פיקוד העורף התרעה במרחב

הטיפים של אלון גל לסלולר

  • שתפו את החברים -

 

 

 
1.  הגדרות - בתקנון זה, תינתן למונחים הבאים המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
1.1.  "השירותים" - אספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות בפלטפורמות סלולאריות או בכל דרך אחרת שתוצע על ידי רשת מעת לעת.
1.2."תוכן" – טקסט, גרפיקה, צלמיות, תמונות, צילומים, וידאו, קול, צלילים, צלצולים, משחקים, מנגינות וכל שילוב בין הנ"ל אשר נרכשו חבילה לרכישת מגוון תכנים בסכום כסף מצרפי מסוים על פני תקופה מסוימת של ימים, בהתאם לתנאים שיפורסמו על ידי רשת מעת לעת.
1.3.  "מכשיר קצה" - מכשיר סלולארי ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר על גביו ניתן להשתמש בשירותים ו/או בתכנים.
1.4.  "מפעיל סלולארי" – תאגיד בעל רישיון מפעיל סלולארי ישראלי, אשר רשת מציעה ללקוחותיו לקבל שירותים וכן כל תאגיד אשר בעתיד יהיה בעל רישיון מפעיל סלולארי ישראלי ואשר רשת תציע ללקוחותיו לקבל שירותים. רשימת המפעילים הסלולאריים תפורסם באתר.
1.5. "רשת" – חברת רשת-נגה בע"מ, ח.פ 51-167795-7, מרחוב הברזל 23 בתל אביב.
1.6. "אתר" – אתר רשת שכתובתו reshet.tv
 
2.  פרשנות
2.1. המבוא לתקנון, ההגדרות שבו והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירותים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר ולרבות התנאים המיוחדים (כהגדרתם להלן) (אלא אם יצוין אחרת), תגברנה הוראות תקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת.
2.3. הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.
2.4. תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 
3.כללי
3.1.מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יסופקו השירותים ואת תנאי השימוש בהם. תקנון זה מכיל את התנאים הכלליים לשימוש בשירותים אך בנוסף לו, ומעת לעת, עשויים לחול על שירותים מסוימים תנאי שירות נוספים המיוחדים לשירות ספציפי ("תנאים מיוחדים"). התנאים המיוחדים יוצגו באתר והנם בנוסף לתנאי תקנון זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ואינם גורעים ממנו.
3.2. רשת רשאית לשנות את התנאים המיוחדים כמו גם את תנאיו של תקנון זה ו/או הנספחים לו, מעת לעת, והמשתמש נדרש לעיין בתקנון זה ו/או בתנאים המיוחדים מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. המשתמש מסכים, כי בכל עת יהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון והתנאים המיוחדים.
3.3.השימוש בשירותים אליהם מתייחס תקנון זה ו/או צפייה ו/או שימוש בהם, מהווים את הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן את הסכמתו המלאה של המשתמש כי הוראות תקנון זה יחולו על המשתמש ויחייבו אותו. על משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלעשות שימוש במוצרים ובשירותים.
 
4. שימוש בשירותים -
4.1. רשאי להשתמש בשירותים רק לקוח של מפעיל סלולארי אשר ברשותו מכשיר קצה התומך בשירותים או בחלקם כמפורט בנספח א' לתקנון זה או מיופה כוחו של האחרון ("משתמש"). בעצם השימוש בשירותים, המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא בעליו של מכשיר הקצה באמצעותו נעשה השימוש האמור או שהוא מיופה כוחו של האחרון.
4.2. בעת ההרשמה לשירותים, המשתמש עשוי להתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות שם, ומספר הטלפון סלולארי ומען. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הפרטים אותם ימסור במסגרת ההרשמה הינם נכונים ומדויקים וכן כי הוא בעליו של מכשיר הקצה שאת מספרו הוא מסר בעת ההרשמה או שהוא מיופה כוחו של האחרון. 
 
5. תשלום עבור השירותים-
5.1. תעריפי השימוש בשירותים הנם 2 ₪ להודעת SMS ו/או כפי שיפורסם באתר מעת לעת. תעריפי השימוש כאמור משתנים בהתאם לסוג השירותים, סוג הפלטפורמה, לפי העניין, זהות המשתמש, חבילת הגלישה שנרכשה על ידו (אם נרכשה), וסוג מכשיר הקצה באמצעותו נצרכים/מתקבלים השירותים.
5.2. רשת רשאית לשנות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את תעריף השירותים. הודעה על שינוי התעריף תפורסם בתקנון זה. בכל מקרה, התעריף הקובע הינו התעריף המעודכן בתקנון זה בעת צריכת השירות.
5.3. בנוסף לחיוב בגין השימוש בשירותים כמפורט לעיל, יתכן והמפעיל הסלולארי הרלוונטי יגבה מהמשתמש תשלום נוסף, והכול בהתאם להסכמות המסחריות בין המשתמש למפעיל הסלולארי. על כן, המשתמש נדרש, בטרם ישתמש בשירותים, לברר עם המפעיל הסלולארי שלו את קיומם ותעריפם של התשלומים הנוספים כאמור. למשתמש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי רשת בגין תשלום שגבה המפעיל הסלולארי בנוסף לתשלום בגין השירותים.
5.4. החיוב בגין השימוש בשירותים יבוצע על ידי המפעיל הסלולארי באמצעות החשבון העיתי של מכשיר הקצה הרלוונטי (ויועבר על ידי המפעיל הסלולארי לרשת), או בכל דרך אחרת אשר תיבחר על ידי רשת בעתיד. במכשירי קצה במסלול של תשלום מראש (כגון, טוקמן), החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת המכשיר בעת רכישת השירות.
5.5. במידה ולא ישולמו החיובים בגין השימוש בשירותים, או כל חלק מהם, או מכל סיבה שהיא אחרת על פי שיקול דעתה של רשת ובכפוף לכל דין, רשאית רשת להגביל את שימוש המשתמש בשירותים, או כל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת של המשתמש מלהשתמש בשירותים או כל חלק מהם, והכל מבלי לגרוע מזכויות המפעיל הסלולארי כלפי המשתמש בהתאם להסכמים שביניהם.
5.6. יכולת המשתמש להשתמש בשירותים מסוימים ו/או בתכנים מסוימים עשויה להיות תלויה בסוג מכשיר הקצה של המשתמש. על כן, המשתמש נדרש, בטרם ישתמש בשירותים, לוודא היטב כי מכשיר הקצה ממנו בכוונת המשתמש להשתמש בשירותים ובתכנים ומכשיר הקצה אליו המשתמש מייעד את השירותים ו/או התכנים תומכים באותם השירותים ו/או התכנים כמפורט בנספח א לתקנון זה. במקרים מסוימים, עשוי להיות חיוב בתשלום גם אם לא הצליח המשתמש להשתמש בשירות משום שמכשיר הקצה אליו הם מיועדים לא תומך בהם. רשת לא תזכה ו/או לא תשפה את המשתמש בגין חיוב כאמור.
5.7. רשת רשאית לנכות ו/או לקזז מכל תשלום ו/או חוב מכל סוג שהוא, בין קצוב ובין לאו, שהיא חבה על פי הוראות תקנון זה או לפי כל הסכם אחר בין בעל מכשיר הקצה (ככל שקיים או יהיה בעתיד), את כל התשלומים ו/או החובות מכל סוג שהוא, בין קצובים ובין לאו, אשר בעל מכשיר הקצה חב ו/או יחוב לרשת, בלא צורך במתן הודעה על כך מראש על פי שיקול דעתה הבלעדי
 
6.שינוי בשירותים והפסקתם -
6.1. רשת רשאית להפסיק את הפעלתם של השירותים ו/או חלק מהם, לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש. כמו כן, רשת רשאית לשנות את מבנה השירותים, ממשק המשתמש שלהם, סוגי מכשירי הקצה התומכים בהם וכל אפיון אחר של השירותים ללא צורך במתן הודעה מראש.
 
7.זכויות קניין רוחני -
7.1. התכנים הכלולים בשירותים הינם קניינם של ספקי תוכן שונים ו/או של רשת וככאלה מוגנים מכוח דינים שונים. המשתמש מתחייב כי לא להעתיק, לשכפל, לשדר, לשנות, להפיץ, לפרסם, להציג ו/או להשמיע את התכנים וכן לא להשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר. כמו כן, העברת התכנים, אשר התקבלו במסגרת צריכת השירותים, למכשירי קצה אחרים, אסורה. 
7.2. כל שימוש בתכנים בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את רשת ו/או את ספקי התוכן לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה, ובכלל זה חסימה של שימוש המשתמש בשירותים, העברת פרטי המשתמש לצדדים שלישיים וכדומה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות רשת ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.
 
8. הגבלת האחריות -
8.1. השירותים והתכנים המסופקים במסגרתם מסופקים על ידי רשת ”as is“. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין אי התאמת השירותים ו/או התכנים למטרותיו.
8.2. אספקת השירותים והתכנים, או כל חלק מהם, מתבצעת על גבי הרשת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים. רשת לא תהא אחראית לפעילותם התקינה של השירותים ו/או התכנים וכן לא תשא באחריות כלשהי לתקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים כלשהם בשירותים או בתכנים, שמקורם בתקלות ו/או בעיות ברשתות הסלולאריות ו/או בכוח עליון.
8.3. כמו כן, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי קבלת השירותים כפופה, בין היתר, לזמינות, תקינות והיקף הכיסוי של רשת התקשורת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים. רשת לא תהא אחראית לפעילותם התקינה של הרשתות הסלולאריות וכן לא תשא באחריות כלשהי לתקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים כלשהם ברשתות הסלולאריות. לפיכך, המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כלפי רשת כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת התקשורת הסלולארית של מי מהמפעילים הסלולאריים.
8.4. התכנים הכלולים בשירותים, אינם מיועדים לספק חוות דעת מקצועית בנושא כלשהו. רשת אינה מתחייבת כי התכנים יהיו עדכניים, מדויקים, שלמים, מקוריים או נכונים. רשת מודיעה בזאת למשתמש, כי יתכן ובתכנים יפלו טעויות מהותיות. לאור כל אלו, המשתמש נדרש שלא להסתמך על התכנים לצורך ביצוע פעולה כלשהי ו/או להימנע מביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על התכנים וככל שיעשה זאת, הינו עושה זאת על אחריותו הבלעדית ורשת ו/או ספקי התוכן שלה ו/או ספקי השירות ו/או המפעילים הסלולאריים, לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכותו על התכנים. בפרט אין לסמוך על עצות המתקבלות באמצעות השירותים לקבלת החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות, כספיות או אחרות.
8.5. חלק מהתכנים הכלולים בשירותים, עשויים להיות בוטים, גסים, ו/או מתריסים. תכנים שכאלו, מסופקים למטרות שעשוע ובידור אינם מתכוונים לפגוע ו/או להשפיל ו/או להלבין פניו של אדם כלשהו ואין לייחס להם כל משמעות מעבר לכך.
8.6. רשת לא תישא בכל אחריות בגין אי יכולתו של משתמש להשתמש בשירותים ו/או בתכנים מסוימים מחמת אחת או יותר מהסיבות שלהלן: מסירת פרטים שגויים בעת הרישום, העדר עדכון פרטים בעת שינוים, תיבת ההודעות במכשיר הקצה מלאה, מכשיר קצה כבוי ו/או מחוץ לאזור הכיסוי של המפעיל הסלולארי. במקרים אלו, ובכפוף לתנאי השירות הרלוונטי, המשתמש יחויב בהתאם להוראות תקנון זה, ולא יהיה זכאי להשבת התשלום מחמת אי יכולתו להשתמש בשירות.
8.7. על אף כל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש מכל סיבה שהיא, אחריותה הכוללת של רשת ומי מספקיה לשירותים או לנזקים אחרים שנגרמו משימוש בתכנים, כמו גם תרופתו הבלעדית של המשתמש, תהיינה מוגבלות לסכום ששילם המשתמש בפועל (אם בכלל) עבור השירותים שהתקבלו ושגרמו את הנזק. בכל מקרה לא תהיה רשת אחראית לכל נזק עקיף, כלכלי, תוצאתי או מיוחד, לרבות אובדן מידע. 
8.8. חלק מהתכנים שיוכל המשתמש להוריד למכשיר הקצה במסגרת קבלת השירותים עשויים להישמר במכשיר הקצה ו/או בכרטיס ה – SIM, בהתאם למאפייני המכשיר והגדרות המשתמש. במקרים בהם יחליף המשתמש את מכשיר הקצה ו/או את כרטיס ה – SIM, עשויים תכנים אלו להימחק ללא יכולת לשחזרם. רשת לא תישא באחריות כלשהי בגין אובדן של המידע הנ"ל, שיבושו או מחיקתו מכל סיבה שהיא ולא תשפה ו/או תפצה את המשתמש בגין נזק או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה מכך.
 
9. שירות לקוחות ותמיכה טכנית -
9.1.רשת אינה מתחייבת לספק בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה שירות לקוחות ו/או תמיכה טכנית לשירותים ו/או לכל חלק מהם. בכל מקרה, שירות לקוחות ו/או תמיכה טכנית לא מהווים חלק מהשירותים אשר מספקת רשת.
9.2. במידה ורשת תמסד, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, שירות לקוחות ו/או התמיכה טכנית, האופן בו יסופקו שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית וסוג השירותים לגביהם יינתנו, יקבעו על ידי רשת בלבד מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בעת כתיבת תקנון זה מספר הטלפון של התמיכה התכנית יהא 072-2200692 והדוא"ל לתמיכה יהא support@moblin.com. רשת רשאית לשנות דרכי התקשרות אלה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור, יופיע אף בתקנון זה.
9.3. אופן הפנייה לשירות הלקוחות ו/או לתמיכה הטכנית (אם וככל שהללו ימוסדו) יפורט באתר.
9.4. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית אם וככל שהללו ימוסדו על ידי רשת. רשת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף שיגרמו למי מהמשתמשים בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית.
9.5. בכל מקרה, רשת לא תספק תמיכה עבור שירותי המפעיל הסלולארי. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית עבור שירותי המפעיל הסלולארי. רשת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף שיגרמו למי מהמשתמשים בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית עבור שירותי המפעיל הסלולארי.
 
10.דין וסמכות שיפוט
10.1.הדין החל על תקנון זה ועל השימוש בשירותים ו/או באתר הנו הדין הישראלי בלבד והכול בין שצריכת השירותים ו/או השימוש באתר נעשו בישראל ובין שמחוצה לה.
10.2.סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם השירותים ו/או האתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
 
11.הגנת הפרטיות ואבטחת מידע -
11.1. רשת רשאית לתעד את אופן שימושם של המשתמשים בשירותים. רשת רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע שייאסף אודות המשתמשים ואודות אופן ודרך השימוש של המשתמשים בשירותים ואשר אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאית רשת להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.
11.2. השימוש במידע אודות משתמש ו/או אודות אופן שימושו ובשירותים, אשר מזהה את המשתמש באופן אישי ("מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של רשת עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיוב השירות הניתן למשתמש ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר רשת ו/או צדדים שלישיים יתנו למשתמש, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
11.3. במסגרת תהליכי הרישום לאתר ו/או הזמנת השירותים, עשוי המשתמש להתבקש ליתן את הסכמתו, כי רשת תפנה אליו, מעת לעת, בהצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של רשת ו/או של רשת בשיתוף עם צדדים שלישיים, וכי הצעות שכאלו יופנו למשתמש, בין היתר, על בסיס פילוח שייערך במידע בלתי מזוהה ובמידע אישי (להלן: הודעות שיווקיות) והכל במסגרת הטבות ו/או הצעות אשר יוצעו למשתמש כמשתמש בשירותים. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות שיווקיות כאמור, על המשתמש להימנע מלתת הסכמתו לכך. משתמש אשר נתן הסכמתו, יהא רשאי לחזור בו מהסכמתו באמצעות מתן הודעה לרשת או מי מטעמה, באופן שיפורט באתר.
 
12. פיצוי ושיפוי
12.1. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו לרשת ו/או הבאים משמה ומכוחה של רשת, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, קבלניה, שלוחיה, נציגיה וכל הפועלים עבורה, מטעמה או בשיתוף עימה מי מטעמה, ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל הפרה ו/או אי קיום של תקנון זה מצידו של המשתמש ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש תוך כדי, עקב או בקשר עם השימוש באתר, בתכנים או בשירותים אחרים.
12.2. מבלי לגרוע ו/או לשחרר את המשתמש מהתחייבות כלשהי על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, המשתמש יפצה את רשת וכל הבאים משמה ומכוחה של רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, קבלניה, שלוחיה, נציגיה וכל הפועלים עבורה, מטעמה או בשיתוף עימה ("זכאי רשת"), מיד עם דרישתם הראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו להם, ואשר המשתמש אחראי להם כאמור בתקנון זה ו/או על פי כל דין, וכן ישפה את זכאי רשת, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל סכום שמי מבין זכאי רשת ישלם ו/או יחויב לשלם (על פי פסק דין, פסק בורר ו/או פשרה שהמשתמש הסכים לה), בעקבות ו/או בקשר עם דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד מי מזכאי רשת ואשר האחריות בגינן מוטלת על המשתמש על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות בגין הפרת זכויות של כל אדם, לרבות זכויות קניין רוחני), וכן כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין אחריותו של המשתמש על פי תקנון זה, לרבות הפרת ההתחייבויות וההצהרות של המשתמש, ובכלל זה ישפה המשתמש את זכאי רשת בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או יחויבו להוציא במסגרת הגנתם מפני דרישה ו/או תביעה כאמור (לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים).
12.3. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה לעיל כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו של המשתמש על פי תקנון זה ו/או כל דין, ו/או כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים המוקנים לרשת על פי הוראות תקנון זה ו/או על פי כל דין.
12.4. סעיף זה אינו מוגבל בזמן ויחול גם במקרה של ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.
 
קראתי את התקנון. באישורי את תקנון זה ו/או בשימושי בשירותים אני מסכים להוראותיו.  
 
 
   
נספח א' – רשימת מכשירים נתמכים
 
NOKIA N85    
Nokia N85-1    LG KC910
Nokia N95      LG U8120I
Nokia N95_8GB       LG U8330i
Nokia N96       LG-KC910Q Browser
Nokia N96-1    LG-KU580 Browser
Nokia N97-1    LG-KU990
SAMSUNG BEATDJMOT-E770
SAMSUNG F480        MOT-K3
Samsung F480 TOUCHWIZ MOT-MOTORAZRV9
SAMSUNG I900         Motorola E1000
Samsung J630           Motorola V6
SAMSUNG R500       MOT-RAZRV3x
SAMSUNG S8300     MOT-RAZRV6
SAMSUNG U900 Soul           NOKIA 3120 classic
Samsung Z230           Nokia 5610d-1
Samsung Z240           Nokia 5700
Samsung Z500           Nokia 5800d-1
Samsung Z720           NOKIA 6120 classic
SAMSUNG-SGH-J400          Nokia 6131
SAMSUNG-SGH-L760          Nokia 6233
SAMSUNG-SGH-U900         Nokia 6267
Sony Ericsson C510   Nokia 6267
Sony Ericsson C702   Nokia 6280
Sony Ericsson C902   Nokia 6288
Sony Ericsson C905   Nokia 6500 Classic
Sony Ericsson G502   Nokia 6500 Slider
Sony Ericsson G900   NOKIA 6600 fold
Sony Ericsson K530i Nokia 6600 slide
Sony Ericsson K610i Nokia 6630
Sony Ericsson K800i Nokia 6680
Sony Ericsson T700   Nokia E51
Sony Ericsson W595 Nokia E61
Sony Ericsson W705 Nokia E61-1
Sony Ericsson W760 Nokia E63-1
Sony Ericsson W850iNokia E65
Sony Ericsson W880iNOKIA E66
Sony Ericsson W910iNOKIA E71
Sony Ericsson W980 Nokia E71-1
Sony Ericsson W995 Nokia N70-1
Sony Ericsson Z610i   Nokia N73
SonyEricsson K660i   Nokia N73 Music Edition
SonyEricssonK770i   Nokia N76
Samsung SGH U800 Nokia 6220c Safari
Nokia E50      SonyEricsson G705
Nokia 6290 Safari  Nokia N82
Nokia N78 Safari    Nokia N93-1
 KU950  SonyEricssonT650i
Nokia 7390  SonyEricssonW902
Samsung SGH I600 BlackJack     Nokia N80-1
Samsung SGH G400 (Soul)  
 

 

  • שתפו את החברים -