פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון מצב האומה – תחרות ג'ינגלים

  • שתפו את החברים -

 

1. מבוא
1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) באינטרנט, כתוכן תומך לתוכנית הטלוויזיה "מצב האומה" (להלן: "התוכנית").
1.2. הפעילות, שתוצג באתר "רשת" reshet.tv (להלן: "אתר רשת") תזמין את המשתתפים התוכנית להעלות לאתר קטע וידאו או אודיו אשר בו הם מבצעים את הג'ינגל של הקמפיין ההיתולי "יאיר לפיד מלך" וכן פרטים אישיים כפי הנדרש באתר (להלן "התוכן"). הקטעים יועמדו לבחירת מערכת התוכנית. המשתתף אשר ביצועו יוכתר כמנצח. סיוון – זה באתר שלנו או בפייסבוק? אם בפייסבוק – תשני בהתאם
1.3. "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון.


2. זכאי להשתתף:

2.1. כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ואשר צירף לתוכן ששלח פרטים אישיים כנדרש.

2.2. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- הורים, אחים וילדים.

3. בחירת הזוכה –
3.1. בחירת הזוכה תתבצע מערכת התוכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולפי קריטריונים השמורים עימה. החלטת המערכת תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לכך.

4. הצהרת המשתתף:

5.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962).

5.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מעביר את כל זכויות היוצרים והמבצעים בתוכן ששלח לרשת וכי העלאת התוכן לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו באתר "רשת" ו/או בתוכנית ולנהוג בו מנהג בעלים. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

5.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בתוכן שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.

5.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן, המועבר ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.

5.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, פרס, כסף או שווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

5.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בתוכן כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בתוכן.

5.7 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ששלח.

5.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

5.9 המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את מערכת התוכנית ו/או רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.

5.10 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
כללי:
5. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
6. רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר תכנים אשר לדעתה עשויים להוות פגיעה בציבור הגולשים באתר ו/או תכנים אשר אינם ראויים, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
7. רשת רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
8. כל משתתף מסכים ומאשר כי "רשת" רשאית לעשות בתכנים שהעלה שימוש, הן במסגרת התכנית והן במסגרת כל פעילות לקידום התכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת" וכי כתנאי להשתתפותו בפעילות קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לביצוע פרסום שכזה.
9. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי ייתכן ששמו המלא, תמונתו, קטע הווידיאו ששלח ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
10. המשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינה של "רשת" והוא מתחייב שלא לעשות בתכנים אלו כל שימוש. כן מתחייב המשתתף כי לא יעשה שימוש בשמה ו/או בסימניה המסחריים של "רשת" לכל מטרה שהיא.
11. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.


 

  • שתפו את החברים -