פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות אחד נגד מאה – שיכון

  • שתפו את החברים -

 1.      מבוא

 
1.1.   רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) במהלך שידור התוכנית של "אחד נגד מאה" (להלן: "התוכנית"), כתוכן תומך לתוכנית.
 
1.2.   הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, החל מתאריך ה – 6.1.2012 ובמשך 12 שבועות עד לסיום שידורי עונת התוכנית (להלן: "תקופת הפעילות") תזמין את המשתתפים להיכנס לאתר האינטרנט של "רשת" שכתובתו www.reshet.tv ולענות על שאלה אמריקאית (שאלה עם מספר תשובות אופציונליות אשר רק אחת מהן היא התשובה הנכונה.) במסגרת תקופת הפעילות ייבחרו 24 זוכים סה"כ.
 
1.3.   "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
 
2.      זכאי להשתתף:
 
2.1.   כל אדם אשר מילא את כל הפרטים האישיים שיידרשו (כגון: שם, שם משפחה, כתובת, דוא"ל טלפון, וכל פרט אחר שיידרש באתר) באופן ברור ומלא.
 
2.2.   כל אדם אשר ענה על השאלה המוצגת באתר בתוך פרק הזמן המוקצב למענה. למען הסר ספק, פרק הזמן המוקצב למענה הוא החל ממועד הופעת השאלה על מסך התוכנית במהלך שידור התוכנית, ועד לרגע חשיפת התשובה במהלך התוכנית.
 
2.3.   כל משתתף זכאי להשתתף בפעילות ולענות על השאלה, פעם אחת בלבד לכל פרק של התוכנית. כניסות חוזרות של אותו משתתף לא יכללו ברשימת המועמדים לזכייה ובכל מקרה תיחשב במערכת רק כניסתו הראשונה של המשתתף למערכת וזמן המענה הראשון של המשתתף. "רשת" תהא רשאית לפסול את השתתפותו /או את זכאותו לפרס של משתתף אשר נכנס למערכת מספר פעמים ו/או אשר ניתן להוכיח לשביעות רצונה של "רשת" כי נכנס למערכת מספר פעמים תחת שמות בדויים או זהויות חלופיות.
 
2.4.   ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.
 
3.      בחירת הזוכים:
 
3.1.   במהלך תקופת הפעילות ייבחרו 2 זוכים בכל שבוע פעילות.  סה"כ 24 זוכים לכל תקופת הפעילות. הזוכים של שבוע בתקופת הפעילות יהיו שני (2) המשתתפים אשר ענו נכונה על השאלה אשר הוצגה בפרק הרלוונטי, בתוך פרק הזמן הקצר ביותר.
 
3.2.   בכל במקרה של יותר משני משתתפים אשר זמן המענה שלהם הינו הקצר ביותר – ייבחרו כזוכים המשתתפים אשר זמן כניסתם לאתר האינטרנט הינו המוקדם ביותר.
 
3.3.   רישומי הזוכים הינם על פי רישומי מערכת רשת ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
3.4.   רשת תעשה כמיטב יכולתה לוודא כי המערכות הטכנולוגיות, אשר אמונות על קליטת נתוני הגולשים ובחירת הזוכה בהתאם למנגנון הנקוב לעיל – עובדות באופן תקין. במקרה של תקלה במערכת הטכנולוגית אשר אמונה על בחירת הזוכה, רשאית רשת לבחור את הזוכה מבין העונים נכונה, בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לקבוע כי לא ייבחר זוכה באותו שבוע.
 
4.      הפרס:
 
4.1 המשתתף אשר זכה יקבל פרס - מנוי שנתי זוגי לכל אתרי רשות הטבע והגנים, מתנת שיכון ובינוי.   
 
4.2 "רשת" תיצור קשר טלפוני עם המשתתפים אשר זוהו ע"י המערכת כזוכים, וזאת תוך 30 יום מיום הזכייה. במעמד ההודעה, תאמת "רשת" את זהותו של הזוכה, ולאחר שאומתה זהותו כאמור, ולשביעות רצונה של "רשת", לפי שיקול דעתה הבלעדי, תסדיר "רשת" את שליחת הפרס אל הזוכה בדואר רשום. הפרס עצמו, יישלח לזוכה עד 30 יום לאחר תום שידורי העונה של התוכנית בדואר רשום ו/או במסירה אישית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת".
 
4.3 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתתף לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצראחר.
 
4.3   כל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה אחר החל על הזכייה בתכנית (אם חל כזה) יחול על הנרשמים וישולם על ידו.
 
4.4   תיאור הפרסבתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של "רשת" ו/או שיכון ובינוי הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. "רשת" ו/או שיכון ובינוי רשאים לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
4.5   "רשת" אינה אחראית לטיב ו/אולאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של שיכון ובינוי בלבד.
 
4.6   האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. "רשת" לא תשא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
 
4.7   למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה "רשת" ו/או שיכון ובינוי רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "רשת" ו/או שיכון ובינוי ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.
 
4.8   "רשת" ו/או שיכון ובינוי שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. "רשת" ו/או שיכון ובינוי יודיעו לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.
 
4.9   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
 
4.10 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, "רשת" ו/או שיכון ובינוי תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 
5.      הצהרת המשתתף:
 
5.1       המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו עשויים להיות גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או שיכון ובינוי ו/או  מי מטעמה בנוגע לכך.
 
5.2       המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור השתתפותו בפעילות ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
 
5.3      בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא אתהתקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצהלהשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 
5.4      ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר "רשת". המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.
 
5.5      כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דברהשתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסםו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פיכל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתולפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרתפרסומים וקידום מכירות של "רשת" ו/או שיכון ובינוי ו/או מי מטעמן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כלההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
 
כללי:
 
6.         "רשת" תהיה רשאית לפסול משתתף ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של "רשת" ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת "רשת".
 
7.         למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מענה על השאלה, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על המשתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או לענות על השאלה, באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות שימוש באמצעי עזרים אלקטרוניים ו/או אחרים, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם, ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף 2.3 לעיל).
 
8.         מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, "רשת" תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את הפעילות ו/או את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמד לזכייה ו/או הזוכה, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של "רשת". למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו "רשת" תסבור, כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף ‏6.4 לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, וכן, במקרה כאמור, המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת "רשת".
 
9.         "רשת" רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
10.   "רשת" רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת", ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
 
11.     סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.
 
12.     "רשת" ו/או שיכון ובינוי ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהנה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
 
13.     למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט "רשת" עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 
14.     במקרה שבו ל"רשת" ו/או שיכון ובינוי ו/או מי מטעמן יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה "רשת" רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.
 
15.     למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
 
 
 
  • שתפו את החברים -