פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון חיים אחרים

  • שתפו את החברים -

ברוכים הבאים ל";חיים אחרים";(שם זמני)
תקנון הרשמה
";חיים אחרים";[שם זמני] (להלן: ";התוכנית";) הינה תוכנית דוקו ריאליטי המופקת על ידי אנדמול ישראל בע";מ (להלן: ";ההפקה";) עבור ";רשת-נגה בע";מ"; (להלן: ";הערוץ";). המתמודדים בתוכניות יהיו משפחות אשר ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה (להלן: ";הנרשמים";).
הליך המיון יורכב ממספר שלבים שונים כאשר השלב הראשון הנו מילוי טופס ההרשמה והשאלון המצויים באתר ";רשת"; בכתובת www.reshet.tv (להלן בהתאמה: ";טופס ההרשמה והשאלון"; ו/או ";האתר";). שלב זה נועד לאפשר להפקה לבחור את המועמדים אשר יוזמנו להמשך תהליך המיון.
מובהר, כי הזימון לכל שלב בתהליך המיון ייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם מילוי והגשת טופס ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה, אינה מבטיחה כי הנרשמים יוזמנו להשתתף בהמשך תהליך המיון ו/או יבחרו להשתתף בתוכנית.
מובהר, כי ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון מועמדים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד מהתהליך באתר, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של מועמדים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
טופס הרשמה והשאלון הינם בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד ומופנים באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
ההרשמה לתהליך המיון דרך האתר תהא פתוחה עד ליום 01.03.2014 ההפקה ו/או הערוץ יהיו רשאים, לקבוע כי ההרשמה תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור לעיל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
מובהר כי ההרשמה ותהליך המיון באתר יהיו תקפים רק במקרה בו הנרשם סיים את הליך ההרשמה במלואו ועמד בכל תנאיו.
בטרם הגשת טופס ההרשמה והשאלון, על כל נרשם לעיין היטב בטופס ההרשמה והשאלון. בעת מילוי הטופס והשאלון, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות וישרות. טופס הרשמה ו/או שאלון שלא ימולאו בו כל הפרטים באופן מלא וישיר יפסל, והנרשם אשר הגישו לא יהיה זכאי להשתתף בהליך המיון ו/או בתוכנית. מובהר כי אין בקיום תנאי טופס ההרשמה והשאלון והגשתם כנדרש להפקה, בכדי להבטיח את זימון הנרשם להמשך תהליך המיון ו/או השתתפותו בתוכנית.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המועמדים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הנרשמים באתר, כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בשאר תהליך המיון וכן מבין נרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לימי המיון אשר ישתתפו בתוכנית.
ההפקה ו/או הערוץ אינם נושאים ולא יישאו בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים באתר, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס ההרשמה והשאלון פוטר את ההפקה ו/או את הערוץ מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הליך הרישום והמיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין הזמנתו או אי-הזמנתו להשתתף בתהליך המיון.
בעצם הגשת טופס ההרשמה והשאלון ובחתימה עליו ו/או אישורו במסגרת הליך המיון, לרבות פרק השחרור וויתור, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בטופס ההרשמה ולתנאיו. במידה והנרשם אינו מסכים לאמור בטופס ההרשמה זה ו/או לתנאיו, עליו להימנע מהגשת טופס ההרשמה ומילוי השאלון, ובכלל זה להימנע מלחתום עליו.
ההרשמה באתר או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה, הערוץ והאתר, עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.
הנרשמים חייבים לעמוד בכל כללי תהליך המיון, בשלביו השונים, על מנת שיוכלו להיבחר כמשתתפים בתוכנית (אך עמידתם בתנאים כאמור אינה מקנה להם זכות להשתתף בכל שלב של תהליך המיון ו/או להיבחר כמתמודדים בתוכנית). לאחר, וככל שיבחרו להשתתף בתוכנית כמשתתפים, יהיה עליהם לעמוד בכל הכללים והדרישות בעת הצילומים ולאחריהם, כפי שימסרו להם על ידי ההפקה ו/או הערוץ בכל דרך שהיא.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש.
ההפקה ו/או הערוץ שומרים לעצמם את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, הערוץ אינו מתחייב לשדרה.
ההפקה ו/או הערוץ אינם ולא יהיו אחראים לטופסי הרשמה ושאלונים שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, או לכל השחתה, איבוד או גניבה של טופסי ההרשמה ושאלונים.
כל טופסי ההרשמה לרבות תמונות וקטעי וידאו יהיו רכושם הבלעדי של ההפקה ו/או הערוץ, אשר יהיו רשאים לעשות בהם כל שימוש בכל פלטפורמה, קיימת ו/או עתידית, ללא הגבלת זמן ו/או מקום והכל במסגרת ו/או בקשר לתוכנית ו/או לכל חלק הימנה ולהפקתה.
על ידי השלמת הליך ההרשמה והחתימה על טופס הרשמה זה, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה ו/או הערוץ מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהליך ההרשמה ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתהליך המיון ו/או בתכנית.
למניעת ספק, כל הפניה בטופס ההרשמה והשאלון לנרשמים תתפרש ככוללת גם את המשתתפים בתוכנית ותוסיף ותחול על נרשמים אלה במידה ויבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, כמשתתפים בתוכנית. בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בטופס ההרשמה ובשאלון של הנרשמים תחול עליהם כמשתתפים.
שחרור וויתור
הינך מתבקש לקרוא, ולאשר את כתב שחרור זה להלן על-ידי סימון במקום המתאים בטופס ההרשמה.
אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי (i) מסרתי את המידע האמור בטופס ההרשמה והשאלון על כל חלקיהם, כמו גם כל מידע נוסף אשר יתבקש ממני או יסופק על ידי במהלך תהליך המיון, ככל שאוזמן על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף בו, לתוכנית, מרצוני החופשי, (ii) ידוע לי שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם מיון נרשמים לתוכנית, וכי מסירתו אינה מקנה לי זכות להשתתף ביתר תהליך המיון ו/או בתוכנית (iii) המידע שמסרתי או שאמסור במהלך ההרשמה ותהליך המיון לתוכנית (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלי על ידי התחקות אחר השימוש שלי במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו על-ידי במסגרת תהליך המיון (לרבות באמצעות COOKIES)), ישמר במאגרי המידע של ההפקה ו/או הערוץ ו/או צד שלישי המפעיל מטעמם את מערכת ההרשמה, וישמש לצרכי התוכנית, לרבות תהליך המיון לתוכנית ובדיקת התאמתי לתוכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה ו/או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. הערוץ ו/או צד שלישי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע";י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי (i)השבתי (ואשיב) על כל השאלות שיוצגו לי כחלק מתהליך המיון והקבלה לתוכנית (ככל שאשתתף בהם), מרצוני החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתי ויכולתי; (ii) ידוע לי כי אם יתברר כי מידע כלשהו שמסרתי להפקה אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק לסילוקי מתהליך המיון והקבלה לתוכנית ו/או מהתוכנית עצמה אפילו אם אבחר בסופו של דבר להיות אחד המשתתפים בתוכנית; (iii) ידוע לי כי גם אם אבחר להיות משתתף בתוכנית, ההפקה ו/או הערוץ אינם חייבים להפיק את התוכנית והערוץ אינו חייב לשדר את התוכנית, אפילו אם התוכנית תופק בסופו של דבר; (iv) ידוע לי כי כל ההחלטות הנוגעות לתהליך המיון ו\או לתכנית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקים, תנאי כשירות, מיונים, הפקה, חוקי התכנית ,שלבי תהליכי המיון ו\או שלבי התוכנית, ,חלוקת פרסים (ככל שתהא) וכדומה, יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ו/או הערוץ, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא; (v) למען הסר ספק מובהר כי הנרשמים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה עבור השתתפותם בתהליך המיון ו/או בתוכנית (ככל שייערכו ו/או ישודרו) ו/או עבור כל שימוש מכל סוג הנעשה על ידי ההפקה ו/או הערוץ בתוכן במסגרתו מצולמים ו/או מוקלטים, וכן לא יהיו זכאים לכל פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בהם ו/או בגין אי השתתפותם בתהליך המיון. ׁ(vi) ידוע לי כי כל ההחלטות של ההפקה בקשר לתוכנית, ובכלל זה בקשר לתהליך המיון ולבחירת המשתתפים, וכן בקשר עם עניינים אחרים, הנם בשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, הינן סופיות ואינן כפופות לערעור;
אני מאשר בזאת כי אשמור על סודיות מלאה בכל הקשור לאודישנים, לתכנית, למפיק, לערוץ ולמסמך זה ולא אעבירו לצד ג' כלשהו, לא אחשוף אותו בפני צד ג' כלשהו (לרבות בני משפחה, חברים, כל אמצעי תקשורת ו/או גורמים אחרים כלשהם) ולא אשתמש בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל צורך שהוא.
לצורך כתב שחרור זה, ה";הפקה"; פירושה החברה המפיקה את התוכנית ורשת, לרבות, כל חברת אם, מקבל רישיון, נעבר, חברת בת וחברות קשורות, כל מחלקה שלהן והחטיבות העסקיות, גופים קשורים, חליפים ונעברים, והדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים והעובדים, של כל אחד מאלה, בהתאמה.
אני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה לעיל על ידי ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי.
יראו את טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה, כאילו נחתם בעיר תל אביב, ויחול עליו והוא יתפרש לפי דין מדינת ישראל בלבד. כל תביעה, הליך משפטי או התדיינות משפטית בנוגע לטופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה, ו/או בנוגע לתהליך המיון ו/או בנוגע להופעתי או להשתתפותי בתוכנית יוגשו רק במחוז תל-אביב - יפו, ואני מסכים בזאת כי בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לגבי ועל המחלוקת שתידון בכל הליך כזה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להגבילו, כל הוראה מהוראות טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת.
ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה. אני איני רשאי להמחות את חובותיי או זכויותיי על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה.
אני, מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור בטופס הרשמה זה לעיל, כי הייתה לי האפשרות וניתנה לי שהות מספקת לקרוא אותו בעיון ולהתייעץ לגביו טרם חתימתי עליו, וכי בחתימתי זו להלן אני מסכים לכל האמור בו.

 

  • שתפו את החברים -