פיקוד העורף התרעה במרחב

אחד נגד מאה - פעילות נוקיה

  • שתפו את החברים -

 

 

מבוא

1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) במהלך שידור התוכנית של "אחד נגד מאה" (להלן: "התוכנית"), כתוכן תומך לתוכנית.

1.2. הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, החל מתאריך ה - 10.5.2010 תזמין את המשתתפים לשלוח
SMS עם המילה "משחק" למספר "700" ו/או להיכנס למערכת OVI למלא את הפרטים האישיים הנדרשים, להוריד אפליקציה, ולענות על שאלה. מתוך העונים נכונה ייבחר זוכה אחד אשר יהיה זכאי לפרס.

1.3. "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

2. זכאי להשתתף:

2.1. כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962).

2.2. כל אדם אשר מילא את הפרטים האישיים שיידרשו (כגון: שם, שם משפחה) באופן ברור ומלא.

2.3. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.

3. בחירת הזוכים:

3.1 בכל שבוע ייבחר זוכה אחד, העונה ה- 100 מבין כלל העונים נכונה, אשר יהא זכאי לפרס. רישומי הזוכה הינם על פי רישומי מערכת רשת ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך. במקרה ומספר המשתתפים יהיה נמוך מ – 100 יהיה הזוכה, המשתתף האחרון מבין העונים נכונה.

3.2 רשת תעשה כמיטב יכולתה לוודא כי בכל שבוע זוכה גולש אחד בלבד, וכי המערכות הטכנולוגיות, אשר אמונות על קליטת נתוני הגולשים ובחירת הזוכה בהתאם למנגנון הנקוב לעיל – עובדות באופן תקין. במקרה של תקלה במערכת הטכנולוגית אשר אמונה על בחירת הזוכה, רשאית רשת לבחור את הזוכה מבין העונים נכונה, בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לקבוע כי לא ייבחר זוכה באותו שבוע.

3.3 לאורך תקופת הפעילות ייבחר זוכה אחד בכל שבוע – סה"כ 15 זוכים לכלל תקופת הפעילות.

4. הפרס:

4.1 המשתתף אשר זכה יקבל 3000 ₪ מתנת חברת יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ (להלן:"נוקיה").

4.2 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתתף לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצראחר.

4.3 כל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה אחר החל על הזכייה בתכנית (אם חל כזה) יחול על הנרשמים וישולם על ידו.

4.4 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או נוקיה הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. רשת ו/או נוקיה רשאים לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

4.5 רשת אינה אחראית לטיב ו/אולאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של נוקיה בלבד.

4.6 האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. רשת לא תשא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.

4.7 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת ו/או יורוקום רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או נוקיה ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.

4.8 רשת ו/או יורוקום שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. נוקיה תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.

4.9 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

4.10 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או נוקיה תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

5. הצהרת המשתתף:

5.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962) ו/או אם אינו בגיר, כאמור לעיל, כי יש לו הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו החוקי להשתתפות במשחק.

5.2 המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו עשויים להיות גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או נוקיה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

5.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור השתתפותו בפעילות ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

5.8 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי הן הורדת האפליקציה והן חלקים מסוימים במשחק הדורשים התחברות לרשת האינטרנט כרוכים בעלויות המקובלות של שימוש בחבילת גלישה בהתאם למפעיל הסלולרי אליו הוא שייך והנו מתחייב לשאת בעלויות אלה.

5.9 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא אתהתקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצהלהשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

5.10 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

5.11 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דברהשתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסםו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פיכל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתולפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרתפרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או נוקיה ו/או מי מטעמן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כלההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

כללי:

6. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

7. מובהר כי עלות כל הצבעה הינה חצי שקל כולל מע"מ בתוספת עלות גלישת נתונים. כאשר עלות שליחתה של כל הודעה תקינה במסגרת ההצבעה כוללת תוספת בגין עלות זמן האוויר בהתאם לתעריף חברת הסלולר שבאמצעותה נשלחה ההודעה.

8. רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

9. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.

10. רשת ו/או יורוקום ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהנה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

11. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

12. במקרה שבו לרשת ו/או יורוקום ו/או מי מטעמן יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

14. הורדת האפליקציה והשתתפות במשחק אפשרית במרבית הדגמים של מכשירי
NOKIA . יחד עם זאת ייתכן כי בדגמים מסוימים לא תתאפשר הורדת האפליקציה.
המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה לעורכת המשחק ו/או ליורוקום תקשורת סלולרית במידה והדגם אשר ברשותו אינו מאפשר השתתפות במשחק.

15. במידה ונרשם עונה נכונה רק במספר טלפון ללא שם, רשת יחזרו אליו לקבלת השם המלא ועיר המגורים . במידה והזוכה אינו זמין רשת יעברו לזוכה אחריו ואם היה אחרון שענה נכונה הזוכה שהתקשר לפניו יזכה בפרס.
 

 

 

  • שתפו את החברים -