פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון "משחק הזיכרון ספרינג"

  • שתפו את החברים -

 

1. הגדרות
אתר אינטרנט שכתובתו היא: reshet.tv ";אתר האינטרנט";
אתר הפייסבוק:    http://www.facebook.com/reshet.tv#!/hamerotz?sk=wall
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. ";בני משפחה";
החידון, שפעילות זו חלה עליו, אשר יערך בהתאם למפורט בסעיף ‎6 להלן.
";החידון";
משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‎7.1 להלן), שנערכה בקשר לחידון, זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. ";הזוכה";
פרק הזמן שבו ענה משתתף מסוים על החידון, אשר תחילתו במועד התחלת החידון וסיומו עם שליחת פתרון החידון על ידי המשתתף, וקליטת פיתרון החידון על ידי תוכנת המחשב הייעודית לפעילות, המופעלת על ידי ";רשת"; ו/או מי מטעמה (להלן – ";תוכנת המחשב";), והכל כפי שיימדד על ידי תוכנת המחשב. ";זמן המענה";
פעילות החידון נשוא תקנון זה. ";הפעילות";
משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‎7.1 להלן) זכאי לזכות בפרס, והכל טרם אותר ו/או טרם הוכחה זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. ";המועמד לזכייה";
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף ‎4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר שהשתתפותם בחידון אסורה (כאמור בסעיף ‎10.5 להלן), ואשר פרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה ועל פי אתר ה- Facebook נקלטו בתוכנת המחשב. ";המשתתף"; ו/או ";המשתתפים";
פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בחידון, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון סלולארי, גיל, כתובת דוא";ל, ת.ז, ושם משתמש (פרופיל) של המשתתף אם המשתתף נכנס דרך ה-Facebook , וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף באתר ה- Facebook, במסגרת ההרשמה לפעילות, כמפורט בסעיף ‎4 להלן.
";הפרטים האישיים";
כהגדרתו בסעיף ‎9.1 לתקנון זה.
";הפרס";
כהגדרתה בסעיף 9.4 לתקנון זה.
מותג של משקאות המיוצרים על ידי חברת יפאורה בע";מ. ";מעניקת הפרס";
";ספרינג";
במסגרת מסך החידון, כהגדרתו מטה, אשר יציג תמונה של המדינה הנוכחית בה נערך המירוץ על פי התוכנית, יוסתרו שמונת בקבוקי ה";ספרינג"; במסגרת התמונה של המדינה. ";הצגת בקבוק ספרינג";
המירוץ למיליון 2. ";התוכנית";
המועד בו משתתף לחץ על לחצן ";שחק"; ונכנס למתחם המשחק לאחר בחירת המדינה בה ירצה למצוא את שמונת בקבוקי ";הספרינג";. ";מועד התחלת החידון";
האמצעי אשר באמצעות לחיצה עליו כל משתתף ימצא את שמונת בקבוקי הספרינג. ";לחצן אינטרנטי";
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. ";לרבות";
הדף האינטרנטי אשר באמצעות כניסה אליו המשתתפים יוכלו להשתתף בחידון ואשר על גביו תוצג תמונה של מדינה המכילה אלמנטים גרפיים שונים ובתוכה יסתתרו בקבוקי משקה ";ספרינג";. הכניסה למסך החידון תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור אטרקטיבי ייעודי לחידון זה, אשר יופיע במתחם החידון אליו יהיה ניתן להיכנס דרך אתר האינטרנט או אתר ה-Facebook, והכל בהתאם להוראות אשר תינתנה למשתתפים באתר ה- Facebook או באתר האינטרנט ואו על גבי מסך התכנית. ";מסך החידון";
חברת רשת - נגה בע";מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – ";משרדי רשת";), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. ";רשת";
החל מיום 4 בדצמבר 2011, ועד ליום 11 בפברואר 2012, או כל מועד אחר כפי שתקבע ";רשת"; וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת. ";תקופת הפעילות";
לחיצה על 8 (שמונה) בקבוקי ";ספרינג"; על ידי משתתף. ";שליחת פתרון החידון";


2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או החידון, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות אתר האינטרנט), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5 בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.


3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם בהפניה ממסך החידון.
3.2 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין בהפניה ממסך החידון.
3.3 משתתף יוכל לקחת חלק בחידון, בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.4 בעצם השתתפותו בחידון, באמצעות הזנת הפרטים האישיים באתר ה- Facebook, באתר האינטרנט ובאמצעות לחיצה על הלחצן האינטרנטי, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או מלחיצה על הלחצן האינטרנטי כאמור.
3.5 ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
3.6 ";רשת"; שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמד לזכייה ו/או את פרטי הזוכה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות באתר האינטרנט) והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ";רשת";.


4. תנאי ההשתתפות בפעילות ובחידון
4.1 משתתף בחידון יהא כל מי אשר:
4.1.1 נרשם לפעילות באתר ה- Facebook או באתר האינטרנט, באופן תקין, כאמור בתקנון זה באתר ה- Facebook ובאתר האינטרנט, במהלך תקופת ההשתתפות (כהגדרתה בסעיף ‎5.1 להלן), ובכלל זה, הזין את פרטיו האישיים כנדרש (להלן – ";ההרשמה לפעילות";);
4.1.2 במועד תחילת תקופת הפעילות הינו (א) מעל גיל 18, וכן, (ב) אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין; וכן
4.1.3 עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2 למניעת ספק, מובהר, כי הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא ו/או לחיצה על לחצן אינטרנטי, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. ל";רשת"; ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בהקלדת הפרטים האישיים במסגרת ביצוע ההרשמה לפעילות ו/או בלחיצה על הלחצן האינטרנטי, במסגרת ההשתתפות בחידון.


5. מועד החידון; תקופות הרשמה והשתתפות:
5.1 משתתף יהא רשאי לבצע את ההרשמה לפעילות ולענות על החידון במסגרת תקופת הפעילות, החל ממועד ההצגה הטלוויזיונית של כתובית, המפנה את הצופים אשר יהיו מעוניינים להשתתף בפעילות להיכנס לפעילות דרך אתר ה- Facebook או דרך אתר האינטרנט, ומשם, באמצעות לחיצה על כפתור אינטראקטיבי ייעודי, למסך החידון), ועד לסיום תקופת הפעילות, כהגדרתה לעיל (לעיל ולהלן – ";תקופת ההשתתפות";). ביצוע ההרשמה לפעילות וההשתתפות בחידון תתאפשר רק במהלך תקופת ההשתתפות.
5.2 ";רשת"; שומרת לעצמה את הזכות, להאריך את תקופת הפעילות (לרבות הוספת חידונים), לקצרה ו/או לעשות בה כל שינוי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.


6. מהלך החידון וההשתתפות בו:
6.1 במסגרת הכניסה למסך החידון יוצגו תמונות של מדינות. על ידי לחיצה על לחצן ";שחק"; יוכל המשתתף להיכנס למסך החידון במסגרתו מוצגת תמונה מוגדלת של מדינה (להלן: ";מדינה";) ולמצוא שמונה בקבוקי ";ספרינג"; מוסתרים במסגרת התמונה. מובהר, כי תמונות נוספת של מדינות, במסגרתן ניתן לשחק ולמצוא את הבקבוקים יחשפו על פי תאריך החשיפה הנקוב על גביהן ולא יהא ניתן לשחק במדינות אלה עד לתאריך הנקוב. לחיצה על לחצן ";שחק שוב";, על גבי תמונה של מדינה, לא תזכה את המשתתף בניקוד חדש והניקוד אשר נספר בכניסתו הראשונית בפעם הראשונה למדינה האמורה יהא הניקוד הקובע.
6.2 במסגרת ההשתתפות בחידון, המשתתפים ידרשו לסמן (באמצעות לחיצה על בקבוקי ";הספרינג";) את 8 (שמונת) בקבוקי ";הספרינג"; אשר הוסתרו במסגרת המדינה.
6.3 לאחר שהמשתתף השלים את מציאת שמונת בקבוקי ";הספרינג";, זמן המענה ישלח ל";רשת";, והוא ישמש לשם שיקלול זמן המענה יחד עם יתר זמני המענה מיתר המדינות אשר יופיעו בתקופת הפעילות במסך החידון וידרג את אותו משתתף ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‎7.1 להלן).
6.4 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בחידון, לרבות מתן מענה על החידון, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על המשתתף חל איסור מוחלט להשתתף בחידון ו/או לענות על החידון, באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות שימוש באמצעי עזרים אלקטרוניים ו/או אחרים, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם, וכן, חל איסור מוחלט על המשתתפים לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם החידון לפני תום תקופת ההשתתפות (כהגדרתה בסעיף ‎5.1 לעיל), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בחידון ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי החידון ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בחידון (כאמור בסעיף ‎10.5 להלן).


7. תוצאות החידון
7.1 עם מציאת שמונת בקבוקי ה";ספרינג"; על ידי המשתתף ירוכזו וידורגו, על ידי ";רשת";, באמצעות תוכנת מחשב, פרטי המשתתפים, ברשימה, וזאת על בסיס משך זמן המענה של משתתף (ממשך זמן המענה הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הארוך ביותר) (לעיל ולהלן – ";רשימת המשתתפים";). רשימת המשתתפים של כל חידון תסודר כך, שבראשה ידורג המשתתף אשר ענה על החידון במשך זמן המענה הקצר ביותר, מבין כל משתתפי החידון, לאחריו ידורגו כל שאר המשתתפים בחידון אשר לחצו על בקבוקי ";הספרינג"; בהתאם למשך זמן המענה (ממשך זמן המענה הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הארוך ביותר). וכן הלאה, כך, שבתחתית הרשימה ידורג המשתתף אשר מצא את בקבוקי ";הספרינג"; במשך זמן המענה הארוך ביותר, מבין כל משתתפי החידון. במקרה של שיוויון בין משתתפים, המועמד לזכייה יהא המשתתף אשר ביצע את הליך ההרשמה קודם.
7.2 כמועמד לזכייה ייקבע המשתתף אשר דורג ראשון ברשימת המשתתפים.
7.3 ";רשת"; תהא האחראית היחידה לקביעת משך זמן המענה הכולל של כל משתתף, לרבות, קביעת מועד קליטת פיתרון החידון.
7.4 למניעת הספק, מובהר, כי לצורך עריכת רשימת המשתתפים, בחירת המועמד לזכייה וקביעת זהות הזוכה בחידון, יחייב רק פתרון החידון אשר ייקלט בפועל על ידי ";רשת"; באמצעות תוכנת המחשב, וכן, יחייב משך זמן המענה, כפי שייקבעו על ידי ";רשת"; באמצעות תוכנת המחשב.
7.5 ";רשת"; תהיה רשאית לשנות את הליך דירוג המשתתפים ותהליך בחירת המועמד לזכייה ו/או הזוכה כמפורט בסעיף ‎7 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך הדירוג ו/או הבחירה.
7.6 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בביצוע ההרשמה לפעילות, כי ידוע להם ש";רשת"; שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או את שוויו, בכל עת.
7.7 פרטיהם של המשתתפים בפעילות (ובכלל זה של המועמד לזכייה), לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי ";רשת";, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון אתר האינטרנט. ";רשת"; תהא רשאית לפרסם את שמו של המועמד לזכייה ו/או את שם המשתמש (פרופיל) שלו ב-Facebook, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההרשמה לפעילות, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה ";רשת"; תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידורו הטלוויזיוני של התכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
7.8 לאחר עריכת החידון תיבדק זכאותו של המועמד לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.


8. אישור הזכייה ומימוש הזכייה
8.1 לאחר קביעת זהות המועמד לזכייה (בהתאם לרשימת המשתתפים), ";רשת"; תיצור עם המשתתף האמור (המועמד לזכייה) קשר, באמצעות מספר הטלפון הסלולארי אשר נמסר במסגרת ההרשמה לפעילות או באמצעות הודעה לדוא";ל, וזאת תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מתום תקופת הפעילות, על מנת ליידע את המשתתף בדבר היותו המועמד לזכייה ועל מנת לתאם עימו מועד בו יתבקש להגיע למשרדי ";רשת";, על מנת שתאושר זכייתו בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – ";מועד אישור הזכייה";). ";רשת"; אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה.
8.2 זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנית בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
8.2.1 המועמד לזכייה השלים, חתם ומסר במועד אישור הזכייה ל";רשת"; ו/או למי מטעמה את כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, בנוסח שייקבע על ידי ";רשת";, והכל בקשר לקבלת הפרס ו/או לצילומו ו/או לשידורו;
8.2.2 המועמד לזכייה השלים, טרם פיתרון החידון, את הליך ההרשמה לפעילות, ובכלל זה מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במקום המיועד לכך באתר האינטרנט או באתר ה- Facebook בהתאם לאתר דרכו נכנס לפעילות;
8.2.3 ";רשת"; אימתה, במועד אישור הזכייה את זהות המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי ";רשת";
8.2.4 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
8.3 למניעת הספק, מובהר, כי ";רשת"; תהא האחראית היחידה לקביעת עמידתו של המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף ‎8.2 לעיל.
8.4 ";רשת"; תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‎8 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
8.5 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר, לא יגיע במועד אישור הזכייה ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (בהתאם להוראות סעיף ‎8.2 לעיל), והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – ";המועמד הפסול";), ";רשת"; תהיה זכאית, להעניק את הפרס למשתתף אשר דורג ברשימת המשתתפים אחרי המועמד הפסול (להלן – ";המועמד החלופי לזכייה";).
8.6 למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמד החלופי לזכייה.
8.7 עם הגעת המועמד לזכייה למשרדי ";רשת"; במועד אישור הזכייה, זכאותו לקבלת הפרס תיבדק על ידי ";רשת"; ו/או מי מטעמה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ‎8.2 לעיל. במידה וייקבע על ידי רשת, לאחר בדיקת זכאות המועמד לזכייה, כי המועמד לזכייה עמד בכל בתנאי הכשירות, וכי הוא זכאי לקבלת הפרס, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה בפרס ויימסר לו אישור בדבר זכייתו בפרס (להלן – ";אישור הזכייה).
8.8 לאחר קבלת אישור הזכייה, כאמור בסעיף ‎8.7 לעיל, יתואם מועד למימוש הפרס והכל בהתאם לאמור בסעיף ‎9 להלן.
8.9 אופן קבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‎8 זה לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי.
8.10 ";רשת"; תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בחידון ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של רשת ליצירת קשר (להלן – ";זוכה פסול";). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת ";רשת";.
8.11 במידה והפרס לא יידרש ו/או במידה ותבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף ‎9.12 להלן.
8.12 ";רשת"; תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, שם משתמש (פרופיל) שלהם ב-Facebook , מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם (באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט, אתר ה- Facebook ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות ו/או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע על ידי ";רשת";. בהשתתפותו בחידון, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. ";רשת"; תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).


9. הפרס
9.1 למשתתף אשר יוכרז כזוכה בחידון תוענק חופשה אקזוטית זוגית בתאילנד כולל טיסות (לעיל ולהלן – ";הפרס";) מתנת מעניקת הפרס כהגדרתה להלן.
9.2 מובהר, כי ל";רשת"; ו/או למעניקת הפרס, שיקול הדעת הבלעדי לקבלת כל החלטה בקשר עם הענקת הפרס. בכלל זה, קביעת מועד הענקת הפרס, מועד מימוש הפרס, וכן את משך הפרס, וכל פרט נוסף בנוגע לפרס ולזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כך.
9.3 למניעת הספק, מובהר, כי ";רשת"; ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן אינה מתחייבת, כי מועד מימוש הפרס יהיה קבוע למימוש עד תאריך מסוים לפי נוחות הזוכה ולזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר לכך.
9.4 מובהר בזאת, כי תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של ";רשת"; הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את ";רשת"; ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן. מובהר, כי חברת יפאורה בע";מ (להלן: ";מעניקת הפרס";) תשא בחבות המוטלת עליה על פי כל דין בקשר עם הענקת הפרס.
9.5 אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את ";רשת"; ו/או מי מטעמה לחלק את הפרס בגין החידון.
9.6 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצל במלואו.
9.7 הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה.
9.8 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ";רשת"; בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. ";רשת"; תהא רשאית להחליף כל פרס בפרס חלופי, שווה ערך, בהתאם לקביעתה של ";רשת";, מכל סיבה שהיא.
9.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎9.8 לעיל, מובהר, כי ";רשת"; ו/או מעניקת הפרס לא תהא אחראית לטיב הפרס. הפרס, אספקתו, טיבו ואיכותו הם באחריות הבלעדית של הספק, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל הנ";ל.
9.10 הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), יחולו על הזוכים.
9.11 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, ";רשת"; תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את החידון ו/או את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמד לזכייה ו/או הזוכה, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של ";רשת";. למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו ";רשת"; במידה ו";רשת"; תסבור, כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף ‎6.4 לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, וכן, במקרה כאמור, המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת ";רשת";.
9.12 למניעת הספק, מובהר כי היה והפרס לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא נדרש, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה או נפסלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, בהתאם לקביעתה, לערוך חידון נוסף לצורך חלוקת הפרס ו/או לא לחלקו. מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות התקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של ";רשת"; כאמור.


10. שונות
10.1 ";רשת"; תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום התקנון, ביצוע החידון, פרסום תוצאות החידון וחלוקת הפרס, כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל ";רשת"; בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של החידון ו/או של הפעילות.
10.2 למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ל";רשת"; מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לחידון, וכן כי ";רשת"; תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לחידון, ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או החידון, את מועד עריכת החידון ואת תקופת הפעילות, את זהות המועמד לזכייה (לרבות המועמד החלופי) ואת זהות הזוכה, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בחידון, את מועד קליטת פיתרון החידון על ידי ";רשת";, את משך זמן המענה, את הפרס אשר יוענק לזוכה, את מועד מתן הפרס ואופן מימושו, וכן ";רשת"; תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זאת פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או החידון, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות ";רשת"; כאמור בתקנון זה, בכלל, ובסעיף ‎10.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
10.3 ";רשת"; שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי ";רשת"; (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, ";רשת"; תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת הספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‎10.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
10.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בחידון /או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בחידון ו/או בקבלת הפרס.
10.5 ההשתתפות בפעילות ובחידון אסורה על מנהלי ועובדי ";רשת"; ומעניקת הפרס.
10.6 ";רשת"; שומרת על זכותה לבטל את החידון ו/או את הפעילות ו/או לשנות את תנאי החידון ו/או הפעילות, ו/או לשנות את מועדי החידון ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת החידון ו/או את מספר הפרסים שיחולקו בכל חידון ו/או בפעילות, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בחידון ו/או אשר ישפיעו על תוצאות החידון, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש (להלן – ";הגורם המשבש";), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בחידון ו/או מכל סיבה אחרת.
10.7 כל משתתף מסכים בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎10.5 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. ";רשת"; תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
10.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ו";רשת"; ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, בחידונים ו/או בפרסים.
10.9 כל משתתף, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובחידונים כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. ";רשת"; לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או לתקינותו אתר ה- Facebook, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בחידון בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את החידון ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הפיתרון לחידון (כולו או חלקו) ו/או מניעת השתתפותו בחידון.
10.10 על אף מאמצי ";רשת";, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף ‎10.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והחידון, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
10.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎10 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר ה- Facebook, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: Reshet.game.show@gmail.com. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על ";רשת"; ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר ה- Facebook ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות אתר ה- Facebook.
10.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי החידון ו/או בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה.
10.13 המשתתפים, לרבות הזוכה, פוטרים את ";רשת"; ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכה פוטרים את רשת ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות, החידון ו/או במסגרת מימוש הפרס.
10.14 האחריות למימוש הפרס, היא של הזוכה. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
10.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או החידון, יחולו (ככל שיחולו) על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎9.10 לעיל ו/או בסעיף ‎10.15 זה לעיל, ";רשת"; תהיה רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
10.16 בכל מקרה בו יפר משתתף או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות החידונים לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס, ";רשת"; תהא רשאית לבטל את השתתפותו או (לפי העניין) את זכייתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) זכייתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
10.17 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
10.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, לחידון ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.
 

  • שתפו את החברים -