פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות "שיר המקלחת"

The Voice ישראל

  • שתפו את החברים -

1. הגדרות
אתר אינטרנט שכתובתו היא: www.ynet.reshet.tv "אתר האינטרנט"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"
משתתף, אשר מילא את פרטיו האישיים כנדרש בטופס ההרשמה באתר ואשר שלח קובץ אודיו לכתובת המייל הייעודית במסגרת הרשמתו במקו המיועד לכך ובפורמט הנדרש, ואשר נבחר ע"י "רשת" להשתתף ביום האודישנים. "המשתתפים הנבחרים"
פעילות "שיר המקלחת" אשר לב א' שלה מוגדר בתקנון זה ושלב ב' שלה יוגדר בתקנון נפרד אשר יפורסם באתר האינטרנט במועד מאוחר יותר. "הפעילות"
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים להלן, שאינו נמנה על אלה אשר שהשתתפותם בפעילות אסורה (כאמור להלן), ואשר פרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה נקלטו באתר האינטרנט בהצלחה. "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בפעילות, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון סלולארי, כתובת דוא"ל, תאריך לידה וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף, במסגרת ההשתתפות בפעילות, כמפורט להלן. "הפרטים האישיים"
יום מרוכז אליו יזומנו כל המשתתפים הנבחרים ואשר במסגרתו יתבקשו להצטלם כאשר הם שרים את "שיר המקלחת". מועד יום האודישנים ייקבע ע"י "רשת" לפי שיקול דעתה הבלעדי. במסגרת יום זה ייבחרו מתוך המשתתפים הנבחרים משתתפי שלב ב' אשר יעלו לשלבים המתקדמים של הפעילות. "יום האודשנים"
The Voice "התוכנית"
7.1.2012 "מועד התחלת הפעילות"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. "רשת"
החל מיום 7.1.2012, ועד יום האודישנים או כל מועד אחר כפי שתקבע "רשת" וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת. "תקופת הפעילות"

1. הפעילות
פעילות "שיר המקלחת הינה פעילות המתבצעת במסגרת תוכנית THE VOICE (להלן: "התוכנית") ובשיתוף עם רשות המים הממשלתית במטרה להגביר בציבור את המודעות לחיסכון במים. הפעילות מקדמת את המסר של "ישראל ממשיכה לחסוך" באמצעות טיפים לחסכון במים, כשהמוביל ביניהם הינו שאורך שיר הינו אורך מספק למקלחת חסכנית במים.
המשתתפים בפעילות יידרשו להירשם באתר האינטרנט ולשלוח קטע אודיו, במסגרתו הם שרים את השיר "תן לי", אשר נבחר מראש ע"י "רשת" ורשות המים לפעילות. מבין המשתתפים אשר יירשמו לפעילות ואשר שלחו קטע אודיו כנדרש, ייבחרו המשתתפים הנבחרים אשר יזומנו ליום אודישנים במסגרתו יצולמו בווידאו, כאשר הם מבצעים את הביצוע המקורי שלהם לשיר (להלן: "הצילומים").
מבין המשתתפים הנבחרים אשר יצולמו ביום האודישנים, תבחר "רשת", על פי שיקולים אומנותיים השמורים עמה את מספר משתתפים נבחרים אשר הביצועים שלהם יועלו לאתר האינטרנט של "רשת" ו/או לתוכנית לבחירת גולשי האינטרנט.
הפעילות המפורטת בטופס זה ויום האודישנים הינם השלב הראשוני בפעילות ונועדו לאפשר ל"רשת" לבחור את המשתתפים הנבחרים אשר ישתתפו בפעילות במסגרת אתר האינטרנט של "רשת" ו/או במסגרת התוכנית.
מובהר, כי הזימון ליום האודישנים ייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת", וכי עצם ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה, לרבות שליחת קטע האודיו במסגרת ההרשמה, אינה מבטיחה כי המשתתפים יוזמנו להשתתף ביום האודישנים. כמו כן, מובהר כי בחירת המשתתפים הנבחרים, ו/או השתתפות ביום האודישנים אינה מבטיחה כי המשתתפים הנבחרים ישתתפו בשלב ב' של הפעילות באתר האינטרנט של "רשת" ו/או בתוכנית.
מובהר, כי "רשת" תהא רשאית לזמן ליום האודישנים משתתפים נבחרים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון משתתפים נבחרים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת".
טופס זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינם מופנים באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
ההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אדם מעל גיל 18 אשר רוצה לקחת חלק בפעילות, על כל המשתמע מכך.
כל נרשם לעיין היטב בטופס זה, לרבות בפרק תנאי הכשירות והתחייבויות המשתתף ובפרק השחרור והוויתור.
הרשמה מלאה לפעילות תכלול הן את מילוי פרטיו האישיים של המשתתף, לרבות שליחת קובץ אודיו, באתר האינטרנט של "רשת". הרשמה שלא ימולאו בה כל הפרטים באופן מלא ו/או משתתף אשר לא ישלח קובץ אודיו כמפורט לעיל ולהלן , יפסל, ולא יהיה זכאי להיות מזומן ליום האודישנים. מובהר כי אין בהרשמה כדי להבטיח את זימון המשתתף ליום האודישנים.
"רשת" שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המשתתפים המתאימים ביותר להשתתף ביום האודישנים מתוך המשתתפים אשר הגישו את נרשמו באתר, לרבות צירוף קובץ אודיו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי "רשת" אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של משתתפים נבחרים מבין המשתתפים שנרשמו באתר להשתתף ביום האודישנים.
"רשת" אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי המשתתפים או לקבצי אודיו אשר הגיעו פגומים או בפורמט לא תקין, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל משתתף פוטר את "רשת" מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההשתתפות וכל המשתמע ממנה, ובכלל זה בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף ביום האודישנים.
בעצם ההרשמה לפעילות, מסכים כל ממשתתף לאמור בתקנון הרשמה זה ולתנאיו.
2. תנאי כשירות והתחייבויות המשתתף
2.1 עמידה בכל תנאי הכשירות המפורטים להלן הינה תנאי הכרחי להרשמה לפעילות. מובהר כי אי עמידה בתנאי הכשרות המפורטים להלן, תמנע מהמשתתף את השתתפותו ביום האודישנים ו/או בשלב ב' של הפעילות. עם זאת, עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את זימונו של המשתתף ליום האודישנים ו/או את בחירתו לשלב ב' של הפעילות.
2.2 תנאי הכשרות:
2.2.1 כל המשתתפים חייבים להיות בני 18 ומעלה .
2.2.2 כל משתתף חייב למלא את כל הפרטים הנדרשים באתר האינטרנט של "רשת", לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתובת דוא"ל תקינה.
2.2.3 על הרשמת המשתתף לכלול קובץ אודיו (אודיו בלבד) אשר בו נשמע המשתתף כשהוא שר את השיר "תן לי" אשר נבחר לפעילות (להלן "השיר הנבחר").
2.3 חלק מהמשתתפים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת", יוזמנו ליום אודישנים הכוללים ראיונות עם נציגי רשת ו/או צילומים (כהגדרתם לעיל). "רשת" תהייה זכאית לבצע כל שימוש בצילומים ובכלל זה לכלול אותם בתוכנית, להציגם באתר האינטרנט של "רשת" ו/או בכל אתר אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל פלטפורמת שידור אחרת, לפי בחירתה של "רשת" וללא הגבלה על מספר השידורים. המשתתפים הנבחרים לא יקבלו כל תמורה עבור השתתפותם ביום האודישנים ו/או פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בו ו/או בגין אי השתתפותם ביום האודישנים, וכן לא יקבלו כל תמורה ו/או פיצוי בעבור כל שימוש שתעשה "רשת" בצילומים, בכל פלטפורמה שהיא.
2.4 על כל משתתף נבחר לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניו בשלבים השונים של יום האודישנים ו/או שלב ב' של הפעילות (ככל שיוזמן להשתתף בהם) על מנת לעבור לשלב הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו). דרישות אלה יכול שיכללו: חתימה על טופסי הרשאה וויתור, חתימה על תקנון הפעילות ועל הסכם סודיות, הסכמה לצילומים, ו/או צילומים חוזרים ועוד. כל המסמכים שעל המשתתפים הנבחרים לחתום יומצאו למשתתפים הנבחרים על ידי "רשת", ויוחזרו לה (כפי שתורה למשתתפים הנבחרים) לאחר חתימתם עליהם.
2.5 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לקובץ האודיו ששלח במסגרת ההרשמה לפעילות.
2.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 2.5 לעיל, המשתתף מתחייב שלא לשלוח במסגרת ההרשמה אלה מן התכנים הבאים:
א. כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
ב. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
ג. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
ד. כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
ה. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
ו. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
ז. כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
ח. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
ט. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
י. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
יא. כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
2.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ההרשמה לפעילות, לרבות שליחת קובץ האודיו, מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בקובץ האודיו וכן לפרסמו באתר "רשת". המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו עשויים להיות גלויים באתר האינטרנט וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
2.8 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי "רשת" ו/או רשות המים יעשו בביצוע שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
2.9 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות המבצעים בקובץ האודיו, המועבר ל"רשת" במסגרת ההרשמה לפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
2.10 הרשמה או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי "רשת" ו/או רשות המים, עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.
2.11 על פי בקשת "רשת", כל המשתתפים יתנו הסכמתם לחתימה ויחתמו על מסמכי ויתור או הרשאה, כפי שתראה לנכון מעת לעת.
2.12 "רשת" שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מההרשמה לפעילות, ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות מועדים ומיקומים של יום האודישנים ו/או צילומים. "רשת" שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל משתתף לצורך השלמת פרטים נחוצים ו/או השלמת הצילומים, אם וככל שיידרש.
2.13 "רשת" שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים את הפעילות, ואם וככל שתתקיים הפעילות ו/או יום האודישנים, "רשת, שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים את שלב ב' של הפעילות ו/או לא לשדרה, בין באתר האינטרנט של "רשת" ובין בתוכנית.
2.14 "רשת" אינה ולא תהיה אחראית להרשמה שלא בוצעה נכון ו/או להרשמה חסרה, ו/או לקבצי אודיו פגומים ו/או אשר אינם בפורמט נכון. כל קבצי האודיו שיישלחו במסגרת ההרשמה יהיו רכושם הבלעדי של "רשת" ו/או רשות המים. ל"רשת" הזכות להשתמש בקבצי האודיו שנשלחו במסגרת ההרשמה ו/או בצילומים, בכל דרך ובכל מדיה שתראה לה, ללא כל התחייבות כלפי המשתתפים ו/או המשתתפים הנבחרים, לרבות שילובם בשלב ב' של הפעילות ו/או באתר האינטרנט של "רשת" ו/או בתוכנית.
2.15 כל ההחלטות הנוגעות לפעילות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקים, תנאי כשירות, קביעת המשתתפים הנבחרים, חוקי הפעילות, יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת", וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.
2.16 מבין המשתתפים הנבחרים אשר ימשיכו לשלב ב' של הפעילות ייבחרו 6 זוכים לפעילות כולה. שלב ב' של הפעילות, לרבות זכייה בפעילות יוסדרו ע"י תקנון נפרד אשר יפורסם באתר האינטרנט של "רשת" טרם הכניסה לשלב ב' של הפעילות. המשתתפים ו/או המשתתפים הנבחרים מודעים כי הסכמתם לתקנון שלב ב' של הפעילות הינה תנאי להמשך השתתפותם בפעילות וכי כל משתתף נבחר אשר לא יסכים לתנאי תקנון שלב ב' של הפעילות – תופסק השתתפותו בפעילות לאלתר.
2.17 הופסקה השתתפותו של משתתף נבחר בפעילות כאמור בסעיף 12 לעיל, תהא "רשת" רשאית להכניס לפעילות משתתף אחר במקומו, בין מבין המשתתפים הנבחרים שזומנו ליום האודישנים ובין מבין המשתתפים שנרשמו באתר (ולא זומנו) ובין משתתפים אשר יאותרו על ידה בכל דרך אחרת.
2.18 על ידי השלמת ההרשמה, לרבות שליחת קובץ האודיו, כל משתתף מסכים בזאת לשחרר את "רשת" מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה ו/או ההשתתפות בפעילות (על כל שלביה) ו/או ההשתתפות ביום האודישנים, וכן, כל משתתף מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שיראו ל"רשת" לנכון (ובכלל זה גם בדרך שקרית) כחלק מהפעילות ו/או קידומה בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, והכל, בין היתר, כמפורט בטופס זה להלן.
2.19 למניעת ספק, כל הפניה בטופס הרשמה זה למשתתפים תתפרש ככוללת גם את המשתתפים הנבחרים ותוסיף ותחול על המשתתפים הנבחרים ו/או המשתתפים הנבחרים אשר יעברו לשלב ב' של הפעילות (במידה ויבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת"). בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בטופס זה של המשתתפים תחול עליהם כמשתתפים נבחרים ו/או כמשתתפים נבחרים בשלב ב' של הפעילות.
3. שחרור וויתור
הינך מתבקש לקרוא כתב שחרור זה להלן. כל משתתף נבחר יידרש לחתום על העתק מטופס זה, לרבות כתב השחרור וויתור להלן בעת הגעתו ליום האודישנים. אי חתימה על טופס זה, לרבות כתב השחרור וויתור להלן, תפסול משתתף נבחר מהשתתפות ביום האודישנים ו/או ממעבר לשלב ב' של הפעילות.
3.1 אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי (i) מסרתי את המידע האמור במסגרת ההרשמה באינטרנט וכי אמסור כל מידע נוסף אשר יתבקש ממני, ככל שאוזמן על ידי "רשת", בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף ביום האודישנים ו/או בשלב ב' של הפעילות, מרצוני החופשי, (ii) ידוע לי שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם מיון משתתפים לפעילות, וכי מסירתו אינה מקנה לי זכות להשתתף ביום האודישנים (iii) המידע שמסרתי או שאמסור במהלך ההרשמה והפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלי על ידי התחקות אחר השימוש שלי באתר ההרשמה או בנתונים שהוזנו על-ידי במסגרת ההרשמה (לרבות באמצעות COOKIES)), ישמר במאגרי המידע של רשת וישמש לצרכי הפעילות, לרבות מיון ליום האודישנים ובדיקת התאמתי לפעילות, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים ש"רשת" מציעה ו/או תציע, וכן לצרכים סטטיסטיים.
3.2 אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי (i)השבתי (ואשיב) על כל השאלות שיוצגו לי כחלק מתהליך המיון והקבלה לפעילות ו/או לאודישנים (ככל שאשתתף בהם), מרצוני החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתי ויכולתי; (ii) ידוע לי כי אם יתברר כי מידע כלשהו שמסרתי ל"רשת" אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק לסילוקי מהפעילות ו/או מיום האודישנים; (iii) אני עומד בתנאי הכשירות המפורטים לעיל, ולמרות זאת, ידוע לי כי "רשת" לא חייבת לאפשר לי להשתתף בפעילות ו/או ביום האודישנים; (iv) ידוע לי כי גם אם אבחר להיות משתתף נבחר, "רשת" אינה חייבת לקיים את הפעילות ורשת אינה חייבת לשדר את הצילומים בהשתתפותי, אפילו אם הפעילות תתקיים בסופו של דבר; (v) ידוע לי כי במקרה שהפעילות תבוטל או במקרה שהצילומים בהשתתפותי לא ישודרו מסיבה כלשהי, "רשת" לא תהיה חייבת להעניק לי פרס או גמול כלשהו; (vi) ידוע לי כי כל ההחלטות בקשר לפעילות, ובכלל זה בקשר להרשמה ולבחירת המשתתפים הנבחרים, וכן בקשר עם עניינים אחרים, הן בשיקול דעתה הבלעדי של "רשת", הינן סופיות ואינן כפופות לערעור או קריאת תגר בדרך אחרת; ו – (vii) ידוע לי כי "רשת" ו/או רשות המים הינן הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני, ורשאיות לבצע כל שימוש במידע שאתן במסגרת ההרשמה לפעילות ו/או בצילומים בהשתתפותי ו/או בקובץ האודיו שאשלח במסגרת ההרשמה לפעילות בין אם אבחר להשתתף בפעילות ובין אם לא.
3.3 לצורך שחרור זה, "רשת" ו/או "רשות המים" פירושן החברות ו/או מי מטעמן, לרבות, כל חברת אם, מקבל רישיון, נעבר, חברת בת וחברות קשורות, כל מחלקה שלהן והחטיבות העסקיות, גופים קשורים, חליפים ונעברים, והדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים והעובדים, של כל אחד מאלה, בהתאמה.
3.4 בעצם הרשמתי לפעילות, אני מסכים בזאת להקלטה, לשימוש, לשימוש חוזר על ידי "רשת", בקולי, מעשיי, דמותי, שמי, כינויי, המראה שלי והחומר הביוגראפי שלי (להלן – "דמות/י") בכל אמצעי תקשורת אשר ידוע כיום או יפותח בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל הגרסאות הקיימות כיום או שיפותחו בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטאליות) במסגרת הפעילות או בקשר אליה, וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי או למי מטעמי.
3.5 אני מסכים, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי "רשת" תשתמש בדמותי או בכל חלק ממנה, לכל עניין שהוא, וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/ או למי מטעמי. כמו כן, אני מסכים, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי ל"רשת" תהיה הבעלות הבלעדית של כל הזכויות, זכויות הקניין והאינטרסים בכל החומרים של הפעילות, לרבות, מבלי להגביל, כל החומרים (לדוגמה, מידע מכל סוג שהוא, קלטות וידיאו, קבצי אודיו, תצלומים וכדומה) שצרפתי לבקשתי להשתתף בפעילות או בקשר להשתתפותי הפעילות (להלן, ביחד – ה"חומר" או ה"חומרים") וכל הזכויות בחומרים אלה וכלפיהם, לרבות, מבלי להגביל, הזכות להשתמש בחומר ולנצל את החומר בכל אופן ובכל אמצעי התקשורת המוכרים כיום או אשר יפותחו בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל גרסה אשר ידועה כיום או תפותח בעתיד, וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי.
3.6 מבלי להגביל את האמור לעיל, אני מסכים עוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי "רשת" תהיה רשאית להשתמש בדמותי ובחומר בקשר לקידום, פרסום, שיווק, מתן פומבי לפעילות, בכל דרך שהיא, ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי.
3.7 אני משחרר בזאת את "רשת", באופן מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות שתצמח מהשימוש שלהם בדמותי ו/או בכל חומר (ובכלל זה, בין השאר, כל תביעה כי שימוש זה מפלה, פולש לכל או פוגע בכל זכות לפרטיות ו/או לפרסום, וכל תביעה אשר מבוססת על פגיעה בפרטיות, הפלייה, לשון הרע, סילוף או השמצה או הצגה באור שקרי), ובעצם הרשמתי לפעילות זה אני מוותר באופן סופי ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שיכולה להיות לי ו/או למי מטעמי כנגד "רשת" בגין האמור בפרק זה לעיל, כולו או חלקו.
3.8 אני מצהיר ומתחייב כי יש לי זכות מלאה ובלעדית להעניק ולהעביר את הזכויות אשר מועברות בכתב שחרור זה.
3.9 אני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי "רשת" לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות המפורטים במסמך זה ו/או כתוצאה מהשתתפותי בפעילות, על כל שלביה.
3.10 הנני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר לפצות את "רשת" ו/או מי מטעמה בגין כל פגיעה, אבדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה ואשר אני אחראי להם על פי תקנון הרשמה זה ו/או על פי דין, וכן אשפה את "רשת" ו/או מי מטעמה בגין כל סכום שתשלם או תחויב לשלם בעקבות או בקשר עם דרישה או תביעה שתוגש כנגדה ואשר האחריות בגינה מוטלת עלי כאמור תקנון ההרשמה, ו/או על פי דין (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בגין הפרת זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות הפרת זכויות קניין רוחני), ובכלל זה אשפה את "רשת" בגין כל הוצאה שתוציא או שתחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כאמור.

על תקנון הרשמה זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה, הליך משפטי או התדיינות משפטית בנוגע לפעילות ו/או לתקנון הרשמה זה יוגשו רק במחוז תל-אביב - יפו, ואני מסכים בזאת כי בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לגבי ועל המחלוקת שתידון בכל הליך כזה.

 

 

 

  • שתפו את החברים -