פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות – רוקדים עם כוכבים

  • שתפו את החברים -

 

1. מבוא

1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) בדף האינטרנט של התוכנית "רוקדים עם כוכבים" בפייסבוק, (להלן: "התוכנית"), אשר כתובתו http://www.facebook.com/reshet.rokdim וכן בעמוד הפייסבוק של "אתנה" שכתובתו http://www.facebook.com/group.php?gid=279011223199&v=wall, (להלן: "אתרי האינטרנט") כתוכן תומך לתוכנית.

1.2. הפעילות, שתוצג באתרי האינטרנט, החל מתאריך ה 8.11.2010 ועד תאריך ה 10.1.2010, תזמין את המשתתפות לכתוב מהו החלום הספורטיבי שלהן (להלן: "החלום"). מתוך המשתתפות תיבחר בסוף העונה זוכה אחת אשר תהיה זכאי לפרס.

1.3. "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

2. זכאי להשתתף:

2.1. כל אישה/נערה, אשר גילה מעל 12, ואשר נכנסה לאתר, כתבה את החלום הספורטיבי שלה כמפורט לעיל, וצירפה פרטים אישיים כנדרש.

2.2. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.

3. בחירת הזוכים:

3.1. וועדה מקצועית אשר תמונה ע"י "אתנה" תבחר, בסוף העונה של התוכנית, את החלום הזוכה, מבין כלל החלומות אשר הוגשו ע"י המשתתפות אשר עונים על ההגדרות כמפורט בסעיף 2.1 לעיל. המשתתפת אשר כתבה את החלום תהיה זכאית לפרס כמפורט להלן.

3.3 בחירת המשתתפת הזוכה תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה המקצועית של "אתנה" בלבד ולמשתתפות לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או "אתנה" ו/או מי מטעמן בנוגע לכך.

4. הפרס:

4.1 המשתתפת הזוכה ושתיים מחברותיה, לפי בחירתה האישית, יזכו לביקור VIP על סט הצילומים של התוכנית.

במידה והמשתתפת אשר זכתה בפרס הינה קטינה מתחת לגיל 18 תהיה חייבת הזוכה להמציא ל"אתנה" ו/או לרשת אישור חתום מהוריה, או מאפוטרופוסה חוקי, המאשר לקטינה הזוכה לממש את זכייתה.

הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתתפת לא תהא זכאית להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

4.2 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותה. רשת ו/או אתנה רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתפת לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

4.3 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמדה בתנאי התקנון ו/או ויתרה על הפרס מטעמים השמורים עמה, תהיה רשת רשאית להעניק את הפרס למשתתפת אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתרה על הפרס, או שלא עמדה בתנאי תקנון זה תהיה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

4.4 רשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. רשת תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.

4.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מימוש הפרס.

4.6 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

5. הצהרת המשתתף:


5.1 המשתתפת מצהירה ומתחייבת כי העלאת החלום לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בחלום וכן לפרסמו באתר ו/או באתר "רשת". המשתתפת מצהירה כי ידוע לה שיכול ושמה המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיה יהיו גלויים באתר ו/או באתר רשת וכי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

5.3 המשתתפת מצהירה ומתחייבת כי הינה מסכימה כי רשת תעשה בחלום שימוש לפי שיקול דעתה, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.

5.4 המשתתפת מצהירה ומתחייבת כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחלום, המועבר לרשת במסגרת הפעילות, הן בבעלותה הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.

5.5 המשתתפת מצהירה ומתחייבת כי ידוע לה שאינה זכאית לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החלום ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

5.6 המשתתפת מצהירה ומתחייבת כי ידוע לה ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בג'ינגל כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בג'ינגל.

5.7 המשתתפת נושאת באחריות מלאה ובלעדית לחלום ששלחה.

5.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7. לעיל, המשתתפת מתחייבת שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשתתפת שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתפת מצהירה ומתחייבת כי במידה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, תשפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

5.9 המשתתפת ו/או הרוצה להשתתף מסכימה ומתחייבת, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותה בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

5.10 המשתתפת מצהירה כי ידוע לה כי מימוש הפרס עשוי לכרוך בחובו הוצאות שונות. המשתתפת הינה האחראית היחידה לכל הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו לה או עשויים להיגרם לה עקב מימוש הפרס. המשתתפת מצהירה ומתחייבת כי תישא בכל התשלומים, המיסים והאגרות אשר יחולו, באם יחולו, על הפרס, באופן בלעדי.

5.11 המשתתפת ו/או הרוצה להשתתף מצהירה, מסכימה ומאשרת כי דבר השתתפותה וקבלת הפרס וכן דבר זכייתה בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותה בפעילות מביעה המשתתפת ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתה לפרסום ו/או צילום שמה ותמונתה במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או מי מטעמה, וכי כתנאי להשתתפותה במבצע קיבלה את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

5.12 המשתתפת נושאת באחריות מלאה להשתתפותה בפעילות ומוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין השתתפותה בפעילות ו/או בגין זכייתה בפרס, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותה בפעילות ו/או זכייתה בפרס.

5.13 בהשתתפותה בפעילות מסכימה, מאשרת ומצהירה המשתתפת ו/או הרוצה להשתתף כי קראה את התקנון וכי היא מקבלת עליה את הוראותיו, וגם אם לא קראה את התקנון, מסכימה המשתתפת ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליה ויחייבה לכל דבר ועניין.

5.14 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתפת לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתפת אינה חייבת להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינה מסכימה אינה רשאית להשתתף בפעילות.

כללי:

6. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתפת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

7. רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפות לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

10. רשת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתפת בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

11. למען הסר ספק, לאף משתתפת בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להן עקב פעולות כאמור.

12. במקרה שבו לרשת ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתפת ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתפת ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. המשתתפת מוותרת מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

  • שתפו את החברים -