פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות - אורביטול

פעילות באתר החיים זה לא הכל

  • שתפו את החברים -. מבוא
1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) באינטרנט, כתוכן תומך לתוכנית "החיים זה לא הכול" (להלן: "התוכנית").
1.2. הפעילות, שתוצג באתר "רשת" reshet.tv (להלן: "אתר רשת") תזמין משתתפים וגולשים (להלן:"המשתתפים") להעלות לאתר סיפורים המתארים סיטואציות מביכות בהם "לא הרגישו חופשי לפתוח את הפה" וכן פרטים אישיים כפי הנדרש באתר (להלן "התוכן" ו/או "הסיפור"). הקטעים יועלו לאתר לבחירת נציגי רשת.
1.3. "רשת" ו/או חברת קוסמופארם בע"מ (להלן: "מעניק הפרס") רשאית לשנות בכל עת את תקנון הפעילות ו/או מהות הפעילות ו/או הוראות הפעילות ו/או תקופת הפעילות לפי שיקול דעתן הבלעדי ובלי לתת על כך הודעה מוקדמת מראש.
2. אופן הפעילות:
2.1 הפעילות תתנהל באינטרנט במקביל לעונת השידורים של הסדרה "החיים זה לא הכל " (להלן: "התוכנית"), אשר משודרת ע"י "רשת בערוץ 2 בימי - שלישי
2.2 "תקופת הפעילות"- תקופת הפעילות תמשך עד לסיום עונת שידורי התוכנית. רשת ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעדכן את התאריך .
2.3 אופן העלאת הסיפור לאתר- לאתר רשת יצורף עמוד פעילות אשר יזמין את המשתתפים להעלות את הסיפור לבחינה ע"י מערכת התוכנית. המשתתף יכנס לעמוד הפעילות וימלא את הסיפורבצירוף פרטיו האישיים, המדויקים, המעודכנים, כתובת ופרטים ליצירת קשר, הנדרשים לצורך הפעילות.
יובהר, כי סיפור אשר לא יכיל את כל הפרטים האישיים המדויקים והתקינים הנדרשים לא ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

 3. זכאי להשתתף:
3.1. כל אדם אשר הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ובמידה שאינו כזה, ניתנה לו הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להשתתפות בפעילות, ואשר צירף לתוכן ששלח את הפרטים האישיים כנדרש.
3.2. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- הורים, אחים וילדים.
 

 

 

4. בחירת הזוכים :
4.1 בחירת הזוכים תתבצע על ידי מעניקת הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי קריטריונים השמורים עימה. קביעת מעניק הפרס בנוגע לזוכים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגעלהחלטה עלהזוכים.
 

 

 

5. הפרסים :
5.1 בסיום עונת השידורים הנוכחית של הסדרה "החיים זה לא הכל", ייבחר ע"י מעניקת הפרס הזוכה הראשי מתוך כלל המשתתפים,(להלן: "הזוכה הראשי"), אשר יהא זכאי לפרס הראשון, מכשיר אייפד 2 (Apple iPad 2 ).
5.2 פרס ניחומים: מלבד הפרס הראשון, מעניקת הפרס תחלק כפרס ניחומים 50 ערכות ל - 50 משתתפים נוספים עם הסיפורים המביכים ביותר אשר יבחרו על ידה. הערכות תהינה מורכבות ממוצרים להיגיינת הפה של "אורביטול" .

5.3 על מנת להשתתף בפעילות, כל משתתף יהיה מחוייב כאמור, להעלות לתוכן את פרטיו האישיים כנדרש בדף הפעילות. בכל מקרה בו המשתתף מילא פרטים לא מדויקים ו/או לא מלאים ו/או מטעים, תהא מעניקת הפרס רשאית לפסול את זכאותו של המשתתף לזכייה ולהעניק את הפרס למשתתף אחר בפעילות.
5.4 בחירת הזוכים: הודעה על הזכאות לפרס תשלח לזוכה הראשי ולשאר הזוכים בדואר רשום, בתוך 60 ימי עסקים מיום ההחלטה על הזכייה.
5.5 על מנת לקבל את הפרס, על כל הזוכים לשלוח צילום של תעודה מזהה המאשרת כי הוא המשתתף שפרסם את הסיפור אשר מזכה אותו בפרס, ו/או יציג ייפוי כוח מטעם המשתתף אותו הוא מייצג.
5.6 הפרס הינו אישי לזוכה, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה.
5.7 רשת ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטיב הפרס, מימושו, אספקתו וכל דבר הנוגע אליו והאחריות הבלעדית בכל הנוגע לטיב הפרסים ו/או חלוקתם הינה של מעניקת הפרס.
5.8 למען הסר ספק יובהר כי מעניקת הפרס לא תישא בכל האחראיות לפרס הזוכה הראשון-אייפד 2 שינתן לזוכה, פרט לאספקתו לזוכה. אחראיות בגין המכשיר תהיה בהתאם לאחראיות הניתנת על ידי היצרן ו/או המשווק המורשה של המוצר.
5.9 מסירת הפרס תתבצע במשרדי מעניקת הפרס כפי שיימסר לזוכה ו/או לזוכים בהודעה שתשלח כאמור בסעיף 5.4 לעיל.
5.10 חובת השתתפות במעמד הזכייה: המשתתפים הזוכים מחויבים להופיע למעמד קבלת הפרסים. זכאותו של כל אחד מהזוכים אשר לא יגיע לקבל את הפרס במעמד קבלת הפרס תישלל והדבר יהווה מצידו וויתור על כל טענה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מעניק הפרס בנוגע לקבלת הפרס.
5.11 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב. רשת ו/או מעניקת הפרס רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
5.12 האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. בכל מקרה בו זוכה לא יממש את הפרס, מכל סיבה שהיא, תהא רשת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למשתתף אחר בפעילות ולהעניק לו את הפרס, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
5.13 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
5.14 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או מעניקת הפרס תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 
6 הצהרת המשתתף:
6.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962) (להלן: "החוק") והיה והמשתתף אינו בגיר כהגדרת החוק, קיבל הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו להשתתפות בפעילות זו.
6.2 משתתף הבוחר להירשם לפעילות, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המשתתפים אשר יכלול אך ורק את שמו, מעונו ודרכי התקשרות עימו וזאת בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות המוכרים במדינת ישראל.
6.3 מובהר, כי רשת שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למשתתף לקחת חלק בפעילות ו/או לבטל את רישומו ו/או לחסום את גישתו לאתר הפעילות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרים המתאימים לכך.
6.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי ייתכן ששמו המלא, תמונתו, התוכן ששלח, זכייתו בפרס, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או באחת מתוכניות רשת ו/או יצולמו ויפורסמו למטרות קידום ו/או יחסי ציבור. המשתתף מצהיר כי הינו מסכים לכל פרסום כאמור וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן בנוגע לכך.

6.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מעביר את כל זכויות היוצרים והמבצעים בתוכן ששלח לרשת ו/או למעניקת הפרס וכי העלאת התוכן לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה ל"רשת" ו/או למעניקת הפרסלעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו באתר "רשת" ו/או בתוכנית ולנהוג בו מנהג בעלים. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או בתוכנית ו/או בכל פרסום אחר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מעניקת הפרס.
6.6 המשתתף מסכים מצהיר ומתחייב לאפשר למעניקת הפרס ו"רשת" לעשות בתוכן שימוש לפי שיקול דעתן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי ושכלול בין באמצעות שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ובין במסגרת כל פעילות אחרת .
6.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן, המועבר ל"רשת" ו/או מעניקת הפרס במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית ו/או כי קיבל את רשות בעל זכויות היוצרים של התוכן וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר (להלן: "צד שלישי" ) ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
6.8 המשתתף יישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכויות היוצרים של צד שלישי שלא ניתנה הסכמתו לפעילות זו.
6.9 המשתתף מצהיר בזאת ומתחייב כי ידוע לו שלא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מלבד האמור לעיל, בין בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת כל פעילות אחרת של רשת ו/או מעניקת הפרס.
6.10 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" ו/או מעניקת הפרס אינה מתחייבת לעשות בתוכן כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בתוכן.
6.11 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ששלח.

6.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת כל תוכן אשר עומד בניגוד לחוק הישראלי ו/או לכל דין זר ולרבות התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

 

 


המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" ו/או מעניקת הפרס בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 

 6.13 המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את רשת ו/או מעניקת הפרס מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.
6.14 המשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 

 

 

כללי:
7 רשת ו/או מעניקת הפרס רשאיות לשנות את הפעילות ככל שימצאו לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
8 רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר תכנים אשר לדעתה עשויים להוות פגיעה בציבור הגולשים באתר ו/או תכנים אשר אינם ראויים, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
9 רשת רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
10 כל משתתף מסכים ומאשר כי "רשת" ו/או מעניקת הפרס רשאיות לעשות שימוש בתכנים שהועלו, הן במסגרת אחת מתוכניות רשת, הן במסגרת פרסומי מעניקת הפרס והן במסגרת כל פעילות אחרת של "רשת" או מעניקת הפרס, לפי שיקול דעתן הבלעדי וכי כתנאי להשתתפותו בפעילות קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לביצוע פרסום שכזה.
11 המשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לה כי כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינה של "רשת" והוא מתחייב שלא לעשות בתכנים אלו כל שימוש. כן מתחייבת המשתתף כי לא יעשה שימוש בשמה ו/או בסימניה המסחריים של "רשת" ו/או מעניקת הפרס לכל מטרה שהיא.
12 סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.
רשת ומעניקת הפרס מאחלים לכם גלישה מהנה באתר הפעילות.


 

  • שתפו את החברים -