פיקוד העורף התרעה במרחב

שירות מנוי מתכון -עדכונים לסלולר

  • שתפו את החברים -

 

 

מבוא
דאטומו בע"מ מפעילת המותג הסלולרי
Moblin (להלן "החברה") תתפעל שירות (כהגדרתו להלן). בהרשמה לשירות, המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה ובתקנון החברה (כהגדרתו להלן) על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או את רשת ו/או את עובדיהן מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם המשחק.

1. הגדרות

1.1. למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

1.2. "החברה" - דאטומו בע"מ

1.3. "רשת" - רשת נגה בע"מ.

1.4. "כתובת החברה" – אבא אבן 16הרצליה פיתוח

1.5. "האתר" -
reshet.tv

1.6. "השירות" - קבלת עד 3 הודעות סמס בשבוע ובהן עדכון ו/או לינק לתוכן הקשור לתוכניות בישול ולמתכונים.

1.7. "הרשמה" – משלוח מילת ההפעלה "מתכון" למספר קצר 7000. מילת ההפעלה ואפשרות ההרשמה מתפרסמת, בין היתר, בתוכניות בישול המשודרת בערוץ 2, ביניהן: "משהו לאכול", "סודות מתוקים" ועוד ובתוכניות בהן קיימות פינות בישול, ובאתר החברה. יכול להיות שיהיו קידומים גם בתוכניות אחרות שלא רשומות כאן + באתרים אחרים שאינם אתרי רשת (פייסבוק לדוגמא)

1.8. "מכשירים תומכים" - מכשירים תומכים בקבלת הודעות מסוג
WAPPush שפתוחים לשירותי חיוב הפוך וקבלת הודעות תוכן סלולרי ותוכן שיווקי, כמו כן על המכשיר הסלולרי להיות פתוח לגלישה באמצעות האינטרנט הסלולרי ( WAP ).

1.9. "ביטול ההרשמה" – משלוח מילת הפעלה הסר מתכון למספר קצר 7000 ו/או התקשרות למספר 072-2200692 או שליחת מייל לכתובת
support@moblin.com במסגרת תקופת השירות. מילת ההפעלה ואפשרות הביטול מתפרסמת בתקנון.

1.10. "משתתף" או "משתתף בשירות המתכונים" אדם שביצע הרשמה וקיבל מנוי לשירות בכפוף לתנאי תקנון זה, במסגרת התקופה הכוללת של השירות . השירות פתוח להשתתפות כל אדם שהנו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל באמצעות מכשיר סלולרי נתמך בלבד, ולמעט האמור בסעיף 3.3. השתתפות בשירות כרוכה בתשלום דמי ההשתתפות כהגדרתם להלן.

1.11. "דמי הרשמה" - הרשמה תחוייב בעלות של 3 ש"ח ביטול ההרשמה תחויבנה בעלות של 1 ₪.

1.12. "דמי מנוי" - משתתף ישלם 3 ₪ לכל הודעת עדכון
WAP שתישלח למכשיר הסלולרי שלו במסגרת שירות המנוי

1.13. "התקנון"– הוראות תקנון זה.

2. פרשנות

2.1. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

2.2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

2.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3. תנאי ההשתתפות בשירות

3.1. השירות נערך בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש בתקנון החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון המשחק, ואין בתנאי השירות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.

3.2. במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין במכשיר סלולארי ו/או באם המשתתף בשירות עבר על כללי התקנון, רשאית החברה לחסום את השתתפותו בשירות לאלתר וללא כל הודעה נוספת, וכל זכות לפרס או לפרסים מכח השתתפותו תפקע מיידית. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בשירות.
3.3. אסורה ההשתתפות על עובדי כל ארבעת המפעילים הסלולאריים בישראל (אורנג', סלקום, פלאפון, מירס) באמצעות המכשיר/ים הסלולארי/ים שנמסרו להם במסגרת העסקתם אצל המפעיל הסלולארי הרלוונטי.
3.4. במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה מכוח עליון, רשאית החברה ו/או רשת לעצור את השירות ובמקרה כזה החברה תשיב לכל המשתתפים במשחק את הסכום שנגבה מהם כדמי השתתפות במשחק ביום התקלה.
4. תיאור השירות
4.1. במשך תקופת השירות, תפרסם רשת על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט באתר ו/או בערוץ 2 בטלוויזיה הישראלית ו/או באמצעות SMS ו/או באמצעי מדיה נוספים (להלן "אמצעי התקשורת"), את האפשרות להשתתף בשירות ע"י הרשמה לשירות.
4.2. ההרשמה תתבצע על-ידי שליחת מילת ההפעלה מתכון למספר 7000. משתתף יקבל עד 3 הודעות בשבוע בדחיפה למכשירו עם העלאה ופרסום של תוכן הקשור לתוכניות בישול ולמתכונים.
4.3. החיובים בגין השירות יתבצעו באמצעות חשבון הטלפון הסלולארי של המשתתף.

5. ויתור ופטור מאחריות
5.1. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או רשת לא תהינה אחראיות על אי הצלחה של משתתף בשירות להשתתף בשירות באמצעות המכשיר הסלולארי בנסיבות בהם אותו משתתף בשירות נחסם לשירותים (ו/או חלקם) אותם מספקת החברה אצל המפעיל הסלולארי או בשירות הלקוחות של החברה, בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בשירות השתתפות כאמור.
5.2. ניהול השירות נעשה באמצעות תוכנות מחשב, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או רשת, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול השירות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכת החברה, מפעילות לקויה של ספקי שירותים של החברה ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף במשחק לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות השירות, תוצאותיו וכל הקשור בו.
5.3. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של השירות לחברה ו/או לרשת יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונן לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לשירות.
5.4. כל הזכויות בקשר עם השירות לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם המשחק תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לרשת. כל הזכויות בקשר עם האמצעים הטכנולוגיים המאפשרים את קיום המשחק בסלולר יהיו של החברה.
5.5. בהשתתפותו, מצהיר משתתף בשירות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או רשת, מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן בקשר עם המשחק.
5.6. השתתפות בשירות על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי השירות. החברה ו/או רשת לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפי השירות אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בשירות או בכל חלק ממנו.
5.7. בכל מקרה מובהר, כי תקרת אחריותה של החברה ו/או רשת כלפי משתתף תהיה בגובה דמי ההשתתפות או המנוי ששולמו על-ידו בלבד.

6. שונות
6.1. החברות שומרות לעצמן את הזכות לעניין משתתפים בהודעות שיווקיות בעתיד ובהשתתפות בשירותים נוספים, ובהשתתפותו בשירות , מצהיר המשתתף על הסכמתו לכך.
6.2. בהשתתפותו בשירות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
6.3. החברות שומרות לעצמן את הזכות לבטל חלקים מהשירות או את השירות כולו, על פי שיקול דעתן הבלעדי (להלן: "הודעת ביטול").
6.4. החברות רשאיות לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים ותקופת השירות על פי שיקול דעתן המוחלט (להלן: "שינוי תנאי השירות ") ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לכך.
6.5. למשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי השירות ו/או לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
6.6. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה ו/או רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לשירות ו/או לפרס ו/או למימושו.
6.7. במידה ויהיה פרס, כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או ההוצאות הנלוות יהיו על המשתתף ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לכך.
6.8. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, הפסקת חשמל, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.9. החברה ו/או רשת אינן אחראיות לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו.
6.10. השירות כפוף לתקנון זה, הנמצא לעיון באתר האינטרנט של "רשת" ובמשרדי החברה ברח' אבא אבן 16 הרצליה פיתוח בימים א'-ה' בין השעות 9:30 ל- 17:00.
6.11. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין. 
 
  • שתפו את החברים -