פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות תמונות "The Voice"

  • שתפו את החברים -

תקנון פעילות פרומו תמונות התוכנית "The Voice"
1. הגדרות
אתר "רשת" מתחם התכנית "The Voice" באתר רשת אשר כתובתו: http://reshet.tv/shows/the_voice_israel/
"אתר האינטרנט"

בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"

משתתף, אשר עמד בהוראות תקנון זה והפעילות, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, והכל לאחר שאותר, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "זוכה" ו/או "זוכים"
פעילות אשר תוצג באתר האינטרנט של התוכנית "דה ווייס" החל מתאריך 25.5.14 ועד תאריך 1.7.14. "הפעילות"
כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר: העלה תמונה; מסר, ככל שנדרש לכך ע"י עורכת הפעילות, את פרטיו האישיים; חתם על ריליס כנדרש; כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.
"המשתתף" ו/או "המשתתפים"
משתתף בפעילות, אשר בהתאם לבחירת מערכת התוכנית "דה ווייס" ולמספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ועורכת הפעילות. "הפרטים האישיים"
תכנית הטלוויזיה "דה ווייס" המשודרת בערוץ 2 על ידי רשת.
"התוכנית"
כהגדרתם בסעיף 6 להלן. "הפרסים"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת") "רשת"
החל מ מתאריך 25.5.14 (מועד תחילת הפעילות) ועד תאריך 1.7.14(מועד סיום הפעילות). "תקופת הפעילות"

2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של התכנית.
3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.

3.3 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות העלאת תמונה, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהעלאת תמונה.
3.4 רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
4. תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:

4.1.1 העלה תמונה פרטית שלו בו הוא מסמן את הסימן V בצורה מקורית;
4.1.2 עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2 המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת ו/או לדף הפייסבוק אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתמונה, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
4.4 למניעת ספק, מובהר, כי העלאת התמונה, ומתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, ולמערכת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו.
4.5 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות העלאת התמונה, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם הודעת התוכן שלהם ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות.
4.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת התמונה מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, וכי "רשת" רשאית לערוך ו/או לשנות ו/או לעשות כל פעולה ו/או לארוז ו/או לשלב עם מוזיקת רקע ו/או עם מוזיקה לעשות כל שימוש מכל סוג בתמונה, יצירת סרטון ו/או פרומו, ולפרסמו בטלוויזיה ו/או באתר "רשת" ו/או באתר הפייסבוק ו/או בכל פלטפורמה קיימת ו/או עתידית והכל ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה והמשתתף לא יראה בכל פעולה או שימוש כאמור משום פעולה שיש בה סילוף, פגימה, שינוי או אחר או הפחתת ערך ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "רשת".
4.7 המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
4.8 המשתתף מודע ומסכים כי התמונה שנשלחה על ידו עשויה להיות מוצגת בהקשר סאטירי ו/או מליצי ו/או בכל הקשר מכל סוג, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
4.9 המשתתף נותן בזאת אישורו ל"רשת" לערוך את התמונה בכל צורה שהיא, לקצרה, להגדילה, להקטינה ו/או לעשות בה כל שימוש ולמשתתף לא תהא טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד "רשת".
4.10 המשתתף מעניק בזאת ל"רשת" באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, את כל הזכויות הנדרשות לעשות שימוש בתמונתו ובתוצריה ו/או בכל חלק הימנה. "רשת" תהא רשאית לעשות בפרומו ובכל רכיב בו או חלק ממנו, כל שימוש, פעולה או שינוי, לרבות, שידור, הפצה, עריכה וכיו"ב בכל דרך שהיא ובכל מדיה (קיימת או עתידית). "רשת" תהא רשאית להקרין את הפרומו ו/או כל גרסה שלו ו/או כל חל' ממנו בכל מקום ובכל מדיה (קיימת או עתידית) ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה.
4.11 המשתתף מסכים כי כל זכויות הקניין הרוחני בפרומו, לרבות בכל תוכן שהינו תוצר של הפרומו, הינן בבעלות "רשת", לרבות, זכויות כספיות, קנייניות וכן זכויות, העריכה, השידור, הביצוע הפומבי, ההפצה וזכויות המסחור של הפרומו ו/או כל נגזרת ממנו.

5. עריכת הפעילות ותוצאותיה
5.1 רשת היא עורכת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
5.2 מדי שבוע במהלך תקופת הפעילות, ירוכזו כל התמונות, על ידי מערכת האתר של התכנית. התמונות אשר תבחרנה לשיקול דעת מערכת התכנית יורכבו לכדי קליפ אשר ייערך לפרומו ואשר ישודר מעת לעת ולשיקול דעתה של "רשת" על גבי מסך "רשת" ו/או בכל פלטפורמה אחרת והכל ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה. אין באמור כדי לחייב את עורכת הפעילות כדי להרכיב ו/או להציג את הפרומו כאמור והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
5.3 רק התמונות אשר ייקלטו בפועל על ידי מערכת האתר של התכנית, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים אשר תמונתם תיקח חלק בפרומו, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר של התכנית ו/או רשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
5.4 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים, בהתאם להוראות תקנון זה.
5.5 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בקשר לכך.

5.6 שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת אשר תהא רשאית אך לא חייבת לפרסם את שמם של המועמדים לקחת חלק בפרומו בטלוויזיה, בכל שלב שהוא, באתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק של התכנית. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל משתתף לאמור לעיל. מערכת אתר הפייסבוק של התכנית ו/או רשת ו/או ההפקה ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, תוך 24 שעות ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו בפרס. ובמקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים יתבקשו) להגיע למשרדי "רשת" (להלן – "מועד אישור הזכייה"). "רשת" אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה (ו/או המתאימים לאפוטרופסיו החוקיים, ככל שנוכחותם תידרש, כאמור.

5.7 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי רשת ליצירת קשר עימו וזאת תוך תוך 48 שעות מעת שליחת המייל על ידי "רשת" ו/או נסיונות יצירת הקשר עמו, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").


5.8 להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
5.9 רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתפים, אשר לא עמדו בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות משתתף אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר (להלן – "משתתף פסול").
5.10 רשת תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המשתתפים, מענם, דבר השתתפותם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
6. הפרס
6.1 מדי שבוע, ייבחרו מספר משתתפים לשיקול דעתה של מערכת האתר, אשר תמונתם הייתה המקורית ביותר בין התמונות שהועלו במסגרת הפעילות, והם יהיו זכאים, לקחת חלק בפרומו אשר יורכב מהתמונות הנבחרות.

6.2 יובהר כי הבחירה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של רשת והיא רשאית לשנותו בכל עת. ולמשתתפים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.3 מובהר בזאת, כי תיאור הפרומו בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה
6.4 אין רשת תישא באחריות בגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין,שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרומו ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם השתתפותם בפרומו ו/או עם מימושו.
6.5 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. רשת תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.6 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא לממש ו/או ליצור את הפרומו, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
7. שונות
7.1 מערכת אתר האינטרנט תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה. כמו כן, תטפל מערכת אתר האינטרנט בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
7.2 רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
7.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר השתתפות בקליפ, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך השתתפות בפעילות וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
7.4 תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת אתר האינטרנט של התכנית והכרעות רשת ו/או מערכת אתר האינטרנט של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
7.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ובני משפחותיהם.
7.6 רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת אתר האינטרנט של התכנית ו/או מכל סיבה אחרת.
7.7 כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
7.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.
7.9 המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
7.10 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
7.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
7.12 המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות ו/או במסגרת מימוש הפרס.
7.13 האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
7.14 רשת לא תשא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.

7.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.
7.16 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
7.17 הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.
 

  • שתפו את החברים -