פיקוד העורף התרעה במרחב

משפחה חורגת - דיסקונט

  • שתפו את החברים -

 

1. תקנון זה בא להסדיר את ההשתתפות בפעילות התייעלות כלכלית אשר תתקיים באתר האינטרנט של רשת אשר כתובתו reshet.tv.
2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, לכלל הציבור. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט להלן.
3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון.
4. הגדרות:


א. משתתף - כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות בהתאם להגדרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.


ב. מהות הפעילות – שליחת טיפים להתייעלות כלכלית שעוזרים לניהול תקציב המשפחה


ג. "תקופת הפעילות"- מתאריך 6.2.2011 ועד לשידור הפרק האחרון של התוכנית בעונתה החמישית


ד. אופן העלאת הטיפ לאתר- באתר רשת ישנו עמוד פעילות שמזמין את המשתתפים להעלות טיפים, המשתתף יכנס לאתר וימלא את הטיפ ואת הפרטים הנדרשים. לצורת הבהרה, טיפ אשר לא יכיל את כל הפרטים האישיים הנדרשים לא ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.


ה. "הטיפ הזוכה"-. הטיפ שיעמוד בקריטריונים הבאים בצורה המיטבית עפ"י שיקול דעת ועדת הבחירה:
• הינו פרי עטו של המציע ואינו מופיע במסגרת הטיפים המופיעים באתר האינטרנט של התוכנית.
• יש בטיפ כדי להיטיב ולייעל את ההתנהלות הכלכלית ע"י הצרכן.
• הטיפ הגיוני ולוגי ומסתמך על מידע מבוסס.
• הטיפ יהיה בעל אופי צרכני וקל לישום.
• הטיפ מיועד לקהל יעד צרכני רחב.
• הטיפ אינו מוגבל מבחינת איזור גיאוגרפי ליישום.
• הטיפ אינו פוגעני ואין בו כדי לפגוע ברגשות הציבור או חלק מהם.

אופן הפעילות:
1. הפעילות תתנהל במקביל לעונת השידורים של הסדרה "משפחה חורגת" (להלן: "התוכנית") , אשר משודרת ע"י "רשת נגה בע"מ" (להלן: "רשת") בערוץ 2 בימי ראשון
2. "רשת" תשדר במסגרת התוכנית קטע, במהלכו יוזמנו הצופים להיכנס לאתר האינטרנט של רשת, לדף התכנית, לשלוח טיפים להתייעלות כלכלית, ולזכות בפרס.
3. ועדת הבחירה – הטיפ הזוכה ייבחר ע"י ועדת בחירה שתורכב מאנשי רשת בסוף תקופת הפעילות מתוך כלל הטיפים אשר הוזנו באתר כנדרש. ועדת הבחירה תיבחר את הטיפ הזוכה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ברוב קולות ובהתחשב בעמידת הטיפ בקריטריונים המפורטים לעיל וכן תוך התחשבות בכל קריטריון אחר כפי שתמצא לנכון. קביעת ועדת הבחירה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע להחלטת הזוכה.


התחייבויות המשתתף

4. המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962).

5. המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת הטיפ לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בטיפ וכן לפרסמו באתר "רשת". המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

6. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בטיפ שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.

7. המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בטיפ, המועבר ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.

8. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת הטיפ ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

9. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בטיפ כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בטיפ.

10. המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הטיפ ששלח.

11. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 4. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

 

הפרס
12. פיקדון לשנה ע"ס 10,000 בריבית JUMBO (ריבית הניתנת להפקדות של מיליון ש"ח).
הפרס כאמור לעיל יוענק על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק").
לצורך קבלת הפרס יהיה הזוכה מחויב לפתוח חשבון פיקדון בבנק למשך שנה.
תנאי הפיקדון, לרבות שיעור הריבית בו, יהיו כפי שיהיה נהוג ומקובל בבנק מעת לעת.
13. בתום השנה מיום פתיחת הפיקדון סכום הפיקדון יועבר לזוכה.
14. "רשת" איננה אחראית לתקינות הפרס והאחריות בגין טיב, איכות ואספקת הפרס מוטלת כולה על הבנק. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד רשת בנוגע לפרס לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איכות הפרס, מימושו, תנאיו וכדומה.
15. הודעה על הזכאות לפרס תשלח לזוכה, בדואר רשום, בתוך 40 ימי עסקים מיום ההחלטה על הזכייה. במכתב תהיה הפניה לסניף הבנק הקרוב למקום מגוריו.
16. לקבלת הפרס יציג המשתתף הזוכה תעודה מזהה המאשרת כי הוא המשתתף שנבחר ומזכה אותו בפרס וכן את ההודעה כאמור בסעיף 15 לעיל (עותק מקורי),.
17. על הזוכה להגיע לסניף הבנק לצורך מימוש הפרס בתוך 60 ימי עסקים ממועד מכתבו של הבנק. היה והזוכה לא יגיע לסניף הבנק בתוך התקופה כאמור, אזי הפרס יוענק למשתתף שהטיפ שלו יזכה במקום השני וכל האמור בתקנון בקשר עם התנאים לקבלת הפרס יחול לגביו.
18. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. רשת ו/או הבנק לא יישאו באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
19. הבנק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
20. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה.

אחריות
21. במקרה בו ישתנו מועדי שידורי התוכנית, ו/או תנאים, ו/או פרטים הנכללים בתוכנית ע"י "רשת" ו/או מי מטעמה, תהיה "רשת" רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות בהתאמה. במקרה כאמור לא תישמע כנגד "רשת" כל טענה ו/או תלונה.
22. רישומי "רשת", מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
23. הבנק אינו ולא יהיה אחראי בשום צורה ואופן לפעילות המפורטת בתקנון זה ובפרט להחלטה בדבר הזוכה (האמור לעיל, למעט בכל עניין הנוגע לפרס). המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הבנק בקשר עם הפעילות לרבות בקשר עם ההחלטה בדבר הזוכה.
24. "רשת" ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, על כל מרכיביה, ולא ישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
25. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט "רשת" ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
26. רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר תכנים אשר לדעתה עשויים להוות פגיעה בציבור הגולשים באתר ו/או תכנים אשר אינם ראויים, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
27. מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בפעילות היא לצרכי שעשוע, כי עלולה ליפול טעות בפעילות, וכי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בהם.
28. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי "רשת", הבנק ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות לעשות שימוש בטיפ שנשלח לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמו, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
29. "רשת" רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מירמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה ונסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.
30. "רשת" רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיו, כולם או חלקם, הכול בהודעה אשר תתפרסם באתר התוכנית reshet.ynet.co.i. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
31. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.
 

  • שתפו את החברים -