פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות: מציירים שירים - ותורמים לילדים

  • שתפו את החברים -

1.    הגדרות 
"אתר רשת" - אתר "רשת" אשר כתובתו Reshet.tv        
"בני משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.        
"זוכה" ו/או "זוכים" -  - משתתף, אדם אשר צייר ציור, צירף את שם השיר או שורה מתוך שיר ילדים ישראלי, שלח אותו לעמוד הפעילות באתר, והזין את פרטיו האישיים לפי ההנחיות המפורטות באתר. ואשר בהתאם לעשרת הזוכים אשר ציוריהם יבחרו, אושרו לפרסום על ידי בעלי זכויות הלחן והמילים, הן באתר הן על גבי תוויות בקבוקי מי עדן, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. סה"כ יזכו עשרה משתתפים שעומדים בהגדרות אלו.         
"הפעילות" - פעילות אשר תוצג בדף האתר החל מתאריך 11.4.2016  ועד 30.4.2016.
"המשתתף" ו/או "המשתתפים" - כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר;  שלח ציור מקורי שצייר בעצמו לעמוד הפעילות באתר("ציור"); כתב את שם השיר או שורה מתוך שיר; השיר אינו מוחרג ממאגר השירים של אקו"ם; צירף פרטים אישיים כמבוקש; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, ואשר מסר, ככל שנדרש לכך, את הפרטים האישיים  וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן. 
"המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה" - עשרה משתתפים בפעילות ואשר מערכת התכנית יצרה עמם קשר באמצעות הפרטים האישיים של המשתתפים, זכאים לזכות לפרסם את ציורם על גבי תוויות של מהדורה מיוחדת של בקבוקי מי עדן ורודים אשר מיועדים לתרומה למען עמותת וראייטי, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.        
"הפרטים האישיים" - פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ומי עדן ועורכת הפעילות.         
"הועדה"  - הועדה לבחירת הזוכים תורכב מנציגי עמותת וראייטי, מי עדן, סופר פארם, ואג'נדות.         
"הפרס/ים" - שילוב הציור בתווית בקבוק מי עדן במהדורה מיוחדת למען עמותת וראייטי ואשר ימכרו לתקופה מוגבלת ברשת סופר פארם כהגדרתם בסעיף 6 להלן.        
"לרבות" - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.        
"מי עדן"  - חברת מי עדן שיווק 2000 בע"מ, ח.פ 51-296198-2, מרחוב לח"י 19 בני ברק.
"מעניק/ת הפרס" - מי עדן         
"עורכת/ות הפעילות" - מי עדן         
"רשת" - חברת רשת - מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת").         
"תקופת הפעילות" - החל מתאריך 11.4.2016 (מועד תחילת הפעילות) הפעילות ועד 30.4.2016        
"הציור הנבחר" - הציור אשר יבחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הועדה .

2.    פרשנות
2.1    המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון. 
2.3    כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4    כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע. 
3.    כללי
3.1    מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  "רשת" ו/או עורכות הפעילות. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע.  
3.2    המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה. 

3.3    בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות העלאת/שליחת ציור, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהעלאת תמונה/שליחת ציור בעמוד הפעילות. 
3.4    "רשת" ו/או עורכת הפעילות שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את התמונה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
4.    תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1    משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1    צייר ציור בהשראת שיר ילדים ישראלי;
4.1.2    שלח תמונה לעמוד הפעילות באתר רשת; - http://reshet.tv/Shows/specialsreshet/veriety/ 
4.1.3    שלח שיר אשר לא הוחרג ממאגר השירים של אקו"ם;
4.1.4    מלא פרטים אישיים מלאים ע"פ ההנחיות כמבוקש; 
4.1.5    עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2    המשתתף מתחייב שלא להעלות תכנים לאתר רשת ו/או לעמוד הפייסבוק מן התכנים הבאים:
•    כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור. 
•    כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש. 
•    כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
•    כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
•    כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
•    כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
•    נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
•    כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
•    כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
•    כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

    המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

4.3    המשתתף מצהיר ומתחייב כי  צייר את הציור בעצמו והחברות- "מי עדן" ו"סופר פארם" יכולות לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו על גבי המסך ו/או באתר האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או באתר רשת ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת, קיימת ו/או עתידית. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר ו/או בעמוד התמונות ו/או באינסטגרם ו/או באתר הפייסבוק וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או עורכת הפעילות.
4.4    המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בציור, הן בבעלותו הפרטית וכי הציור הינו מקורי ולא מהווה העתק ו/או עיבוד של יצירתו של אחר וכן, לא נעשה שימוש באלמנט מקורי של אחר. 
4.5    המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. 
4.6    למניעת ספק, מובהר, כי שליחת הציור, ומתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ולעורכות הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו. 
4.7    למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות שליחת הציור, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם העלאת הציור שלהם ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן). 
5.    עריכת הפעילות ותוצאותיה
5.1    מי עדן היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
5.2    בסוף הפעילות יבחרו 10 ציורים הנבחרים, על ידי ועדה שכוללת את נציגי מי עדן, סופר פארם, עמותת וראייטי וחברת אג'נדות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. 
5.3    מובהר למען הסר ספק, כי "רשת" ועורכת הפעילות לא תפרסם ו/או תציג  באתר, ציור (לרבות את שם השיר, המשפט ממנו וכיו"ב) אשר מקור השראתו, בשיר המוחרג מאקו"ם, על ידי מי מבעלי הזכויות בו. 
5.4    חברת "מי עדן" תיצור קשר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין המשתתף בטופס ו/או באמצעות הפרטים האישיים אשר צרף. למען הסר ספק, אין בפרסום הציור כדי להוות ראיה בקשר עם הזוכה ו/או משום הצהרה מאת רשת ו/או עורכות הפעילות בקשר עם הזוכה. למען הסר ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו על ידי עורכות הפעילות. 
5.5    המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הציורים שיבחרו הינו מוגבל לעשרה, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרסומם ע"ג תוויות הבקבוקים. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בקשר לכך. 
5.6    לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה. 
5.7    שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת וחברת מי עדן אשר תהא רשאית  לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה באמצעות המייל ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק של התכנית. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. נציגי חברת מי עדן ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, תוך חודשיים ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו בפרס. 
5.8    יובהר, כי הפעילות נשוא תקנון זה נערכת ומנוהלת על ידי עורכות הפעילות ו/או מי מטעמן, כאמור בתקנון זה, וכי לרשתו/או למי מטעמה, לרבות שלוחיה, מנהליה, בעלי מניותיה ועובדיה, לא תהא כל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, בכל הנוגע ו/או הקשור לפעילות ולא תוטל על רשת ו/או על מי מטעמה כאמור כל חובה בנוגע ו/או בקשר לפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף להוראות סעיף זה לעיל, ולא תהא לכל משתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ואו טענה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בכל נושא ועניין הנוגע לפעילות.  
5.9    
6.    הפרס/ים
6.1    בסוף הפעילות יבחרו 10 ציורים . הציורים הזוכים ישולבו בתוויות מהדורה מיוחדת של בקבוקי מי עדן ורודים המיועדים לתרומה למען עמותת וראייטי וימכרו ברשת סופר פארם במשך כחודש בתקופת קיץ 2016.   (לעיל ולהלן: "הפרס/ים"). 

6.2    יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הועדה והיא רשאית לשנותו בכל עת. ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.  

6.3    יובהר כי היום והשעה בקשר עם הפרס לעיל – ייקבעו על ידי מי עדן ולשיקול דעתה הבלעדי. 

6.4    מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של מי עדן הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה
6.5    לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
6.6     "רשת" אינה ולא תהא אחראית בגין הפעילות ו/או הפרס ובגין  כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום.  לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין  אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. 
6.7    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת ו/או עורכות הפעילות תהיינה רשאיות שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתן הבלעדי של רשת ו/או עורכות הפעילות, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 
6.8    האחריות בגין הפרס ובגין  כל נזק מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום הינה על היצרן ו/או עורכות הפעילות. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. 

6.9    למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהיינה עורכות הפעילות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או עורכות הפעילות בגין פעולותיהן כאמור.
7.    שונות 
7.1    מערכת האתר תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ומי עדן תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה . כמו כן, תטפלנה עורכות הפעילות בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות. 
7.2    הועדה תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
7.3    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, הועדה תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח הודעות התוכן ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון). 
7.4    תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי הועדה והכרעותיה בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים. 
7.5    ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת, מי עדן וסופר פארם ובני משפחותיהם. 
7.6    מי עדן שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או עורכות הפעילות ו/או מכל סיבה אחרת. 
7.7    כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או עורכות הפעילות. עורכות הפעילות תפרסמנה את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
7.8    ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.
7.9    המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות. 
7.10    על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
7.11    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
7.12    האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ועורכות הפעילות באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן. 
7.13    רשת לא תשא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה.

7.14    כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על עורכות הפעילות ו/או המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. 
7.15    רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות - והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), לשמור במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, ולהשתמש , לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. 

7.16    רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. 

7.17    הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן  בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי. 
7.18    הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.
  • שתפו את החברים -