פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות – בוקר ישראלי

  • שתפו את החברים -

תקנון פעילות – תכנית אולפן עצמאות - בוקר ישראלי
1. הגדרות
אתר רשת אשר כתובתו Reshet.tv "אתר"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"
UR הפקות בע"מ "ההפקה"
משתתף, אשר עמד בתנאי התקנון כמפורט להלן זה וכפי שיפורסם באתר, ואשר בהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "זוכה" ו/או "זוכים"
פעילות החידונים, אשר תתקיים במסגרת התוכנית משך תקופת הפעילות, במסגרתה תוצגנה לכל משתתף, בתורו, שאלות טריוויה בנושא מדינת ישראל. "הפעילות"
כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר: התקשר למשרדי רשת, למספר 03-7661184 ביום 23.4.2015, בין השעות 7:30-9:30 [, כפי שיוצג במסגרת התכנית ורשת העלתה אותו לשיחה בשידור, על מנת להשיב לשאלות שתוצגנה לו במסגרת השתתפותו בפעילות; מסר פרטים אישיים כמבוקש; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה שיידרש להמציא, לפי העניין, ואשר מסר, ככל שנדרש לכך על ידי רשת, את הפרטים האישיים וכן, עמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.
"המשתתף" ו/או "המשתתפים"
משתתף בפעילות ואשר רשת (או מי מטעם התוכנית) יצרה עמו קשר באמצעות הפרטים האישיים של המשתתף, ואשר הינו זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת (או מי מטעם התוכנית). "הפרטים האישיים"
תוכנית הטלוויזיה אולפן עצמאות - בוקר ישראלי אשר תשודר בערוץ 2 על ידי רשת ביום 23.4.2015.
"התוכנית"
כהגדרתו בסעיף 6 להלן. "הפרס"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"). "רשת"
הפעילות תערך ביום 23.4.2015 החל בשעה 7:30 (מועד תחילת הפעילות) ועד השעה 9:30 (מועד סיום הפעילות). רשת שומרת לעצמה את הזכות, להאריך את תקופת הפעילות, לקצרה ו/או לעשות בה כל שינוי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך. "תקופת הפעילות"
שאלות טריוויה בנושא מדינת ישראל, אשר תוצגנה למשתתפים במסגרת התוכנית ובמסגרת השתתפותם של המשתתפים בפעילות. למניעת ספק, מובהר כי לכל משתתף תוצגנה שאלות שונות. "שאלות"
שאלת טרוייויה אחת, שישאל מתקשר המבקש להתשתתף בפעילות, עליה יידרש לענות נכונה על מנת שתהא לו האפשרות להשתתף בפעילות "שאלה מקדימה"
2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או ההפקה. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע.
3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.

3.3 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות התקשרותו שליחת ההצעה, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מלהתקשר לרשת, כאמור בתקנון זה לעיל.
3.4 רשת ו/או ההפקה שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את ההצעה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
4. תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1 התקשר לאולפני רשת, למספר 03-7661184 ביום חמישי ה- 23.4.2015, בין השעות 7:30-9:30;
4.1.2 ענה על השאלה המקדימה נכונה.
4.1.3 השתתף בתוכנית כמתקשר, כאמור לעיל וענה על השאלות.
4.1.4 הציג את פרטיו האישיים כמבוקש בפני אחראי מטעם הפעילות;
4.1.5 הוא הינו בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962);
4.1.6 הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין.
4.1.7 עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2 למניעת ספק, מובהר כי המתקשרים אשר ייבחרו כמשתתפים בפעילות, יהיו המתקשרים הראשונים, במספר שייקבע על ידי רשת ו/או ההפקה, לפי שיקול דעתן הבלעדי, אשר התקשרו לאולפני רשת ויענו נכונה על השאלה המקדימה.
4.3 המשתתף מתחייב שלא להגיד ו/או להשמיע ו/או להציג בכל דרך שהיא במהלך השתתפותו בפעילות, ובכלל זאת לא להעלות תכנים לאתר רשת ו/או לעמוד הפייסבוק, התמונות ו/או להזין לאתר רשת ו/או לדף הפייסבוק של התכנית ו/או בתוכנית, כל תוכן מהתכנים הבאים:
• כל חומר ו/או תוכן ו/או מסר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או תוכן ו/או מסר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל ו/או תוכן ו/או מסר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר ו/או תוכן ו/או מסר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר ו/או תוכן ו/או מסר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• כל חומר ו/או תוכן ו/או מסר בקשר לנושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר ו/או תוכן ו/או מסר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או תוכן ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתתפים אחרים ו/או בצופי התוכנית.
• כל חומר ו/או תוכן ו/או מסר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר את הוראות סעיף 4.2 (הפרה אחת או יותר) ולא יקיים את כל התנאים המפורטים לעיל, הוא ישפה את רשת בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה כאמור.
4.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי השתתפותו בפעילות והתקשרות בשיחה טלפונית לאולפני רשת, כאמור בתקנון זה, והצגת הפרטים האישיים ו/או קבלת הפרס מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, לרשת ו/או להפקה לעשות שימוש בדמותו ו/או בקולו ו/או בשמו וכן לצלמו ו/או לשדרו על גבי המסך ו/או באתר רשת ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או באתר הפייסבוק ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים במסך הטלוויזיה ו/או באתר ו/או בעמוד התמונות ו/או באתר הפייסבוק וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.
4.5 למניעת ספק, מובהר, כי השתתפותו בפעילות ומתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, להפקה, למערכת התכנית אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שהוצגו.
4.6 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מתן מענה על השאלות, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם כל פרט בקשר עם צד ג' אחר (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן).
5. עריכת הפעילות ותוצאותיה
5.1 רשת היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
5.1 במסגרת הפעילות, כל משתתף יידרש לענות נכונה, במהלך 30 שניות, על כמה שיותר שאלות שתוצגנה לו במסגרת השתתפותו בפעילות (להלן: "תשובת המשתתף").
5.2 בתום תקופת הפעילות ייבחר על ידי רשת או ההפקה המשתתף אשר ענה נכונה על מספר השאלות הרב ביותר, וזאת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. למניעת ספק, מובהר כי רשת ו/או ההפקה תהיה בעלות שיקול הדעת הבלעדי לעניין הקביעה האם תשובת משתתף הינה תשובה נכונה והמשתתף לא יהא רשאי לערער על החלטתה זו של רשת.
5.3 ההפקה תיצור קשר, באמצעות מספר הטלפון או הטלפון הסלולארי שמסר המשתף במסגרת השתתפותו בפעילות. למניעת ספק, אין בפרסום המענה ו/או הפרטים האישיים כדי להוות ראיה בקשר עם הזוכה ו/או משום הצהרה מאת רשת ו/או ההפקה בקשר עם הזוכה. למניעת ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו על ידי רשת ו/או ההפקה.
5.4 למניעת ספק, אין בעצם פרסום ו/או שידור המשתתף ו/או פרסום ו/או שידור ו/או הצגת הפרטים האישיים כדי להוות ראיה בקשר עם הזוכה ו/או משום הצהרה מאת רשת ו/או ההפקה בקשר עם הזוכה. למניעת ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו על ידי רשת ו/או ההפקה.
5.5 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי בפעילות זו מוענק פרס אחד, ובהתאם לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בקשר לכך.
5.6 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותו של המועמד לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה, כאשר זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנית בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
5.6.1 המועמד לזכייה השלים, חתם ומסר במועד קבלת הפרס או (לפי קביעת רשת) מועד אישור הזכייה לרשת ו/או למי מטעמה את כתב אישור הקבלה והויתור, בנוסח שייקבע על ידי רשת, והכל בקשר לקבלת הפרס ו/או לצילומו ו/או לשידורו;
5.6.2 רשת אימתה, במועד אישור הזכייה את זהות המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי רשת; וכן,
5.6.3 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
5.7 רשת ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לפרסם, לשדר, להפיץ, למסחר ו/או לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא בתכנית ו/או בכל קטע הימנה, לרבות, בשמם של המועמדים לזכייה ו/או את תמונתם ו/או את דמותם, וזאת במסגרת התכנית, במהלך השידור ובכל עת לאחר מכן, בכל אתר אינטרנט, לרבות עמודי פייסבוק ו/או בכל פלטפורמה, קיימת ו/או עתידית, והכל ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
5.8 רשת תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף 5 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
5.9 במידה ומועמד לזכייה, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס או לא תצליח רשת או ההפקה לאתר את המועמד לזכייה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
5.10 למניעת ספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה תחולנה, בשינויים המחויבים, על המועמדים החלופיים לזכייה.
5.11 רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת.
5.12 במידה ולא יידרש הפרס, כולו או חלקו, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.4 להלן.
5.13 רשת ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהסכמת הזוכה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכה, את הזכייה בפרס והשימוש בו, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, במסגרת התוכנית ו/או שידור רשת ו/או לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
6. הפרס
6.1 בפעילות ייבחר משתתף אשר תוענק לו האפשרות להשתמש בשטח מסוים, אשר יסומן ידי נציג רשת ו/או ההפקה, בפארק גני יהושוע רמת גן, לשם חגיגות יום העצמאות ה- 67 למדינת ישראל בשטח זה, ובלבד שינהג בהתאם להוראות ולחוקים החלים בפארק הלאומי רמת גן, כאשר לשם קבלת הפרס ייפגש הזוכה עם נציג ההפקה, במפגש מצולם למטרות שידור באמצעי התקשורת השונים (לרבות במסגרת התוכנית), בהתאם לקביעת רשת (לעיל ולהלן – "הפרס").
6.2 רשת תהא רשאית, לאחר קבלת הסכמת הזוכה, לצלם את הזוכה ואת קבלת הפרס ולכן לשדר את הצילום, כולו או חלקו בכל אמצעי תקשורת שהוא על ידי רשת (לרבות במסגרת התוכנית).
6.3 מובהר, כי בכל מקרה רשת תצלם את הזוכה (לאחר קבלת הסכמתו), רשת לא תהא מחוייבת לעשות כל שימוש בצילום קבלת הפרס כאמור לעיל ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
6.4 הזוכה מתחייב כי ינהג וישתמש בשטח אשר יסומן על ידי רשת ו/או ההפקה למטרות הפרס אך ורק בהתאם למטרה שלשמה יועד, בהתאם להוראות כל דין ולהוראות וחוקי הפארק הלאומי רמת גן, ובהתאם להוראות ולתנאי נציג רשת או ההפקה והוא ישאיר את השטח האמור כשהוא נקי מכל פסולת, במצבו כפי שקיבל אותו. המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר את הוראות סעיף 6.3 זה לעיל ולא יקיים את כל תנאיו, הוא ישפה את רשת בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה כאמור.
6.5 מימוש הפרס ייעשה בכפוף לתנאי אשר יפורטו על ידי נציג פארק גני יהושוע, רמת גן ו/או נציג רשת או ההפקה ו/או בכל פרסום בקשר עם הפרס.?
6.6 יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או ההפקה והן רשאיות לשנותו בכל עת, ולמשתתפים, לרבות הזוכה, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
6.7 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.
6.8 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
6.9 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה.
6.1 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. רשת תהא רשאית אך לא חייבת להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.2 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם הפרס ו/או טיבו ו/או אספקתו ו/או עם מימושו. כמו כן, רשת לא תהא אחראית לכל נזק או הפסד שיגרם לזוכה במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס.
6.3 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא למסור את הפרס ו/או לבטל את הזכייה בו, כולו או חלקו, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכה, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
6.4 למניעת ספק, מובהר כי היה והפרס, כולו או חלקו, לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא נדרש, עקב כך שמועמד לזכייה או הזוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס, כולו או חלקו, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בגין פעולותיה של רשת כאמור.
7. שונות
7.1 רשת ו/או ההפקה תהיינה האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות. כמו כן, תטפל רשת או ההפקה בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
7.2 רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות תקנון זה.
7.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך ההשתתפות בפעילות ו/או המענה על השאלות ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכה, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
7.4 תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת התכנית והכרעות רשת של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
7.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת, ההפקה ובני משפחותיהם.
7.6 רשת ו/או ההפקה שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת הפעילות (כולו או חלקו), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או ההפקה ו/או מכל סיבה אחרת.
7.7 כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
7.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרס.
7.9 המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת הטלפוניה, על כל מרכיביה. רשת או ההפקה לא תהיינה אחראיות לתקינות רשת הטלפוניה על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
7.10 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
7.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
7.12 האחריות למימוש הפרס, היא של הזוכה. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת או ההפקה לא תישאנה באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
7.13 ההפקה ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.

7.14 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות (ככל שרלוונטי), יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.

7.15 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות, והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.
7.16 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.
7.17 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
7.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.
 

 

 

  • שתפו את החברים -