פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות -"צחוק מהעבודה"

  • שתפו את החברים -

1. הגדרות
אתר אינטרנט שכתובתו היא: www.reshet.tv.
"אתר האינטרנט"
http://www.facebook.com/reshet.zhok
עמוד הפייסבוק הרשמי של התוכנית. "עמוד ה- Facebook"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"

משתתף, אשר בהתאם להחלטת "רשת" ו/או מי מטעמה, שכנע בצורה הטובה ביותר כי לו מגיע ביקור פרטי מהאומנים של צחוק מעבודה, כהגדרתם להלן,, זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "הזוכה"
הקומיקאים הנמנים על צוות המשתתפים הקבוע של התוכנית, לרבות מנחה התוכנית. "האומנים"
הפעילות נשוא תקנון זה אשר תזמין את המשתתפים לשכנע את מערכת התכנית ו/או נציגים מטעם רשת מדוע מגיע לו לזכות בפרס "הפעילות"
משתתף, אשר בהתאם מערכת התכנית ו/או נציגים מטעם רשת, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם אותר ו/או טרם הוכחה זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "המועמד לזכייה"
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף ‏4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר שהשתתפותם בפעילות אסורה (כאמור בסעיף ‏9.5 להלן).
"המשתתף" ו/או "המשתתפים"
כל פרט שיידרש המשתתף באתר ה- Facebook על מנת להכנס למסך הפעילות. "הפרטים האישיים"
כהגדרתו בסעיף 8.1 לתקנון זה. "הפרס"
"צחוק מהעבודה". "התוכנית"
האמצעי אשר באמצעות לחיצה עליו כל משתתף תשלח תשובת של המשתתף מדוע מגיע לו לזכות בפרס, כהגדרתו בסעיף 8. "לחצן אינטרנטי"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
דף אינטרנטי אשר באמצעות כניסה אליו המשתתפים יוכלו להשתתף בפעילות ואשר על גביו יוכלו המשתתפים לכתוב מדוע מגיע להם ביקור פרטי מהאומנים. הכניסה למסך הפעילות תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור אנטרקטיבי ייעודי לפעילות זו, אשר יופיע בעמוד ה- Facebook, והכל בהתאם להוראות אשר תינתנה למשתתפים בעמוד ה- Facebook. "מסך הפעילות"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. "רשת"
החל מיום 3 ביולי 2011, החל מהשעה 21:15 ועד לסוף העונה של התוכנית, או מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת. "תקופת הפעילות"
לחיצה על הכפתור האינטראקטיבי על גבי מסך הפעילות, עליו יהא ניתן ללחוץ על מנת לשלוח את תשובת המשתתף.
"שליחת תשובת המשתתף בפעילות"
2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות אתר האינטרנט), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5 בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט ובעמוד ה- Facebook.
3.2 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט ובעמוד ה- Facebook.
3.3 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.4 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות הזנת הפרטים האישיים באתר ה- Facebook ובאמצעות לחיצה על לחצן אינטרנטי מסוים, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או מלחיצה על לחצן אינטרנטי מסוים כאמור.
3.5 ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
3.6 רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמד לזכייה ו/או את פרטי הזוכה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות באתר האינטרנט).
4. תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1 בעל שם משתמש (פרופיל) ב-Facebook ;
4.1.2 נרשם לפעילות באתר ה- Facebook, באופן תקין, כאמור בתקנון זה באתר ה- Facebook, במהלך תקופת הפעילות, ובכלל זה, הזין את פרטיו האישיים כנדרש.
4.1.3 במועד תחילת תקופת הפעילות הינו (א) מעל גיל 18, וכן, (ב) אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין; וכן
4.1.4 עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2 למניעת ספק, מובהר, כי לחיצה על לחצן אינטרנטי, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בלחיצה על הלחצן האינטרנטי, במסגרת ההשתתפות בפעילות.
4.3 רשת שומרת לעצמה את הזכות, להאריך את תקופת הפעילות, לקצרה ו/או לעשות בה כל שינוי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
4.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת תשובת המשתתף מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בתשובת המשתתף וכן לפרסמה באתר "רשת" ו/או בתוכנית ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
4.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בתשובת המשתתף שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
4.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בהצעה, המועברת ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
4.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
4.8 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בתשובת המשתתף כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בתשובת המשתתף.
4.9 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן תשובת המשתתף ששלח.
4.10 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים אלה לעיל, המשתתף מתחייב שלא לשלוח או לכלול בתשובת המשתתף ששלח אלה מן התכנים הבאים:
4.10.1 כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
4.10.2 כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
4.10.3 כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
4.10.4 כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
4.10.5 כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
4.10.6 כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
4.10.7 נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
4.10.8 כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
4.10.9 כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
4.10.10 כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
4.11 המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
5. מהלך הפעילות וההשתתפות בו:
5.1 במסגרת הפעילות, המשתתפים ידרשו לכתוב במסגרת מסך הפעילות את תשובתם לשאלה מדוע מגיע להם לזכות בפרס, כהגדרתו בסעיף 8 להלן (להלן: "תשובת המשתתף").
5.2 לאחר שהמשתתף לחץ על לחצן אינטרנטי, תשובתו תשלח לרשת.
6. תוצאות הפעילות
6.1 בתום תקופת הפעילות ירוכזו וידורגו, על ידי צוות התכנית ו/או נציגי רשת, תשובות המשתתפים וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי, ועל פי קריטריונים השמורים עמם. ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדם בגין זאת.
6.2 רשת תהיה רשאית לשנות את הליך דירוג המשתתפים ותהליך בחירת המועמד לזכייה ו/או הזוכה.
6.3 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי ידוע להם שרשת שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או את שוויו, בכל עת.
6.4 פרטיהם של המשתתפים בפעילות (ובכלל זה של המועמד לזכייה), לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון אתר האינטרנט. רשת תהא רשאית לפרסם את שמו של המועמד לזכייה ו/או את שם המשתמש (פרופיל) שלו ב-Facebook, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההרשמה לפעילות, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידורו הטלוויזיוני של הפרק או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
6.5 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותו של המועמד לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
7. אישור הזכייה ומימוש הזכייה
7.1 לאחר קביעת זהות המועמד לזכייה, רשת תיצור עם המשתתף האמור (המועמד לזכייה) קשר, באמצעות שליחת הודעה לפרופיל הפייסבוק של המועמד לזכיה ו/או בדרך אחרת כפי שתבחר רשת, וזאת תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מתום תקופת הפעילות, על מנת ליידע את המשתתף בדבר היותו המועמד לזכייה (להלן – " אישור הזכייה"). רשת אינה מתחייבת, כי אישור הזכייה יעשה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה.
7.2 זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנית בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
7.2.1 המועמד לזכייה הסכים לצילום הביקור האישי (כהגדרתו בסעיף 8.1 להלן), בביתו של המועמד לזכייה או בכל מקום אחר אשר ייקבע על ידי רשת, וכן לשידור הצילום, כולו או חלקו, האמור בכל אמצעי תקשורת שהוא על ידי רשת.
7.2.2
7.2.3 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
7.3 עמד המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף 7.2 להלן – יוכרז כזוכה.
7.4 למניעת הספק, מובהר, כי רשת תהא האחראית היחידה לקביעת עמידתו של המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף ‏7.2 לעיל.
7.5 רשת תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף 7 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
7.6 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר, ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (בהתאם להוראות סעיף ‏7.2 לעיל), והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, להעניק את הפרס למשתתף אחר מרשימת המשתתפים (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
7.7 למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמד החלופי לזכייה.
7.8 אופן קבלת הפרס, כמפורט בסעיף 7 זה לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי.
7.9 רשת תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של רשת ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת.
7.10 במידה והפרס לא יידרש ו/או במידה ותבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף ‏8.15 להלן.
7.11 רשת תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, שם משתמש (פרופיל) שלהם ב-Facebook , מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם (ובכלל זה צילום הענקת הפרס כאמור בסעיף ‏7.2.1 לעיל), באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט, אתר ה- Facebook ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות ו/או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע על ידי רשת. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
8. הפרס
8.1 למשתתף אשר יוכרז כשזוכה בפעילות יוענק ביקור אישי, אשר ייערך על ידי אחד או יותר מהאומנים, בפני הזוכה, בביתו או במיקום אחר אשר ייקבע על ידי רשת, במועד אשר יתואם על ידי רשת (לעיל ולהלן – "הביקור האישי"), במסגרתו יצולם קטע וידאו עם הזוכה צוותי הצילום וההפקה מטעם רשת, למטרות שידור באמצעי התקשורת השונים (לרבות במסגרת התוכנית), בהתאם לקביעת רשת (לעיל ולהלן – "הפרס"). מובהר, כי רשת אינה מתחייבת כי תעשה כל שימוש בצילום הביקור האישי ולזוכה.
8.2 הזוכה יידרש, במועד הביקור האישי, לחתום ולמסור לרשת ו/או למי מטעמה כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, בנוסח שייקבע על ידי רשת, והכל בקשר לקבלת הפרס ו/או לצילומו ו/או לשידורו;
8.3 רשת ו/או מי מטעמה רשאים, במועד הביקור האישי, לדרוש לבצע אימות של זהות הזוכה באמצעות תעודה מזהה ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי רשת;
8.4 אי עמידה בתנאים המפורטים לעיל בסעיפים 8.2. ו 8.3 לעיל, תשלול מהזוכה את זכאותו לפרס וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת" ו/או מי מטעמה.
8.5 על זוכה ו/או על מי מטעמו חל איסור מוחלט לתעד, לרבות לצלם (צילום וידאו וצילום סטילס) ו/או להקליט את הביקור האישי בכל אמצעי ודרך שהם.
8.6 במועד הביקור האישי, יהיו נוכחים במיקום בו יתקיים הביקור האישי, הזוכה וגורמים מטעם רשת בלבד, וזאת למעט במקרה בו רשת הסכימה, מראש, כי אדם מטעם הזוכה יהא נוכח, בנוסף לזוכה (ולא במקום הזוכה). מובהר, כי לרשת שיקול הדעת הבלעדי לקביעת זהות ומספר הנוכחים במהלך הביקור האישי, ולזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כך.
8.7 מובהר, כי לרשת ו/או למי מטעמה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבלת כל החלטה בקשר עם הענקת הפרס. בכלל זה, רשת תקבע את זהות האומן או האומנים אשר באמצעותו או (לפי העניין) באמצעותם יוענק הפרס (היינו, האומן או האומנים אשר יקיים או (לפי העניין) יקיימו את הביקור האישי), את מועד הענקת הפרס, את מיקום הענקת הפרס (היינו, מועד ומיקום התקיימות הביקור האישי), את הפעילות אשר תבוצע במסגרת הביקור האישי, וכן את משך ואופן ביצוע הביקור האישי, ולזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כך.
8.8 למניעת הספק, מובהר, כי רשת אינה מתחייבת, כי מועד הענקת הפרס (היינו, מועד התקיימות הביקור האישי) יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים לזוכה ו/או כי מיקום הענקת הפרס (היינו, מיקום התקיימות הביקור האישי) יהא במיקום המתאים לזוכה, ולזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר לכך.
8.9 מובהר בזאת, כי תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.
8.10 אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את רשת ו/או מי מטעמה לחלק את הפרס בגין הפעילות.
8.11 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצל במלואו, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו הביקור האישי לא יצא לפועל בשל סירוב הזוכה להתקיימותו במועד ו/או במיקום אשר נקבע על ידי רשת לשם כך.
8.12 הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה.
8.13 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. רשת תהא רשאית להחליף כל פרס בפרס חלופי, שווה ערך, בהתאם לקביעתה של רשת, מכל סיבה שהיא.
8.14 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏8.10 לעיל, מובהר, כי רשת לא תהא אחראית לתוכן הביקור האישי, ובכלל זה רשת לא תהא אחראית בכל מקרה בו הזוכה ו/או מי מטעמו יראו בתוכן כפוגע בהם, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל השפה ו/או שפת הגוף בה ינקוט האומן או האומנים באמצעותו או (לפי העניין) באמצעותם יוענק הפרס.
8.15 למניעת הספק, מובהר, כי רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בקשר עם הענקת הפרס (ובכלל זה הביקור האישי וצילומו), לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
8.16 הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), יחולו על הזוכים.
8.17 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמד לזכייה ו/או הזוכה, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של רשת. למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו רשת תסבור כי המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת רשת.
8.18 למניעת הספק, מובהר כי היה והפרס לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא נדרש, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה או נפסלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, בהתאם לקביעתה, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס ו/או לא לחלקו ו/או לחלק למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של רשת כאמור.
9. שונות
9.1 רשת תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום התקנון, ביצוע הפעילות, פרסום תוצאות הפעילות וחלוקת הפרס, כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל רשת בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות.
9.2 למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות, ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות, את תקופת הפעילות, את זהות המועמד לזכייה (לרבות המועמד החלופי) ואת זהות הזוכה, את תקופת הפעילות, את הפרס אשר יוענק לזוכה, את מועד מתן הפרס ואופן מימושו, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זאת פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, ובסעיף 9.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
9.3 רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עלית הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת הספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‏9.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
9.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בגין כל נזק שיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בקבלת הפרס.
9.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי רשת, יואב גרוס הפקות, ובני משפחותיהם.
9.6 רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או לשנות את הפעילות, ו/או לשנות ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת הפעילות ו/או את מספר הפרסים שיחולקו בכל פעילות, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הפעילות, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש (להלן – "הגורם המשבש"), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או מכל סיבה אחרת.
9.7 כל משתתף מסכים בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‏9.5 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
9.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, בחידונים ו/או בפרסים.
9.9 כל משתתף, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובחידונים כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או לתקינותו אתר ה- Facebook, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או תשובת המשתתף (כולה או חלקה) ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
9.10 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף ‏9.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
9.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 9 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר ה- Facebook, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: Reshet.game.show@gmail.com. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר ה- Facebook ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות אתר ה- Facebook.
9.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה.
9.13 המשתתפים, לרבות הזוכה, פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכה פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות, ו/או במסגרת מימוש הפרס.
9.14 האחריות למימוש הפרס, היא של הזוכה. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
9.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או, יחולו (ככל שיחולו) על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏8.13 לעיל ו/או בסעיף ‏9.15 זה לעיל, רשת תהיה רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
9.16 בכל מקרה בו יפר משתתף או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות החידונים לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו או (לפי העניין) את זכייתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) זכייתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
9.17 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
9.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.
 

  • שתפו את החברים -