פיקוד העורף התרעה במרחב

תנאי שימוש בניוזלטר

  • שתפו את החברים -

1. מבוא

1.1. המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
1.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות אתר האינטרנט), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
1.3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
1.4. משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
1.5. בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות הזנת הפרטים האישיים, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מוסכם על המשתתף כי בעצם ההרשמה לרשימת התפוצה הינו מסכים כי רשת תשלח עלון מידע ו/או כל חומר פרסומי אחר לכתובת המייל אשר הזין במסגרת הליך ההרשמה וכי לא יהיה בפעילות רשת משום מעבר על הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס";ח 2008. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או מבחירת האודישנים ומענה על השאלה.


2. הפעילות:
2.1 רשת נגה בע";מ (להלן:";רשת";) תפיץ עלון מידע שבועי כתוכן תומך לתוכנית ";The voice"; (להלן: ";העלון";) החל מתאריך 17/01/2012 ותחדל עם שידורו הראשון של הפרק האחרון בתוכנית (להלן:";תקופת התפוצה";).
2.2 ההרשמה לקבלת העלון תתבצע באתר ";רשת"; reshet.tv(להלן: ";אתר רשת"; ).
2.3 במסגרת התפוצה יישלח עלון המסקר ומכיל עדכונים וקטעים שונים מהתכנית.
2.4 העלון יישלח ביום שידורה של התכנית על גבי המסך הטלוויזיוני, בדיוור ישיר לתיבת הדואר האלקטרוני האישי של כל נרשם אשר יאשר הצטרפותו לרשימת התפוצה ב";אתר רשת";.
2.5 הצטרפות לרשימת התפוצה תעשה על ידי רישום פרטיו האישיים (שם פרטי ומייל) של הנרשם על גבי טופס אשר יוצג ב";אתר רשת";.
2.6 בכל עת עומדת בפני הנרשם האפשרות להסיר עצמו מרשימת התפוצה וזאת באמצעות לחיצה על קישור הסר מרשימת התפוצה.
2.7 ";רשת"; רשאית לשנות תקנון זה ואת הכללים החלים על הפצת העלון בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לנרשמים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון.


3. זכאי להשתתף/להרשם:

3.1. כל אדם אשר לכל אורך תקופת התפוצה הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ";ב-1962) ואשר צירף פריטים אישיים כאמור בסעיף 1.5. לעיל.

כללי/ התחייבויות והצהרות:


4. מובהר ומוסכם כי מלוא זכויות הקניין הרוחני בעלון שייכות באופן בלעדי ל";רשת";. הנרשם מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש בחומרים ו/או בתכנים ו/או במידע המפורסמים בו.


5. הנרשם מצהיר ומתחייב כי ישפה את ";רשת"; ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פשרה, פסק דין בשל הפרת זכויות ו/או פגיעה מוסרית ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת כל דין בקשר עם שימוש שייעשה המשתתף בחומרים כאמור בסעיף 4 לעיל.


6. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ישפה את רשת ו/או את מי מטעמה בגין כל נזק, פשרה, פסק דין שתחוב בו בשל כל טענה ו/או דרישה מאת צד ג' כלשהו בעניין הפרת זכויות ו/או פגיעה מוסרית ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת כל דין בקשר עם שימוש שייעשה המשתתף בחומרים כאמור בסעיף 4 לעיל.


7. מובהר ומוסכם כי אין בהרשמה/הצטרפות לרשימת התפוצה משום התחייבות מצד ";רשת"; ו/או מי מטעמה למתן תמורה ו/או פרס ו/או טובת הנאה וכי ההצטרפות לרשימת התפוצה מקנה למשתתף אך ורק את הזכות לקבל את העלון לתיבת הדוא";ל אשר את כתובתה מסר במסגרת ההרשמה.
 

8. אם וכאשר יהיו תשלומים ופרסים הקשורים בתפוצת העלון, המגיעים למשתתפים, ככל שיגיעו, רשת ו/או מי מטעמה יידעו אותם על כך ועל אופן קבלתם. כל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה אחר החל על הזכייה בפעילות (אם חל כזה) יחול על הנרשמים וישולם על ידו.


9. רשת רשאית להפסיק את הפצת העלון בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדש את ההפצה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.


10. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שייתכן ושמו המלא ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ";רשת"; ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.


11. ";רשת"; תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת הירשמות ו/או הצטרפות לרשימת התפוצה וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר רשת או בנתונים שהוזנו ע";י המשתמש במסגרת תהליכי המיון השונים אותם הינו עובר (לרבות באמצעותCOOKIES ) במקרים הבאים:
11.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר רשת ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל המשתמשים ו/או חלקם.
11.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש הן על ידי רשת והן על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה תהא רשת רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש.
11.3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות הגופים המשתמשים במערכת.
11.4. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
11.5. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר רשת.
11.6. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר רשת, בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
11.7. רשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ";א – 1981. רשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות מעת לעת במגבלות הדין המותרות.


12. רשת תנקוט בכל הצעדים האפשריים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. יחד עם זאת מובהר בזאת כי רשת אינה יכולה לדאוג לאבטחת מידע מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות למערכת של רשת ו/או עקב כך משימוש אסור של צדדים שלישיים במידע הרישום. לכן, רשת (ו/או לקוחותיה) לא יישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הרישום הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים אשר אינם בשליטתה.


13. כל משתתף, בעצם ההרשמה וההצטרפות לרשימת התפוצה, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שהפצת העלון כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. ";רשת"; לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או אתר האינטרנט, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפצת העלון ו/או לשנות את מועד ההפצה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר.
 

14. על אף מאמצי ";רשת";, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף 13 לעיל, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההרשמה וההצטרפות לרשימת התפוצה מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.


15. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏10 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האתר האינטרנט, ו/או בכל מקרה בו לא קיבל המשתתף את העלון ו/או קיבל את העלון על אף שביקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה ו/או קיבל את העלון בטעות בלא שנרשם, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: support@immediate.co.il בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על ";רשת"; ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבושים כאמור לעיל וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות האתר ו/או רשת האינטרנט (למעט במקרים בהם קיבל המשתתף את העלון על אף שהסיר את שמו מרשימת התפוצה).


16. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.

 

 

 


 

  • שתפו את החברים -