פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות - המירוץ לירוק

פעילות בתי ספר באתר המירוץ למיליון

  • שתפו את החברים -

1. הגדרות:
"רשת" רשת נגה בע"מ, מרח' הברזל 23, רמת החייל, תל אביב
"התוכנית" המירוץ למיליון, עונה 2
אתר "רשת" מתחם התוכנית באתר רשת אשר כתובתו http://reshet.tv/Shows/The_Amazing_Race/
הפעילות המרוץ לירוק במסגרתו יבצעו המשתתפים משימות, כהגדרתן להלן.
משימות המשימות כפי שיפורסמו מעת לעת באתר "רשת"
משתתפים ו/או משתתף בתי הספר ו/או מי מהם אשר נבחרו להשתתף בפעילות כאמור בתקנון זה.
המועצה "המועצה לישראל יפה"
מעניקת הפרס "סנו טבע"
תקופת הפעילות מיום 23.10.2011 ועד ליום 9.2.2012
תקופת ההרשמה לפעילות מיום 1.8.2011 ועד ליום13.11.2011
פאנל השופטים פאנל של אנשי חינוך ופדגוגיה: ד"ר איריס גרייצר – מנחת מורים מבית ברל לג"ג וסביבה, ד"ר שרה קלצ'קו- מנחת מורים ותלמידים אקולוגית, הגב' שלומית עמיחי – לשעבר מנכ"לית משרד החינוך, הגב' חיה יוגב ו/או אנשים נוספים ככל שיבחרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או "רשת".

 

2. פרשנות
2.1. המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר "רשת" ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.


3. כללי
3.1. מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של "רשת". ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת". התקנון המעודכן יהיה זמין באתר "רשת".
3.2. המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמתם לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.3. בעצם ההשתתפות בפעילות, מסכימים המשתתפים ו/או מי מטעמם לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליהם ויחייבו אותם וגם אם לא קראו את התקנון, מסכימים המשתתפים ו/או בתי הספר הנרשמים כי תקנון זה יחול עליהם ויחייבו אותם לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתפים ו/או מי מטעמם שאינם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות.
3.4. ההשתתפות בפעילות כרוכה בתשלום דמי הרשמה כמפורט בסעיף 4.4 להלן מובהר בזאת כי המשתתפים יהיו חייבים בתשלום כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מהשתתפותם כאמור, על חשבונם, והם פוטרים את רשת ו/או את המועצה ו/או כל גוף אחר המופיע בתקנון זה ו/או כל צד שלישי שהוא, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
3.5. "רשת" שומרת על זכותה לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר "רשת" ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או בכל מדיה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהשתתפותם בפעילות, מסכימים מראש ומאשרים המשתתפים את האמור לעיל.


4. תנאי השתתפות בפעילות:
4.1. בית הספר הזכאי להרשם לפעילות יהא כל בית ספר אשר עמד, בין היתר, בתנאי הכשירות, המצטברים להלן:
4.1.1. בתי ספר יסודיים (כיתות א'-ו' או א'-ח')
4.1.2. בתי ספר המקיימים פעילות מועצת תלמידים אשר לה רכז אחראי.
4.1.3. נרשם לפעילות באופן תקין, כמפורט להלן (להלן: "הליך ההרשמה"):
4.1.3.1. נרשם דרך אתר "רשת".
4.1.3.2. מילא את הפרטים הבאים: שם בית הספר הנרשם, יישוב/עיר בה ממוקם בית הספר, פרטי התקשרות לרבות טלפון, פקס, דוא"ל, שם המנהל\ת בצירוף פרטי התקשרות של המנהל/ת, שם רכז\ת מועצת תלמידים בצירוף פרטי טלפון נייד, כתובת דוא"ל ,מספר התלמידים החברים במועצת התלמידים, פעילויות שונות בתחום איכות הסביבה שנעשו במסגרת בית הספר (להלן: "טפסי ההרשמה").
4.2. לאחר השלמת הליך ההרשמה, תיצור המועצה קשר עם בתי הספר אשר עומדים בתנאי הכשירות ואשר השלימו את הליך ההרשמה באופן תקין כמפורט בסעיף זה לעיל, ותערוך עימם פגישה היכרות. מובהר בזאת, כי אין המועצה ו/או "רשת" מחויבות לפנות למי מבתי הספר אשר נרשמו לפעילות וכי רק בתי ספר אשר ייבחרו ע"י המועצה ו/או "רשת", וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי, יזומנו לפגישת היכרות.
4.3. לאחר קיום פגישות ההיכרות עם בתי הספר, כאמור בסעיף 4.2 לעיל, תבחר המועצה, את שלושים (30) בתי הספר אשר ישתתפו בפעילות לאורך שנת הלימודים (להלן: "בתי הספר המשתתפים ו/או בית הספר המשתתף"). בחירת המשתתפים תהא נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של המועצה ו/או "רשת", וזאת לפי קריטריונים השמורים עימם, ולבתי הספר אשר ביצעו את הליך ההרשמה ו/או למי מטעמם, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או "רשת" ו/או מי מטעמם בגין כך.
4.4. כל אחד מבתי הספר המשתתפים, כאמור בסעיף 4.3 לעיל, יידרש לשלם למועצה, כתנאי להשתתפות בפעילות, דמי השתתפות על סך 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים) (להלן: "דמי ההשתתפות"), לצורך כיסוי הוצאות המועצה בליווי הפעילות. למען הסר ספק, דמי ההשתתפות ישולמו מתוך קופת בתי הספר המשתתפים ולא ייגבו מחברי הקבוצה ו/או מי מטעמם.
4.5. מובהר בזאת כי דמי ההשתתפות לא יוחזרו למשתתפים ו/או למי מהם ו/או למי מטעמם, מכל סיבה שהיא, ולמשתתפים ו/או למי מהם ו/או למי מטעמם, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או "רשת" בגין כך.


5. הצהרות ו/או התחייבויות בית הספר המשתתף:
5.1. בית הספר המשתתף ו/או מי מטעמו מצהיר ומתחייב כי יעמיד, לצורך הפעילות, קבוצה אשר תורכב ממינימום עשרה (10) ולא יותר מעשרים (20) חברי מועצת התלמידים של בית הספר, אשר נתנו הסכמתם לייצג את בית הספר ולהשתתף בפעילות (להלן: "הקבוצה"). בית הספר יעמיד בראש הקבוצה גורם בית ספרי (מורה ו/או מנהל ו/או ממונה אחר) אשר ירכז ויהא אחראי לפעילות הקבוצה (להלן: "רכז הפעילות").
5.2. בית הספר המשתתף ו/או מי מטעמו מצהיר ומתחייב כי יקבל את הסכמת הורי הקבוצה, להשתתפותם בפעילות ולהופעתם ככל שתידרש, בכל מדיה ולפי שיקול דעתה של "רשת". הורי הקבוצה יחתמו על טופסי אישור וויתור בנוסח כפי שימסר להם על ידי המועצה, לצורך אישור הפעילות, כל זאת כתנאי להשתתפות בית הספר והקבוצה בפעילות.
5.3. בית הספר המשתתף ו/או מי מטעמו מצהיר ומתחייב כי בית הספר והקבוצה מטעמו ייקחו חלק בכל אחד משלבי הפעילות, יפעלו במיטב מרצם וישקיעו את מיטב משאביהם, למען השלמת המשימות, ככל שיידרשו במהלך תקופת הפעילות.
5.4. בית הספר המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא והקבוצה מטעמו, יעמדו בלוחות הזמנים של המשימות, כפי שימסרו להם וכפי שיפורסמו באתר "רשת" ו/או על המרקע במסגרת שידורי "רשת" עם תחילת המשימה ו/או במהלכה וכי ימלאו אחר כל ההוראות כפי שימסרו על ידי נציגי המועצה ו/או מי מטעמם לפני תחילת המשימות ו/או במהלכן, ו/או כפי שיפורסמו כאמור.
5.5. בית הספר המשתתף מצהיר ומתחייב כי יקצה מרחב לימודי לקיום מפגשים של הקבוצה עם נציגי המועצה וזאת בהתאם ללוח הזמנים כפי שייקבע על ידי המועצה (להלן: "הפגישות"). וכי בכל הפגישות יהיה נוכח רכז הפעילות. מובהר בזאת כי במידה ומסיבה כלשהיא יאלץ רכז הפעילות להעדר מהפגישות או ממי מהן, מתחייב בית הספר להציב באותה פגישה מחליף תחתיו כך שתמיד רכז פעילות ו/או מי מטעמו יהיה נוכח בפגישות.
5.6. בית הספר המשתתף ו/או מי מטעמו מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם בפעילות ו/או קבלת הפרס וכן דבר זכייתם בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר "רשת", ו/או בכל אתר אינטרנט אחר לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת" על פי כל דין, וכי בהשתתפותם בפעילות מביעים בית הספר ו/או מי מטעמו ו/או בית הספר הזוכה ו/או מי מטעמו, את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ו/או תמונתם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של "רשת" ו/או מי מטעמה, וכי כתנאי להשתתפותם במבצע קיבלו את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.


6. מהלך הפעילות:
6.1. במהלך תקופת הפעילות, יידרשו בית הספר המשתתפים והקבוצות מטעמם להשלים שלוש (3) משימות שונות, אשר ימסרו לידי הקבוצות ו/או בית הספר המשתתפים ו/או מי מטעמם, זמן סביר לפני תחילת הפעילות, זאת על מנת לאפשר לבית הספר המשתתף להיערך בהתאם. המשימה הראשונה בהשתתפות 30 בתי ספר (להלן: "המשימה הראשונה"). המשימה השניה בהשתתפות 18 בתי ספר (להלן: "המשימה השניה") ומשימת הגמר, בהשתתפות 5 בתי ספר (להלן: "משימת הגמר").
6.2. המידע הדרוש לשם השתתפות בפעילות יימסר לבתי הספר המשתתפים על ידי נציגי המועצה ו/או מי מטעמם טרם תחילת המשימות וכן יפורסם באתר "רשת" ועל המרקע במסגרת שידורי "רשת" עם תחילת המשימה ו/או במהלכה, ועל המשתתפים מוטלת האחריות בקבלת המידע, למען מילוי התחייבויותיהם במסגרת הפעילות ולמשתתפים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או "רשת" בגין כך.
6.3. במסגרת המשימות יידרשו חברי הקבוצה, לפעול בדווקנות בהתאם להוראות המפורטות המובאות במסגרת המשימות.
6.4. לאחר השלמת המשימה, תדרש הקבוצה ו/או בית הספר המשתתף ו/או מי מטעמם, להעלות לאתר "רשת", בתאריך ובמועד אשר ייקבעו לכך טרם תחילת המשימה ע"י המועצה ו/או "רשת" ו/או ואשר יימסר לבית הספר מאת נציגי המועצה ו/או מטעמה, יחד עם המידע הדרוש להשתתפות בפעילות (להלן: "מועד גמר המשימה") צילום ו/או קטע וידאו המציג את תוצרי המשימה, וזאת בהתאם להוראות המפורטות כפי שימסרו ו/או יפורסמו, כאמור בסעיף 6.2-6.3 לעיל.
6.5. תוצרי המשימות יועמדו להצבעת הגולשים באתר "רשת", כמפורט להלן בסעיף 7 ובתקנון ההצבעות.
6.6. בנוסף תוצרי המשימות יועמדו להצבעת פאנל השופטים והניקוד אשר יינתן לכל תוצר משימה על ידי פאנל השופטים יקרא "המדד הירוק".
6.7. שיקלול הצבעות הגולשים יחד עם המדד הירוק (ביחס של 70% להצבעות הצופים ו- 30% למדד הירוק) יהוו יחדיו את הניקוד המצטבר של כל קבוצה (להלן: "הניקוד המצטבר").
6.8. בתום כל תקופת ההצבעה הראשונה, השניה, והשלישית, כהגדרתה בסעיף 7.3, ינופו מספר הקבוצות אשר קיבלו את הניקוד המצטבר הנמוך ביותר, כפי שיפורט להלן.
6.8.1. לאחר תקופת ההצבעה הראשונה ינופו 12 הקבוצות בעלות הניקוד המצטבר הנמוך ביותר מתוך 30 הקבוצות אשר התחילו את הפעילות.
6.8.2. לאחר תקופת ההצבעה השנייה ינופו 13 הקבוצות בעלות הניקוד המצטבר הנמוך ביותר, מתוך 18 הקבוצות אשר נותרו בפעילות, כאמור בסעיף 6.8.1.
6.8.3. לאחר תקופת ההצבעה השלישית ינופו 4 קבוצות בעלות הניקוד המצטבר הנמוך ביותר, מתוך 5 הקבוצות שנותרו, כאמור בסעיף 6.8.2.
6.9. במקרה של שיוויון בניקוד המצטבר בין הקבוצות, יכריע פאנל השופטים את זהות בית הספר הזוכה, על פי שיקול דעתו הבלעדי. ולבתי הספר המשתתפים ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע להחלטה זו
6.10. למען הסר ספק, במשימת הגמר ישתתפו 5 הקבוצות אשר צברו, לאורך הפעילות כולה, את מספר הנקודות הגבוה ביותר המצטבר בשתי תקופות ההצבעה גם יחד ו/או נבחרו על ידי פאנל השופטים לעלות לשלב הבא (במקרה של שיוויון, כאמור בסעיף 6.9 לעיל, ואשר לא נפסלו ו/או הודחו מסיבה כלשהי במהלך הפעילות.
6.11. מובהר בזאת, כי במהלך כל תקופות ההצבעה, יהא לפאנל השופטים שיקול דעת בלעדי לקבוע כי קבוצה זכאית/או/אינה זכאית לעבור לשלב הבא, בניגוד לניקוד המצטבר, והכל משיקולים חינוכיים – אומנותיים הנתונים לפאנל השופטים באופן בלעדי. ולבתי הספר המשתתפים ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע להחלטה זו.


7. מהלך ההצבעה:
7.1. לאחר מועד גמר המשימה, יקבע הניקוד המצטבר של כל קבוצה, כאמור בסעיף 6 לעיל.
7.2. מספר הצבעות הגולשים באתר "רשת" ייקבע לפי רישומי המערכת באתר "רשת" ולמשתתפים ו/או למצביעים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לאמינות רישומים אלה.
7.3. תקופות ההצבעה באתר "רשת" תהא כדלקמן:
7.3.1. ממועד גמר המשימה הראשונה ועד 4.12.2011 (להלן: "תקופת ההצבעה הראשונה").
7.3.2. ממועד גמר המשימה השנייה ועד5.1.2011 (להלן: "תקופת ההצבעה השנייה").
7.3.3. ממועד גמר משימת הגמר ועד 9.2.2011 (להלן: "תקופת ההצבעה השלישית").
7.4. ההצבעה כאמור בסעיף זה, תהא בכפוף לתקנון ההצבעות כפי שיפורסם באתר "רשת".


8. פסילת ו/או הדחת קבוצות:
8.1 המועצה ו/או "רשת" רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לקבוע כי קבוצה אשר לא העלתה לאתר "רשת" את תוצרי המשימה כנדרש, במועד ובתאריך, ו/או לפי הקריטריונים ו/או ההוראות כפי שנקבעו לכך בתקנון ו/או בהוראות לביצוע המשימות כפי שנמסרו לבית הספר המשתתף טרם תחילת המשימה על ידי נציגי המועצה ו/או מי מטעמה ו/או יפורסמו מעת לעת באתר "רשת"ו/או בכל פרסום אחר, פסולה, והשתתפותה בפעילות תופסק.
8.2 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ומהוראות כל דין, המועצה ו/או "רשת" רשאיות לפסול ו/או להדיח כל קבוצה אשר בנוגע לפעילותה עולה חשש, כי ביצעה או (לפי העניין) ביצעו החברים בה, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה ו/או מעשה שאינו כדין (לרבות, אך לא למעט, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או "רשת". ולבתי הספר המשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע להחלטה זו.
8.3 החלטות המועצה ו/או "רשת" בנוגע לפסילת ו/או הדחת קבוצה כאמור לעיל בסעיפים 8.1 עד 8.2, תהנה סופיות ובלתי ניתנות לערעור, ולמשתתפים ו/או לקבוצה המשתתפת ו/או המודחת ו/או הפסולה ו/או למי מטעמן לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "רשת" ו/או המועצה ו/או כל גוף אחר מטעמן ושלא מטעמן בעניין זה.
8.4 החלטות המועצה ו/או "רשת" בנוגע לפסילת ו/או הדחת קבוצה כאמור לעיל בסעיפים 8.1 עד 8.3, יכול שיתקבלו בכל שלב משלבי התחרות לפי שיקול דעתן הבלעדי של המועצה ו/או "רשת" ולקבוצות לא תהא כל טענה ו/או כל דרישה ו/או כל תביעה כנד "רשת" ו/או המועצה ושאו גוף מטעמן ו/או שאינו מטעמן בנוגע לכך.


9. הפרס:
9.1 הקבוצה אשר צברה בניקוד המצטבר הגבוה ביותר במהלך כל הפעילות, ובכפוף לסעיף 6 לעיל, תהא המנצחת בפעילות ותוכרז כקבוצה הזוכה (להלן: "הקבוצה הזוכה") ותזכה את בית הספר אותה היא מייצגת (להלן: "בית הספר הזוכה") בפרס אשר יוענק על ידי מעניקת הפרס, "סנו טבע".
9.2 האחריות למימוש הפרסים, היא של בית הספר הזוכה ו/או הקבוצה הזוכה. עליהם מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הם יכולים לממש את הפרס בו זכו ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. המועצה ו/או "רשת" ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב ו/או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
9.3 במידה ובית הספר הזוכה ו/או הקבוצה הזוכה אינם יכולים לממש את הפרס וזאת מכל סיבה שהיא, יודיעו על כך למעניקת הפרס ו/או ל"רשת" ו/או למועצה, אשר יהיו זכאיות לבחור בזוכה חלופי במקומו את הקבוצה אשר זכתה לניקוד המצטבר השני הגבוה ביותר בפעילות, ובכפוף לסעיף 6 לעיל.
9.4 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של מעניקת הפרס ו/או "רשת" ו/או המועצה ו/או מי מטעמן הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותה. מעניקת הפרס ו/או "רשת" ו/או המועצה, רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלתו ככל שיימצאו לנכון ולפי שיקול דעתן הבלעדי, ולבתי הספר ו/או הקבוצות המשתתפות בפעילות לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מעניקת הפרס ו/או "רשת" ו/או המועצה ו/או מי מטעמן בנוגע לכך.
9.5 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי היה ובית הספר הזוכה אשר לא עמד ו/או הפר את תנאי תקנון זה ו/או מי מתנאיו ו/או ויתר על הפרס מכל סיבה שהיא לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס בו זכה, תהא "רשת" ו/או המועצה רשאיות להעניק את הפרס לבית ספר משתתף אחר, כאמור בסעיף 9.3 לעיל או שלא להעניקו כלל ו/או לעכב את מימושו, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. בית הספר הזוכה, אשר ויתר על הפרס או שלא עמד ו/או הפר תנאי תקנון זה, יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מעניקת הפרס ו/או "רשת" ו/או המועצה ו/או מי מטעמן ככל הנוגע לפרס לרבות אך לא למעט בנוגע לחלוקתו ו/או לאי חלוקתו כאמור.
9.6 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, מעניקת הפרס ו/או "רשת" ו/או המועצה ו/או מי מטעמן, תהנה רשאיות שלא למסור את הפרס לבית הספר הזוכה ו/או לקבוצה הזוכה אשר ביצעה מעשה עבירה ו/או מעשה שאינו כדין.


שונות:
10. בית הספר הנרשם בהליך ההרשמה ו/או המשתתף ו/או מי מטעמו נושא באחריות מלאה בכל הנוגע להליך ההרשמה ולהשתתפותו בפעילות ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "רשת" ו/או המועצה ו/או מי מטעמה בגין השתתפותו בפעילות ו/או בגין זכייתו בפרס, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בפרס.


11. בית הספר הנרשם בהליך ההרשמה ו/או המשתתף ו/או מי מטעמו מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור השתתפותו בפעילות ו/או עבור פרסום דבר זכייתו ו/או כל דבר הנוגע להרשמתו ו/או השתתפותו בפעילות דרך אתר "רשת" ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
12. המועצה ו/או מעניקת הפרס ו/או "רשת" רשאיות לשנות את הפעילות ככל שימצאו לנכון ולבתי הספר ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.


13. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה ו/או "רשת" רשאיות להפסיק ו/או לקצר ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שימצאו לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, ו/או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתן הבלעדי, ולבתי הספר המשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך לרבות אך לא למעט כנגד המועצה ו/או "רשת".


14. המועצה ו/או "רשת" ו/או מי מטעמן, אינן אחריות, ולא תהיינה אחראיות, באופן כלשהו, לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט לרבות אך לא רק באתר "רשת", רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו לבית הספר המשתתף ו/או למי מטעמו בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.


15. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבית ספר המשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט "רשת" עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל בסעיף 14, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו להם עקב הפעולות כאמור.


16. בהשתתפותו בפעילות בית הספר הנרשם בהליך ההרשמה ו/או המשתתף ו/או מי מטעמם מסכימים, מאשרים ומצהירים כי קראו את התקנון, וכי הם מקבלים עליהם את הוראותיו, וגם אם לא קראו את התקנון, מסכים בית הספר ו/או מי מטעמו כי תקנון זה יחול עליהם ויחייבם לכל דבר ועניין.


17. למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ל"רשת" ו/או למועצה מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות, וכן כי "רשת" ו/או המועצה תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות, ובכלל זה המועצה ו/או "רשת" תקבע את כללי וחוקי הפעילות ותהא זכאית לשנותם לפי שיקול דעתה וכן גם את מועדי פרסום המשימות ואת תקופת הפעילות, את המשתתפים בפעילות, את המשימות, את הפרס אשר יוענק לזוכים, את מועד מתן הפרס, וכן המועצה ו/או רשת תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זאת פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות המועצה ו/או רשת כאמור בתקנון זה, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים ו/או את הקבוצות מטעמם.


18. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
 

 

  • שתפו את החברים -