פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון Mobyx

תקנון עולם השירותים המתקדמים של פורטל התוכן Mobyx

  • שתפו את החברים -

 


1. הגדרות - בתקנון זה, תינתן למונחים הבאים המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
1.1. "האתר" – פורטל השירותים המתקדמים של MOBYX, אשר נמצא בכתובת WAP: www.mobyx.co.il (או כל אתר או כתובת אשר יחליפו את האתר או הכתובת הנ"ל) ואשר הגישה אליו מתבצעת באמצעות מכשיר קצה.
1.2. "השירותים" - אספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות בתכנים והכול בין שאלו נעשים באחת או יותר מהפלטפורמות של IVR (שירות קולי), PDA, WAP, MMS, XHTML, SMS, אינטרנט, באתר או בכל דרך אחרת שתוצע על ידי רשת מעת לעת.
1.3. "חבילות תוכן" – חבילה לרכישת מגוון תכנים בסכום כסף מצרפי מסוים על פני תקופה מסוימת של ימים, בהתאם לתנאים שיפורסמו על ידי רשת מעת לעת.
1.4. "מכשיר קצה" - מכשיר סלולארי ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר על גביו ניתן להשתמש בשירותים ו/או בתכנים.
1.5. "מפעיל סלולארי" – תאגיד בעל רישיון מפעיל סלולארי ישראלי, אשר רשת מציעה ללקוחותיו לקבל שירותים וכן כל תאגיד אשר בעתיד יהיה בעל רישיון מפעיל סלולארי ישראלי ואשר רשת תציע ללקוחותיו לקבל שירותים. רשימת המפעילים הסלולאריים תפורסם באתר.
1.6. "רשת" – חברת רשת-נגה בע"מ, ח.פ 51-167795-7, מרחוב הברזל 23 בתל אביב.
1.7. "תכנים" - טקסט, גרפיקה, צלמיות, תמונות, צילומים, וידאו, קול, צלילים, צלצולים, משחקים, מנגינות וכל שילוב בין הנ"ל אשר הינם חלק מן השירותים ו/או אשר יוזנו על ידי משתמשים באתר ו/או בשירותים.


2. פרשנות
2.1. המבוא לתקנון, ההגדרות שבו והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירותים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר ולרבות התנאים המיוחדים (כהגדרתם להלן) (אלא אם יצוין אחרת), תגברנה הוראות תקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת.
2.3. הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.
2.4. תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.


3. כללי
3.1. רשת הינה הבעלים של האתר ותפעילו בעצמה או באמצעות מי מטעמה.
3.2. מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יסופקו השירותים ואת תנאי השימוש בהם. תקנון זה מכיל את התנאים הכלליים לשימוש בשירותים אך בנוסף לו, ומעת לעת, עשויים לחול על שירותים מסוימים תנאי שירות נוספים המיוחדים לשירות ספציפי ("תנאים מיוחדים"). התנאים המיוחדים יוצגו באתר והנם בנוסף לתנאי תקנון זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ואינם גורעים ממנו.
3.3. רשת רשאית לשנות את התנאים המיוחדים כמו גם את תנאיו של תקנון זה ו/או הנספחים לו, מעת לעת, והמשתמש נדרש לעיין בתקנון זה ו/או בתנאים המיוחדים מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. המשתמש מסכים, כי בכל עת יהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון והתנאים המיוחדים.
3.4. השימוש בשירותים אליהם מתייחס תקנון זה ו/או צפייה ו/או שימוש באתר, מהווים את הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן את הסכמתו המלאה של המשתמש כי הוראות תקנון זה יחולו על המשתמש ויחייבו אותו. על משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלעשות שימוש במוצרים ובשירותים ו/או מצפייה ו/או משימוש באתר.

 


4. שימוש באתר ובשירותים -
4.1. רשאי להשתמש בשירותים ו/או באתר רק לקוח של מפעיל סלולארי אשר ברשותו מכשיר קצה התומך בשירותים או בחלקם כמפורט בנספח א' לתקנון זה או מיופה כוחו של האחרון ("משתמש"). בעצם השימוש בשירותים ו/או באתר, המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא בעליו של מכשיר הקצה באמצעותו נעשה השימוש האמור או שהוא מיופה כוחו של האחרון.
4.2. חלק מהשירותים עשוי להיות מותנה בהרשמה, באופן שיפורט באתר. בעת ההרשמה, המשתמש עשוי להתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות שם, ומספר הטלפון סלולארי ומען. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הפרטים אותם ימסור במסגרת ההרשמה הינם נכונים ומדויקים וכן כי הוא בעליו של מכשיר הקצה שאת מספרו הוא מסר בעת ההרשמה או שהוא מיופה כוחו של האחרון.

 


5. תשלום עבור השירותים-
5.1. תעריפי השימוש בשירותים הנם כאמור בנספח ב' לתקנון זה ויפורסמו באתר מעת לעתתעריפי השימוש כאמור משתנים בהתאם לסוג השירותים, סוג הפלטפורמה, לפי העניין, זהות המשתמש, חבילת הגלישה שנרכשה על ידו (אם נרכשה), וסוג מכשיר הקצה באמצעותו נצרכים/מתקבלים השירותים.
5.2. רשת רשאית לשנות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר באתר. בכל מקרה, התעריף הקובע הינו התעריף המעודכן באתר בעת צריכת השירות.
5.3. בנוסף לחיוב בגין השימוש בשירותים כמפורט לעיל, יתכן והמפעיל הסלולארי הרלוונטי יגבה מהמשתמש תשלום נוסף, והכול בהתאם להסכמות המסחריות בין המשתמש למפעיל הסלולארי. על כן, המשתמש נדרש, בטרם ישתמש בשירותים, לברר עם המפעיל הסלולארי שלו את קיומם ותעריפם של התשלומים הנוספים כאמור. למשתמש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי רשת בגין תשלום שגבה המפעיל הסלולארי בנוסף לתשלום בגין השירותים.
5.4. החיוב בגין השימוש בשירותים יבוצע על ידי המפעיל הסלולארי באמצעות החשבון העיתי של מכשיר הקצה הרלוונטי (ויועבר על ידי המפעיל הסלולארי לרשת ו\או באמצעות מי מטעמה)או בכל דרך אחרת אשר תיבחר על ידי רשת בעתיד. במכשירי קצה במסלול של תשלום מראש (כגון, טוקמן), החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת המכשיר בעת רכישת השירות וקבלת כל פריט תוכן
5.5. במידה ולא ישולמו החיובים בגין השימוש בשירותים, או כל חלק מהם, או מכל סיבה שהיא אחרת על פי שיקול דעתה של רשת ובכפוף לכל דין, רשאית רשת להגביל את שימוש המשתמש בשירותים, או כל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת של המשתמש מלהשתמש בשירותים או כל חלק מהם, והכל מבלי לגרוע מזכויות המפעיל הסלולארי כלפי המשתמש בהתאם להסכמים שביניהם.
5.6. יכולת המשתמש להשתמש בשירותים מסוימים ו/או בתכנים מסוימים עשויה להיות תלויה בסוג מכשיר הקצה של המשתמש. על כן, המשתמש נדרש, בטרם ישתמש בשירותים, לוודא היטב כי מכשיר הקצה ממנו בכוונת המשתמש להשתמש בשירותים ובתכנים ומכשיר הקצה אליו המשתמש מייעד את השירותים ו/או התכנים תומכים באותם השירותים ו/או התכנים כמפורט בנספח א לתקנון זה. במקרים מסוימים, עשוי להיות חיוב בתשלום גם אם לא הצליח המשתמש להשתמש בשירות משום שמכשיר הקצה אליו הם מיועדים לא תומך בהם. רשת לא תזכה ו/או לא תשפה את המשתמש בגין חיוב כאמור.
5.7. רשת רשאית לנכות ו/או לקזז מכל תשלום ו/או חוב מכל סוג שהוא, בין קצוב ובין לאו, שהיא חבה על פי הוראות תקנון זה או לפי כל הסכם אחר בין בעל מכשיר הקצה (ככל שקיים או יהיה בעתיד), את כל התשלומים ו/או החובות מכל סוג שהוא, בין קצובים ובין לאו, אשר בעל מכשיר הקצה חב ו/או יחוב לרשת, בלא צורך במתן הודעה על כך מראש על פי שיקול דעתה הבלעדי

 

6. היקף השירותים המוצעים באתר -
6.1. רשת תציע מגוון שירותים. רשת רשאית להפסיק את הפעלתם של שירותים מסוימים ו/או חלק מהם, לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש. כמו כן, רשת רשאית לשנות את מבנה השירותים (ובכלל זה הפסקה ו/או שינוי גישה לתכנים מסוימים), אופן פעולתם, ממשק המשתמש שלהם, סוגי מכשירי הקצה התומכים בהם וכל אפיון אחר של השירותים ללא צורך במתן הודעה מראש.
6.2. מספר השירותים שניתן לקבל, אופיים ואופן קבלתם עשוי להשתנות ממכשיר קצה אחד למשנהו. ביכולת המשתמש לבקש מהמפעיל הסלולארי, כי השימוש בשירותים מסוימים יהיה חסום ממכשיר הקצה של המשתמש. החסימה הינה אפשרית אף לגבי חלק מהשירותים בלבד וכפופה, בין היתר, למגבלות טכניות של מכשיר הקצה ושל המערכות הטכנולוגיות הרלוונטיות. בכדי לחסום את מכשיר הקצה לשירות מסוים, על המשתמש ליצור קשר עם המפעיל הסלולארי הרלוונטי. חסימת השירותים תתבצע על ידי המפעיל הסלולארי הרלוונטי ובאחריותו. רשת לא תהיה אחראית בעניין זה כלפי המשתמש ולמשתמש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי רשת.

 

7. זכויות קניין רוחני -
7.1. התכנים הכלולים בשירותים ו/או באתר הינם קניינם של ספקי תוכן שונים ו/או של רשת וככאלה מוגנים מכוח דינים שונים. בנוסף לאמור בסעיף "תנאי השימוש באתר" אשר להלן, הינך מתחייב כי לא תעתיק, תשכפל, תשדר, תשנה, תפיץ, תפרסם, תציג ו/או תשמיע את התכנים וכן לא תשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר. כמו כן, העברת התכנים, אשר התקבלו במסגרת צריכת השירותים, למכשירי קצה אחרים, אסורה.
7.2. כל שימוש בתכנים בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את רשת ו/או את ספקי התוכן לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה, ובכלל זה חסימה של שימוש המשתמש בשירותים, העברת פרטי המשתמש לצדדים שלישיים וכדומה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות רשת ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.

 

8. פלטפורמות המאפשרות למשתמשים להזין תכנים פרי עתם
8.1. האתר עשוי לכלול מגוון פלטפורמות, כגון צ'טים ופורמים, אשר יאפשרו למשתמשים להזין אליהן תכנים שונים פרי עטם ("הפלטפורמות"). רשת אינה יכולה לבקר את התכנים שיוזנו לפלטפורמות על ידי משתמשים, לרבות התכנים המוזנים על ידי משתמשים במשלוח הודעות SMS.
8.2. על כל משתמש המזין תכנים לפלטפורמות להקפיד על הכללים המפורטים בתקנון זה להלן. ככל שיובא לידיעת רשת, כי המשתמש אינו מקיים את התנאים המפורטים להלן, היא תהיה רשאית לפעול נגד המשתמש על פי כל דין, ובמסגרת זו תהא רשאית, בין היתר, להגביל את שימוש המשתמש בשירותים, או כל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת של המשתמש מלהשתמש בשירותים או כל חלק מהם, ו/או למסור את פרטי המשתמש (ככל שבידה) ופרטי בעל ציוד הקצה לצדדים שלישיים ו/או לרשויות החוק ו/או לפעול על פי זכויותיה כמפורט בתקנון ולא תהיה למשתמש כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל. המשתמש מתחייב שלא להשתמש ו/או לפרסם בפלטפורמות ו/או להזין לאתר ו/או לשירותים (לרבות באמצעות הודעות SMS הנשלחות באמצעות האתר) אחד או יותר מן התכנים הבאים:
• כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני (כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר). חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת MP3) תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על קבצי תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר שהוא בגדר לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם, או השמצה או הצגה באור שקרי של אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר מסחרי, המיועד לקדם, לפרסם לשווק, להפיץ או למכור שירותים,זכויות או טובין. בכלל זה נאסר פרסומו של כל חומר, המיועד לאסוף מידע אישי (כדוגמת, אך לא רק, שמות, כתובות ודרכי התקשרות עם משתמשים באתר) לתכלית מסחרית.
• כל חומר פרסומי, מודעת פרסומת, "באנרים" או מידע שפרסומו ממומן על-ידי צד שלישי, בכסף או בשווה כסף. לעניין זה נאסר גם מודעות-חינם, המוצעות על ידי שירותים כדוגמת Link, Exchange וכדומה.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות SMS אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.
• הודעות SMS ברשימות תפוצה אשר מטרתן מסחרית ו/או קידום מטרות אישיות ו/או ציבוריות שלך או של צדדים שלישיים (SPAM) ו/או הודעות SMS אשר אינן מזהות את השולח וכיוב'.
• כל חומר הכולל עידוד להשתתפות בהימורים או הגרלות האסורים לפי דין בישראל וכן כל חומר בקשר עם תוכניות פירמידה המתאפיינות בכך שחבר אחד מצרף אליהן חברים אחרים תמורת תקבול כספי מהחבר או מצד שלישי כלשהו.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות רשת בפרט.
• תכנים בוטים, גזעניים, מפירי זכויות של צדדים שלישיים ו/או תכנים אשר יש בהם להפר דין ו/או תקנת הציבור.
• כל קישור או הפניה (Link) לחומר שפרסומו נאסר לפי כללים אלה.
8.3. חלק מהשירותים עשוי לאפשר למשתמש להפיק ו/או להזין ו/או להקליט ו/או לצייר ו/או ליצור בכל דרך אחרת תכנים כגון בדיחות, Icons, Ringtones וכדומה ("תכנים שנוצרו באמצעות השירותים"). המשתמש מתחייב, כי התכנים שנוצרו באמצעות השירותים אינם מהווים ו/או אינם מכילים את אחד או יותר מן התכנים המנויים בסעיף ‎8.2 לעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי התכנים שנוצרו באמצעות השירותים אינם מפרים זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים וככל שקיימות זכויות של צדדים שלישיים בתכנים אלו קיבל את רשותם לעשות שימוש בתכנים, וכי הינו רשאי להתיר לרשת לעשות שימוש בתכנים עבור הציבור הרחב וללא כל תמורה שהיא למשתמש או צד שלישי כאמור.
8.4. המשתמש מאשר לרשת, באופן סופי ובלתי חוזר, לשדר, להציג, לפרסם ו/או להשתמש בכל צורה אחרת בתכנים שיוזנו על ידו, באופן בלתי מוגבל בזמן, במקום ו/או בצורה לרבות, אך לא רק, בדרך של מכירתם ו/או מכירת הזכויות בהם ו/או מתן הרשאה להשתמש בהם, תמורת תשלום כספי או ללא תמורה, בכל אופן בו רשת תמצא לנכון, והמשתמש או כל צד שלישי לא יהיה זכאי לתמורה כספית או אחרת בגין שימושים של רשת בתכנים כאמור.
8.5. רשת רשאית, אך אינה חייבת, לפרסם את שמו, תמונתו וכל פרט מזהה נוסף אודות המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כמקור התכנים שנוצרו באמצעות השירותים.
8.6. רשת רשאית לבצע שינויים בתכנים שיוזנו על ידי המשתמש ו/או לערוך אותם ו/או להשמיט חלקים מהם ו/או להוסיף להם תכנים נוספים לרבות פרסומות וחסויות של צדדים שלישיים, בכל אופן בו רשת תמצא לנכון, והמשתמש או כל צד שלישי לא יהיה זכאי לתמורה כספית או אחרת בגין שימושים של רשת בתכנים כאמור.
8.7. רשת אינה מתחייבת להציג את התכנים שיוזנו על ידי המשתמש ו/או לפרסמם ו/או לשדרם ו/או להשתמש בהם בכל אופן אחר.
8.8. רשת רשאית לקבוע מעת לעת מגבלות טכניות ביחס לסוג התכנים, הפורמט שלהם, שטח האחסון שתקצה להם, ומשך הזמן שתשמור אותם במערכותיה.

 

9. הגבלת האחריות -
9.1. השירותים והתכנים המסופקים במסגרתם מסופקים על ידי רשת ”as is“. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין אי התאמת השירותים ו/או התכנים למטרותיו.
9.2. אספקת השירותים והתכנים, או כל חלק מהם, מתבצעת על גבי הרשת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים, ועשויה להתבצע גם באמצעות רשת האינטרנט. רשת לא תהא אחראית לפעילותם התקינה של השירותים ו/או התכנים וכן לא תשא באחריות כלשהי לתקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים כלשהם בשירותים או בתכנים, שמקורם בתקלות ו/או בעיות ברשתות הסלולאריות ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכוח עליון.
9.3. כמו כן, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי קבלת השירותים כפופה, בין היתר, לזמינות ותקינות של רשת האינטרנט ולזמינות, תקינות והיקף הכיסוי של רשת התקשורת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים. רשת לא תהא אחראית לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט או הרשתות הסלולאריות וכן לא תשא באחריות כלשהי לתקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים כלשהם ברשת האינטרנט או ברשתות הסלולאריות. לפיכך, המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כלפי רשת כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית של מי מהמפעילים הסלולאריים.
9.4. התכנים הכלולים בשירותים, אינם מיועדים לספק חוות דעת מקצועית בנושא כלשהו. רשת אינה מתחייבת כי התכנים יהיו עדכניים, מדויקים, שלמים, מקוריים או נכונים. רשת מודיעה בזאת למשתמש, כי יתכן ובתכנים יפלו טעויות מהותיות. לאור כל אלו, המשתמש נדרש שלא להסתמך על התכנים לצורך ביצוע פעולה כלשהי ו/או להימנע מביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על התכנים וככל שיעשה זאת, הינו עושה זאת על אחריותו הבלעדית ורשת ו/או ספקי התוכן שלה ו/או ספקי השירות ו/או המפעילים הסלולאריים, לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכותו על התכנים. בפרט אין לסמוך על עצות המתקבלות באמצעות השירותים לקבלת החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות, כספיות או אחרות.
9.5. חלק מהתכנים הכלולים בשירותים, עשויים להיות בוטים, גסים, סאטיריים, מתריסים ו/או פרובוקטיביים. תכנים שכאלו, מסופקים למטרות שעשוע ובידור אינם מתכוונים לפגוע ו/או להשפיל ו/או להלבין פניו של אדם כלשהו ואין לייחס להם כל משמעות מעבר לכך.
9.6. מבלי להגביל את האמור בס' ‎9. לעיל, רשת לא תישא בכל אחריות בגין אי יכולתו של משתמש להשתמש בשירותים ו/או בתכנים מסוימים מחמת אחת או יותר מהסיבות שלהלן: מסירת פרטים שגויים בעת הרישום, העדר עדכון פרטים בעת שינוים, תיבת ההודעות במכשיר הקצה מלאה, מכשיר קצה כבוי ו/או מחוץ לאזור הכיסוי של המפעיל הסלולארי. במקרים אלו, ובכפוף לתנאי השירות הרלוונטי, המשתמש יחויב בהתאם להוראות תקנון זה, ולא יהיה זכאי להשבת התשלום מחמת אי יכולתו להשתמש בשירות.
9.7. על אף כל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש מכל סיבה שהיא, אחריותה הכוללת של רשת ומי מספקיה לשירותים או לנזקים אחרים שנגרמו משימוש באתר, כמו גם תרופתו הבלעדית של המשתמש, תהיינה מוגבלות לסכום ששילם המשתמש בפועל (אם בכלל) עבור השירותים שהתקבלו באמצעות האתר ושגרמו את הנזק. בכל מקרה לא תהיה רשת אחראית לכל נזק עקיף, כלכלי, תוצאתי או מיוחד, לרבות אובדן מידע.
9.8. חלק מהשירותים, עשוי לאפשר למשתמש להטעין תכנים מסוגים שונים לאתר ו/או לכל אפליקציה אחרת במדיות השונות. המשתמש נדרש לגבות מידע זה. רשת לא תישא באחריות כלשהי בגין אובדן של המידע הנ"ל, שיבושו או מחיקתו מכל סיבה שהיא ולא תשפה ו/או תפצה את המשתמש בגין נזק או הפסד ישיר או עקיף שיגרם למשתמש כתוצאה מכך.
9.9. חלק מהתכנים שיוכל המשתמש להוריד למכשיר הקצה במסגרת קבלת השירותים עשויים להישמר במכשיר הקצה ו/או בכרטיס ה – SIM, בהתאם למאפייני המכשיר והגדרות המשתמש. במקרים בהם יחליף המשתמש את מכשיר הקצה ו/או את כרטיס ה – SIM, עשויים תכנים אלו להימחק ללא יכולת לשחזרם. רשת לא תישא באחריות כלשהי בגין אובדן של המידע הנ"ל, שיבושו או מחיקתו מכל סיבה שהיא ולא תשפה ו/או תפצה את המשתמש בגין נזק או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה מכך.


10. פעילויות נושאות פרסים במסגרת אספקת השירותים -
10.1. בחלק מהשירותים עשויות להתקיים מעת לעת פעילויות נושאות פרסים (ה"פעילויות"). ההשתתפות בפעילויות אסורה על קטינים.
10.2. הפעילויות השונות יפורסמו באתר. לחלק מהפעילויות, ימוסד תקנון נפרד, אשר תנאיו יחולו בנוסף לתקנון זה ("תקנון נפרד"). התקנון הנפרד יפורסם, בין השאר, באתר. רשת רשאית לשנות את תנאי הפעילויות ואת תקנונן הנפרד (במידה וקיים), לרבות אך לא רק לשנות את מועד קיום הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי תנאי הפעילות או התקנון הנפרד יפורסמו באתר.
10.3. רישומי רשת, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לזהות הזוכה ולפעילות במסגרת התחרות. בכל מחלוקת לגבי זהות המשתתף במשחק תקבע הכרעתה של רשת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. קביעותיה של רשת הנן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בקשר עם קביעותיה של רשת לעניין פעילות כלשהי ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שנגרם לו בקשר עם מי מהפעילויות.
10.4. הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להמחאה אלא בהסכמתה מראש ובכתב של רשת. המשתמש יהיה אחראי לתשלום כל המסים החלים בקשר עם זכייתו בפרסים, ורשת תהיה רשאית (אך לא חייבת) לנכות במקור כל סכום הנדרש בקשר לכך.
10.5. רשת רשאית לפרסם את פרטי המשתמש, לרבות אך לא רק תמונתו ושמו, בכל צורה שתמצא לנכון והמשתמש מתחייב למסור לרשת את פרטיו האישיים, כפי שידרשו על ידי רשת, כתנאי לקבלת פרס כלשהו. כל זכויות הקניין הרוחני בפרסומים הללו יהיו קניינה של רשת. כמו כן, המשתמש מתחייב להשתתף, במידה ורשת חפצה בכך, באירוע להענקת הפרס.
10.6. בכל מקרה בו רשת לא תצליח לאתר את הזוכה בפעילות תוך 72 שעות ממועד קביעתו כזוכה או תוך כל מועד אחר כפי שייקבע בתקנון הנפרד, תתבטל זכייתו ותועבר למי שהיה זוכה בתחרות אילו לא השתתף הזוכה בפעילות אשר לא אותר כאמור. איתור הזוכה יעשה לפי הפרטים שמסר לרשת ברישומו לפעילות עצמה בלבד ולא בשום צורה אחרת.

 

11. שירות לקוחות ותמיכה טכנית -
11.1. רשת אינה מתחייבת לספק בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה שירות לקוחות ו/או תמיכה טכנית לשירותים ו/או לכל חלק מהם. בכל מקרה, שירות לקוחות ו/או תמיכה טכנית לא מהווים חלק מהשירותים אשר מספקת רשת.
11.2. במידה ורשת תמסד, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, שירות לקוחות ו/או התמיכה טכנית, האופן בו יסופקו שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית וסוג השירותים לגביהם יינתנו, יקבעו על ידי רשת בלבד מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
11.3. אופן הפנייה לשירות הלקוחות ו/או לתמיכה הטכנית (אם וככל שהללו ימוסדו) יפורט באתר.
11.4. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית אם וככל שהללו ימוסדו על ידי רשת. רשת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף שיגרמו למי מהמשתמשים בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית.
11.5. בכל מקרה, רשת לא תספק תמיכה עבור שירותי המפעיל הסלולארי ו/או שירותי צד ג'. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית עבור שירותי המפעיל הסלולארי ו/או שירותי צד ג'. רשת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף שיגרמו למי מהמשתמשים בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית עבור שירותי המפעיל הסלולארי ו/או שירותי צד ג'.

 

12. תנאי שימוש באתר -
12.1. מבנה האתר, עיצובו והתכנים והשירותים הכלולים בו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של רשת. רשת רשאית לשנות או לבטל את הנ"ל מעת לעת וללא מתן הודעה מוקדמת. רשת רשאית לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים ו/או התכנים הכלולים בו ולהתנות את הצפייה ו/או השימוש בהם בכל תנאי אחר כפי שתמצא רשת לנכון מעת לעת, לרבות בתשלום כספי.
12.2. רשת אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה תקין ורציף בכל עת ורשת רשאית למנוע גישה לאתר ו/או כל חלק ממנו לתקופות בלתי קצובות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
12.3. ככל שהתכנים באתר כוללים תיאור של מוצרים ו/או שירותים אותם מספקת רשת, הרי שתיאורים אלו אינם מהווים הצעה לרכישה ואין לראות בהם יותר מאשר פרסום ועל כן רשת אינה מתחייבת לקבל כל הצעת/הודעת רכישה שתתקבל מאת המשתתף בקשר עם תיאור המוצרים ו/או השירותים שיופיעו באתר.
12.4. ככל שיופיעו באתר פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים, רשת אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגין הצעות ו/או פרסומים אלו, חלה על המפרסמים והמציעים עצמם ורשת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין פרסום מוטעה, בלתי מדויק ו/או מזיק בכל צורה אחרת.
12.5. ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, רשת ו/או מי מטעמה אינם אחראים לתקינותם/ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד ולא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בגין או בקשר עם הקישורים הללו.
12.6. על המשתמש חל איסור מוחלט לבצע באתר, ו/או בשירותים ו/או בתכנים, או בכל חלק מהם, אחד או יותר מן השימושים הבאים:
• להעתיק, לשכפל, להעביר לאחר, להדפיס, לשבט, לשדר, לפרסם, להציג או לשנות את התוכן הכלול באתר ו/או בסיסמאות ו/או כל סימן מסחר רשום או בלתי רשום של רשת ו/או של כל צד שלישי ו/או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של רשת ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר ו/או בכל חלק ממנו;
• לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו;
• ליצור קישור לאתר מאתר אינטרנט כלשהו בכלל ולעמודים פנימיים שלו בפרט, ללא הסכמתה מראש ובכתב של רשת.
• להציג את האתר ו/או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אינטרנט אחר (framing).
• להשתמש בתכנים כלשהם מהאתר, לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו, שירותים הכלולים בו, במסגרת ה - meta description ו/או tags meta ו/או שמות של כל אתר אינטרנט אחר.
• להשתמש באתר או בכל חלק ממנו למטרות בלתי חוקיות ו/או לצורך הפרת דין כלשהו לרבות אך לא רק, להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו, להצגת ו/או הטענת ו/או העברת תוכן פוגע, משפיל, מבזה, מסיט, גזעני, פורנוגרפי או בלתי חוקי בכל צורה אחרת.
• להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן, לרבות אלו של האתר, לסרוק פורטים, להפיץ וירוסי מחשב ו/או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או פירמידה ו/או כל שימוש אחר שמטרתו להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע את השימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר.
• בכל מקרה בו יפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש בשירותים השונים ו/או יבצע אחת או יותר מן הפעולות האסורות לעיל, שומרת לעצמה רשת את הזכות להעביר לרשויות החוק או כל גורם הפועל על פי דין, כל מידע שנמצא אצלה אודות השימוש של המשתמש באתר בכלל ובאופנים אסורים כאמור לעיל בפרט וכן למנוע מאת המשתמש את השימוש ו/או הצפייה באתר והכל מבלי לפגוע בכל תרופה ו/או זכות אחרת המוקנת לרשת על פי כל דין ולא תהיה למשתמש כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל.
12.7. למניעת ספק, כל ההוראות המפורטות בסעיף ‎8. לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, על השימוש באתר.

 

13. דין וסמכות שיפוט
13.1. הדין החל על תקנון זה ועל השימוש בשירותים ו/או באתר הנו הדין הישראלי בלבד והכול בין שצריכת השירותים ו/או השימוש באתר נעשו בישראל ובין שמחוצה לה.
13.2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם השירותים ו/או האתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

14. הגנת הפרטיות ואבטחת מידע -
14.1. רשת רשאית לתעד את אופן שימושם של המשתמשים באתר ובשירותים. רשת רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע שייאסף אודות המשתמשים ואודות אופן ודרך השימוש של המשתמשים באתר ובשירותים ואשר אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאית רשת להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.
14.2. השימוש במידע אודות משתמש ו/או אודות אופן שימושו באתר ובשירותים, אשר מזהה את המשתמש באופן אישי ("מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של רשת עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיוב השירות הניתן למשתמש ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר רשת ו/או צדדים שלישיים יתנו למשתמש כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים של רשת.
14.3. משתמש אשר נרשם כמנוי לאתר או שירות ספציפי הנכלל בו, יקבל עדכונים מעת לעת בדבר השירותים והתוכן המוצעים והנכללים באתר או באותו שירות, לפי העניין. כמו כן, במסגרת תהליכי הרישום לאתר ו/או הזמנת השירותים, עשוי המשתמש להתבקש ליתן את הסכמתו, כי רשת תפנה אליו, מעת לעת, בהצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של רשת ו/או של רשת בשיתוף עם צדדים שלישיים, וכי הצעות שכאלו יופנו למשתמש, בין היתר, על בסיס פילוח שייערך במידע בלתי מזוהה ובמידע אישי (להלן: הודעות שיווקיות") והכל במסגרת הטבות ו/או הצעות אשר יוצעו למשתמש כמשתמש בעולם השירותים. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות שיווקיות כאמור, על המשתמש להימנע מלתת הסכמתו לכך. משתמש אשר נתן הסכמתו, יהא רשאי לחזור בו מהסכמתו באמצעות מתן הודעה לרשת או מי מטעמה, באופן שיפורט באתר.

14.4. חלק מהשירותים, עשויים לאפשר למשתמש ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת רשת. במסגרת קשר זה, יתכן והמשתמש יידרש ו/או יבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיו ייאסף ללא הסכמתו ו/או ידיעתו על ידי אותם צדדים שלישיים. רשת ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא יישאו בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיות המשתמש, על ידי אותם צדדים שלישיים. רשת תפעיל אמצעים סבירים לאבטחת המידע אודות המשתמש שנשמר במערכותיה בהתאם לדרישות החוק.
14.5. התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת תקשורת סלולארית, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שיפרסם המשתמש באתר עשויים להיות נגישים לצדדים שלישיים. רשת אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה. רשת לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה.
14.6. רשת עשויה להשתמש בשני סוגים של עוגיות (cookies) באתר. עוגיות אלו הן קבצים אשר נשמרים במכשיר הסלולר של המשתמש ו/או בזיכרון שלו ומאפשרים לרשת לדעת כי כבר ביקר באתר ולספק למשתמש שירותים המותאמים לו באופן אישי וכן לאסוף מידע סטטיסטי על אופן השימוש של המשתמש באתר. רשת פועלת בצורה סבירה למניעת גישה לעוגיות אלו על ידי כל גוף אחר זולת רשת או מי מטעמה. במידה והמשתמש אינו מעוניין כי במכשירו יוצבו עוגיות כאמור, ביכולתו לשנות את הגדרות המכשיר בהתאם, אך בכך, המשתמש עשוי לפגוע ברמת השירות שיקבל.

 

15. פיצוי ושיפוי
15.1. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו לרשת ו/או הבאים משמה ומכוחה של רשת, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, קבלניה, שלוחיה, נציגיה וכל הפועלים עבורה, מטעמה או בשיתוף עימה מי מטעמה, ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל הפרה ו/או אי קיום של תקנון זה מצידו של המשתמש ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש תוך כדי, עקב או בקשר עם השימוש באתר, בתכנים או בשירותים אחרים.
15.2. מבלי לגרוע ו/או לשחרר את המשתמש מהתחייבות כלשהי על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, המשתמש יפצה את רשת וכל הבאים משמה ומכוחה של רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, קבלניה, שלוחיה, נציגיה וכל הפועלים עבורה, מטעמה או בשיתוף עימה ("זכאי רשת"), מיד עם דרישתם הראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו להם, ואשר המשתמש אחראי להם כאמור בתקנון זה ו/או על פי כל דין, וכן ישפה את זכאי רשת, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל סכום שמי מבין זכאי רשת ישלם ו/או יחויב לשלם (על פי פסק דין, פסק בורר ו/או פשרה שהמשתמש הסכים לה), בעקבות ו/או בקשר עם דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד מי מזכאי רשת ואשר האחריות בגינן מוטלת על המשתמש על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות בגין הפרת זכויות של כל אדם, לרבות זכויות קניין רוחני), וכן כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין אחריותו של המשתמש על פי תקנון זה, לרבות הפרת ההתחייבויות וההצהרות של המשתמש, ובכלל זה ישפה המשתמש את זכאי רשת בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או יחויבו להוציא במסגרת הגנתם מפני דרישה ו/או תביעה כאמור (לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים).
15.3. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה לעיל כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו של המשתמש על פי תקנון זה ו/או כל דין, ו/או כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים המוקנים לרשת על פי הוראות תקנון זה ו/או על פי כל דין.
15.4. סעיף ‎‎16. זה אינו מוגבל בזמן ויחול גם במקרה של ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.

קראתי את התקנון. באישורי את תקנון זה ו/או בשימושי בשירותים אני מסכים להוראותיו.

 


נספח ב' - עלויות


1. מחירי התוכן –צריכה חד פעמית:

עלות משחק – 10 / 14 ש"ח
עלות שיר/טרוטון – 7 ש"ח
עלות צפייה בוידיאו –/ 7 5 ש"ח
עלות אפליקציה – 10- 14 ש"ח
עלות טפט – 6 ש"ח

2. עלויות הערוצים

2.2 ערוץ החדשות - המשתמשים יחויבו בסך 1 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם בימים א'-ו'
2.3 ערוץ הספורט - המשתמשים יחויבו בסך 1 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם בימים א'-שבת.

באירועים חריגים עשויים להשלח מבזקים מחדשות, ספורט ובידור גם מעבר למצויין מעלה,


2.2 ערוץ אלון גל – המשתמשים יחוייבו בסך של 2 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם מידי יום מא'-ה'.


2.3 ערוץ צחוק וערוץ צחוק מעבודה– המשתמשים יחויבו בסך 3 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם פעמיים בשבוע

2.4 מתכונים– המשתמשים יחויבו בסך 3 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם פעם בשבוע.

2.5 ערוץ חפלה - המשתמשים יחויבו בסך 7 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם פעם בשבוע.

2.6 ערוץ סודות מתוקים - המשתמשים יחויבו בסך 3 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם פעם בשבוע.

2.7 ערוץ אחד העם 101 - המשתמשים יחויבו בסך 7 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם פעם בשבוע.

2.8 ערוץ "ירון לבנה" - המשתמשים יחויבו בסך 1.5 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם עד פעם ביום

2.9 ערוץ "רוקדים עם כוכבים" - המשתמשים יחויבו בסך 3ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם פעמיים בשבוע

2.10 ערוץ "יפה" - המשתמשים יחויבו בסך 7 ש"ח בעבור כל מבזק אשר ישלח למכשיר הסלולארי שבבעלותם פעם בשבוע.

 


3. התנתקות מן השירות

3.1 משתמש המעוניין להתנתק מהשירות ישלח הודעת SMS עם המילה עצור/ הסר בצירוף שם הערוץ שאת המנוי אליו הוא מעוניין להפסיק (שמות ערוצים לדוגמא: רוקדים עם כוכבים, בידור, חדשות, הוט, יס, צחוק, מסלול, סוף, מתכונים, האלופה, דני, עבודה, צעד, כתוב , מתוקים), למספר מקוצר 4000.

3.2 לחילופין, משתמש המעוניין להתנתק מהשירות רשאי להתקשר לשירות הלקוחות של החברה המפעילה בטלפון 072-2200692 ו\או לשלוח אי מייל לכתובת support@moblin.com

3.3 כל עוד לא ניתנה הודעת התנתקות באחת מהדרכים המנויות לעיל – ימשיך החיוב ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.


4. משתמש במכשיר טוקמן ברשת אורנג' יחויב בחצי שקל יותר מהמחירים הנקובים לעיל.

5. רשת רשאית לשנות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר באתר. בכל מקרה, התעריף הקובע הינו התעריף המעודכן באתר בעת צריכת השירות.


 

 

 

 

 


 

  • שתפו את החברים -