פיקוד העורף התרעה במרחב

אחד נגד מאה - תקנון שימוש

תקנון המשחק טריויה סלולרית

  • שתפו את החברים -

 

 דאטומו בע"מ בעלת המותג Moblin (להלן "החברה") תתפעל משחק (כהגדרתו להלן) אשר השתתפות בו תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. בהשתתפותו במשחק, המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או את רשת ו/או את עובדיהן מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם המשחק.

 

1. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
1.1. "החברה" – דאטומו בע"מ בעלת המותג Moblin
1.2. "רשת" - רשת נגה בע"מ.
1.3. "כתובת החברה" – רח' משכית 32 הרצליה
1.4. "האתר" - www.reshet.tv.
1.5. "המשחק" - "טריויה סלולרית".
1.6. "השאלות" - השאלות אשר תישלחנה למשתתף בעקבות הרשמתו למשחק.
1.7. "הרשמה" – משלוח מילת ההפעלה "משחק" למספר קצר 7000 במסגרת תקופת המשחק הכוללת. מילת ההפעלה ואפשרות ההרשמה מתפרסמת במסגרת שידורי רשת בערוץ "2", ובאתר החברה.
1.8. "שירות המשחק" - שירות המנוי למשחק הסלולרי "טריויה סלולרית" שיוענק למשתתף לאחר ההרשמה.
1.9. "משתתף" או "משתתף בשירות משחק" אדם שביצע הרשמה וקיבל מנוי לשירות בכפוף לתנאי תקנון זה, במסגרת התקופה הכוללת של המשחק. המשחק פתוח להשתתפות כל אדם שהנו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל באמצעות מכשיר סלולרי בלבד, ולמעט האמור בסעיף 3.3. השתתפות במשחק כרוכה בתשלום דמי ההשתתפות כהגדרתם להלן.
1.10. "השתתפות במשחק"- משתתף ישלם 1 ₪ עבור התחלת המשחק ו 1 ש"ח לכל שאלה עליה השיב באמצעות משלוח סמס, בין אם תשובתו נכונה או שגויה. כדי לענות על שאלה, על המשתתתף לשלוח תשובת כן\לא. עליו לשלוח בתוכן ההודעה את המילה "כן" או "לא" למספר 7000
1.11. "זוכה במשחק" - המשתתף החציוני מבין כלל המשתתפים שענו נכונה על הרצף הרב ביותר של שאלות, והכל בהתאם לכללי המשחק המפורטים בתקנון זה.
1.12. "פרסי המשחק" – חברת דאוטומו תהיה אחראית לחלוקת הפרס לזוכה במשחק - טלוויזיית LCD. העברת הפרס לזוכה תהיה בתוך 45 יום ממועד מתן ההודעה על זכייתו של המשתתף במשחק.
1.13. "תקופת המשחק הכוללת" - מיום 30.7.2009. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המשחק, לקצרה או להאריכה ללא הודעה מראש.
1.14. "התקנון" – הוראות תקנון זה.
2. פרשנות
 2.1. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
2.2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
2.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המשחק לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3. תנאי ההשתתפות במשחק
3.1. המשחק נערך בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש בתקנון החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון המשחק, ואין בתנאי המשחק בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.
3.2. במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין במכשיר סלולארי ו/או באם המשתתף במשחק עבר על כללי התקנון, רשאית החברה לחסום את השתתפותו במשחק לאלתר וללא כל הודעה נוספת
  • שתפו את החברים -