פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון אפקט הפחד

  • שתפו את החברים -

 

"אפקט הפחד" תקנון הרשמה (להלן – "התקנון")
 
א. כללי ופרשנות
"אפקט הפחד" (להלן – "התוכנית") הינה תוכנית ריאליטי אתגרית המיועדת להיות מופקת על ידי דורי מדיה דרסט בע"מ (להלן – "חברת ההפקה") עבור ובשיתוף עם רשת - נגהבע"מ (להלן – "רשת") (רשת, חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד– "ההפקה"). המשתתפים בתוכנית ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית כמפורט להלן (להלן – "תהליך המיון").
בעצם הגשת המועמדות לתוכנית ואישור כללי התקנון, מצהיר המועמד כי קרא והבין את הוראות התקנון, לרבות פרק תנאי ההשתתפות וכי הוא מסכים לכל האמור בו.
התקנון הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד (אלא אם כן נאמר במפורש אחרת) וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
למניעת ספק, כל הפניה בתקנון זה למועמדים תתפרש ככוללת גם את המשתתפים בתוכנית ותוסיף ותחול על מועמדים אלה במידה ויבחרו כמשתתפים בתוכנית. בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בתקנון זה של המועמדים תחול עליהם כמשתתפים.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 
ב. הגשת מועמדות- תהליך המיון
המועמדות לתוכנית תוגש רק על ידי זוגות המורכבים מגבר ואישה (ואשר טיב היחסים ביניהם יכול להיות מכל סוג שהוא, לרבות, חברים, עמיתים לעבודה, משפחה וכיו"ב) (להלן: "הזוג" או "הזוגות", בהתאמה). ההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל זוג כאמור ובלבד שכל אחד מבני הזוג עומד בתנאי ההשתתפות המפורטים מטה ושהוא מעוניין לקחת חלק בתוכנית אתגרית זו, על כל המשתמע מכך.
תהליך מיון מתוכנן להתנהל כמפורט להלן:
זוגות המעוניינים להשתתף בתוכנית מוזמנים להתקשר למספר הטלפון 1900-575-353 (להלן: "הטלמסר") או להירשם באתר התוכנית שבאתר האינטרנט של "רשת" שכתובתו_http://reshet.tv ולמסור את פרטיהם, בהתאם לנדרש בטלמסר ו/או באתר "רשת" כאמור.
וועדה אשר תהא מורכבת מנציגי ההפקה ("הוועדה") תבחן את טפסי המועמדות ותקבע מי מבין הזוגות מתאים לדעתה להשתתף בשלב הראשון של תהליך המיון, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה. ההפקה תיצור קשר עם זוגות שנבחרו על ידי הוועדה ותזמן אותם להשתתף בשלב הראשון של תהליך המיון.
שלב ראשון -  זוגות שיזומנו על ידי ההפקה לשלב הראשון יידרשו למלא טפסי תחקיר והם עשויים להדרש להשתתף בראיון מצולם ביחד ו/או לחוד עם בן/בתהזוג, על פי החלטת ההפקה ולשיקול דעתה הבלעדי.
שלב שני - הזוגות המועמדים אשר ייבחרו ע"י הוועדה לעבור לשלב השני יזומנו ליום מיונים נוסף. המיונים בשלב השני עשויים לכלול, על פי שיקול דעתה של ההפקה בהתאם לצורכי ההפקה, סימולציות משחק ודינמיקה קבוצתית, ראיונות מצולמים, מפגשים אישיים, מבדק ע"י פסיכולוג, מבדקים רפואיים בריאות וספורט לפי הצורך ו/או כל מבדק או מפגש אחר בהתאם לצורכי ההפקה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
שלב שלישי - הזוגות המועמדים אשר ייבחרו ע"י הוועדה לעבור לשלב השלישי יזומנו, בהתאם לצרכי ההפקה ליום מיונים נוסף אשר עשוי לכלול החתמת הזוגות המועמדים על הסכם משתתפים ותידרוכים לקראת הנסיעה אשר יכללו בין היתר,  טסטים, מבדקי ספורט וכושר גופני וכל מבחן, מבדק, או מפגש לו הם ידרשו לפי דרישות ההפקה וצרכיה. 
מבין כלל הזוגות אשר ישתתפו בתהליך המיון,  ייבחרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, שנים עשר זוגות המועמדים להשתתף בתוכנית.   יובהר כי בנוסף ייבחרו  גם זוגות מועמדים שיהיו ב – stand byואשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה יחליפו את הזוגות המועמדים הנזכרים לעיל ו/או ישולבו בתוכנית.  
על אף כל האמור אחרת בתקנון, ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לשלב את הזוגות בקבוצות במסגרת תהליך המיון ו/או בתוכנית וכן לפצל את הזוגות ולשלב את המועמדים או המשתתפים בתוכנית בקבוצות. אופן חלוקת המועמדים לקבוצות ו/או פיצול הזוגות יהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ויהיה נתון לשינויים במידת הצורך.  ההחלטה לעניין הרכב הצוותים, זהותם, תיוגם וכו' תיעשה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ותהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. 
בכל אחד משלבי תהליך המיון, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות וישרות. זוג אשר יימצא כי ענה על שאלות ההפקה בצורה שגויה או שקרית, תהא ההפקה רשאית לקבוע כי אינו זכאי להמשיך ולהשתתף בתהליך המיון ו/או בתוכנית. מובהר כי אין בהשתתפות בתהליך המיון, כדי להבטיח את זימון הזוג המועמד להשתתפות בתוכנית.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הזוגות המועמדים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הזוגות המועמדים אשר הגישו מועמדותם, כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין מועמדים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד הגם שאינם מהווים זוג כמוגדר לעיל, כך למשל גבר וגבר או אישה ואישה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה. ולמועמדים ו/או מי מטעמם לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד "רשת ו/או ההפקה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מתהליך המיון ומתנאיו, ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות תהליכים, מועדים ומיקומים של תהליך המיון. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל מועמד לצורך השלמת פרטים נחוצים ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. 
 
ג. תנאי ההשתפות  
עמידה בכל תנאי ההתשתפות המפורטים להלן על ידי כל אחד מבני הזוג, הינה תנאי הכרחי להשתתפות הזוג בתהליך המיון (כל אחד מבני הזוג שיגיש את מועמדותו ייקרא בתקנון זה "המועמד"). מובהר כי אי עמידה בתנאי הכשרות המפורטים להלן על ידי מי מבני הזוג, תמנע מהזוג את ההשתתפות בתהליך המיון ובתוכנית, עם זאת, עמידה בתנאי ההשתתפות של שני בני הזוג אינה מבטיחה את השתתפות הזוג מועמד בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בתוכנית.
1.              על המועמדים להיות מעל גיל 18.
2.              על המועמדים להיות בבריאות טובה (נפשית ופיסית). כל המועמדים מצהירים בזאת כי הם יודעים לשחות.
3.              המועמדים חייבים בגילוי מלא לגבי עבר ו/או רישום פלילי או מנהלי, אם היה כזה. וכן, עליהם לגלות אם היה או עומד נגדם צו הגבלה מכל סוג שהוא. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מועמד בין היתר על בסיס זה. 
4.              במידה ומועמד הוזמן להשתתף בתהליך המיון ו/או באחד או יותר משלביו ו/או בתוכנית, יהיה עליו לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניו בשלבים השונים של תהליך המיון ו/או כתנאי להשתתפותו בתוכנית. להלן חלק מהדרישות: (א) חתימה על כתבי הסכמה ויתור ושחרור, כתב סודיות, אישור להסרת חיסיון רפואי, אישור של קרובי משפחה מדרגה ראשונה, חתימה על הצהרת בריאות, בדיקות ואישורים רפואיים, אישור למתן עזרה ראשונה ועזרה דחופה, הסכמי סודיות ועוד, (ב) מבדקים רפואיים, פסיכולוגיים וכל מבדק אחר שההפקה תמצא לנכון, (ג) המועמד ירשה ויאפשר בדיקת רקע אישית, ככל שההפקה תיראה לנכון, במגבלות החוק ויידרש לשיתוף פעולה מלא לגבי בדיקת הרקע כתנאי להשתתפותו בתהליך המיון ו/או בתוכנית, (ד) ככל שמועמד כלשהו ייבחר על ידי ההפקה כמועמד סופי לתוכנית יהא עליו לחתום על מכתבי ויתור והסכמה המאשרים, בין היתר, כי ההשתתפות בתכנית כרוכה בסיכונים בשל אופייה (רשימה לא ממצה של הסיכונים כוללת סכנת מוות, פציעות חמורות, מחלות וחוליים ונזק אחר לגוף ולרכוש, העלולים להיגרם כתוצאה מהשתתפות בתכנית). על המועמד להניח ולקבל את כל הסיכונים כאמור אשר עשויים להגרם כתוצאה מהשתתפותו בתכנית, במידה וייבחר להשתתף בתוכנית, ולא יראה את ההפקה כאחראית לכך, (ה) כל מועמד שייבחר להשתתף בתוכנית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יקבל לידיו את תקנון התוכנית ויידרש לאשרו בחתימתו כתנאי להשתתפות בתוכנית. מובהר, כי רכוש המשתתפים בתוכנית לא יבוטח בשום צורה ואופן על ידי ההפקה ו/או על ידי מי מטעמה. על משתתף אשר יהיה מעוניין בביטוח כאמור יהא לרכוש אותו באופן עצמאי ועל חשבונו. 
5.              המועמדים שיבחרו להשתתף בתוכנית מסכימים בזאת לטוס, לנסוע ולנוע בכל דרך שתיבחר על ידי ההפקה, לסט צילומים מחוץ לישראל, למשך של בין כ-50-60 ימי צילום ועוד כ-2 ימי טיסות, לפי תאריכים אשר ייקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. המועמדים שייבחרו על ידי ההפקה להשתתף בתוכנית חייבים להסכים, במידת הצורך, לשתף פעולה עם ההפקה, עם כל משתתפי התכנית ועם כל אנשי הצוות מטעם ההפקה, ולקחת חלק בפעילויות התכנית 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 7 (שבעה) ימים בשבוע לאורך תקופת הצילומים, כפי שתיקבע ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המועמדים חייבים להיות נכונים להמתנות ארוכות על סט הצילומים ולהישמע להוראות ההפקה בכל עת. למען הסר ספק, למעט שעות מנוחה מוגדרות, לא יינתן למתמודדים במהלך תקופת הצילומים זמן חופשי והמתמודדים יהיו חייבים לעמוד לרשות ההפקה בכל עת בזמן שהייתם מחוץ לישראל במסגרת התוכנית.
6.              כל המועמדים חייבים להיות בעלי דרכון אשר תוקפו יהיה לפחות שנה מיום המיונים האחרון, או בתהליך של קבלת דרכון, שיושלם, לפחות חודש טרם היציאה לצילומי התכנית. על המועמדים יהא להמציא לידי ההפקה צילום של דרכון בר תוקף או אישור רשמי על תהליך קבלת דרכון, מיד עם דרישתה הראשונה של ההפקה להמצאתם. על המועמדים להיות נכונים (ככל שייבחרו להשתתף בתוכנית) למסור לידי ההפקה את הדרכונים, עת ידרשו לכך. הדרכונים יוחזרו למועמדים (ככל שייבחרו להשתתף בתוכנית)  בסמוך ליציאה לצילומי התוכנית.  
7.              המועמדים שייבחרו על ידי ההפקה להשתתף בתוכנית חייבים להסכים, במידת הצורך, לקבל את כל החיסונים והתרופות, כפי שההפקה תיראה לנכון, בטרם היציאה לצילומי התוכנית, על מנת למנוע מחלות כתוצאה משהות מחוץ לישראל וכן מביצוע פעילויות שונות הכרוכות בצילומי התוכנית. 
8.              המשתתפים יקבלו לידיהם את הפרסים בהם יזכו במהלך התכנית רק לאחר ובתנאי שישודר הפרק הרלבנטי לזכייתם. המשתתפים יהיו אחראים באופן אישי לתשלום מסים בגין זכייתם בהתאם לחוק, וההפקה תהא רשאית להתנות את חלוקת הפרסים בהמצאתו להפקה של אישור,מאתפקידהשומההרלבנטי, להנחתדעתהשלההפקה, לפיוההפקהלאחייבתבניכוימסבמקורבגיןהענקתהפרס.
9.              חלקים מתוך תהליך המיון (לרבות ראיונות וסימולציות שייערכו במסגרתו) עשויים להיות מתועדים ומצולמים, בין היתר בוידאו. ההפקה תהייה זכאית לבצע כל שימוש בצילומים כאמור (להלן: "הצילומים") ובכלל זה, לכלול אותם בפרק של התוכנית אשר יסקר את האודישנים, ככל שייערך ו/או ישודר, וזאת בין אם המועמד המצולם ייבחר על ידי ההפקה להשתתף בתוכנית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובין אם לאו לשידור במדיות השונות הקיימות והעתידיות לפי שיקול דעתה (להלן – "פרק האודישנים"). המועמדים לא יקבלו  כל תמורה עבור השתתפותם בתהליך המיון ו/או בפרק האודישנים ו/או פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בהם ו/או בגין אי השתתפותם בתהליך המיון. ולמועמדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי "רשת" ו/או ההפקה ו/או מי מטעמם בקשר לכך ו/או בקשר לשימוש בצילומים כאמור ו/או בקשר לתהליך ושלבי המיונים בכלל.
10.          בעצם הגשת טופס הרשמה זה ומועמדת להשתתפות בתכנית , כל מועמד מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו, דמותו, להקלטה, לשימוש, לשימוש חוזר, וההפקה תהא רשאית לשנות את דמותו בין אם ניתן לזיהוי או לא וכדומה, בכל אופן שיראה להפקה לנכון (ובכלל זה גם בדרך שקרית) כחלק מהתכנית, קידומה לרבות פרסומות ופרומו לתוכנית, ולכל עניין שהוא, בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, לרבות שימוש כאמור במסגרת פרק האודישנים, פרומו לתכנית, וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת מהמועמד ו/או מי מטעמו וללא כל התחייבות כלפי המועמדים להתקבל לתכנית ו/או לשילובם או אי שילובם בפרק האודישנים.
11.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למועמד ידוע כי ההפקה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לתעד את השתתפות המועמד בתהליך המיונים וזאת בין היתר למטרת שידור פרקים אשר יסרו את האודישנים, פרק האודישנים, ככל שיערכו ו/או ישודרו פרקים כאמור.ולא תהא למועמד כל טענה ו/או תביעה כנגד ההפקה בקשר לכך.
12.          כל המועמדים חייבים לעמוד בכל כללי שלבי תהליך המיון בהם ישתתפו על מנת שיוכלו להיבחר כמשתתפים בתוכנית. לאחר, וככל שיבחרו להשתתף בתוכנית כמשתתפים, עליהם לעמוד בכל הכללים בעת הצילומים ולאחריהם, כפי שימסרו להם על ידי ההפקה בכל דרך שהיא.
13.          כל ההחלטות הנוגעות לתהליך המיון ולתכנית (לרבות, תהליך המיון, תנאי השתתפות, חוקי התוכנית, משימות, הדחת משתתפים, חלוקת פרסים וכדו') יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה וללא צורך בנימוק החלטתה, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא. ההפקה תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מי מהמועמדים יוזמן להשתתף בכל שלב של תהליך המיון ובתוכנית.
14.          ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מועמד אשר נבחר על ידה להשתתף בתהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההפקה תהא רשאית לפסול מועמד שביצע פעולה מהפעולות הבאות: המועמד שיקר, השמיט מידע או חיבל בתהליך המיון, המועמד איים או פגע באדם אחר, קשר קשר עם מועמד באופן המחבל בתהליך המיון ו/או בתוכנית, או שהפר את תקנון ו/או את הכללים שנקבעו על ידי ההפקה בקשר לתהליך המיון ולתוכנית. אחת מתוצאות הפסילה כאמור, היא מניעה או השבה של כל פרס שהובטח או ניתן למשתתף או למועמד שנפסל. ככל שמועמד כלשהו לא יימצא מתאים להשתתף בתוכנית, תהא רשאית ההפקה לקבוע כי גם בן הזוג שנרשם עמו אינו רשאי להשתתף.
15.          בהגשת טופס המועמדות המועמד מסכים באופ מוחלט ובלתי חוזר כי להפקה תהא בעלות בלעדית על כל הזכויות, זכויות הקניין הרוחני והאינטרסים בכל הצילומים לרבות של התוכנית ו/או של המיונים, מבלי להגביל, כל צילום ו/או קלטת וידאו או הקלטה מכל סוג שההפקה תצלם בקשר לתכנית ו/או במהלכה ובקשר לבקשת המועמד להשתתף בתוכנית לרבות מתהליך המיון וכל זאת ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת מהמועמד ו/או מי מטעמו.
 
ד. אחריות.
ההפקה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בתהליך המיון, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף מועמד בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהייה ההפקה רשאית, מכל סיבה שתיראה להן סבירה, לבטל, לשנות תנאים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ותחייב כל מועמד. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בתהליך המיון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט ההפקהעקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי ההפקהאינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למועמד, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בתהליך המיון ו/או עקב הפעולות שתנקוא ההפקה כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המועמד) לא יקלטו פרטי המועמד ולכן ההפקה לא תיצור קשר עם אותו מועמד, כי אז להפקה אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי אותו מועמד ו/או כל אדם אחר.
ההפקה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם למועמד ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כתוצאה מכל התנהגות בלתי נאותה שלו במהלך תהליך המיון ו/או בניגוד להנחיות ההפקה. יובהר, כי המועמדיישא באחריות המלאה לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להפקה ו/או למי מטעמהבקשר למעשה או מחדל שלו או מי מטעמו בקשר עם התנהגותו בתהליך המיון והוא ישפה ויפצה את ההפקה ו/או מי מטעמה, בתוך שבעה (7) ימים מדרישה, בגין כל נזק, הפסד או הוצאה כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה לעיל יובהר כי ההפקה ו/או מי מטעמה העורכות  אינם אחראים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם למועמד ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי בקשר עם תהליך המיון, התוכנית ו/או הצילומים בכל הנ"לולא תישמע ו/או תתקבל כנגד ההפקה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההפקה בקשר לכך.
בעצם הגשת מועמדות לתוכנית מוותר המועמד באופן בלתי חוזר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם השתתפותו בהליך המיון ו/או בתכנית ובכלל זה בגין אי שידורה (לרבות פרק האודשינים) ו/או בגין שידורה לרבות פרק האודישנים ובגין כל אירוע אשר יגרום נזק גופני ו/או נפשי ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפות המועמד בהליך המיון או בתכנית
 
ה. שונות.
1.              ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, "רשת" אינה מחויבת לשדרה. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, לשנות ולהוסיף על הוראות תקנון זה בכל שלב שהוא. ולא תהא למועמדים ו/או למשתתפים ו/או למי מטעמם תביעה ו/או טענה כלפי ההפקה בקשר לכך.
2.              על תקנון זה יחול דין מדינת ישראל בלבד.כל תביעה, הליך משפטי או התדיינות משפטית בנוגע לתקנון ו/או בנוגע לתהליך המיון ו/או לתוכנית יוגשו רק במחוז תל-אביב - יפו ובתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לבכל מחלוקת שתידון בכל הליך כזה.
3.              כל הוראה מהוראותתקנון זה עומדתבפני עצמה, וגם אם ייקבע כי הוראהמסוימתהינהבלתי חוקי, בטלהאו לא אכיפה, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון. כל הוראה בתקנון זה שייקבע כי אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה תפורש ותשונה כך שתחולתה תהא באופן הרחב ביותר התואם את כוונת תקנון זה.
4.              ההפקה תהא רשאית להמחות, להעביר וליתן הרשאות בזכויותיה, חובותיה ו/או כל חלק מהן על פי תקנון זה לכל צד שלישי שהוא.
 
  • שתפו את החברים -