פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הרשמה - פוד טראק (שם זמני)

  • שתפו את החברים -

תנאי ההרשמה הראשונית

להלן תקנון הרשמה ראשונית למועמד המעוניין לקחת חלק בהרשמה ובתהליך המיון (כהגדרת מונחים אלו להלן) של תוכנית ראליטי ובישול חדשה בשם הזמני פוד טראק, הכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה להלן ולשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה (כהגדרת מונח זה להלן)(להלן, בהתאמה:"הנרשמים" או "הנרשם" ו- "התוכנית").
התוכנית תופק על ידי רשת- נגה בע"מ ו/או על ידי חברת הפקה לבחירת "רשת", עבורה ובשיתופה (להלן –  "רשת") ("רשת" ו/או חברת ההפקה ו/או מי מטעמן יקראו להלן, ביחד ו/או לחוד – "ההפקה"). המתמודדים בתוכניות יהיו זוגות או יחידים אשר ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים, כפי שייקבע על ידי ההפקה, והעשוי להשתנות מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  (להלן – "תהליך המיון").
נכון למועד פרסום תקנון הרשמה זה, התוכנית הינה תוכנית ריאליטי ובישול חדשה, במסגרתה עתידים להתחרות זוגות מתמודדים או (לפי שיקול דעת ההפקה והחלטתה) יחידים, אשר יבחרו על ידי ההפקה בהליך המיון (להלן: "המתמודדים"). המתמודדים יתחרו במסעדות ניידות שתהיינה מאובזרות בציוד מטבח ובישול, ישתתפו במשימות בישול לקהל המקומי ו/או למתמודדים אחרים ו/או לשופטים בתוכנית ו/או למנטורים בתוכנית בלוקיישנים שונים. במהלך התוכנית תהיינה משימות הדחה, אשר המתמודדים המשתתפים בה ייבחרו לפי חוקי התוכנית, כאשר המפסיד בכל משימת הדחה יעזוב את התחרות במסגרת התוכנית.
מאחר ומדובר בתוכנית חדשה מתווה התוכנית, כלליה וחוקיה (לרבות המפורט בתקנון הרשמה זה), לרבות היות המתמודדים מתמודדים בצוותים (להלן: "מתווה התוכנית") עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, והמתווה התוכנית החדש יחול על הנרשמים, והנרשמים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
תקנון הרשמה זה מתייחס להרשמה על ידי צוות, אך מובהר כי האמור הינו נכון למועד פרסום תקנון הרשמה ראשונית זה, כאשר ההפקה שומרת על זכותה להפוך את ההרשמה ו/או הליך המיון ליחידים ו/או לצוותים בזהות לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם, בכל מקרה בו ישונה מתווה התוכנית, כך שההרשמה אינה תהא לצוותים, מכל סיבה שהיא, יראו בכל מקום בו כתוב צוות או זוג כמתייחס לנרשם אחד, בשינויים המתחייבים.
הרשמה זו מהווה את השלב הראשוני בהליך ההרשמה לתהליך המיון. ההרשמה הראשונית תתבצע באמצעות חתימת נציגם של 2 (שני) חברי הצוות המעוניינים להירשם לתהליך המיון על תקנון הרשמה ראשונית זה ומילוי הפרטים הנדרשים (הכול בהתאם למפורט להלן) (להלן – "ההרשמה הראשונית"). מובהר, כי אין בביצוע ההרשמה הראשונית כדי להוות את ההרשמה לתהליך המיון. על מנת שצוות  יסיים בהצלחה את הליך ההרשמה במלואו יהא עליו לקיים את כל שלבי ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה, כמפורט בתקנון הרשמה ראשונית זה ובכל טופס ו/או תקנון ו/או פרסום אחר של ההפקה, כפי שיפורסמו לפי שיקול דעתה הבלעדי במועד מאוחר יותר בכל אמצעי תקשורת אשר ייבחר על ידי ההפקה לשם כך (להלן – "ההרשמה לתהליך המיון") (ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה לתהליך המיון תכונינה, להלן, ביחד – "ההרשמה").
תקנון זה מסדיר את ההרשמה הראשונית להליך המיון.
מובהר, כי ההרשמה הראשונית לתהליך המיון ו/או פתיחת ההרשמה להליך המיון ו/או את ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה (כהגדרתה להלן) ו/או השלמת ההרשמה (ככל שתיפתח ההרשמה) ו/או הזימון לכל שלב בתהליך המיון ו/או ההשתתפות בפועל בכל שלב בו ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם ביצועה של ההרשמה הראשונית (לרבות מסירת הפרטים האישיים) אינה מבטיחה כי הצוות הנרשם יקבל את ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה (כהגדרתה להלן).
מובהר, כי בכל מקרה שבו תיפתח ההרשמה לתהליך המיון, עצם ביצועה, במלואה, ובכלל זה מילוי והגשת טופס ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה, אינה מבטיחה כי הנרשמים יוזמנו להשתתף באילו משלבי תהליך המיון ו/או יבחרו להשתתף בתוכנית. אין ולא יהא בעצם ההזמנה של מי מהצוותים הנרשמים  להשתתף בשלב מסוים משלבי תהליך המיון כדי לחייב את ההפקה לאפשר לאותו הצוות להשתתף בשלב האמור או בשלבים אחרים של תהליך המיון, ובכלל זה, לערוך לו ראיון ו/או אודישן.
מובהר כי, אין באמור כדי לחייב את ההפקה להמשיך בהרשמה ו/או בהליך המיון ו/או להפיק ו/או לשדר את התכנית, בכל שלב.
מובהר, ההרשמה והליך המיון יהיו פתוחים גם לצוותים אשר לא ביצעו את ההרשמה הראשונית, וכי בנוסף, ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון צוותים או יחידים שתצוות לצוותים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של צוותים אלה כאמור יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בשלב זה, ההרשמה הראשונית, וכן תקנון הרשמה ראשונית זה, הינם זוגיים ויבוצעו או (לפי העניין) יוגשו על ידי שני חברי הצוות יחדיו; תקנון הרשמה ראשונית זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
ההרשמה הראשונית וההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אזרח ישראלי (או הזכאי לקבל אזרחות ישראלית על פי חוקי מדינת ישראל מעל גיל 18, אשר רוצה לקחת חלק בתוכנית, על כל המשתמע מכך.
 ההרשמה הראשונית תהא פתוחה החל מיום 8.11.2015 בשעה שתיקבע על ידי ההפקה ועד למועד אשר ייקבע ע"י ההפקה. ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה הראשונית תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
בכל מקרה בו ייקבע על ידי ההפקה כי ההרשמה לתהליך המיון תיפתח, השלמת הרשמה זו תהא פתוחה במועדים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ובהתאם להוראות בדבר ההרשמה אשר תימסרנה על ידי ההפקה בכל דרך שהיא, ובכלל זה ההוראות אשר תפורטנה בטופס / תקנון ההרשמה לתהליך המיון ו/או בכל פרסום אחר בקשר עם ההרשמה.
מובהר, כי במועד פרסום תקנון הרשמה ראשונית זה ההרשמה היא לצוותים בלבד, כאשר צוות כולל 2 (שני) נרשמים שייתכן וקיים ביניהם קשר והיכרות מוקדמת (לדוגמא קשרי משפחה, עבודה, חברים, וכדומה), אך אין זה תנאי הכרחי. על אף האמור ההפקה תוכל בכל מועד ולפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי ההרשמה (הראשונית או אחרת) ו/או הליך המיון הינם ליחידים ולא לצוותים וכן תוכל לצוות צוותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
על כל צוות  המעוניין להירשם לתהליך המיון לבצע את ההרשמה במלואה, על כל שלביה, בהתאם למפורט להלן:
(i)                   הרשמה ראשונית באתר האינטרנט בכתובת reshet.tv, במסגרתה יידרש כל אחד מחברי הצוות (למלא פרטים, אשר יכללו, בין היתר, את פרטיו האישיים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון וכן כל פרט נוסף ו/או אחר אשר יידרש על ידי ההפקה. מבלי לגרוע מהאמור, על כל צוות לאשר ולהסכים לתנאי תקנון הרשמה ראשונית זה  באמצעות סימון "משבצת הסימון" הזוגית באתר האינטרנט, שלצידה כיתוב המציין כי כל אחד מחברי הצוות הנרשם  קרא והסכים לתנאי תקנון הרשמה ראשונית זה (להלן – "אישור תקנון ההרשמה");  
(ii)                 קבלת הודעת אישור, אשר תופיע בעמוד ההרשמה, במסגרת ההרשמה הראשונית, כאמור לעיל המודיעה כי ההרשמה הראשונית של הצוות נקלטה על ידי ההפקה;
(iii)                 לאחר פתיחת ההרשמה לתהליך המיון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יקבלו הנרשמים בהרשמה הראשונית הודעה בטלפון, בדואר אלקטרוני, או בכל אמצעי אחר, בהתאם לפרטים של צוות נרשמים, כפי שהוזנו במסגרת ההרשמה הראשונית, אשר יכללו פרטים, לפי שיקול דעת ההפקה(להלן – "ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה");
(iv)               ביצוע הפעולות הנוספות אשר יידרשו על ידי ההפקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשם ביצוע ההרשמה להליך המיון, במלואן, כפי שיימסר לנרשמים בהודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בכל דרך או אמצעי נוסף ו/או אחר, אשר עשויים לכלול שליחת פרטים נוספים, מילוי טפסים, שאלונים, העברת פרטים ושלבים נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
(v)                 מועד ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ויכול שיחלוף זמן לא מבוטל בין ההרשמה הראשונית לבין ההרשמה לתהליך המיון.
למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות ההפקה לשנות, להוסיף או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, כולה או חלקה, בכל מועד שהוא, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הרשמתו של צוות תהא תקפה רק במקרה בו 2 (שני) חברי הצוות סיימו את ההרשמה, על כל שלביה, לרבות שלב השלמת ההרשמה הראשונית, ועמדו בכל תנאיה, והכל בהתאם לקביעת ההפקה כאמור לעיל, לרבות על גבי טופס הרשמה אחד, הכל כפי שיידרש על ידי ההפקה.
בכל מקרה בו לא קיבל הצוות ו/או אחד מחבריו אישור בעמוד ההרשמה, בדבר קליטת הרשמתו הראשונית במועד ביצוע ההרשמה הראשונית על ידו, מכל סיבה שהיא, עליו לפנות להפקה בגין כך באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת Operator@reshet.tv.
למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה, ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך, לרבות במקרה בו בוצעה הרשמה חלקית לתהליך המיון ו/או לא התקבלה ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.
בטרם הגשת אישור והגשת תקנון הרשמה ראשונית זה, על כל נרשם לעיין היטב בהליך ההרשמה המפורט לעיל ולהלן.
למניעת ספק, מובהר, כי מילוי כל הפרטים הנדרשים במסגרת הליך ההרשמה (הרשמה ראשונית וההרשמה להליך המיון גם יחד), לרבות כל טופס, שאלון ומסמך שיידרשו על ידי ההפקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מלא, נכון ומדויק מהווה שלב בלתי נפרד מהליך ההרשמה, לכן בעת מסירת כל פרט ו/או בעת מתן מענה על כל שאלה, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות, נכונות, מדויקות וישרות.תקנון הרשמה ראשונית זה ו/או כל תקנון, טופס ו/או מסמך אחר במסגרת ההרשמה שלא ימולאו בהם כל הפרטים באופן האמור (לרבות במקרה בו יוחסרו פרטים) עשויים להיפסל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובמקרה כאמור הצוות אשר הגישם לא יהיה זכאי להשתתף בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) לא יהיה זכאי להשתתף בהליך המיון. מובהר כי אין בקיום תנאי התקנוניים, מסמכים וטפסים במסגרת הליך ההרשמה והגשתם להפקה (לרבות תקנון הרשמה ראשונית זה ו/או כל טופס אחר במסגרת ההרשמה), כנדרש, להליך המיון (ככל שיידרש), כדי להבטיח את השתתפות הצוות הנרשם בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) בתהליך המיון ובכלל זה, את זימון הצוות הנרשם לתהליך המיון.
למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בטופס זה לעניין שיקול דעת ההפקה לעניין השתתפות הצוותים בהרשמה לתהליך המיון ו/או הזמנת הצוותים לתהליך המיון ו/או השתתפותם בו, מילוי טופס ההרשמה מספר פעמים על ידי אותו הצוות, אינו מזכה את הצוות הנרשם במספר זימונים לצורך הליך המיון. צוות שנרשם וזומן על ידי ההפקה (ככל שזומן) ולאחר מכן נרשם פעם נוספת, לא יזומן לאודישן נוסף.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הצוותים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הצוותים אשר סיימו את הליך ההרשמה (ובכלל זה הגישו את טפסי ההרשמה הראשונית וטפסי השלמת ההרשמה והשאלון), כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין הצוותים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של צוותים מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לתהליך המיון, אשר ישתתפו בתוכנית.
כל נרשם, בעצם איורו את תקנון זה, מצהיר ומתחייב כלפי ההפקה בזאת כדלקמן:
(i)                   באישורו על תקנון הרשמה ראשונית  זה, ניתנת בזאת הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת להעניק להפקה את מלוא המידע הדרוש לה על מנת לבחון את מידת התאמתו להשתתפות בהרשמה ובהליך המיון, לרבות קבלת כל מידע הנדרש על ידה להכרעת עמידתו של הנרשם בתנאי הסף שנקבעו ו/או אשר ייקבעו על ידה ובדיקת הצהרותיו המפורטות בתקנון הרשמה ראשונית זה ובכל מסמך, טופס, תקנון ושאלון אחר ו/או נוסף. למניעת ספק, יובהר כי עסקינן במידע אשר לפי שיקול דעתה של ההפקה הינו רלוונטי להרשמה ו/או להליך המיון ו/או להשתתפות בתוכנית והכל בהתאם למגבלות הוראותיו של כל דין רלוונטי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנרשם מתחייב בזאת לשתף פעולה עם ההפקה בכל הקשור לגילויו של כל מידע אשר לדעתה יידרש על מנת לבחון את מידת התאמתו להשתתפות בהרשמה ו/או בהליך המיון ו/או בתוכנית
(ii)                 הנרשם מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם על בסיס כל מגבלה חוקית להשתתפותו בהרשמה ו/או בהליך המיון ו/או בתוכנית, לרבות בגין עבירה פלילית ו/או כל צו הגבלה המהווה מגבלה חוקית להשתתפותו באמור.
(iii)                הנרשם מאשר כי הוא לא נוטל או נטל חלק בעבר בכל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת השנויה במחלוקת בקרב הציבור והעלולה לגרום נזק להרשמה ו/או להליך המיון ו/או לתכנית.
(iv)               הנרשם מצהיר כי הוא כשיר מבחינה בריאותית ונפשית לקחת חלק בהרשמה ו/או בהליך המיון ו/או בתוכנית וכי לא ידוע לו על כל מניעה או מגבלה בריאותית או אחרת שיש בה כדי להפריע למהלך השתתפותו באמור (ככל שייבחר להשתתף).
(v)                 הנרשם מאשר בזאת כי ידוע לו כי במידה ויגיע לשלבים נוספים בהרשמה ו/או בהליך המיון יהיה עליו לחתום ולמלא טפסים ומסמכים נוספים לרבות שאלונים, כתבי שחרור והתחייבות, כתבי סודיות, תקנונים, ומסמכים נוספים אשר יימסרו לו, בכפוף להנחיית ההפקה והן על כל מסמך אשר יידרש על ידי ההפקה בקשר להשתתפותו בכל שלב מההרשמה ומהליך המיון (בהתאם להתקדמותו) ו/או בקשר להשתתפותו בתוכנית (במידה וייבחר).
(vi)               הנרשם מצהיר ומאשר כי ביכולתו וברצונו להשתתף בהרשמה ובהליך המיון ו/או בתוכנית (ככל שייבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה) ולכל תכנית ו/או פעילות הנלוות ו/או הנגזרות לתוכנית.
(vii)              הנרשם מתחייב להימנע מכל סוג של התנהגות לא נאותה, אלימה ו/או הטרדה של נרשמים אחרים ו/או של ההפקה, בכל עת ועת במהלך כל שלב בהרשמה ובהליך המיון (ככל שאכן יוזמן לשלבים הבאים) ו/או בתוכנית (אם ייבחר להשתתף בה).
(viii)            הנרשם מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא ערב לכך כי כל הפרטים האישיים אשר הועברו ו/או יועברו על ידו במסגרת ההרשמה בכל עניין הקשור לבחינת השתתפותו בהליך המיון ו/או בתוכנית, לרבות מידע אודות הרקע האישי והניסיון הקודם שלו, הינם נכונים ומלאים, ואין בהם משום הטעייה, וההפקה ו/או מי מטעמה רשאים להסתמך עליהם הסתמכות כנה ומלאה. ידוע לנרשם כי העברתם של פרטים אישיים ו/או מידע אודות חייו שאינם מדויקים ו/או שיש בהם משום הטעייה עלול לגרום לתוכנית ו/או להפקה נזקים כבדים והנרשם מאשר בתקנון הרשמה ראשונית זה את התחייבותו לשיפוי ו/או לפיצוי ההפקה בגין כל פרסום שלילי בעניין הכרוך אם במישרין או בעקיפין בפרטיו האישיים לרבות מידע אודות הרקע האישי שלו ו/או ניסיונו הקודם ו/או מעורבותו בפעילות שלא הובאה לידיעת ההפקה.
מובהר כי ההרשמה מסתיימת רק כאשר הנרשם עמד בכל דרישות ההרשמה, כפי שייקבע על ידי ההפקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
למניעת ספק, הנרשמים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה עבור ההרשמה ו/או השתתפותם בתהליך המיון ו/או הצגתם ו/או השתפותם בתוכנית (בכל אופן) ו/או עבור כל שימוש מכל סוג הנעשה על ידי ההפקה בתוכן במסגרתו מצולמים ו/או מוקלטים הנרשמים ו/או פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בהם ו/או בגין השתתפותם בתהליך המיון.
 
מבלי לגרוע מהאמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל ולמניעת ספק, מובהר, כי כל ההחלטות הנוגעות להרשמה, לתהליך המיון ולתוכנית תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובכלל זה, להפקה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לשליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, לצוותים אשר יוזמנו לתהליך המיון (ככל שיוזמנו), לצוותים אשר ישתתפו בתהליך המיון ו/או ירואיינו באופן אישי ו/או ישתתפו באודישן מכל סוג שהוא (והכל, לרבות במקרה בו מי מהצוותים יוזמנו לשלב מסוים של תהליך המיון), וכן, בנוגע לזהות הצוותים אשר יעברו כל שלב משלבי תהליך המיונים. מובהר, כי החלטות ההפקה, לרבות ההחלטות המפורטות בטופס הרשמה ראשונית זה תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.
ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה ראשונית ו/או לטופסי השלמת הרשמה שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, כמו כן, ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם אישור תקנון הרשמה ראשונית זה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה ובגין הליך המיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין פתיחת ההרשמה לתהליך המיון, שליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.
מובהר, כי לשם ביצוע ההרשמה המלאה לתהליך המיון על 2 (שני) חברי כל צוות לעמוד בכל תנאי הכשירות אשר יפורטו בפני הצוותים במסגרת ההרשמה, על כל שלביה, לתהליך המיון ו/או באמצעות אמצעים אחרים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי הכשירות האמורים מהווים תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה, ואי עמידה בתנאי הכשירות, על ידי 2 (שני) חברי כל צוות, או על ידי מי מהם תמנע מהצוות את השתתפותם בתהליך המיון ובתוכנית. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות הצוות בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בתוכנית.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי אין באמור בתקנון הרשמה ראשונית זה כדי למנוע מההפקה להזמין צוות להשתתף בתהליך המיון ו/או לבחור צוות להשתתף בתוכנית, במקרה בו אחד או יותר מחבריו אינו עומד בכל תנאי הכשירות האמורים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.
בלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר כי, ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המתמודדים בתוכנית הן מבין הנרשמים המתאימים ביותר אשר אישרו את תקנון הרשמה ראשונית זה, כנדרש, וביצעו את כל יתר התנאים הנדרשים ו/או השיידרשו על ידי ההפקה במסגרת הליך ההרשמה, כמפורט בתקנון הרשמה ראשונית זה, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון והן ממביןאלו אשר ההפקה תאתר בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מתוך כלל הנרשמים ו/או המוזמנים (אם יוזמנו) להשתתף בהרשמה להליך המיון ו/או בהליך  המיון.
מובהר, כי בכל מקרה בו מי מהצוותים הנרשמים הוזמן להרשמה לתהליך המיון ו/או הוזמן להשתתף בתהליך המיון (באחד או יותר משלביו), יהיה על 2 (שני) חברי כל צוות כאמור לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפני כל צוות בשלבים השונים של ההרשמה ושל תהליך המיון (ככל שיוזמנו להשתתף בהם וככל שישתתפו בהם), וזאת על מנת לעבור לשלבים הבאים של ההרשמה ו/או של הליך המיון (ככל שיוזמן להשתתף בהם), והכל עד לבחירתו של הצוות כמתמודד בתכנית (ככל שייבחר).
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול צוות אשר נבחר על ידה להשתתף בהרשמה ו/או בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של הליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.
על ידי ביצוע ההרשמה הראשונית, כל נרשם מצהיר, מסכים ומאשר, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כדלקמן:
(1)      כי מסר כל מידע להפקה מרצונו החופשי;
(2)     כי ידוע לו שמסירתו של המידע אינה מקנה לו זכות להשתתף בשלבים הבאים של ההרשמה לתהליך המיון ו/או בתהליך המיון ו/או בתוכנית; מובהר, כי מסירת המידע אינה חובה, אך ללא מסירת המידע לא יהא ניתן להשתתף בהרמה ובהליך המיון.
(3)     כי המידע שיימסר במהלך ההרשמה הראשונית, ישמר במאגרי המידע של רשת ויועבר לחברת ההפקה (אם תהא) ו/או לחברה המבצעת בפועל את ההרשמה והרישום לתהליך המיון, וישמש את "רשת", ההפקה ו/או את מי מטעמן לצרכי התוכנית ו/או תהליך המיון, לרבות לצרכי תהליך המיון ולצרכי בדיקת התאמתו לתוכנית, וכן לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים ש"רשת" מציעה ו/או תציעה, וכן לצרכים סטטיסטיים, הכל בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של אתר "רשת", וכן כי בנוסף ישמש המידע לצורך פנייה לנרשמים בהצעה להשתתף בהרשמה ו/או בתהליכי המיון (או הליכים דומים) לתוכניות אחרות בעתיד. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מביצוע ההרשמה הראשונית ו/או כל הרשמה אחרת לתוכנית והוא לא יכול להשתתף בהרשמה ו/או בתהליך המיון.
חלק מהנרשמים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יוזמנו להליך המיון ו/או לימי מיונים הכוללים בין היתר, אך מבלי להגביל, ראיונות עם נציגי ההפקה. כל שלב מהליך המיון עשויים להיות מצולמים בוידאו (בכל זמן נתון), וההפקה תהא זכאית לבצע כל שימוש בצילומים כאמור (או בכל חלק מהם), ובכלל זה לכלול אותם בפרומו לתוכנית ו/או להפקה ו/או בפרק של התוכנית ו/או של תוכנית אחת ו/או בתוכן אחר, ככל שייערך ו/או ישודר, וזאת בין אם הנרשם המצולם ייבחר על ידי ההפקה להשתתף בתוכנית ובין אם לאו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. מובהר כי ההפקה תהא רשאית ליזום, במסגרת הליך המיון, פעולות לצילום חומרים נלווים לתוכנית, לרבות פרומואים ו/או לתוכן אחר, וכי בעצם השתתפות הנרשם בהליך המיון, נותן הנרשם את הסכמתו להשתתף בצילומים כאמור, ובכל שימוש אשר ייעשה בהם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.  
 
בנוסף למפורט לעיל,  כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה הראשונית ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בשלבים הבאים של ההרשמה, בהליך המיון ו/או בתכנית; וכן, כי ההפקה רשאית לעשות שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שייקבע על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (ובכלל זה גם בדרך שקרית) כחלק מהתכנית, מערך מקדים של קידומה של התוכנית ו/או של ההפקה לרבות פרסומות ופרומואים לתוכנית ו/או להפקה, בכל מדיה קיימת או עתידית, ללא הגבלת זמן, טריטוריה ו/או מספר שידורים.
נוסף על המפורט לעיל, מובהר כי "רשת" ו/או ההפקה, שומרות לעצמן את הזכות להשתמש בפרטים האישיים של הנרשמים, לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מאישור ההסכמה לדיוור במסגרת אישור התקנון.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי ההרשמה ומתנאיה בכל מועד שהוא, ובכלל זה, בקשר עם כל הצוותים הנרשמים או חלקם, וכן, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות הוראות תקנון הרשמה זה, מועדים ומיקומים של ההרשמה הראשונית, ההרשמה לתהליך המיון, תהליך המיון, התקופה בה יתקיימו (לרבות קיצורם, הארכתם או שינוי מועדם) ראיונות ומבחני בד, והכל ללא החובה ליידע את הנרשמים או מי מהם וכל שינוי כאמור יחול על הנרשמים. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. הפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
בעצם הרשמתו מסכים הנרשם כי כל הוספה ו/או גריעה /ואו שינוי מכל סוג שהוא, בתנאי ההרשמה ו/או כל תנאי עתידי ו/או טופס הרשמה זה, כאמור לעיל, יחול עליו כלשונו וכי לא תהא לנרשם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
למניעת ספק, מובהר, כי כל הפניה בטופס הרשמה ראשונית זה לנרשמים תוסיף ותחול גם על הנרשמים בשלבים הבאים  להרשמה ו/או להליך המיון (ככל שיהא רלוונטי).
הרשמה, על כל שלביה, או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.
בעצם אישור תקנון הרשמה ראשונית זה ו/או בחתימה עליו במסגרת ההרשמה ו/או בהליך המיון, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בתקנון הרשמה ראשונית זה ולתנאיו. במידה ומי מחברי הצוות הנרשם אינו מסכים לאמור בתקנון ההרשמה ראשונית זה ו/או לתנאיו, על 2 (שני) חברי הצוות להימנע מהגשת תקנון ההרשמה הראשונית, ובכלל זה להימנע מלאשרו ו/או מלחתום עליו.
בהסכמתו על תקנון הרשמה זה, הנרשם מאשר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר כי "רשת" ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות, והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או תהליך המיון (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי מידע על פי דין בבעלות "רשת" ו/או של ההפקה ו/או של צד שלישי המפעיל מטעמם את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך ניהול ההרשמה ו/או הליך מיון מועמדים לתכניות שונות, שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. רשת ו/או המפיק יהיו רשאים להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו , בישראל או מחוצה לה, וזאת לצורך.
ידוע לנרשם כי כל ההחלטות של ההפקה בקשר לתוכנית,ובכלל זה בקשר לתהליך המיון של התוכנית הינן של ההפקה בלבד ואין ההפקה חייבת ליידע מראש את המועמד בהחלטותיה.
כל ההחלטות הנוגעות להרשמה ו/או להליך המיון ו/או לתכנית ו/או לפורמט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלבי ההרשמה, לשלבי הליך המיון, לחוקי התוכנית ו/או הפורמט, לשאלות, לתנאי כשירות, מיונים, הפקה ו/או שלבי התוכנית, הדחת מתמודדים גלגלי הצלה (ככל שיהיו), חלוקת פרסים (ככל שתהא) וכדומה, יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף בהרשמה ו/או בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של הליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית מלהשתתף בהרשמה ו/או בהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית, מכל סיבה (ואף ללא סיבה), ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.
ידוע לנרשם כי ההפקה הינה הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני בכל תוכן מכל סוג הקשור להרשמה, להליך המיון, לתוכנית, לתוכן נלווה לה, לצילומים במסגרתם, לרבות בתוצרי האמור (אם בשלמותם ו/או בכל חלק מהם) ו/או בכל תוצר של הפעילות הנלוות לאמור והן בכל תוכן מכל סוג אשר יועבר על ידי הנרשם ו/או בידי מי מטעמו במסגרת ההרשמה ו/או הליך המיון ו/או כל תוכן אשר יועבר על ידו במסגרת התכנית, וההפקה רשאית לבצע כל שימוש בהם, והיא אינה חייבת להחזיר או לשמור (והיא רשאית להשמיד), כל חומר שיוגש כחלק על ידי הנרשם כאמור (ובכלל זה, בין השאר, תצלומים וקלטות וידיאו) בין אם ייבחר להשתתף ובין אם לא.
כל נרשם מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בתקנון הרשמה זה ו/או בטופס ההרשמה ו/או בפרטים שימסור להפקה, על ידי ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הנרשם ו/או של מי מטעמו.
הנרשם מאשר בעצם אישורו את תקנון הרשמה ראשונית זה כי ישמור על סודיות מלאה בכל הקשור להרשמה, להליך המיון, לאודישנים, לתכנית, להפקה, לתקנון זה ולכל מסמך, תקנון וטופס אחר שיממסר לו במסגרת ההרמה ו/או הליך המיון ולא יעביר כל מידע כאמור לצד ג' כלשהו, לא יחשוף אותו בפני צד ג' כלשהו (לרבות בני משפחה, חברים, כל אמצעי תקשורת ו/או גורמים אחרים כלשהם) ולא ישתמש בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל צורך שהוא.
כל הוראה מהוראות תקנון הרשמה ראשונית זה, אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת.שום ויתור של מי מההפקה על הוראה או תנאי אשר נכללים בתקנון הרשמה ראשונית זה לא יתפרשו כויתור של ההפקה על כל תנאי או הוראה אחרים, ושום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי תקנון הרשמה ראשונית זה לא יתפרש כוויתור של ההפקה על כל מחדל אחר.כמו כן, מובן ומוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי תקנון הרשמה ראשונית זה, לא יפעל כוויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית למחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי תקנון הרשמה ראשונית זה, ההרשמה ו/או הליך המיון.הנרשמים (לרבות מי מהם) אינם רשאים להמחות את חובותיהם או זכויותיהם על פי תקנון הרשמה ראשונית זה, ההרשמה ו/או הליך המיון.
ההפקה שומרת על זכותה לעדכן את הוראותיו של תקנון הרשמה ראשונית זה בכל עת ובכל אופן, והוראות התקנון המתוקן תחולנה על הנרשמים.
למניעת ספק, מובהר כי אישורו של תקנון הרשמה ראשונית זה על ידי הנרשמים כנדרש, מהווה את אישורו והסכמתו של המפורט בו, לרבות כלל התנאים והכללים המפורטים בו, החלים באופן הרחב ביותר על ההרשמה ו/או על הליך המיון ו/או על המתמודדים בה ו/או על התוכנית.
אנו, מצהירים כי קראנו והבנו את האמור בתקנון הרשמה ראשונית זה לעיל, כי היתה לנו האפשרות וניתנה לנו שהות מספקת לקרוא אותו בעיון ולהתייעץ לגביו טרם אישורנו אותו ו/או חתימתנו עליו, וכי באישרנו ו/או חתימתנו להלן ו/או אנו מסכימים לכל האמור בו.
  • שתפו את החברים -