פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות ''הקול מהבית''

תכנת כלי אודישנים באתר The Voice ישראל

  • שתפו את החברים -


1. הגדרות
אתר אינטרנט שכתובתו היא: www.reshet.tv

 


"אתר האינטרנט"
עמוד הפייסבוק שכתובתו היא:
www.facebook.com/Reshet.TheVoice.Israel אתר אינטרנט שכתובתו היא: www.reshet.tv


 

 

"עמוד הפייסבוק"
"ביצוע"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"

 

משתתף, אשר ביצועו זכה לניקוד המשוכלל הגבוה ביותר ע"י תוכנת הקול, וכן זכה למספר הגבוה ביותר של ההצבעות מקרב גולשי האתר והפייסבוק (כמפורט להלן), זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "הזוכה"

 

הפעילות נשוא תקנון זה. "הפעילות"
משתתף, אשר ביצועו זכה לניקוד המשוכלל הגבוה ביותר ע"י תוכנת הקול, וכן זכה למספר הגבוה ביותר של ההצבעות מקרב גולשי האתר והפייסבוק (כמפורט להלן), זכאי לזכות בפרס, והכל טרם אותר ו/או טרם הוכחה זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "המועמד לזכייה"
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף ‏4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר שהשתתפותם בפעילות אסורה (כאמור בסעיף ‏10.5 להלן), ואשר פרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה נקלטו בתוכנת המחשב. "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בפעילות, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון סלולארי, גיל, כתובת דוא"ל, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף, במסגרת ההרשמה לפעילות, כמפורט בסעיף ‏4 להלן.
"הפרטים האישיים"
כהגדרתו בסעיף ‏9.1 לתקנון זה.
"הפרס"

 

The Voice "התוכנית"
22.11.11 "מועד התחלת הפעילות"


 

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. "רשת"
התוכנה המופיעה באתר האינטרנט המאפשרת למשתתפים להקליט עצמם ולהעלות את הביצוע לאתר האינטרנט, משקללת את נתוני הביצוע לפי קריטריונים קבועים מראש ונותנת לביצוע ציון משוכלל "תוכנת הקול"
החל מיום 22.11.11 ועד סוף שידורי התוכנית או כל מועד אחר כפי שתקבע "רשת" וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת. "תקופת הפעילות".

 


2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות אתר האינטרנט), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5 בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
 

 

3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט.
3.2 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט.
3.3 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.4 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות הזנת הפרטים האישיים ושימוש בתוכנת הקול, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או משימוש בתוכנת הקול.
3.5 ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
3.6 "רשת" שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמד לזכייה ו/או את פרטי הזוכה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות באתר האינטרנט).

 


4. תנאי ההשתתפות בפעילות ובפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1 נרשם לפעילות ומילא את פרטיו האישיים כנדרש
4.1.2 השתמש בתוכנת הקול והקליט ביצוע כנדרש לפי ההוראות באתר האינטרנט.
4.1.3 במועד תחילת תקופת הפעילות הינו (א) מעל גיל 18, וכן, (ב) אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין; וכן
4.1.4 עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2 למניעת ספק, מובהר, כי הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא ו/או שימוש בתוכנת הקול, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. ל"רשת" ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בהקלדת הפרטים האישיים במסגרת ביצוע ההרשמה לפעילות ו/או השימוש בתוכנת הקול, במסגרת ההשתתפות בפעילות.

 


5. מועד הפעילות; תקופות הרשמה והשתתפות:
5.1 משתתף יהא רשאי לבצע את ההרשמה לפעילות ולעשות שימוש בתוכנת הקול בתקופת הפעילות כהגדרתה לעיל. ביצוע ההרשמה לפעילות וההשתתפות בפעילות תתאפשר רק במהלך תקופת הפעילות. מובהר, כי עם סיום תקופת הפעילות, המשתתפים לא יורשו להירשם לפעילות ו/או לעשות שימוש בתוכנת הקול.
5.2 מובהר, כי מועד הפעילות ייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת". "רשת" תהא רשאית לשנות את תקופת הפעילות, לקצרה, לשנותה ו/או כל פעולה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 

6. מהלך הפעילות וההשתתפות בה:
6.1 במהלך הפעילות יוזמנו הגולשים באתר, לבצע 2 פעולות כדקלמן:
6.1.1 כניסה לתוכנת הקול, הזנת פרטים אישיים כנדרש והקלטת ביצוע לשיר מוכר וידוע (להלן: "מתחרים"). כל מתחרה, יקבל מתוכנת הקול ציון משוכלל, אשר ידרג את הביצוע העלה לתוכנה.
6.1.2 כניסה לאתר האינטרנט והצבעה לביצוע האהוב מבין הביצועים המוצגים באתר.

 

6.2 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע שהעלה לאתר האינטרנט.

 

6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 6.2. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
6.3.1 כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
6.3.2 כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
6.3.3 כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
6.3.4 כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
6.3.5 כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
6.3.6 כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
6.3.7 כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
6.3.8 נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
6.3.9 כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
6.3.10 כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
6.3.11 כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
6.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת ההביצוע לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בביצוע וכן לפרסמו באתר "רשת". המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

6.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בביצוע שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.

6.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות המבצעים בביצוע, המועבר ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.

6.7 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות השימוש בתוכנת הקול, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על המשתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או להשתמש בתוכנת הקול, באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות שימוש באמצעי עזרים אלקטרוניים ו/או אחרים, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם, ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‏10.5 להלן).

 


7. תוצאות הפעילות
7.1 בתום תקופת הפעילות, ישוכללו הציונים אשר קיבלו המתחרים מאת תוכנת הקול עם מספר ההצבעות להם זכו מקרב משתתפי הפעילות.
7.2 כמועמד לזכייה ייבחר מתחרה אשר קיבל מאת תוכנת הקול את הציון הגבוה ביותר וכן את מספר הצבעות המשתתפים הגבוה ביותר לאורך תקופת הפעילות.
7.3 בכל מקרה בו יהיו שני מתחרים או יותר אשר קיבלו מאת תוכנת הקול את הציון הגבוה ביותר וכן מספר הצבעות זהה, תהא "רשת" רשאית לבחור מביניהם את המועמד לזכייה לפי שיקולים אומנותיים של המערכת השמורים עימה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
7.4 למניעת הספק, מובהר, כי לצורך עריכת רשימת המתחרים, בחירת המועמד לזכייה וקביעת זהות הזוכה בפעילות, יחייב רק ביצוע אשר הועלה כראוי ואשר נקלט בפועל על ידי תוכנת הקול, וכן רק הצבעות אשר נקלטו בפועל ע"י אתר האינטרנט.
7.5 "רשת" תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת המועמד לזכייה ו/או הזוכה כמפורט בסעיף ‏7 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך הבחירה.
7.6 המשתתפים ו/או המתחרים מצהירים, מסכימים ומאשרים בביצוע ההרשמה לפעילות, כי ידוע להם ש"רשת" שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או את שוויו, בכל עת.
7.7 פרטיהם של המתחרים ו/או המשתתפים בפעילות (ובכלל זה של המועמד לזכייה), לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי "רשת", אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון אתר האינטרנט. "רשת" תהא רשאית לפרסם את שמו של המועמד לזכייה ו/או את שם המשתמש ו/או המתחרה, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההרשמה לפעילות, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה "רשת" תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידור טלוויזיוני של פרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
7.8 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותו של המועמד לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.

 


8. אישור הזכייה ומימוש הזכייה
8.1 לאחר קביעת זהות המועמד לזכייה (בהתאם לרשימת המשתתפים), "רשת" תיצור עם המתחרה האמור (המועמד לזכייה) קשר, באמצעות מספר הטלפון הסלולארי אשר נמסר במסגרת ההרשמה לפעילות או באמצעות הודעה לדוא"ל, וזאת תוך 3 ימים מתום תקופת הפעילות, על מנת ליידע את המשתתף בדבר היותו המועמד לזכייה ועל מנת לתאם עימו מועד בו יתבקש (ובמקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים יתבקשו) להגיע לאולפן התוכנית, לחזרות וצילומים (להלן – "מועד אישור הזכייה"). "רשת" אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה (ו/או המתאימים לאפוטרופסיו החוקיים, ככל שנוכחותם תידרש, כאמור).
8.2 זכאותו של המועמד לזכייה למימוש הפרס מותנית בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
8.2.1 המועמד לזכייה השלים, את הליך ההרשמה לפעילות, ובכלל זה מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במקום המיועד לכך באתר האינטרנט;
8.2.2 המועמד לזכייה השלים, חתם ומסר במועד אישור הזכייה ל"רשת" ו/או למי מטעמה את כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, וכן כתב אישור צילומים, בנוסח שייקבע על ידי "רשת", והכל בקשר לקבלת הפרס ו/או לצילומו ו/או לשידורו.;
8.2.3 "רשת" אימתה, במועד אישור הזכייה את זהות המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי "רשת"
8.2.4 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
8.3 למניעת הספק, מובהר, כי "רשת" תהא האחראית היחידה לקביעת עמידתו של המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף ‏8.2 לעיל.
8.4 "רשת" תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‏8 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
8.5 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר, לא יגיע במועד אישור הזכייה ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (בהתאם להוראות סעיף ‏8.2 לעיל), והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), "רשת" תהיה זכאית, להעניק את הפרס למשתתף אשר דורג ברשימת המשתתפים אחרי המועמד הפסול (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
8.6 למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמד החלופי לזכייה.
8.7 עם הגעת המועמד לזכייה לאולפן התוכנית במועד אישור הזכייה, זכאותו לקבלת הפרס תיבדק על ידי "רשת" ו/או מי מטעמה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ‏8.2 לעיל. במידה וייקבע על ידי רשת, לאחר בדיקת זכאות המועמד לזכייה, כי המועמד לזכייה עמד בכל בתנאי הכשירות, וכי הוא זכאי לקבלת הפרס, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה בפרס והוא ישתתף בצילומים כמפורט להלן.
8.8 אופן קבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‏8 זה לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי.
8.9 "רשת" תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של רשת ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת "רשת".
8.10 "רשת" תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם (באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט, אתר ה- Facebook ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות ו/או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע על ידי "רשת". בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. "רשת" תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).

 


9. הפרס
9.1 המתחרה הזוכה יופיע על במת התוכנית בביצוע השיר אשר את ביצועו העלה לאתר האינטרנט ו/או כל שיר אחר אשר עליו יוחלט ע"י ההפקה.
9.2 מובהר, כי ל"רשת" שיקול הדעת הבלעדי לקבלת כל החלטה בקשר עם למימוש הפרס. בכלל זה, "רשת" תקבע את מועד מימוש הפרס ולזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כך.
9.3 מובהר בזאת, כי תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של "רשת" הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את "רשת" ו/או מי מטעמה.
9.4 הזוכה יחויב להשתתף בצילומי יח"צ ו/או כל פעילות קידומית אחרת אשר תידרש ע"י ההפקה במהלך מימוש הפרס (ימי החזרות והצילומים).
9.5 אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את "רשת" ו/או מי מטעמה לחלק את הפרס בגין הפעילות.
9.6 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין אי מימוש הפרס כל סכום שהוא.
9.7 הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה.
9.8 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "רשת" בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. "רשת" תהא רשאית להחליף כל פרס בפרס חלופי, שווה ערך, בהתאם לקביעתה של "רשת", מכל סיבה שהיא.
9.9 הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות (לרבות הוצאות הסעה, אש"ל וכו' במסגרת יום הצילומים), לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), יחולו על הזוכים.
9.10 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, "רשת" תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את הפעילות ו/או את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמד לזכייה ו/או הזוכה, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של "רשת". למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו "רשת" תסבור, כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף ‏6.4 לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, וכן, במקרה כאמור, המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת "רשת".
9.11 למניעת הספק, מובהר כי היה והפרס לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא נדרש, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה או נפסלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, בהתאם לקביעתה, לערוך פעילות נוסף לצורך חלוקת הפרס ו/או לא לחלקו. מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של "רשת" כאמור.

 


10. שונות
10.1 "רשת" תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום התקנון, ביצוע הפעילות, פרסום תוצאות הפעילות ומימוש הפרס, כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל "רשת" בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות ו/או של הפעילות.
10.2 למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ל"רשת" מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לפעילות, וכן כי "רשת" תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לפעילות, ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או הפעילות, את מועד עריכת הפעילות ואת תקופת הפעילות, את זהות המועמד לזכייה (לרבות המועמד החלופי) ואת זהות הזוכה, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בפעילות, את הפרס אשר יוענק לזוכה, את מועד מתן הפרס ואופן מימושו, וכן "רשת" תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זאת פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או הפעילות, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות "רשת" כאמור בתקנון זה, בכלל, ובסעיף ‏10.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
10.3 "רשת" שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי "רשת" (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עלית הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, "רשת" תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת הספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‏10.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
10.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בפעילות /או בגין כל נזק שיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בפעילות ו/או בקבלת הפרס.
10.5 ההשתתפות בפעילות ובפעילות אסורה על מנהלי ועובדי "רשת".
10.6 "רשת" שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או את הפעילות ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת הפעילות ו/או את מספר הפרסים שיחולקו בכל פעילות ו/או בפעילות, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הפעילות, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש (להלן – "הגורם המשבש"), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או מכל סיבה אחרת.
10.7 כל משתתף מסכים בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‏10.5 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. "רשת" תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
10.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ו"רשת" ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, בחידונים ו/או בפרסים.
10.9 כל משתתף, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, תוכנת הקול, ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. "רשת" לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או תוכנת הקול ו/או אתר האינטרנט, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את הפעילות ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הביצוע ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
10.10 על אף מאמצי "רשת", עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף ‏10.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
10.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏10 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף ו/או המתחרה מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האתר האינטרנט, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: info@reshet.tv בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על "רשת" ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האתר, תוכנת הקול ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות האתר, תוכנת הקול או רשת האינטרנט.
10.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה.
10.13 המשתתפים ו/או המתחרים, לרבות הזוכה, פוטרים את "רשת" ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים ו/או המתחרים, לרבות הזוכה פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות, הפעילות ו/או במסגרת מימוש הפרס.
10.14 האחריות למימוש הפרס, היא של הזוכה. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
10.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו (ככל שיחולו) על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8.2.4 לעיל, בסעיף ‏9.11 לעיל ו/או בסעיף ‏10.15 זה לעיל, "רשת" תהיה רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
10.16 בכל מקרה בו יפר משתתף ו/או מתחרה או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס, "רשת" תהא רשאית לבטל את השתתפותו או (לפי העניין) את זכייתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) זכייתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
10.17 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
10.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.
 

  • שתפו את החברים -