פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הרשמה שאוט אאוט

תקנון הרשמה לתהליך מיון לקבוצת ביקורת לתוכנית שאוט אאוט

  • שתפו את החברים -

תקנון הרשמה לתהליך מיון לקבוצת ביקורת לתוכנית שאוט אאוט

להלן תקנון הרשמה למועמד המעוניין לקחת חלק בתהליך המיון להשתתפות בקבוצת ביקורת (כהגדרת מונח זה להלן), ולאחר מכן (וכחלק בלתי נפרד מההשתתפות) כקהל בתוכנית, אחת או יותר (לפי קביעת ההפקה) של שעשועון חדשני ומקורי בשם הזמני "שאוט אאוט", הכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה להלן ולשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה (כהגדרת מונח זה להלן)(להלן, בהתאמה: "הנרשמים" או "הנרשם" ו- "התוכנית").

התוכנית מופקת על ידי אנדמול ישראל בע"מ (להלן: "המפיק"), עבור ובשיתוף עם רשת - נגה בע"מ (להלן: "רשת") ("רשת", המפיק ומי מטעמם יקראו להלן, ביחד: "ההפקה"). התוכנית מיועדת לשידור בערוץ 2, בשידורי "רשת".

נכון למועד פרסום תקנון זה, בכל פרק של התוכנית עתיד להתמודד זוג מתמודדים באולפן התוכנית, אשר ינסה לענות נכון ובמהירות האפשרית, על כמה שיותר שאלות ידע אסוציאטיבי לרבות ויזואליות, לפני הזמן שלקח למספר מסוים (שייקבע מראש על ידי ההפקה) של המשתתפים המהירים ביותר בקבוצת הביקורת לענות על אותה השאלה, הכל בהתאם לכללי התוכנית אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המטרה של המתמודדים באולפן היא להיות טובים יותר מקבוצת הביקורת, וזאת על מנת שתהא להם האפשרות להרוויח פרס כספי וכדי שהפרס יהא גבוה ככל האפשר. יחד עם זאת, מובהר, כי מאחר שמדובר בתוכנית מקורית וחדשה, מתווה התוכנית עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה והמתווה המתוקן של התוכנית יחול על הנרשמים, ולנרשמים לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בגין כך.

נכון למועד פרסום תקנון זה, קבוצת הביקורת, אשר תבחר על ידי ההפקה בהתאם להוראות תקנון זה ולשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, תורכב מכ- 110-120 נרשמים, אשר יתבקשו לענות על שאלות ידע אסוציאטיביות וויזואליות, כאשר תשובות קבוצת הביקורת תשפיע על אפשרות הזכייה וסכום הזכייה של המתמודדים בתוכנית, כמתואר לעיל (להלן, בהתאמה: "קבוצת הביקורת" ו- "המשתתפים בקבוצת הביקורת"). יחד עם זאת, מובהר, כי מאחר שמדובר בתוכנית מקורית וחדשה, מתווה קבוצת הביקורת עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה והמתווה המתוקן של קבוצת הביקורת יחול על הנרשמים, ולנרשמים לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בגין כך.

תקנון זה מסדיר את התנאים להשתתפות בהליך הרישום והמיון להשתתפות בקבוצת הביקורת בתוכנית, אשר תשמש גם כקהל באולפן התוכנית (להלן: "ההרשמה")..

המשתתפים בקבוצת הביקורת בתוכנית, יהיו אותם נרשמים, אשר באמצעות תהליך המיון לקבוצת הביקורת, המורכב ממספר שלבים שונים כמפורט בתקנון זה (להלן: "תהליך המיון"), ייבחרו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהוראות תקנון זה, להשתתף בתוכנית במסגרת קבוצת הביקורת.

ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה החל מיום 14.5.2015 בשעה 10:00 ועד ליום 8.7.2015 בשעה 12:00.

למען הסר ספק יובהר כי כל הנרשמים לא יוכלו להשתתף בתהליך המיון של המתמודדים באולפן ו/או להשתתף בתכנית כמתמודדים באולפן, אלא אם הוחלט אחרת (ככלל או כחריג) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה וכן כל הנרשמים לא יוכלו לקחת חלק בכל פעילות אינטרנטית או נלווית לתוכנית כצופים מהבית (אם וככל שתהא פעילות כאמור), ולא תהא לנרשם כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כלפי ההפקה בגין כך.

לצרכי נוחות בלבד, תקנון הרשמה זה והשאלון (כהגדרת מונח זה להלן) ערוכים בלשון זכר אך הנ"ל מופנים באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהיפך.

 

תהליך המיון לקבוצת הביקורת  

בטרם הסכמתך על תקנון הרשמה זה, הינך נדרש לקרוא ולהתעמק בהבנת תהליך המיון לקבוצת הביקורת המפורט להלן, לרבות אך מבלי להגביל בכל הקשור להתחייבויותיך לעמוד בכל תנאי הסף אשר יפורטו בתקנון הרשמה זה.

1.         השלב המקדמי והראשוני בתהליך המיון הינו הליך ההרשמה לתהליך המיון, הכולל מילוי שאלון ו/או שאלונים לנרשם (להלן: "השאלון"), ואישורך על תקנון הרשמה זה (להלן: "טופס הרשמה / תקנון הרשמה") לרבות עמידתך בכל תנאי הסף המפורטים להלן. מטרתם של הליכי מיון מקדמיים אלו, הינם לאפשר להפקה לבחור מבין כלל הנרשמים את אלו אשר יוזמנו על ידה לשלב/ים הבאים בתהליך המיון. אישורך על תקנון הרשמה זה ומילוי השאלון על ידך הינם תנאים מקדמיים לתחילת תהליך המיון לתוכנית. מובהר כי מילוי השאלון ו/או השאלונים הוא אישי וחל איסור מוחלט על הנרשמים למלא את השאלון או שאלונים במשותף עם צד שלישי כלשהו ו/או להיעזר בתוכנות מחשב ו/או למלא את השאלון ו/או השאלונים בכל דרך אשר עשויה לפגוע בהליך המיון.

2.         מובהר, כי כל השלבים במסגרת תהליך המיון לתוכנית ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם אישורך על תקנון הרשמה זה ומילוי השאלון, לרבות עמידתך בכל תנאי הסף המפורטים להלן, אינה מבטיחה בכל אופן כי תוזמן להשתתף בתהליך המיון (אן בכל שלב שלו) ו/או תיבחר להשתתף בקבוצת הביקורת.

3.         מובהר, כי ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון גם נרשמים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, וייתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של נרשמים כאמור יחולו כללים ו/או תנאים שונים ו/או נוספים וכן תהא רשאית לזמן נרשמים שלא עמדו בכל תנאי הסף המפורטים בתקנון זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה וכפי שיוחלט על ידה מעת לעת, ולנרשמים לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך.

4.         ההפקה רשאית לקבוע את המבנה הפנימי של השלבים השונים של תהליך המיון לתוכנית, לרבות בכל הקשור לאופן ומועדי עריכתם. מובהר כי ההפקה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור להגדרת אופייה של תקופת המיון למשתתפים בקבוצת הביקורת, לרבות אורכה, והנ"ל רשאית לקצרה ו/או להאריכה ו/או לשנות את שלביה ו/או את המבנה הפנימי של הליכי המיון בהתאם לשיקוליה ומבלי כל חובה ליידע את הנרשמים בגין יישומם של שינויים כאמור ושהשינויים כאמור יחולו על הנרשמים.

5.         הינך נדרש למלא את השאלון, באופן יסודי ונרחב ככל הניתן. נרשם שלא ימלא את כל הפרטים כנדרש, ייפסל, ולא יהיה זכאי להשתתף בתהליך המיון. למען הסר ספק מובהר כי אין בעצם אישורו של תקנון הרשמה זה ו/או הגשתו של שאלון מלא כדי להבטיח את זימון הנרשם לתהליך המיון ו/או כי ייבחר להשתתף בקבוצת הביקורת.

6.         למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, ובכלל זאת מילוי כל הפרטים הנדרשים במסגרת ההרשמה והשאלון הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה ו/או בקשר עם מילוי הפרטים על ידי הנרשם באופן מלא מדויק ונכון, ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.

7.         ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המשתתפים בקבוצת הביקורת בתוכנית מבין הנרשמים המתאימים ביותר אשר אישרו את תקנון ההרשמה והשאלון, כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון והן מבין הנרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מתוך כלל הנרשמים ו/או המוזמנים לימי המיון.

8.         ההפקה ו/או "רשת" אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, וכל נרשם בעצם אישורו על תקנון הרשמה זה פוטר את ההפקה ו/או את "רשת" מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל עניין הקשור ברישום לתוכנית ו/או בתהליך המיון על כל המשתמע מכך, לרבות ומבלי למעט, בכל הקשור לטענות ו/או דרישות בגין הזמנתו או אי-הזמנתו להשתתף בתהליך המיון.

9.         אישורו של תקנון הרשמה זה על ידי הנרשם כנדרש להלן מהווה את אישורו והסכמתו של הנ"ל לכלל התנאים והכללים החלים באופן הנרחב ביותר לתהליך המיון ו/או לקבוצת הביקורת ו/או לתוכנית.

תנאי הסף לנרשם

10.     באישורך על תקנון הרשמה זה, הינך מאשר את עמידתך בכל תנאי הסף המפורטים להלן לרבות אישורך על כל ההצהרות ו/או ההתחייבויות החלות עליך כנרשם. אישורך כאמור על עמידתך בכלל תנאי הסף ו/או ההתחייבויות מהווים תנאי הכרחי ומקדמי להשתתפותך בהליך ההרשמה.

11.     למען הסר ספק מובהר כי אי עמידתו של נרשם באיזה מתנאי הסף המפורטים להלן עשויה למנוע את השתתפותו בתהליך המיון לקבוצת הביקורת. עם זאת, מובהר כי אין לפרש את האמור כאילו עמידה בתנאי הסף מבטיחה בהכרח וללא סייג את השתתפות הנרשם בתהליך המיון ו/או בקבוצת הביקורת.

12.     ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הנרשמים אשר ישתתפו בכל שלב בתהליך המיון (לרבות מבין הנרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד), וכן הנ"ל הינה בעלת זכות הבחירה הבלעדית בכל הקשור לבחירתם של המשתתפים אשר ייקחו חלק בקבוצת הביקורת בתוכנית והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

13.     מובהר כי רשאי להירשם לתוכנית כל אזרח ישראלי (או הזכאי לקבל אזרחות ישראלית על פי חוקי מדינת ישראל) מעל גיל 18.

14.     הנרשם מצהיר ומתחייב בזאת כי:

14.1.            באישורו על תקנון הרשמה זה, ניתנת בזאת הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת להעניק להפקה את מלוא המידע הדרוש לה על מנת לבחון את מידת התאמתו להשתתפות בקבוצת הביקורת בתוכנית, לרבות קבלת כל מידע הנדרש על ידה להכרעת עמידתו של הנרשם בתנאי הסף שנקבעו על ידה ובדיקת הצהרותיו המפורטות בתקנון הרשמה זה ובשאלון. למניעת ספק, יובהר כי עסקינן במידע אשר לפי שיקול דעתה של ההפקה הינו רלוונטי להליכי המיון לקבוצת הביקורת ו/או להשתתפות בה והכל בהתאם למגבלות הוראותיו של כל דין רלוונטי.

14.2.            מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנרשם מתחייב בזאת לשתף פעולה עם ההפקה בכל הקשור לגילויו של כל מידע אשר לדעתה יידרש על מנת לבחון את מידת התאמתו להשתתפות בקבוצת הביקורת, לרבות, אך מבלי למעט, נותן הנרשם את הסכמתו לביצוע בדיקת רקע אישית, ככל שההפקה תיראה לנכון, במגבלות החוק. הנרשם מאשר כי ידוע לו שיידרש לשיתוף פעולה מלא לגבי בדיקת הרקע כתנאי להשתתפותו בתהליך המיון ובקבוצת הביקורת, אך מובהר כי שיתוף הפעולה מצידו וכן ביצוע בדיקת הרקע כאמור, אין בהם משום הבטחה כי הנרשם יוזמן להשתתף בכל שלב בתהליך המיון. ההפקה תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מי מהנרשמים יוזמן להשתתף בכל שלב של תהליך המיון.

14.3.            הנרשם מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם על בסיס כל מגבלה חוקית להשתתפותו בתהליך המיון ו/או בקבוצת הביקורת לרבות ומבלי למעט בגין עבירה פלילית ו/או כל צו הגבלה המהווה מגבלה חוקית להשתתפותו בתהליך המיון ו/או בקבוצת הביקורת.

14.4.            הנרשם מאשר כי הוא לא נוטל או נטל חלק בעבר בכל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת השנויה במחלוקת בקרב הציבור והעלולה לגרום נזק להליך ההרשמה ו/או לתכנית אם תתגלה.

14.5.            הנרשם מצהיר ומאשר בזאת כי במסגרת הצהרותיו בתקנון הרשמה זה לרבות במסגרת כל מידע אשר נמסר על ידו במילוי השאלון, הביא לידיעת ההפקה כל פרט אודותיו העשוי להיות רלוונטי לבחינת התאמתו להשתתפות בתהליך המיון ו/או בקבוצת הביקורת.

14.6.            הנרשם מצהיר כי הוא כשיר מבחינה בריאותית ונפשית לקחת חלק בתהליך המיון לקבוצת הביקורת וכי לא ידוע לו על כל מניעה או מגבלה בריאותית או אחרת שיש בה כדי להפריע למהלך השתתפותו בהליכי המיון ו/או בקבוצת הביקורת (ככל שייבחר).

14.7.            הנרשם מאשר בזאת כי ידוע לו כי במידה ויגיע לשלבי מיון לקבוצת הביקורת בתוכנית יהיה עליו לחתום על כתבי שחרור והתחייבות, אשר יימסרו לו, בכפוף להנחיית ההפקה והן על כל מסמך אשר יידרש על ידי ההפקה בקשר להשתתפותו בכל שלב מתהליך המיון (בהתאם להתקדמותו בתהליך המיון) ו/או בקשר להשתתפותו בתוכנית (במידה וייבחר).

14.8.            הנרשם מצהיר ומאשר כי ביכולתו וברצונו להשתתף בתהליכי המיון לקבוצת הביקורת ו/או בצילומים לתוכנית (ככל שייבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה) ולכל תכנית ו/או פעילות הנלוות ו/או הנגזרות לתוכנית.

14.9.            הנרשם מתחייב להימנע מכל סוג של התנהגות לא נאותה, אלימה ו/או הטרדה של נרשמים אחרים, בכל עת ועת במהלך כל שלב בתהליך המיון לקבוצת הביקורת (ככל שאכן יוזמן לשלבים הבאים).

14.10.         הנרשם מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא ערב לכך כי כל הפרטים האישיים אשר הועברו על ידו בתקנון הרשמה זה ו/או בשאלון בכל עניין הקשור לבחינת השתתפותו בקבוצת הביקורת בתוכנית, לרבות מידע אודות הרקע האישי והניסיון הקודם שלו, הינם נכונים ומלאים, ואין בהם משום הטעייה, וההפקה ו/או מי מטעמה רשאים להסתמך עליהם הסתמכות כנה ומלאה. ידוע לנרשם כי העברתם של פרטים אישיים ו/או מידע אודות חייו שאינם מדויקים ו/או שיש בהם משום הטעייה עלול לגרום לתוכנית ו/או להפקה נזקים כבדים והנרשם מאשר בתקנון הרשמה זה את התחייבותו לשיפוי ו/או לפיצוי ההפקה בגין כל פרסום שלילי בעניין הכרוך אם במישרין או בעקיפין בפרטיו האישיים לרבות מידע אודות הרקע האישי שלו ו/או ניסיונו הקודם ו/או מעורבותו בפעילות שלא הובאה לידיעת ההפקה.

15.     מובהר כי ההרשמה לתוכנית מסתיימת רק כאשר הנרשם עמד בכל דרישות ההרשמה כמפורט בתקנון הרשמה זה.

16.     חלק מהנרשמים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יוזמנו לשלב הבא בתהליך המיון ו/או לימי מיונים הכוללים בין היתר, אך מבלי להגביל, ראיונות עם נציגי ההפקה. הראיונות יצולמו בוידאו, וההפקה תהייה זכאית לבצע כל שימוש בראיונות המצולמים אם בשלמותם ו/או בכל חלק מהם ובכלל זה לכלול אותם בפרומו ו/או בפרק של התוכנית אשר יסקר את תהליך המיון, ככל שייערך ו/או ישודר, וזאת בין אם הנרשם המצולם בריאיון ייבחר על ידי ההפקה להשתתף בקבוצת הביקורת ו/או בתוכנית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובין אם לאו. מובהר כי ההפקה תהא רשאית ליזום, במסגרת ימי המיונים ו/או השלבים הבאים בתהליך המיון, פעולות לצילום חומרים נלווים לתוכנית, לרבות פרומואים, וכי בעצם השתתפות הנרשם בתהליך המיון, נותן הנרשם את הסכמתו להשתתף בצילומי החומרים הנלווים כאמור, ובכל שימוש אשר ייעשה בהם לאחר מכן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.  

17.     למען הסר ספק מובהר כי הנרשמים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה עבור השתתפותם בתהליך המיון ו/או בפרק בתוכנית בה ישודר תהליך המיון בהם נטלו חלק (ככל שייערכו ו/או ישודרו) ו/או עבור כל שימוש מכל סוג הנעשה על ידי ההפקה בתוכן במסגרתו מצולמים ו/או מוקלטים הנרשמים ו/או פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בהם ו/או בגין השתתפותם בתהליך המיון.

18.     הנרשם מוותר בזאת וויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד ההפקה ו/או כל גורם הפועל מטעמה בגין כל עניין הקשור בהרשמה ו/או השתתפותו בכל חלק בהליך המיון, לרבות אי זימונו להמשך תהליך המיון ומבלי למעט בכל הקשור בגין כל נזק ו/או טענה הקשורה אם במישרין או בעקיפין בהפסד שנגרם לו עקב השתתפותו בהליך ההרשמה ו/או קבוצת הביקורת ו/או בתוכנית (ככל שייבחר).

19.     הנרשמים שיבחרו להשתתף בקבוצת הביקורת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, מסכימים בזאת לקחת חלק בקבוצת המיקוד ובכך גם בתוכנית, בהיקף שייקבע על ידי מערכת התוכנית וההפקה וכן בפעילויות השונות אשר תידרשנה מהם ולפעול בהתאם להנחיות ההפקה בכל עניין הקשור בהשתתפותם כאמור (לרבות לשמש כקהל בתוכנית).

20.     על כל נרשם להשלים את הליך ההרשמה במלואו על מנת שיהיה זכאי לזימון לשלב הבא של תהליך המיון. למניעת הספק, מובהר, כאמור, כי השלמת הליך ההרשמה על ידי הנרשמים לא מקנה להם זכות כי ההפקה תזמן אותם להשתתף בכל שלב של תהליך המיון וכי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכות ההפקה לזמן לתהליך המיון נרשמים אשר ההפקה איתרה בתהליך נפרד.

21.     במידה והנרשם הוזמן להשתתף בתהליך המיון ו/או באחד או יותר משלביו, יהיה על נרשם כאמור לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניו בשלבים השונים של תהליך המיון (ככל שיוזמן להשתתף בהם) על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), עד לבחירתו כמשתתף בקבוצת הביקורת (ככל שייבחר).

22.     מבלי להגביל מכל דרישה נוספת אשר תחול על הנרשם כפי שתקבע על ידי ההפקה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הנרשם מאשר בזאת כי ידוע לו כי עליו לעמוד, בין היתר, בדרישות המקדמיות המפורטות להלן (בהתאם לשלב בתהליך המיון אליו יזומן, אם וככל שיזומן):

חתימה על טופסי הרשאה וויתור, חתימה על תקנון התכנית ועל הסכם סודיות.

כל המסמכים שיהיה על הנרשמים לחתום יומצאו לנרשמים המתאימים כפי שייקבע על ידי ההפקה, ויוחזרו לה לאחר חתימתם עליהם (באופן ובמועדים כפי שיוחלט על ידי ההפקה).

שחרור מאחריות וויתור
בהסכמתו על תקנון הרשמה זה, הנרשם מאשר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר כדלקמן:

23.     כל המידע שנמסר על ידו בתקנון הרשמה זה והשאלון על כל חלקיהם, נמסר על ידו מרצונו החופשי כמו גם כל מידע נוסף אשר יתבקש ממנו או יסופק על ידו במהלך תהליך המיון, ככל שיוזמן על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף בו.  

24.     המידע שנמסר על ידו או שימסור במהלך ההרשמה ותהליך המיון (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של "רשת" ו/או או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה, וישמש לצרכי התוכנית, לרבות תהליך המיון ובדיקת התאמתו לקבוצת הביקורת, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.

25.     "רשת" ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות, והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או תהליך המיון (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי מידע על פי דין בבעלות "רשת" ו/או של המפיק ו/או של צד שלישי המפעיל מטעמם את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך ניהול הליכי מיון וליהוק מועמדים לתכניות שונות, שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. רשת ו/או המפיק יהיו רשאים להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו , בישראל או מחוצה לה, וזאת לצורך.

26.     "רשת" ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישיים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י הנרשם במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת והנרשם מסכים לשימוש כאמור.

27.     הנרשם מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי: (א) השיב (ו/או ישיב) על כל השאלות שיוצגו לו כחלק מתהליך המיון והקבלה לקבוצת הביקורת (ככל שישתתף בהם), מרצונו החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתו ויכולתו; (ב) ידוע לו כי אם יתברר כי מידע כלשהו שנמסר על ידו ו/או על ידי מי מטעמו להפקה אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק לסילוקו המיידי מתהליך המיון והקבלה לקבוצת הביקורת ו/או מהתוכנית עצמה אפילו אם יבחר בסופו של דבר להיות אחד המשתתפים בקבוצת הביקורת.

28.     ידוע לנרשם כי גם אם יבחר להיות משתתף בקבוצת הביקורת, המפיק אינו חייב להפיק את התוכנית ו/או "רשת" אינה חייבת לשדר את התוכנית, אף בנסיבות בהן תופק התוכנית.

29.     ידוע לנרשם כי כל ההחלטות של ההפקה בקשר לתוכנית, ובכלל זה בקשר לתהליך המיון של התוכנית הינן של ההפקה בלבד ואין הנ"ל חייבת ליידע מראש את המועמד בהחלטותיה.

30.     ידוע לנרשם כי ההפקה הינה הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני בכל תוכן מכל סוג הקשור לתוכנית, לרבות בתוצרי הצילומים (אם בשלמותם ו/או בכל חלק מהם) ו/או בכל תוצר של הפעילות הנלוות לתוכנית והן בכל תוכן מכל סוג אשר יועבר על ידי הנרשם ו/או בידי מי מטעמו במסגרת הליכי המיון ו/או כל תוכן אשר יועבר על ידו במסגרת התכנית, וההפקה רשאית לבצע כל שימוש בהם, והיא אינה חייבת להחזיר או לשמור (והיא רשאית להשמיד), כל חומר שיוגש כחלק מהבקשה של הנרשם (ובכלל זה, בין השאר, תצלומים וקלטות וידיאו) בין אם ייבחר להשתתף ובין אם לא.

לצורך הוראות סעיפי שחרור וויתור מאחריות המפורטים לעיל, ה"הפקה" פירושה המפיק ו/או "רשת", לרבות, כל חברת אם, מקבל רישיון, נותן רישיון, נעבר, חברת בת וחברות קשורות, כל מחלקה שלהן והחטיבות העסקיות, גופים קשורים, חליפים ונעברים, והדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים והעובדים, של כל אחד מאלה, בהתאמה.

שונות

31.     ההפקה שומרת לעצמה את הזכות והיא רשאית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, את הליכי המיון ו/או את מהלך התוכנית ו/או הפורמט ו/או את קבוצת הביקורת וכל היבט הקשור אליהם (כולל, למשל: הוספה או ביטול של שלבי מיון או שלבי התוכנית, אופן ביצוע הליכי המיון, שינוי פרס התוכנית, שינוי אופן ההצבעה וכיוצא באלה) ושינוי כאמור יחול על הנרשמים.

32.     הרשמה או השתתפות בתכנית אסורה לכלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה "רשת"), עובדיהם, שלוחיהם ובני משפחותיהם.

33.     ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש.

34.     ההפקה אינה ולא תהיה אחראית להרשמה שלא בוצעה כנדרש, או לכל השחתה, איבוד או גניבה של כל מידע הכרוך בתקנון ההרשמה ו/או בשאלון. כל מידע ו/או תוכן הנאסף במסגרת הליך המיון יהיו רכושם הבלעדי של ההפקה. להפקה הזכות להשתמש במידע ו/או בתוכן האמור, בכל דרך ובכל מדיה שתיראה לה, ללא כל התחייבות כלפי הנרשמים, לרבות שילובם בפרקי התוכנית (ככל שיוחלט לשלבם). 

35.     כל ההחלטות הנוגעות לתהליך המיון ו/או לקבוצת הביקורת ו/או לתכנית ו/או לפורמט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקי הפורמט, לשאלות, לתנאי כשירות, מיונים, הפקה, תהליכי המיון ו/או שלבי התוכנית, הדחת מתמודדים באולפן, גלגלי הצלה (ככל שיהיו), חלוקת פרסים (ככל שתהא) וכדומה, יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.

36.     ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בקבוצת הביקורת, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בקבוצת הביקורת מכל סיבה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.

37.     על ידי אישורך על תקנון הרשמה זה, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה ו/או "רשת" מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מתהליך המיון ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתהליך המיון ו/או בקבוצת הביקורת, וכן, כל נרשם מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שיראו להפקה לנכון כחלק מהתכנית, מערך מקדים של קידומה לרבות פרסומות ופרומו לתוכנית, בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, לרבות שימוש כאמור במסגרת פרק בו ישולב תהליך המיון (ככל ויופק), והכל, בין היתר, כמפורט בתקנון הרשמה זה להלן.  

38.     למניעת ספק, מובהר כי תקנון הרשמה שלא ייחתם כנדרש יפסל מיידית ולנרשם לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה ו/או "רשת" בגין כך.

39.     למניעת ספק, כל הפניה בתקנון הרשמה זה לנרשמים תתפרש כחלה גם על המשתתפים בקבוצת הביקורת ותוסיף ותחול על נרשמים אלה במידה ויבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, כמשתתפים בקבוצת הביקורת. בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בתקנון הרשמה זה החלה על הנרשמים תחול עליהם כמשתתפים בקבוצת הביקורת ותצטרף בנוסף לכל ההתחייבויות הנוספות אשר יחולו על נרשמים אשר נבחרו בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה להימנות בין המשתתפים בקבוצת הביקורת.

40.     המפיק ו/או "רשת" שומרים על זכותם לעדכן את הוראותיו של תקנון זה בכל עת ובכל אופן, והוראות התקנון המתוקן תחולנה על הנרשמים.

כללי

41.     מוסכם כי יראו את תקנון הרשמה זה כאילו נחתם בעיר תל אביב, ויחול עליו והוא יתפרש לפי דין מדינת ישראל בלבד. כל תביעה, הליך משפטי או התדיינות משפטית בנוגע לתקנון ההרשמה, ו/או בנוגע לתהליך המיון ו/או בנוגע להשתתפות הנרשם בקבוצת הביקורת ו/או בנוגע להופעתו של הנרשם בתוכנית או הנוגע להשתתפותו בה (ככל ואכן יוזמן לקחת בה חלק) יוגשו רק במחוז תל-אביב - יפו, והנרשם מסכים בזאת כי בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית בגינה של כל מחלוקת הנובעת מהאמור.

42.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להגבילו, כל הוראה מהוראות תקנון הרשמה זה אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת.

43.     נמנעה ההפקה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיה על פי תקנון הרשמה זה או על פי כל דין, או לא השתמשה בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כויתור מצידה על הזכות האמורה.

44.     שום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס ההרשמה, לא יתפרש כויתור של ההפקה על כל מחדל אחר.

45.     בנוסף מוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי תקנון ההרשמה, לא יפעל כויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי תקנון ההרשמה. הנרשם אינו רשאי להמחות את חובותיו ו/או או זכויותיו על פי תקנון זה לרבות בדבר כל הוראה הנכללת בו.

46.     ההפקה תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לתוכנית (לרבות בכל מחלוקת בין או עם המשתתפים, תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התכנית) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת ההפקה התוכנית או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית.

 

אני הח"מ מצהיר ומאשר כי קראתי את כל האמור בתקנון הרשמה זה וכי לאחר שהות מספקת להתעמק בכל הוראותיו ולהתייעץ לגביהן הנני מאשר את כל תנאיו, הוראותיו והתחייבויותיי על פיו.

אני מצהיר ומאשר כי הנני מסכים מרצוני החופשי לכל האמור בתקנון הרשמה זה והנני מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.

 

 

  • שתפו את החברים -