר קיבל את סכום הכסף הנמוך ביותר להשקעה במיזם (להלן – "רשימת המתמודדים"). המתמודד אשר זכה בסכום הכסף המצטבר הגבוה ביותר להשקעה במיזם שלו (היינו המתמודד אשר בראש רשימת המתמודדים לאותו הפרק) יהא המתמודד הזוכה באותו הפרק.
7.5 למניעת ספק מובהר כדלקמן:
7.5.1 בשקלול ההצבעות לא תיכללנה הצבעות משתתף שלא נקלטו במערכת המחשב מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה בו נשלחו במהלך מועדי ההצבעה בהתאם להוראות תקנון זה) ו/או הצבעות שאינן הצבעות תקינות, ולמשתתף לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך.
7.5.2 שקלול ההצבעות, השקלול הכולל ועריכת רשימת המתמודדים, בכל פרק, ייעשה אך ורק בהתאם לנתוני תוכנת המחשב (כאשר כאמור אך ורק ההצבעות התקינות אשר תיקלטנה בתוכנת המחשב תחייבנה לעניין זה), אשר תיחשב כאמינה, מדויקת ומחייבת לכל דבר ועניין בקשר עם הפעילות וההצבעות, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוכנת המחשב, הנתונים אשר נקלטו בה ו/או שקלול ההצבעות ו/או השקלול הכולל ו/או רשימת המתמודדים.
7.5.3 רשת תהא רשאית, מעת לעת, לשנות את הליך שקלול ההצבעות ו/או השקלול הכולל ו/או הליך עריכת רשימת המתמודדים, כמפורט בתקנון זה, לרבות להוסיף או להוריד שלבים להליכים האמורים.
7.5.4 במקרה של שוויון בין שני המתמודדים במקום הראשון, ייבדק הסכום הממוצע הכולל אותו קיבל כל אחד מהמתמודדים עד 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. המשתתף שבבדיקה זו יקבל את הסכום הממוצע הכולל הגבוה ביותר יהיה הזוכה. במקרה שגם בבדיקה זו יהיה שוויון, יתבקש כל אחד מהמומחים להצביע על סכום מספרי אותו הוא נותן לכל אחד משני המתמודדים (שעשוי להיות בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל או סכומים אחרים). הזוכה יהיה המתמודד אשר יקבל את הסכום הממוצע הגבוה ביותר בהתאם להצבעת המומחים.
7.5.5 רשת תהיה רשאית לפסול הצבעות משתתפים (ובכלל זה את לבטל את הליך בחינת הזכאות לפרסים ו/או הזכייה בפרס כמפורט בסעיף ‎8 להלן), של משתתף אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות (המפורטים בסעיף 4 לעיל) ו/או לא עמד בהוראה אחרת מהוראות תקנון זה (להלן – "הצבעה פסולה").
7.5.6 רשת תהא רשאית להפעיל כל מנגנון הצבעה חלופי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יחליף ו/או יתווסף להצבעות המשתתפים, לרבות הצבעות קהל האולפן ו/או הצבעות קבוצת אנשים אשר ייבחרו ע"י "רשת" ו/או המפיק טרם התוכנית.
7.6 בהתאם לכללי התוכנית, בכל מקרה בו הצבעה פסולה (אחת או יותר) תיפסל, כאמור בסעיף זה לעיל, רשת ו/או המפיק יקבעו האם יתבצע שקלול הצבעות חדש (והוראות סעיף ‎7 זה לעיל תחולה על שקלול ההצבעות החדש האמור, בשינויים המתחייבים) (להלן – "השקלול החדש").
7.7 למניעת ספק, המשתתף אשר ביצע את ההצבעה הפסולה לא יהיה זכאי לקבלת כל פרס ו/או כל פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת.
7.8 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה (לרבות לבטל הצבעה מסוימת (אחת או יותר)), בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטת רשת ו/או עורכת ההצבעה.
7.9 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎7 זה לעיל, מובהר, כי יראו בהצבעת משתתף כהצבעה פסולה, והצבעתו תיפסל (לרבות זכותו לזכות בפרסים) בכל מקרה בו רשת תסבור, כי המשתתף ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף זה לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, ו/או במקרה בו סברה רשת כי השתתפות המשתתף נעשה תוך ניסיון לבצע מעשה שאינו כדין ו/או הטייה לא ראויה של הליך ההצבעה, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף ‎7.5 לעיל.
8. השתתפות בהליך הזכאות לפרסים
8.1 בכל פרק, כל משתתף, אשר יעמוד בכל הוראות ותנאי תקנון זה ובכל כללי התוכנית, וכן הזין את פרטיו האישיים באפליקציה, כאמור בסעיף ‎4.4 לעיל, ישתתף, בהליך בחינת זכאות לפרס (להלן- "הליך בחינת הזכאות לפרסים").
8.2 בכל פרק המשתתפים המועמדים לזכייה בפרס יהיו עשרת (10) המשתתפים אשר הצביעו את כמות ההצבעות התקינות הגבוהה ביותר בזמן המצטבר הקצר ביותר (וזאת, למניעת ספק, רק בגין הצבעות המשתתף שאינן חורגות ממספר ההצבעות המותר כאמור בסעיף ‎6 לעיל) (להלן –"המשתתף המועמד לזכייה").
8.3 רשת תיצור קשר טלפוני עם כל מועמד לזכייה או תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שלו תוך 90 יום ממועד שידור התוכנית הרלוונטית שבגינה הצביעה ושבגין הצבעות אלה הינו זכאי לזכייה.
8.4 לאחר איתור המשתתף המועמד לזכייה, תיבדק זכאותו לזכייה בפרס בהתאם לסעיף ‎9 להלן ויתר הוראות תקנון זה.
8.5 אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את רשת לחלק פרס (אחד או יותר).
8.6 במקרה והמשתתף המועמד לזכייה לא יאותר ו/או במקרה ותבוטל הזכייה בהתאם להוראות תקנון זה, רשת תהיה זכאית להעניק את הפרס למשתתף אשר הצביע כמות הצבעות הגבוהה ביותר בזמן הקצר ביותר, פרט לאותו מועמד לזכייה אשר לא אותר ו/או בוטלה זכייתו (להלן – "זוכה מחליף"). לא יבחר כזוכה מחליף, משתתף אשר נבחר כמשתתף מועמד לזכייה ו/או כזוכה במסגרת הפעילות. למניעת ספק מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על הזוכה המחליף.
8.7 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, בעצם השתתפותו של כל משתתף בפעילות ו/או באמצעות הזנת פרטיו האישיים באפליקציה כאמור בסעיף ‎4.4 לעיל, מאשר כל משתתף ומסכים להשתתפותו בהליך בחינת הזכאות לפרסים, בהתאם ובכפיפות לאמור לעיל, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
9. מימוש הזכייה
9.1 משתתף אשר קיבל מכתב לביתו או לתיבת הדואר האלקטרוני שלו כאמור בסעיף ‎8.3 לעיל, לפיו הוא משתתף מועמד לזכייה, ומעוניין לממש את זכייתו ולקבל את הפרס, ייצור קשר טלפוני עם רשת, תוך ארבעה (4) ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה הטלפונית או ההודעה בדוא"ל בדבר זכייתו, לפי המאוחר, בטלפון 03-7690000, בשעות העבודה הרגילות על מנת לתאם את אופן ומועד מימוש זכייתו כאמור בסעיף ‎9.2 להלן.
9.2 זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנה בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
9.2.1 המשתתף ו/או בן משפחתו לא זכו בפרס בתקופת הפעילות, לרבות זכייה בפרס עקב בחירתם כזוכה מחליף;
9.2.2 רשת אימתה, במעמד מימוש הזכייה את זהותו של המשתתף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת.
9.2.3 המשתתף המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
9.3 עם הגעתו של המשתתף המועמד לזכייה למשרדי רשת במועד שנקבע לו כאמור בסעיף ‎9.1 לעיל, זכאותו של המשתתף לקבלת הפרס תיבדק על ידי רשת בהתאם לאמור בסעיף ‎9.2 לעיל. במידה ויקבע, לאחר בדיקת זכאות המשתתף כאמור בסעיף זה לעיל, כי המשתתף זכאי לקבלת הפרס, יוכרז המשתתף כזוכה בפרס (להלן – "הזוכה") ויקבל את הפרס.
9.4 רשת תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או זוכה, אשר לא עמד בתנאי תקנון זה, לרבות משתתף מועמד לזכייה שלא יצר קשר טלפוני עם רשת 7 (שבעה) ימים לאחר מועד קבלת מכתב לביתו או לתיבת הדואר האלקטרוני שלו או שלא הגיע לפגישה המתואמת לקבלת הפרס, במועדים הנקובים לעיל או בכלל (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת.
9.5 רשת תהיה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המשתתפים המועמדים לזכייה, הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות טלוויזיה, עיתונות ואתרי אינטרנט, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף מועמד לזכייה מראש לאמור לעיל.
10. הפרסים
10.1 מובהר בזאת, כי הפרסים הינם מתנת פוג'יקום ובאחריותה הבלעדית. רשת ו/או המפיק לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרסים, לרבות אך לא רק, לגבי טיבם ו/או איכותם, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם למשתתף המועמד לזכייה, לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. למשתתף המועמד לזכייה ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם.
10.2 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב את רשת.
10.3 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בדרך כלשהי את אופן מימוש הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
10.4 רשת תהא רשאית להחליף את הפרסים בפרסים חלופיים שווי ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
10.5 כל משתתף יוכל לזכות בתקופת הפעילות בפרס אחד בלבד.
10.6 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.
10.7 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הליך בחינת הזכאות לפרסים, כולו או חלקו, ו/או את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המשתתפים המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
11. הוראות כלליות לעריכת הפעילות ולהשתתפות בה
11.1 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות ובכל הצבעה, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על כל משתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשירי טלפון נייד ו/או באמצעות כתובות IP אשר לא שייכים לו (ובכלל זה, חל איסור על רכישתם או החלפתם של מכשירי טלפון נייד ו/או כתובות IP לצורכי הצבעת משתתף באופן האסור על פי תקנון זה), כמו כן, על כל משתתף חל איסור להשתתף בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות שימוש באמצעים או בעזרים אלקטרוניים ו/או אחרים שאינם נכללים באמצעי ההצבעה, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם.
11.2 רשת תהיה רשאית לשנות את הליך ההצבעה, את המשקל שיינתן להצבעות המשתתפים ו/או את המשקל שיהא למומחים ו/או את סכום הכסף הוירטואלי אשר כל משתתף רשאי להעניק, לכאורה לכל מתמודד ו/או להוסיף אמצעי הצבעה (נוסף על ההצבעה באפליקציה).
11.3 פרטיהם של המשתתפים בפעילות ובכל בהצבעה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון הכללי של אתר האינטרנט של התוכנית. רשת תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההשתתפות בהצבעה (ככל שהוזנו ו/או נקלטו) ו/או הליך בחינת הזכאות לפרסים, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידור טלוויזיוני של פרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או באפליקציה
12. שונות
12.1 רשת ו/או עורכת ההצבעה ו/או המפיק ו/או מי מטעמם יהיו האחראים היחידים לביצוע כל שלב משלבי הפעילות וההצבעות, ובכלל זה פרסום תקנון זה, ביצוע כל הצבעה, שקלול הצבעות פרסום תוצאות כל הצבעה וכן הליך בחינת הזכאות לפרסים, והכל כאמור בתקנון זה.
12.2 למניעת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לכל הצבעה ו/או הליך בחינת הזכאות לפרסים, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לכל הצבעה ו/או להכרזה על זהות הזוכים בפרסים (לרבות במקרה בו העניין (או חלק מהעניין) לא מוסדר במפורש בתקנון זה, מכל סיבה שהיא), ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או כל הצבעה, את כל מועדי ההצבעות, את תקופת הפעילות, את זהות המתמודד הזוכה, את זהות משתתף המועמד לזכיה ואת הזוכים, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בהצבעה, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת תקנון זה, ובכלל זאת לעניין הצבעות פסולות, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או כל הצבעה, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, וכאמור בסעיף ‎12.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
12.3 רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‎12.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
12.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בהליך בחינת הזכאות לפרסים ו/או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה ו/או בהליך בחינת הזכאות לפרסים.
12.5 ההשתתפות בפעילות ובהצבעות אסורה על המתמודדים (לרבות על המתמודדים אשר השתתפו בפרקים אחרים של התוכנית), מנהלי ועובדי רשת, עורכת ההצבעה, ועובדי המפיק.
12.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר) ו/או את הליך בחינת הזכאות לפרסים, ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר) ו/או קבלת הפרס ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות, את מועדי ההצבעה ו/או מועדים אחרים, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הצבעה מסוימת (אחת או יותר), ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש, לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או מכל סיבה אחרת.
12.7 כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎12.6 לעיל, לא יהיו למשתתף ו/או למשתתף המועמד לזכיה ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה, כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באפליקציה ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר תחייב את המשתתפים.
12.8 למניעת ספק, המפיק שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק את התוכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
12.9 ההשתתפות בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ובהליך בחינת הזכאות לפרסים הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות ובהצבעות.
12.10 מבלי לגרוע מיתר תנאי תקנון זה, כל משתתף, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ובהליך בחינת הזכאות לפרסים כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלת האפליקציה, ובכללם רשת האינטרנט, רשת הטלפוניה והסלולאר, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלת האפליקציה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את ההצבעה הרלוונטית (אחת או יותר) ו/או את הליך בחינת הזכאות לפרסים ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הצבעת המשתתף ו/או הביצוע ו/או מניעת השתתפותו בהצבעה ו/או מניעת הליך בחינת הזכאות לפרסים ו/או הזכייה.
12.11 על אף מאמצי רשת, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף ‎12.10 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והצבעה מסוימת (אחת או יותר), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף לפטור את רשת מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
12.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎12 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: info@reseht.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.
12.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועדי ההצבעה (כולם או חלקם) ו/או בהליך בחינת הזכאות לפרסים, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה.
12.14 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתפים פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בהליך בחינת הזכאות לפרסים. המשתתפים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בהליך בחינת הזכאות לפרסים.
12.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות ו/או הפרס יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.
12.16 בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות (לרבות לעניין השתתפותו בהליך בחינת הזכאות לפרסים) או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
12.17 המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
12.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.
 

  • שתפו את החברים -