פיקוד העורף התרעה במרחב

אחד העם – שידרוגים

  • שתפו את החברים -

 

1. מבוא
1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) באינטרנט, כתוכן תומך לתוכנית הטלוויזיה "אחד העם 101" (להלן: "התוכנית").
1.2. הפעילות, שתוצג באתר "רשת" reshet.tv (להלן: "אתר רשת") תזמין את המשתתפים לשלוח לכתובת מייל מיוחדת מכתב המתאר אילו דברים הם היו מעוניינים לשדרג בחייהם ובעצמם וכן פרטים אישיים כפי הנדרש (להלן "המכתבים" או "התוכן;). מבין המכתבים שיתקבלו תבחר מערכת התוכנית ו/או רשת, מכתב אחד בכל שבוע אשר יזכה את כותבו בפרס. 
1.3. "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון.
2. זכאי להשתתף:
 2.1. כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ואשר צירף לתוכן ששלח פרטים אישיים כנדרש.
 2.2. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- הורים, אחים וילדים.
 3. בחירת הזוכים –
3.1.  בחירת הזוכים תתבצע ע"י מערכת ו/או נציגים מטעם רשת וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי של מערכת התוכנית ו/או נציגי רשת ועל פי קריטריונים השמורים עימם. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
3.2. בתקופת הפעילות יבחרו סה"כ 8 זוכים, זוכה לכל שבוע פעילות.
4.הפרס:
 4.1. הפרסים בפעילות הינם כדלקמן:
כל זוכה יהיה זכאי לקבל 6 בקבוקים של סומאט ג'ל ו 6 בקבוקים של פרסיל.
 4.2. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 4.3. תיאור הפרסבתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או הנקל הינו לשם המחשה ואינו מחייב. רשת ו/או הנקל רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 4.4. רשת אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או הענקת הפרס לזוכים ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של הנקל בלבד.
 4.5. האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. רשת לא תשא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
 4.6. למען הסר ספק מובהר כי, היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת ו/או הנקל רשאיות להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או הנקל ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.
 
4.7. רשת ו/או הנקל שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. הנקל תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.
 4.8. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
 4.9. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או הנקל תהנה רשאיות שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 5. הצהרת המשתתף:
 5.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962).
 5.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת התוכן למערכת התוכנית מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו באתר "רשת". המשתתף מצהיר ומסכים כי יכול ושמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
 5.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בתוכן שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
 5.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן, המועבר ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
 5.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
 5.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בתוכן כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בתוכן.
 5.7 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ששלח.
 5.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7. לעיל, המשתתף מתחייב שלא לשלוח או לכלול במכתב ששלח אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשרמטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומרהמעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פליליתלפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומרהחושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותוו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צואיסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק אולפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 5.9 המשתתף מצהירומתחייב בזאת כי הוא פוטר את הנקל ו/או רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.
 5.10משתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכלסעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 כללי:
6. הנקל ו/או רשת לא יישאו בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב תשלומים שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.
7. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתף, והוא פוטר את הנקל ו/או רשת מכלטענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות.
8. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
9. רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר תכנים אשר לדעתה עשויים להוות פגיעה בציבור הגולשים באתר ו/או תכנים אשר אינם ראויים, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
10. רשת רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
11. המשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינה של "רשת" והוא מתחייב שלא לעשות בתכנים אלו כל שימוש. כן מתחייב המשתתף כי לא יעשה שימוש בשמה ו/או בסימניה המסחריים של "רשת" לכל מטרה שהיא.
12. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.
  • שתפו את החברים -