פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות ''ארזתם לבד''

  • שתפו את החברים -

תקנון פעילות צופים – תוכנית "ארזתם לבד" עם הילה נחשון


1. הגדרות- בתקנון זה, תינתן למונחים הבאים שמשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
1.1 "התוכנית" – תוכנית הטלוויזיה "ארזתם לבד" עם הילה נחשון המופקת והמשודרת במסגרת שידורי "רשת", ואשר מהווה תוכנית מקדימה לתוכנית "המירוץ למיליון 2" המשודרת גם היא במסגרת שידורי "רשת" (להלן: "המירוץ למיליון 2")
1.2 "רשת" – חברת רשת-נגה בע"מ, ח.פ. 51-167795-7, מרחוב הברזל 23 בתל אביב.
1.3 "טלטאץ'" – טלטאץ תקשורת בע"מ, ח.פ 513194662 מרחוב הירקון 29 בני ברק
1.4 "012"- מעניקת הפרס 012 סמייל טלקום בע"מ ח.פ 514350024 מרחוב הסיבים 25 פ"ת
1.5 "הפרס"- אינטרנט מהיר במהירות של 100 מגה לשנה שלמה או 1000 דקות שיחה לחו"ל, הפרס אשר יפורסם על גבי המסך במסגרת התוכנית, לשיקול דעתה של "רשת" ובתיאום מול 012 סמייל.
1.6 "משתתף" – כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ואשר התקשר למספר הטלמסר 1900-725-022 (להלן: "הטלמסר") וענה על השאלה שהתפרסמה על גבי מסך הפעילות. ההשתתפות אסורה על עובדי "רשת" ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.
1.7 "הפרטים האישיים" - פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בחידון, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, טלפון, כתובת וגיל, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף במסגרת הטלמסר, במסגרת ההרשמה לפעילות, כמפורט בסעיף 3 להלן.
1.8 "פעילות"- מענה על שאלת טריוויה בעלת עד שלוש תשובות אפשריות, אשר תתפרסם על גבי מסך התוכנית, והקשורה לעולם התוכן של המרוץ למיליון 2, בהתאם למדינה שבה נמצאים הזוגות במהלך כל תוכנית.
1.9 "תשובה הנכונה" – התשובה הנכונה מבין התשובות האפשריות, לשאלה הנשאלת במסגרת הפעילות.
1.10 "שיחת טלמסר"- עלות שיחה למספר הינה 50 אג' לדקה בתוספת זמן אוויר ובתוספת עלות שיחה מהמפעילה הסלולרית;
1.11 "תחילת זמן המענה"- פרסום השאלה על גבי המסך יחד עם התשובות האפשריות.
2. מבוא –
2.1. הפעילות תהווה תוכן תומך לתוכנית ולמירוץ למיליון 2.
2.2. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.
2.3. רשת" ו/או מי מטעמה רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה. מובהר, כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון ואת השינויים כלל שיהיו מעת לעת חלה על המשתתף.
3. תנאי השתתפות בפעילות:
משתתף בחידון יהא כל מי אשר:
3.1. התקשר לטלמסר, באופן תקין, כאמור בתקנון זה, במהלך תקופת ההשתתפות ובכלל זה, הזין את פרטיו האישיים כנדרש (להלן – "ההרשמה לפעילות");
3.2. במועד תחילת תקופת הפעילות הינו (א) מעל גיל 18, וכן, (ב) אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין; וכן
3.3. עמד בכל הוראות תקנון זה.
3.4. למניעת ספק, מובהר, כי הקלטת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא ו/או לחיצה על לחצני הטלפון, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. ל"רשת" ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בהקלטת הפרטים האישיים במסגרת ביצוע ההרשמה לפעילות ו/או בלחיצה על הלחצן הטלפוני, במסגרת ההשתתפות בפעילות.
4. הצהרת המשתתף:
4.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962).
4.2 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את תקנון הפעילות ואת תקנון שירות המנויים וכי הוא מקבל עליו את הוראותיהם, וגם אם לא קרא את התקנונים לעיל, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנונים אלה יחולו עליו ויחייבוהו לכל דבר ועניין.
4.3 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנונים לעיל, כפי שהם מופיעים באתר "רשת". המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנונים ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.
4.4 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של "רשת" ו/או "012" ו/או מי מטעמן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
5. מהלך הפעילות-
5.1 הפעילות תזמין את המשתתפים במהלך התוכנית ועל גבי המרקע להתקשר לטלמסר, לפי המספר המצוין בסעיף 1.6 לעיל, ולענות את אחת מהתשובות אפשריות לשאלה אשר תתפרסם על גבי המרקע, כאמור בסעיף 1.7 לעיל.
5.2 במענה הקולי של הטלמסר יתבקש המשתתף ללחוץ באמצעות לחצני הטלפון על המספר המייצג את המספר של התשובה הנכונה לשאלה שנשאלה במסגרת התוכנית והוצגה על גבי מרקע התוכנית.
6. תקופות הרשמה והשתתפות-
6.1 במהלך תקופת הפעילות, יועלו 12 שאלות לכל הפחות.
6.2 משתתף יהא רשאי לבצע את ההרשמה לפעילות ולענות על החידון החל ממועד הצגת השאלה במסגרת התוכנית (מועד זה יחול עם ההצגה הטלוויזיונית של כתובית, המפנה את הצופים אשר יהיו מעוניינים להשתתף בפעילות להתקשר לטלמסר התוכנית, ומשם, באמצעות לחיצה על לחצן טלפוני לענות על התשובה הנכונה), עד להצגת השאלה הבאה המעודכנת (לעיל ולהלן – "תקופת ההשתתפות"). ביצוע ההרשמה לפעילות ומענה על השאלה תתאפשר רק במהלך תקופת ההשתתפות.
6.3 מובהר, כי מועד החידון ומועדי תקופת ההשתתפות, ייקבעו בהתאם למועד שידור התוכנית. בכל מקרה של שינוי מועד שידורו הטלוויזיוני של התוכנית ייערך שינוי, מתאים במועדים האמורים, והכל לפי קביעתה של "רשת".
6.4 "רשת" שומרת לעצמה את הזכות, להאריך את תקופת הפעילות (לרבות הוספת שאלות), ו/או לעשות בה כל שינוי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
6.5 תקופת הפעילות- הפעילות תתקיים במהלך 12 תכניות, החל מיום 13.11.2011 ועד ליום 9.2.2012 (להלן: "תקופת הפעילות");
7. בחירת הזוכים:
7.1 הזוכה בפרס יהיה המשתתף אשר ענה ראשון נכונה על השאלה שנשאלה במסגרת התוכנית. הזמן ימדד מרגע תחילת זמן המענה ועד ללחיצה על המספר המייצג את התשובה הנכונה במסגרת המענה הטלפוני של הטלמסר והתשובה נקלטה במערכת.
7.2 לאורך כל תקופת הפעילות ייבחרו שניים עשר זוכים (12), בכל תוכנית זוכה אחד (1) בכפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה של "רשת" ו/או מי מטעמה.
7.3 רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי טלטאץ', תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך קביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי טלטאץ' ו/או "רשת" ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
7.4 טלטאץ' ו/או מי מטעמה תהא האחראית היחידה לקביעת פרקי זמן המענה של כל משתתף, לרבות, קביעת מועד קבלת הודעת המענה על התשובה הנכונה במערכת. והמשתתפים מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
8. אישור הזכייה ומימוש הזכייה
8.1 לאחר קביעת זהות המועמד לזכייה, "רשת" תיצור עם המשתתף האמור (המועמד לזכייה) קשר, באמצעות מספר הטלפון אשר נמסר במסגרת ההרשמה לפעילות, על מנת ליידע את המשתתף בדבר היותו המועמד לזכייה ועל מנת לתאם עימו מועד בו יתבקש להגיע למשרדי "רשת" ו/או לכל מקום אחר לפי שיקול דעתה של "רשת", על מנת שתאושר זכייתו בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "מועד אישור הזכייה"). "רשת" אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה.
8.2 זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנית בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
8.2.1 המועמד לזכייה השלים, חתם ומסר במועד אישור הזכייה לרשת ו/או למי מטעמה את כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, בנוסח שייקבע על ידי "רשת", והכל בקשר לקבלת הפרס;
8.2.2 המועמד לזכייה השלים, את הליך ההרשמה לפעילות, ובכלל זה מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במענה הטלפוני של הטלמסר;
8.2.3 "רשת" אימתה, במועד אישור הזכייה את זהות המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי רשת; וכן,
8.2.4 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
8.3 למניעת הספק, מובהר, כי "רשת" תהא האחראית היחידה לקביעת עמידתו של המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף 8.2 לעיל.
8.4 "רשת" תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף 8 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
8.5 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר, לא יגיע במועד אישור הזכייה ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (בהתאם להוראות סעיף 8.2 לעיל), והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, להעניק את הפרס למשתתף אשר דורג ברשימת המשתתפים אחרי המועמד הפסול (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
8.6 למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמד החלופי לזכייה.
8.7 עם הגעת המועמד לזכייה למשרדי "רשת" במועד אישור הזכייה, זכאותו לקבלת הפרס תיבדק על ידי "רשת" ו/או מי מטעמה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 8.2 לעיל. במידה וייקבע על ידי "רשת", לאחר בדיקת זכאות המועמד לזכייה, כי המועמד לזכייה עמד בכל בתנאי הכשירות, וכי הוא זכאי לקבלת הפרס, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה בפרס.
8.8 לאחר שהמועמד לזכייה יוכרז כזוכה, כאמור בסעיף 8.7 לעיל, יהא זכאי לקבלת הפרס.
8.9 אופן קבלת הפרס, כמפורט בסעיף 8 זה לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי.
8.10 "רשת" תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של "רשת" ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת "רשת".
8.11 "רשת" תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט, אתר ה- Facebook ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות ו/או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע על ידי "רשת". בהשתתפותו במענה על השאלה, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. "רשת" תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
9. הפרס:
9.1 הזוכה יזכה בפרס כהגדרתו לעיל בסעיף ההגדרות.
9.2 הזוכה מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ששמו המלא, עובדת הזכייה, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יועברו לחברת 012 סמייל לצרכי מימוש הפרס. כמו כן, פרטיו עשויים להיות גלויים באתר האינטרנט של "רשת" ו/או אתר אינטרנט אחר ו/או על גבי מרקע התוכנית ו/או על גבי מרקע התוכנית המירוץ למיליון 2 ו/או בפלטפורמות אחרות לפי שיקול דעתה של "רשת", וכי למשתתף ו/או מי מטעמו לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או "טלטאץ ו/או 012 ו/או מי מטעמם בנוגע לכך.
9.3 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הזוכה לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
9.4 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של "רשת" ו/או "012" הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. "רשת" ו/או "012" ו/או מי מטעמם רשאים לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
9.5 "רשת" אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של "012" בלבד.
9.6 האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכה בלבד. "רשת" לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס בין היתר מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
9.7 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה "רשת" ו/או "012" רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או "012" ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.
9.8 "רשת" ו/או "012" שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. "012" תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.
9.9 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
9.10 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, "רשת" ו/או "012" יהיו רשאיות שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו בניגוד להוראות התקנון, במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. "רשת" רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
10. "רשת" רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת", ולמשתתף לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
11. "רשת" ו/או "012" ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהנה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
12. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט "רשת" עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
13. במקרה שבו ל"רשת" ו/או ל"012" ו/או למי מטעמן יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה "רשת" רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.
14. למען הסר ספק, תקנון הפעילות לא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

 

 

  • שתפו את החברים -