פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הרשמה משחקי השף

  • שתפו את החברים -

משחקי השף – העונה השלישית (להלן – "התוכנית") הינה תוכנית ריאליטי אשר תופק על ידי חברת "רשת-מדיה" בע"מ, חברת הפקה ו/או חברת ייעוץ לבחירת "רשת- מדיה" בע"מ, עבורה ובשיתופה (להלן –  "רשת") ("רשת", חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד– "ההפקה"). המתמודדים בתוכניות יהיו המתמודדים אשר ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים (להלן – "תהליך המיון"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
הרשמה זו מהווה את השלב הראשוני בהליך ההרשמה לתהליך המיון לתוכנית. ההרשמה הראשונית תתבצע באמצעות חתימת הנרשם המעוניין להירשם לתהליך המיון על טופס הרשמה ראשונית זה ומילוי הפרטים הנדרשים (הכול בהתאם למפורט להלן) (להלן – "ההרשמה הראשונית"). מובהר, כי אין בביצוע ההרשמה הראשונית כדי להוות את ההרשמה לתהליך המיון. על מנת שנרשם יסיים בהצלחה את הליך ההרשמה במלואו יהא עליו לקיים את כל שלבי ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה, כמפורט בטופס הרשמה ראשונית זה ובטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שיפורסם במועד מאוחר יותר בכל אמצעי תקשורת אשר ייבחר על ידי ההפקה לשם כך (להלן – "ההרשמה לתהליך המיון") (ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה לתהליך המיון תכונינה, להלן, ביחד – "ההרשמה").
מובהר, כי ההרשמה הראשונית לתהליך המיון ו/או שליחת ההודעה האלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה הראשונית (כהגדרתה להלן) ו/או השלמת ההרשמה (ככל שתיפתח ההרשמה) ו/או הזימון לכל שלב בתהליך המיון ו/או ההשתתפות בפועל בכל שלב בו ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם ביצועה של ההרשמה הראשונית (לרבות מסירת הפרטים האישיים) אינה מבטיחה כי הנרשם יקבל הודעה אלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה (כהגדרתה להלן).
מובהר, כי בכל מקרה שבו תיפתח השלמת ההרשמה לתהליך המיון, עצם השלמתה, במלואה, ובכלל זה מילוי והגשת טופס ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה, אינה מבטיחה כי הנרשמים יוזמנו להשתתף באילו משלבי תהליך המיון ו/או יבחרו להשתתף בתוכנית. אין ולא יהא בעצם ההזמנה של מי מהנרשמים להשתתף בשלב מסוים משלבי תהליך המיון כדי לחייב את ההפקה לאפשר לאותו הנרשם להשתתף בשלב האמור או בשלבים אחרים של תהליך המיון, ובכלל זה, לערוך לו ראיון ו/או אודישן.
מובהר כי, אין באמור כדי לחייב את ההפקה להפיק ו/או לשדר את התכנית בכל שלב.
מובהר, כי ההרשמה ו/או השלמת ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה גם לנרשמים אשר לא ביצעו את ההרשמה הראשונית, וכי בנוסף, ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון מתמודדים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של מתמודדים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
טופס הרשמה ראשונית זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
ההרשמה וההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אדם אשר גילו בן 16-65 שנים  ואשר רוצה לקחת חלק בתכנית, על כל המשתמע מכך; נרשם אשר גילו עולה על 16 אך נמוך מ- 18 יהא רשאי להשתתף רק לאחר קבלת אישור בכתב מהוריו או אפוטרופוס החוקי.
 
ההרשמה הראשונית תהא פתוחה החל מיום 23.5.2016 ועד למועד אשר ייקבע ע"י ההפקה (כולל). ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה הראשונית תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
בכל מקרה בו ייקבע על ידי ההפקה כי השלמת ההרשמה לתהליך המיון תיפתח, השלמת הרשמה זו תהא פתוחה במועדים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ובהתאם להוראות בדבר ההרשמה אשר תימסרנה על ידי ההפקה בכל דרך שהיא, ובכלל זה ההוראות אשר תפורטנה בטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון.
על כל נרשם המעוניין להירשם לתהליך המיון לבצע את ההרשמה במלואה, על כל שלביה, בהתאם למפורט להלן:
  1.       הרשמה ראשונית באתר האינטרנט בכתובת reshet.tv, במסגרתה יידרש כל אחד מהנרשמים למלא את פרטיו האישיים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, עיר מגורים, גיל ומין. מבלי לגרוע מהאמור, על כל נרשם לאשר ולהסכים לתנאי טופס הרשמה ראשונית זה  באמצעות סימון "משבצת הסימון"  באתר האינטרנט, שלצידה כיתוב המציין כי כל אחד מהנרשמים קרא והסכים לתנאי טופס הרשמה ראשונית זה (להלן – "אישור טופס ההרשמה");  
  2. קבלת הודעת אישור, אשר תופיע בעמוד ההרשמה, במסגרת ההרשמה הראשונית, כאמור לעיל המודיעה כי ההרשמה הראשונית של הנרשם נקלטה על ידי ההפקה;
  3.  לאחר פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יקבלו הנרשמים בהרשמה הראשונית הודעת דואר אלקטרוני, אשר תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הנרשם, כפי שהוזנה במסגרת ההרשמה הראשונית, הכוללת קישור אינטראקטיבי  לביצוע השלמת ההרשמה לתהליך המיון (להלן – "ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה");
  4. מועד ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ויכול שיחלוף זמן לא מבוטל בין ההרשמה הראשונית לבין השלמת ההרשמה לתהליך המיון.
למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות ההפקה לשנות, להוסיף או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הרשמתו של נרשם תהא תקפה רק במקרה בו סיים את ההרשמה לתהליך המיון, על כל שלביה, לרבות שלב השלמת ההרשמה, ועמד בכל תנאיה, והכל בהתאם לקביעת ההפקה כאמור לעיל.
בכל מקרה בו לא קיבל הנרשם אישור בעמוד ההרשמה, בדבר קליטת הרשמתו הראשונית במועד ביצוע ההרשמה הראשונית על ידו, מכל סיבה שהיא, עליו לפנות להפקה בגין כך באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת  Operator@reshet.tv
למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה, ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך, לרבות במקרה בו בוצעה הרשמה חלקית לתהליך המיון ו/או לא התקבלה ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.
בטרם  הגשת טופס הרשמה ראשונית זה, על כל נרשם לעיין היטב בהליך הבקשה המפורט לעיל ולהלן.
למניעת ספק, מובהר, כי מילוי כל הפרטים הנדרשים במסגרת הליך ההרשמה (הרשמה ראשונית והשלמת ההרשמה גם יחד), לרבות השאלון (המהווה חלק מהשלמת ההרשמה לתהליך המיון), באופן מלא, נכון ומדויק מהווה שלב בלתי נפרד מהליך ההרשמה, לכן בעת מסירת כל פרט ו/או בעת מתן מענה על כל שאלה, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות, נכונות, מדויקות וישרות. טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שלא ימולאו בהם כל הפרטים באופן האמור (לרבות במקרה בו יוחסרו פרטים) ייפסלו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובמקרה כאמור הנרשם אשר הגישם לא יהיה זכאי להשתתף בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) לא יהיה זכאי להשתתף בהליך המיון. מובהר כי אין בקיום תנאי טפסי ההרשמה והגשתם להפקה (לרבות טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה), כנדרש, , כדי להבטיח את השתתפות  הנרשם בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) בתהליך המיון ובכלל זה, את זימון הנרשם לתהליך המיון.
למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בטופס זה לעניין שיקול דעת ההפקה לעניין השתתפות הנרשמים בהרשמה לתהליך המיון ו/או הזמנת הנרשמים לתהליך המיון ו/או השתתפותם בו,  מילוי טופס ההרשמה מספר פעמים על ידי אותו נרשם, אינו מזכה את הנרשם במספר זימונים לצורך הליך המיון. נרשם שנרשם וזומן על ידי ההפקה (ככל שזומן) ולאחר מכן נרשם פעם נוספת, לא יזומן לאודישן נוסף.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הנרשמים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הנרשמים אשר סיימו את הליך ההרשמה (ובכלל זה הגישו את טפסי ההרשמה הראשונית וטפסי השלמת ההרשמה והשאלון), כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין הנרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לתהליך המיון, אשר ישתתפו בתוכנית.
מבלי לגרוע מהאמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל ולמניעת ספק, מובהר, כי כל ההחלטות הנוגעות להרשמה, לתהליך המיון ולתוכנית תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובכלל זה, להפקה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לשליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, למועמדים אשר יוזמנו לתהליך המיון (ככל שיוזמנו), לנרשמים אשר ישתתפו בתהליך המיון ו/או ירואיינו באופן אישי ו/או ישתתפו באודישן מכל סוג שהוא (והכל, לרבות במקרה בו מי מהנרשמים יוזמנו לשלב מסוים של תהליך המיון), וכן, בנוגע לזהות הנרשמים אשר יעברו כל שלב משלבי תהליך המיונים. מובהר, כי החלטות ההפקה, לרבות ההחלטות המפורטות בטופס הרשמה ראשונית זה תהיינה  סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.
ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה ראשונית ו/או לטופסי השלמת הרשמה שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, כמו כן, ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה ובגין הליך המיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, שליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.
מובהר, כי לשם ביצוע ההרשמה המלאה לתהליך המיון על כל נרשם לעמוד בכל תנאי הכשירות אשר יפורטו בפני הנרשמים במסגרת ההרשמה, על כל שלביה, לתהליך המיון ו/או באמצעות אמצעים אחרים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי הכשירות האמורים מהווים תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה, ואי עמידה בתנאי הכשירות, על ידי הנרשם תמנע מהנרשם את השתתפותו בתהליך המיון ובתוכנית. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות הנרשם בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בתוכנית.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.
על ידי ביצוע ההרשמה הראשונית, כל נרשם מצהיר, מסכים ומאשר, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כדלקמן:
  1.  כי מסר כל מידע להפקה מרצונו החופשי;
  2. כי ידוע לו שמסירתו של המידע אינה מקנה לו זכות להשתתף בשלבים הבאים של ההרשמה לתהליך המיון ו/או בתהליך המיון ו/או בתוכנית; מובהר, כי מסירת המידע אינה חובה, אך ללא מסירת המידע לא יהא ניתן להשתתף בהליך המיון וההרשמה.
  3. כי המידע שיימסר במהלך ההרשמה הראשונית, ישמר במאגרי המידע של רשת ויועבר לחברת ההפקה (אם תהא) ו/או לחברה המבצעת בפועל את ההרשמה והרישום לתהליך המיון, וישמש את רשת ו/או את מי מטעמה לצרכי התוכנית ו/או תהליך המיון, לרבות לצרכי תהליך המיון ולצרכי בדיקת התאמתו לתוכנית, וכן ומבלי לגרוע ממדיניות הפרטיות של אתר "רשת", לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שרשת מציעה ו/או תציע, וכן לצרכים סטטיסטיים.  בנוסף ישמש המידע לצורך פנייה לנרשמים בהצעה להשתתף בתהליכי המיון לתוכניות ראליטי אחרות בעתיד. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מביצוע ההרשמה לתהליך המיון והוא לא יכול להשתתף בתהליך המיון.
כמו כן, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה הראשונית ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בשלבים הבאים של הרשמה לתהליך המיון, בתהליך המיון ו/או בתכנית; וכן, כי ההפקה רשאית לעשות שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שייקבע על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (ובכלל זה גם בדרך שקרית) כחלק מהתכנית, מערך מקדים של קידומה של התוכנית ו/או של ההפקה לרבות פרסומות ופרומואים לתוכנית ו/או להפקה, בכל מדיה קיימת או עתידית.
"רשת" ו/או חברת ההפקה, שומרות לעצמן את הזכות להשתמש בפרטים האישיים, לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מאישור ההסכמה לדיוור במסגרת אישור התקנון.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי ההרשמה ומתנאיה בכל מועד שהוא, ובכלל זה, בקשר עם כל הנרשמים או חלקם, וכן, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות הוראות טופס הרשמה זה, מועדים ומיקומים של ההרשמה הראשונית, השלמת ההרשמה, תהליך המיון, ראיונות ומבחני בד. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
בעצם הרשמתו מסכים הנרשם כי כל הוספה ו/או גריעה /ואו שינוי מכל סוג שהוא, בתנאי ההרשמה ו/או כל תנאי עתידי ו/או טופס הרשמה זה, כאמור לעיל,  יחול עליו כלשונו וכי לא תהא לנרשם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
למניעת ספק, מובהר, כי כל הפניה בטופס הרשמה ראשונית זה לנרשמים תוסיף ותחול גם על הנרשמים בשלבים הבאים  לתהליך המיון.
הרשמה, על כל שלביה, או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.
בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה ובאישורו ו/או בחתימה עליו במסגרת הליך המיון, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בטופס הרשמה ראשונית זה ולתנאיו. במידה ומי מהנרשמים אינו מסכים לאמור בטופס ההרשמה ראשונית זה ו/או לתנאיו, עליו להימנע מהגשת טופס ההרשמה הראשונית, ובכלל זה להימנע מלחתום עליו.
אני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה לעיל על ידי ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי.
אני מאשר בזאת כי אשמור על סודיות מלאה בכל הקשור לאודישנים, לתכנית, להפקה,  ולמסמך זה ולא אעביר לצד ג' כלשהו, לא אחשוף אותו בפני  צד ג' כלשהו (לרבות בני משפחה, חברים, כל אמצעי תקשורת ו/או גורמים אחרים כלשהם) ולא אשתמש בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל צורך שהוא.
כל הוראה מהוראות טופס הרשמה ראשונית זה, אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת. שום ויתור של מי מההפקה על הוראה או תנאי אשר נכללים בטופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרשו כויתור של ההפקה על כל תנאי או הוראה אחרים, ושום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרש כוויתור של ההפקה על כל מחדל אחר. כמו כן, מובן ומוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי טופס הרשמה ראשונית זה, לא יפעל כוויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית למחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס הרשמה ראשונית זה. אני אינני רשאי להמחות את חובותי או זכויותיי על פי טופס הרשמה ראשונית זה.
אני, מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כי היתה לי האפשרות וניתנה לי שהות מספקת לקרוא אותו בעיון ולהתייעץ לגביו טרם חתימתי עליו, וכי בחתימתי  להלן ו/או באישור טופס הרשמה ראשונית זה אנו מסכימים לכל האמור בו.
 
 
___________       ___________       ___________      ___________       __________              
     שם פרטי             שם משפחה         מספר תעודת זהות           חתימה                  תאריך 
 
 
אישור אפוטרופוס לנרשם אשר גילו נמוך מ- 18
אנו הח"מ  ___________________ ת.ז. __________________   ו- ___________________ ת.ז. __________________מרחוב _______________, __________ההורים והאפוטרופוסים החוקיים של _____________ ת.ז. ____________________ (להלן: "הנרשם") לאחר שקראנו והבנו את ההוראות דלעיל,  רשאים ומעוניינים להתקשר בו בשם הנרשם ובכלל זה על פי הסכמתו ולאחר שהבהרנו להנ"ל את כל האמור בו; אנו מאשרים בזאת את הסכמתנו לכל האמור בו ומאשרים אף את יתר ההצהרות, ההתחייבויות וההסכמות הכלולות בו. הרינו מאשרים כי הסכמה זו ניתנת אף על דעתנו.
 
תאריך: _________שם הנרשם:______________ חתימה:                             
 
שם ההורה: ______________________ חתימה: _________________________
 
שם ההורה: ______________________ חתימה: _________________________
  • שתפו את החברים -