- תקנון- בא לחדש לכם
פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון- בא לחדש לכם

תקנון פעילות – "בא לחדש לכם" – "מושיק גלאמין"

06/03/12 17:58


תקנון פעילות הום סטיילינג אישי "בא לחדש לכם"


1. מבוא:

1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) במהלך שידור התוכנית "בא לחדש לכם", (להלן: "התוכנית"), כתוכן תומך לתוכנית.

1.2. הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, החל מתאריך ה 21.9.12, תזמין את המשתתפים להיכנס לאתר רשת אשר כתובתו http://reshet.tv/Main/ (להלן: "האתר"), למלא טופס מקוון בו יתארו המשתתפים בעיה בביתם בה נתקלו, בניסיונם לשכנע את מושיק גלאמין, מנחה התכנית, להגיע לביתם ולייעץ להם בנושא עיצוב הבית (להלן: "הבעיה"). הבעיות יועמדו לבחירת מערכת התוכנית ואנשי "רשת" ומבניהם תבחר בסיום העונה הבעיה המנצחת.

1.3. "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

2. זכאי להשתתף:

2.1. כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962), ואשר שלח טופס מקוון באמצעות האתר שהתקבל במערכת התוכנית וצירף לו פרטים אישיים כנדרש.

2.2. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים. כמו כן, ההשתתפות אסורה על מי שלקח ו/או ייקח חלק בתכנית עצמה.

3. בחירת הזוכים:

3.1. מבין כלל הבעיות אשר תשלחנה ותתקבלנה במערכת התוכנית תבחר מערכת התוכנית את הבעיה הטובה ביותר אשר תזכה את השולח בפרס כמפורט בסעיף 4.1.

3.2 בחירת הבעיה המנצחת נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של מערכת התוכנית ואנשי "רשת" בלבד וזאת לפי שיקול דעתם המקצועי. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או קונטנט מדיה 2003 בע"מ (להלן:"קונטנט מדיה") ו/או מי מטעמם בנוגע לכך.

4. הפרס:

4.1 בסיום העונה תבחר הבעיה המנצחת ותזכה את שולחה בייעוץ הום סטיילינג שיינתן על ידי מושיק גלאמין, מתנת חברת קונטנט מדיה.

4.2 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתתף לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

4.3 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או קונטנט מדיה הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. רשת ו/או קונטנט מדיה רשאים לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

4.4 רשת אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של קונטנט מדיה בלבד.

4.5 האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. רשת לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.

4.6 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, יהיו רשת ו/או קונטנט מדיה רשאים להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניק אותו כלל. הזוכה בפרס שוויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.

4.7 רשת ו/או קונטנט מדיה שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. קונטנט מדיה תודיע לזוכה תוך 10 ימים על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.

4.8 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

4.9 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או קונטנט מדיה יהיו רשאים שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

5. הצהרת המשתתף:

5.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962).

5.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת הבעיה למערכת התוכנית מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" ו/או קונטנט מדיה לעשות שימוש בבעיה וכן לפרסמו באתר "רשת" ו/או בתוכנית באם תחליט על כך. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו עשויים להיות גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן בנוגע לכך.

5.3 המשתתף מצהיר כי הבעיה הינה מקורית ונוצרה על ידו, וכי אינה מועתקת מכל גורם שהוא לרבות מספרים ו/או מגורמים שלישיים ו/או אתרי אינטרנט אחרים ו/או כל מקור אחר; וכי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים (למעט אם אותם צדדים העבירו בכתב את הזכויות המלאות בבעיה למשתתף). עוד מצהיר המשתתף כי אין בשימוש בבעיה (לרבות בשידורו בטלוויזיה, הצגתו באתר האינטרנט ועוד) כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל סוג ומין שהוא.

5.4 המשתתף מצהיר ומתחייב לשפות את "רשת" ו/או קונטנט מדיה ולשלם להן כל תשלום בו יחויבו, לרבות הוצאות שיישאו בהן בפסק דין עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שיתפשרו בה, וכן לפצות אותן בגין נזק שנגרם להן, בגין זכויות יוצרים, מבצעים או כל זכות אחרת של צד שלישי, שעילתם במישרין או בעקיפין בבעיה ששלח המשתתף במסגרת הפעילות.


5.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית, קונטנט מדיה ו"רשת" יעשו בבעיה שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, הפצה למשתתפי הפעילות, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.

5.6 המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן בגין כל שימוש שייעשה בבעיה, על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכול מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף בפעילות ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור והענקת הזכויות האמורות. ידוע למשתתף כי אין בהסכמה זו בכדי לחייב את רשת ו/או קונטנט מדיה להשתמש ו/או לפרסם את הבעיה.

5.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור שליחת הבעיה ו/או פרסומה בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

5.8 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעת התוכן ובכלל זה לבעיה ששלח.

5.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.8. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

5.9 המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את קונטנט מדיה ו/או "רשת" מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.

5.10 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

5.11 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

5.12 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

5.13 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

כללי:

6. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

7. בחירת הבעיות אשר תועלנה לאתר ו/או יופיעו בתוכנית, ובחירת הבעיה המנצחת שמורה למערכת התוכנית, לאנשי קונטנט מדיה ולרשת בלבד. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לכך.

8. רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

9. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.

10. רשת ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

11. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

12. במקרה שבו לרשת ו/או לקונטנט מדיה ו/או מי מטעמן יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
 

 


392 תגובות ב 372 דיונים

הוסף תגובה
.372
שינוי בדירה 
יהודית אליהו   09/12/13 08:12

מושיק בבקשה אפשר לייצור קשר ייעוץ פרטי052-3566024

הגב לתגובה זו
.371
שיפוץ החצר בעיקר וקצת בבית 
נאוית   07/12/13 00:12

אנחנו גרים בבית 3 שנים והבית זקוק לקצת חיים מה שכן הגינה יש לה פוטנציאל והיא לא מנוצלת ולא מסודרת הייתי רוצה מאוד שתסדרו לנו פינה נעימה כדי שנוכל לנצל את הגינה ןגם קצת פרטיות בבקשה

הגב לתגובה זו
.370
שנוי הבית 
בתחן bathenbenda@gmail.com,  16/11/13 23:11

שינוי אוירת הבית

הגב לתגובה זו
.369
חידוש חדר צפוףףף מאוד לשתי אחיות 
אביטל אמי avitaly17@gmail.com,  15/11/13 13:11

אחותי ואני מתחלקות בחדר אחד לא גדול ויש לנו מלא דברים ואין מספיק מקום איחסון.החדר צפוף ולא נוח אין נגישות לכל דבר והמצב גורם למריבות וויכוחים המון פעמים.קשה לחיות בצורה כזאת כשאין פרטיות והדברים חשופים לכל עין ולאבק.המצב ממש גרוע.קשה לשרוד את זה כל יום מחדש. אשמח אם תעזור לי להפוך את החדר לנוח יותר ושתהיה תחושה טובה וכיפית להיכנס אליו ולישון בחדר בלילה. תודה מראש :-)

הגב לתגובה זו
.368
חידוש חדר שינה של שתי אחיות 
אביטל avitaly17@gmail.com,  15/11/13 13:11

אחותי ואני מתחלקות בחדר אחד.יש לנו מלא דברים ואין מספיק מקום לאחסון.כל הדברים חשופים לאבק ויש צפיפות רצינית ואי נוחות שגורמים למריבות וויכוחים לא פעם. אשמח מאוד לקבל עזרה ולהפוך את החדר לנוח יותר ושיהיה כיף לישון בו ולהיכנס אליו ושתהיה גישה לכל דבר. תודה מראש :-)

הגב לתגובה זו
.367
עזרה דחופה למשפחה בת 7 נפשות 
לאה לנקרי   06/11/13 19:11

שלום לך מושיק אני לאה בת 14 מטבריה אני גרה עם הוריי ועוד 4 אחים לנו יש שלושה חדרים ובבית אני הבת היחידה ואין לי חדר לבד ולא פרטיות שלי הוריי רוצים לסדר לי את הבעיה הזאת אבל אם לא יודעים איך לסדר את זה אז אני מבקשת מימך עזרה דחופה בתודה לאה לנקרי

הגב לתגובה זו
.366
הפתאה לסבתא בת 85 ניצולת שואה 
מילה קוסינקוב   21/10/13 09:10

שלום רב יש לי סבתא שגרה בדירת חדר וחצי בחיפה. יש לה מחלה להגור דברים. מרוב החפצים הדירה כבר לא ניראת ראויה למחייה. אין מקום ואין אוויר. ניסיתי בכל דרך לסדר או לפנות ולא הצלחתי. אתם התקווה האחרונה. אם הבית יקבל "לוק" אחר. יכול להיות שגם הסבתא תתחיל להתנהג ולהרגיש אחרת... תודה מילה 0547686241

הגב לתגובה זו
.365
הפתאה לסבתא ניצולת שואה בת 85 
מילה   21/10/13 09:10

שלום רב. יש לי סבתא ניצולת שואה שגרה בדירת חדר וחצי בחיפה. יש לה מחלה להגור דברים והיא לא מוכנה לזרוק כלום. הדירה כבר אינו ראויה למחייה מרוב האוספים. אין אוויר.... ואני לא מצלחיה בשום דרך לשכנע אותה לסדר או לזרוק. חשבתי אלייכם כפתרון אחרון... אם החדר יקבל "לוק" אחר יכול להיות שזה ישנה גם היחס שלה למקום ולחפצים... תודה

הגב לתגובה זו
.364
גרה בדירת חדר אם שתי בנות 
סיון   10/10/13 23:10

שלום שמי סיון גרה בדירת חדר וחצי אם שתי בנות הייתי שמחה אם תעזרו לי לשנות או למצוא מקום לכל לדבר

הגב לתגובה זו
.363
הדר 22 רמלה 
אדיר צאיג adir.id1970@hotmil.co.il,  03/10/13 18:10

היי מושיק. אני רואה את התוכנית שלך באופן קבוע.אתה מרגש אותי ומשמח אותי כל פעם מחדש לא מפסיק להפתיע אותי.אשמח עם יש אפשרות להזמין אותך באופן פרטי.תודה אדיר

הגב לתגובה זו
.362
חידוש חדר לשתי בנות , אשמח אם תעזור לי! 
חלי גלח   28/09/13 19:09

חדר גדול של שתי בנות, נערה בת 15 וילדה בת 9 . אני רוצה לחדש להם את חדר, חדר גדול ובמקרה הזה אין כל כל הרבה, אני רוצה לעשות הפרדה בחדר, לעשות קיר שיפריד ביניהן ופשוט לעשות להם חדר כמו של מלכות. הבת שלי מאוד רוצה כבר לעשות שינוי אשמח אם תבוא כמה שיותר מהר.

הגב לתגובה זו
.361
עזרה בעיצוב חדר שנה וסלון 
מטי ניר   27/09/13 13:09

מושיק גלמין - ממש אוהבת את מה שאתה עושה בתכניות שלך. פורשת לגמאלות לאחר 36 שנות עבודה ורוצה קצת לטפל בבית.. האם ניתן לפנות אליך.. לא בהכרח במסגרת התכנית.. להתייעצות בתודה מטי ניר

הגב לתגובה זו
.360
עיצוב דירה לצורך מכירה 
גנץ אליעזר gantseli10@gmail.com,  27/09/13 00:09

הנני נכה קטוע רגל גר בדירה של 68 מר בקומה ג עם 38 מדרגות ללא מעלית ןמעונין לעבור לגור בבנין עם מעלית אודה לך באם תוכל לבוא וליעץ מה עלי לעשות בתודה גנץ אליעזר

הגב לתגובה זו
.359
שיפוץ הפתעה לאמא ואבא 
דויד   26/09/13 19:09

אהלן מה נשמע?(: החלום של ההורים שלי זה מטבח וסלון חדש המטבח זה אותו מטבח מאז שקנינו את הבית (16 שנים) אני לא אשקר ויאמר שאין כסף בבית.. יש כסף אבל לא מספיק לשיפוץ המטבח והסלון.. אני (דויד) הבן והוריי מאוד אוהבים לבשל בכלל ולאפות בפרט והמטבח נורא צפוף ואת האמת גם מכוער (אני כל הזמן משגע את אמא שתחליף מטבח) אני מאוד אשמח לגרום להוריי אושר עם שיפוץ מטבח חדש ולפתוח הרבה אור במטבח ובסלון עוד מעט יש לאמי יום הולדת וזו יכולה להיות מתנה נפלאה.. שיהיה לכם חג שמח והרבה אושר(:

הגב לתגובה זו
.358
השקד 285 צופים 
תמי קדמי   25/09/13 19:09

מושיק שלום ! אני מבקשת את עזרתך בשיפוץ בית של אם שכולה שבנה נהרג בצבא.ובנה השני חלה בסרטן בגיל 17 וניצח תודה לאל.היום הפך לסטודנט למדעי המחשב .לפני כחודש היתגלה גידול נוסף הפעם בראש שבעיקבותיו הפך למשותק בחצי גוף ימין. לאחר ניתוח ראש מסובך וקשה הוסר הגידול והאם צריכה לשפץ את ביתה בפרדס כץ ולהתאימו לצרכים חדשים לנכה 100%.האם חד הורית.מבקשת לשקול בכובד ראש את בקשתי ואשמח אם תענו לבקשתי זו תודה מראש .תמי קדמי 050-5505098 .

הגב לתגובה זו
.357
שיפוץ גג של 135מ״ר שהוא מרפסת בית הורי 
ורד חלפון מינקובסקי   14/08/13 19:08

הורי חוגגים עוד מעט 50 שנות נישואים. הם גרים בבית רחב ידיים אך הגג, לדירת הגג שלהם, בגודל 135מ״ר מוזנח והם לא נהנים ממנו כפי שהיו רוצים. שניהם זוג פנסיונרים, ונראה לי שאם מישהו ידע איך ומה לעשות כאן מבחינה עיצובית, יהיה פה כר נרחב. באוקטובר הורי טסים לדרום צרפת לאחר שאבי עבד במשך הקיץ לבלי הפסקה, בהדרכת קבוצות טיילים לחול. הייתי שמחה להפתיע אותם בשיפוץ הגג. תודה. ורד

הגב לתגובה זו
.356
שיפוץ בית בן חמישים של אם חד הורית - לקיום קליניקה יחודית  
השתתפות בתוכנית   11/08/13 19:08

הי מושיק, שמי נועה, אני מרחובות פונה אליך על מנת לסייע לנו בשיפוץ בית בן חמישים שמיועד לצורך קיום סדנאות (רוצים שתהיה לו צורה מדליקה על מנת שנוכל לארח- גם חברות של ביתי וגם להרצאות לצורך קיום קליניקת "עוצמת הרכות" וכן שיפוץ הקליניקה. אנחנו אם ובת מגניבות שגרות ביחד. תודה על תוכנית מופלאה יחודית ויצרתית כ"כ. מקוות לשמוע ממך, בהקדם. נועה

הגב לתגובה זו
.355
החזרת בית מגורים מבית מחסה למגורי משפחה שכולה 
תמי שלו   06/08/13 22:08

שלום מושיק בני נהרג בצבא ועזבתי את הבית בו הוא היה איתי ואחריו כל פינה בבית קראה לי בקולו,לקחתי את בניי נפרדתי מאביהם ושכרתי דירה ,מאז אני נעה ונדה בין דירות שכורות כשבביתי שלי גרים משוקמים של משרד הביטחון ומשרד הבריאות החיים על תרופות,בינתיים נגמרה לי היכולת לממן את הדירות השכורות ואני מבקשת לחזור לביתי כשחלק ממנו ברצוני לתת לבני האחד לגור ,היות וגם לו נגמרו הכספים לשכירות ולתת לו קרש קפיצה לעתיד כשרק עכשיו התאושש ממותו של אחיו,בן נוסף שגר עימי עד היום יקבל גם הוא חדר לגור בו וחלק נוסף רוצה אני להשכיר כדי לשלם לאבי ילדיי היושב לי על העורק,הבית מלוכלך ומוזנח,הכיורים,האסלות והארונות שבורים ורקובים וכל הבית מסריח משתן והקירות רטובים כתוצאה מהצנרת השבורה המטפטפת לתוכם,אשמח אם תוכל לעזור לי להכנס חזרה אל הבית בו איבדתי את בני וממנואני מבקשת לצמוח ולתת קרש קפיצה לעתיד לשני בניי.תודה על ההזדמנות שניתנה לי לפרוק את הרצון הכבד המונח על כתפיי.בתודה תמי

הגב לתגובה זו
.354
מושיק תעזור בבקשה לזוג נשוי טרי 
עדי ביילין   05/08/13 22:08

היי מושיק, אנחנו זוג טרי שהתחתן לפני פחות מחודשיים, מתגוררים בדירה של הוריי ז״ ל שנפטרו לפני 5 שנים, רכשתי את הדירה ולא נגעתי בה והדירה דיי קודרת כי מאוד קשה לי לזרוק דברים שמזכירים את ההורים, בוא בקשה ותעזור לנו להפוך דירה מקודרת לדירה של זוג צעיר עם שמחת חיים. מחכים לך :)

הגב לתגובה זו
.353
חדר שינה לבתי ליאן 
חופית אטיאב   02/08/13 00:08

יש לי ילדה בת 7 שחולמת לחדר שינה של ילדות מפאת המצב הכלכלי אין באפשרותנו למלא את רצונה ולא רק חדר עבורה בכלל הדרכה איך לרהט בית בזול עברנו דירה ואין לי ידע בזה בכלל אני זקוקה לעצה ממך אני מפעלת כל פעם מחדש

הגב לתגובה זו
.352
האם זה בכסף 
שיפוץ   02/08/13 00:08

אני רוצה לדעת העם זה בכסף

הגב לתגובה זו
.351
שדרוג בית ההורים 
מרים   31/07/13 19:07

הורי נשואים ששים שנה.חיים בבית בקיבוץ 67 מ"ר.איך אפשר ליצור איתכם קשר.

הגב לתגובה זו
.350
אלמן ילדים 
יוסי   30/07/13 21:07

מבקש לשקול שיפוץ בית פרטי ומשפחה חד הורית אלמן 3. נשמח מאוד :)

הגב לתגובה זו
.349
מטבח 
ליבי   28/07/13 16:07

שלום אני ליבי מאבן יהודה ובא לי לעשות הפתעה ליום הולדתה של אמי , אמי תמיד התלוננה שהמטבח פיצי וביום שישי תמיד מתעצבנת שאין לה מקום לבשל. אמי נוהגת לבשל המון אם תכלו לעזור לי לשמח את אמי אני אשמח

הגב לתגובה זו
.348
שיפוץ דירה לצורך מכירה 
יפה חלבי   25/07/13 20:07

מושיק שלום אנחנו רוצים למכור את דירתנו, אך ברור לנו שצריך להכין אותה לקראת המכירה. כאן אתה נכנס לתמונה. מחכים לתגובה ממך אלון ומאיה

הגב לתגובה זו
.347
ויכוח בנושא ריהוט הביית  
איריס ואלי סיטבון   23/07/13 22:07

אישתי רוצה מאוד לשנות את מראה הביית והסיגנון שלי הוא אחר לגמריואנו רוצים שתעזור לנו בהחלטה איך הכי כדאי לרהט

הגב לתגובה זו
.346
זקוקה לך!!! 
מור   23/07/13 00:07

הי מושיק, מלאו לי שמונה עשרה ואני עוזבת את הבית ועוברת לגור בבית של סבתא שלי ז״ל שהנו מוזנח מאוד. אני רוצה להפוך אותו למקום נעים להיות בו, עבורי ועבור בנות דודותיי. עזור לנו, בבבקשהההה

הגב לתגובה זו
.345
מושיק אנחנו צריכים אותך . 
עדן ריעני   21/07/13 00:07

מושיק שלום, הורי חיים במשך 30 שנה באותו בית שדרוש שיפוץ אבל מרוב עבודה מרובה לא נשאר זמן וכוח לעצמם . הייתי רוצה שתבוא אלינו להחליף אווירה לבית. לבית יש פוטנציאל אדיר רק הוא מלא בשטויות וקישקושים שאמא לא מוכנה לוותר. נשמח אם תבוא אלינו לשפר את הרגשתינו.

הגב לתגובה זו
.344
משפחה בת 12 ילדים 
חובב ברזלי   06/07/13 21:07

משפחתינו ברוכה ב12 ילדים וזקוקה בדחיפות לשיפוץ הבית.

הגב לתגובה זו
.343
שיפוץ הבית 
רויטל חזן   04/07/13 09:07

אני גרה בדירה שכורה עם 4 ילדי הדירה צפופה ולא מנוצלת נכון זקוקה לצבע ולחיים אני ישנה עם 2 בנותי בחצי חדש ושניי בני בחיילים ישני ם אחד בסלון ושני בחדר שהארון טופס את רוב החדר . זקוקה לרענון הדירה וששני בני שחוזרים מהצבא היה להם נעים .

הגב לתגובה זו
.342
עיצוב הבית 
נופר   30/06/13 21:06

שלום שמי נופר , רוצים לשפץ את הבית כבר המון זמן .

הגב לתגובה זו
.341
מקום לחדר ילדים פינת אוכל והדגשת הטבע 
הילוש   30/06/13 00:06

שלום רב אנו זוג צעיר העומד בפני הרחבת המשפחה אנו מעוניינים בעזרה לעיצוב הבית כך שיהיה בו בעתיד חדר ילדים. כיום כל החדרים בשימוש, ואנו לא יודעים איך לצמצם את הריהוט ולארגן את הבית כך שיהיה חדר לתינוק. כמו כן אנו עדיין מתנהלים כמו זוג רווק ואוכלים בסלון אין לנו פינת אוכל שעושה חשק לשבת בה. על אף שאנו גרים בבניין ישן קומה שלישית בלי מעלית לדירה יש פוטנציאל והרבה ירוק משקיף מבעד חלון ביתנו, היינו שמחים לקבל טיפים להדגיש את הירוק והטבע בחוץ. אשמח מאוד מאוד אם תיצרו עימי קשר

הגב לתגובה זו
.340
עיצוב דירה 
יהודית   27/06/13 19:06

זוג צעיר

הגב לתגובה זו
.339
יש.לי.בחור.עים.תסמונת..דאון. 
זהבה.יצחק.   26/06/13 09:06

אני.גרה.קומה.3על.עמודים.ןעזרה.שם.הילד.מפחד.להיתקליח.גם.ללכת.לשרותים.הו.מפח.ואן.לו.חדר.לצרחים.ש

הגב לתגובה זו
.338
סידור חדר ביחידה נפרדת 
לאה   24/06/13 12:06

שלום רב יש בביתי חדר השייך לבתי זל שרון נהרגה לפני 10 שנים בפגוע אוטובוס בצומת כרכור. הייתי מאוד רוצה לסדר חדר זה למען נערה מאוד יקרה לי (הייתי מטפלת שלה במעון)היום היא בתניי פני מיה ועומדת להתגייס לצ.ה.ל היא נערה מקסימה והקשר שלנו התהדק מאז שאמה נפטרה בהיותה ילדה קטנה קוסם לי מאוד שליאת תגיע לבית המתאים לה. המון תודה והערכה לכם לאה

הגב לתגובה זו
.337
מועדון ניצולי שואה ברחובות 
אביטל   22/06/13 18:06

מושיק היקר, הורי היקרים,שניהם ניצולי שואה, מעבירים את ימי השבוע במועדון "עמך" ברחובות. המועדון הוא הכוח שנותן ל150 ניצולים, לקום בבוקר עם סיבה לחייך. המועדון נמצא ברחוב הראשי, בניין ישן עלוב ועצוב. אשמח מאוד אם תוכל לבוא לשמח 150 אנשים בגלאי 75-90 ולהנעים את שהותם במועדון "עמך" תודה מקרב לב,אביטל

הגב לתגובה זו
.336
לעזור להאיר את החיים לאמא של חברה  
בועז   19/06/13 23:06

מושיק שלום אני מבקש שתרים את הכפפה ותעזור לי להכניס אור ואויר לחיים של אמא של חברה אני לא רוצה לפרט את כול הפרטים אם תרצו אני יפרט מטלפון או במאייל האישי סיפור ששווה לטפל תודה ואני מקווה שתעזרו לי

הגב לתגובה זו
.335
סיוע לעולה חדשה  
יעל לוין   10/06/13 20:06

ראיתי בתוכנית שלך שסייעת לאנשים , לילדים חוסים מיעוטי יכולת ואני מאמינה שאם תחליט לסייע במקרה הזה , תוכל לאפשר חיים לאשה מדהימה שחיה בתנאים מחפירים. מדובר במטפלת של ילדיי . האשה בת 73 הגיע לפני 14 שנה מרוסיה - אין לה משפחה או קרובים בישראל. אני חיפשתי מטפלת לבתי הבכורה והיא חיפשה עבודה וכך "התגלגלה" אלינו. במהלך השבוע היא גרה אצלנו ובסופי שבוע נסעה לביתה בפתח תקווה - דירה של חדר וחצי . מעולם לא הוזמנו אליה - היא מתביישת להראות לנו כיצד היא חיה . פעם היא אמרה לי שכל הריהוט לה מהרחוב למעט ארון אחד שהצליחה לקנות. היא ממשיכה לעבוד גם כי היא צריכה פרנסה וגם כי אנחנו המשפחה היחידה שהיא מכירה . איני יודעת כמה תוכל להמשיך ואני מקווה שבעזרתך נוכל לשפץ את ביתה (אם צריך בעזרתנו ובתמיכה שלנו ) על מנת להבטיח שלפחות תזכה לחיים סבירים לעת זיקנתה .מגיע לאשה זו לפחות להזדקן בכבוד ואני ממש מקווה שתרים את הכפפה ותיצור איתי קשר . בתודה יעל לוין

הגב לתגובה זו
.334
הבית עושה לי רע 
שינויי דחוף   25/05/13 22:05

אני וחבר שלי מתגוררים בבית של אבא שלי ז״ל נורא קשה לי לישון בחדר שינה הוא חלל גדול ונותן לי לחזור ליום שבוא ראיתי שם את אבא שלי מת הסלון והמטבח ביחד והם גם חלל ענק ולבן מידי החצר שלי בניית בטון שלא נגמרה והשירותים שלי בתוך החדר הייתי רוצה להפוך את השירותים לחדר כביסה ומהחדר הענק לעשות אמבטיה ושירותים מהסלון לכיוון החצר אשמח שתצרו איתי קשר למייל :)

הגב לתגובה זו
.333
הבית שלנו משופץ לחלוטין רוצים רק ייעוץ לצבע ופרטים קטנים 
פיני   25/05/13 15:05

שלום, הבית שלנו בחיפה משופץ אבל כדי להשלים את השיפוץ אנו מעוניינים בצביעה והוספת פרטים שיתנו את הטאש הסופי ויעשו את ההבדל. עד היום לא העזנו להשתולל עם צבעים והלכנו תמיד על צבע לבן. בתוכנית שלך ראתי שאפשר לצאת מהמסגרת ולשלב צבעים שיעשו הבדל גדול בבית. אשמח מאוד להשתתף בתוכנית.

הגב לתגובה זו
.332
החדר של שבת 
רונית   19/05/13 14:05

אנחנו מתארכים אצל חמי וחמתי כל שבת עם כל הילדים ובלי עין הרע המשפחה גדולה אבל החדר שיושבים שם קט ישן ומוזנח הם רוצים לשנות אותו אבל אין להם בדיוק את האפשרות הכלכלית לזה השולחן שעליו אנחנו יושבים בשבת כבר כמעט מתפורר אנחנו אנשים דתיים וכבוד שבת זה הדבר הכי חשוב עבורינו ממש נשמח אם תוכלו לעזור לנו ולהם !! :)

הגב לתגובה זו
.331
השינוי שהייתי רוצה לעשות הוא חדר לילדה והצבעוניות שיש לי בריהוט 
ענבל   18/05/13 16:05

את הריהוט בבית שלי קניתי בתקופות שונות ולכן הסלון שחור השידה והשולחן חום ונגה הפינת אוכל חום אגוז המטבח אורן צהוב והחדר ילדים שמנת ואפור ולילדה שלי שעוד מעט בת שנתיים עדיין אין חדר וישנה עדיין במיטת תינוק אין לי חוש לעיצוב ולכן אני זקוקה לעזרתכם בתודה מראש ענבל .....

הגב לתגובה זו
.330
השינוי שהייתי רוצה שתעזרו לי בו הוא חדר לילדה והמטבח והצבעוניות שיש לי בבית  
ענבל עדרי   18/05/13 15:05

את הרהיטים שיש לי בבית קניתי בתקופות שונות ובכל פעם שקניתי רהיט הצבע באופנה היתחלף ולכן הסלון שלי שחור המזנון והשולחן בחום ישן פינת האוכל חום אגוז המטבח בצבע אורן צהוב חדר הילדים שמנת אפור ולילדה שלי שעוד מעט בת שנתיים אין חדר עדיין ולכן היא עדיין במיטת תינוק אשמח אם תעזרו לי לעשות איחוד צבעים בבית ולעשות חדר נוח ונעים לילדה תודה מראש ענבל ...!!!

הגב לתגובה זו
.329
שיפוץ אמבטיה דחוף 
מתוקה לוי   18/05/13 15:05

זקוקה לשיפוץ כללי אבל השיפוץ באמטיה דחוף בעיקר בגלל הבטיחות. מאז בעלי נפטר אין לי מי שיסיע לי בשיפוצים ותיקונים והיום אין באפשרותי לשפץ את האמבטיה בעקבות המחירים הגבוהים. בקרוב אצטרך לארח את אימי [נכה] והיא לא תוכל להיכנס לאמבטיה. אודה לעזרתכם. בתודה מראש מתוקה

הגב לתגובה זו
.328
את הסלון והמטבח 
לאה   16/05/13 13:05

בתי מתביישת להזמין חברות בגלל הסלון והמטבח והבית כולו

הגב לתגובה זו
.327
"אל תשליכני..." 
ליטל מרדכי   15/05/13 16:05

מושיק והצוות היקרים. אני פונה בשמם של סבא וסבתא שלי. הם היו המחסה שלי בכל ימות השנה ובעיקר בעיתות משבר, תמיד עזרו, האכילו, חיבקו ועשו הכל למען הילדים והנכדים. היום, לאור משברים וטלטלות שעברה המשפחה, הם לבדם בקושי עומדים בנטל המחייה היום יומי. לפני שנה סבא שלי עבר תאונת פגע וברח ואושפז לחצי שנה. האישפוז הממושך חיבל בתכניות וביכולת להגשים לסבתא חלום ישן ולשפץ לה את המטבח בו היא נמצאת רוב שעות היום. השיפוץ היה אמור להיות שיפוץ צנוע אבל היום גם את זה אין להם יכולת לעשות. הלוואי ולאנשים הכל כך יקרים האלה מישהו יחדש... אני וכל יתר בני המשפחה נהיה אסירי תודה אם תרתמו לעניין. לבית יש פוטנציאל ענקי וגם אם תעשו מעט השינוי יהיה ניכר בקלות. אשמח להרחיב בנושא.

הגב לתגובה זו
.326
שיפוץ בית לאלמן עם ילדים 
אתי   06/05/13 13:05

אשמח מאוד שתחזרו אלי. מדובר בסיפור חיים מאוד קשה והשיפוץ מאוד יעזור להם להתחיל חיים חדשים .

הגב לתגובה זו
.325
סידור בית הוריי וסביבתו 
לוי קתי   05/05/13 12:05

שמי קתי ואני רוצה מאוד לעזור להוריי בני שמונים בממוצע גרים בבאר שבע בקומה שניה על עמודים כל יום זה סיוט בשבילם לרדת לקניות או ללכת לרופא או כל דבר אחר ואנו הילדים רוצים למכור את דירתם ולנסות לקנות להם בית אחר בקומת קרקע או בית עם מעלית ואין לנו אפשרות לעזור להם מבחינה כספית וקשה לנו למכור היות והאזור והכניסה לבית מוזנחת אם תוכלו לסייע להםמ להגשים חלום זה כדי שיוכלו לחיות בנחת ולא לחשוב פעמיים איך הם יורדים מקומה שניה ואחרכך גם לעלות טלפון להתקשרות קתי 054-9336902

הגב לתגובה זו
.324
משאלה שנשלחת למושיק מסיון שרף ממצפה רמון! 
סיון שרף   23/04/13 18:04

ערב טוב מושיק, רק לציין שאתה אחד האנשים הכי מדהימים ומרגשים שיש !! קוראים לי סיון ואני גרה במצפה רמון מזה כ 25 שנה. אני ובעלי רוכשים כרגע בית קרקע. ואין באפשרותנו את הכסף לשפץ אותו בסטייל פשוט וצנוע כמוך. הייתי מאוד שמחה למרות שזה נשמע קלוש אם היית יכול לבוא ולעזור לנו להיכנס לבית עם שני ילדים [ האחת הדר בת ה 3וחצי , והשני עוד לא נולד אבל מאחלת לעצמי שבשבועיים הקרובים יולד ].שהשיפוץ העיקרי נמצא בגינה גדולה שאינה מטופחת ואפילו מוזנחת. במטבח ישן ועתיק. אשמח אם יתמזל מזלי ליפול בחלקך ולזכות במשהו בחיים. תודה רבה ובברכה סיון שרף.

הגב לתגובה זו
.323
חידוש גינה 
רומינה   21/04/13 21:04

יש לנו גינה שזקוקה לחידוש רציני.

הגב לתגובה זו
.322
שיפוץ בית מזעזע!!!! 
שרון ביטון idanm999@walla.com,  20/04/13 20:04

הבית כמעט ומתפורר. שלום, אני צריכה את עזרתכם למקרה דחוף! עכשיו, בתקופת החורף כל הבית שלנו נזילות מן הקירות. הבית צפוף, והילדים גרים באותו החדר. פשוט אין לתאר חייבים לשנות, יש לנו שטח עננק שאנחנו לא מנצלים אותו ואין לנו את הידע המתאים מה לעשות. אשמח לעזרה בבקשה, שרון.

הגב לתגובה זו
.321
שיפוץ חדר השינה הבעייתי  
אביבה שלום saritshalom@hotmail.com,  20/04/13 14:04

שלום, חדר השינה שלי ושל בעלי נורא בעייתי, יש לו שתי דלתות כניסה ושני חלונות ולפי מה שאני יודעת דבר זה נורא לא טוב לחדר שישנים בו. בנוסף, ניסיתי כל כך הרבה פעמים לעצב את הרהיטים לפי החלונות והדלתות ובכל פעם זה לא הצליח. כבר אין לי כל כך פתרונות לשינוי חדר השינה שלי ואני אשמח לקבל מכם ייעוץ לכך. תודה רבה אביבה שלום

הגב לתגובה זו
.320
שיפוץ חדר השינה 
אביבה שלום   20/04/13 14:04

שלום, חדר השינה שלי ושל בעלי בנוי בצורה כל כך לא טובה. יש בו שתי דלתות כניסה ושתי חלונות. דבר שאני יודעת שהוא נורא לא טוב בשביל חדר שישנים בו, הייתי נורא שמחה לקבל ייעוץ מכם מה אוכל לעשות על מנת לשנות את זה - זה פוגע לנו נורא בשילוב הרהיטים עם החדר ולא מאפשר לי לעצב בצורה טובה את המיטה או את השידות והארון לפי כיווני הדלתות והחלונות. ניסיתי כל כך הרבה דברים ורעיונות כדי לשנות את זה אבל זה לא עזר. אשמח לייעוץ מכם, תודה רבה אביבה שלום.

הגב לתגובה זו
.319
דירה שחייייבת שיפוץ 
חלי אהרוני   20/04/13 14:04

שלום, אמי חיה לבדה בבניין בחולון (50 שנים)ושיפצה פעם 1 שיפוץ קל. בביתה שטיח 1 ישן שבחדר קטן, השולחן בפינת האוכל שבתוך המטבח לא הוחלף 10 שנים, השירותים מאוד קטנים, טלוויזיה ישנה ומזנון מלפני 13 שנה, בקיר שבסלון יש פיצוצים והספות לא הוחלפו הרבה מאוד זמן(25 שנים). אשמח מאוד אם תעזרו לה ותשפצו בביתה, חלי

הגב לתגובה זו
.318
נשמח אם תגיעו... 
מורן   20/04/13 14:04

שלום,אנחנו זוג צעיר (בני 29) גרים בישוב אחוזת ברק ויש לנו 2 ילדים קטנים, הצלחנו לחסוך ולקנות בית דו משפחתי בישוב קהילתי מקסים(משימה כמעט בלתי אפשרית כיום),אך לאחר ששמנו את כל הכסף על רכישת הבית לא נשאר כסף לארגון פנים הבית-הבית "ערום" לא מזמין לא חם וביתי,הפוטנציאל לשינוי הוא אדיר.נשמח אם תפנו אלינו...

הגב לתגובה זו
.317
דחוף שיפוץ בבית 
ירושה ולו טקר   20/04/13 14:04

אנחנו גרים 20 בבית. כל הזמן אני קונה דברים לבית וזה כל הזמן לא מתאים. יש לנו בית גדול וגינה ענקית ואני לא יודעת מה לעשות אם זה. אני אשמח אם תבוא לשפץ לנו.

הגב לתגובה זו
.316
בית קרקע במושב 
שירלי   20/04/13 14:04

בית חדש ויפה, עם סלון פינת משפחה ומטבח פחות יפים. מוזמנים אלינו למושב קטן ויפה בצפון הארץ לאכול שסק מהעצים ולחדש לנו את הבית! בברכה, שירלי

הגב לתגובה זו
.315
הפתעה לחמותי וחמי 
עזרא   20/04/13 12:04

שלום רב, מזה כארבע שנים חמותי וחמי עוזרים רבות לאשתי ולי, בעיקר בכך שמאפשרים לנו לחיות בדירתם (עד המעבר לדירתנו בעוד כחודש). שניהם אנשים טובים מאוד, עוזרים המון לסובבים אותם וגם לנו עם הילד בן השנה. במסגרת עבודתם, חמותי מטפלת בקשישים בחברת סיעוד וחמי פועל במפעל- שניהם עובדים קשה מאוד למחייתם, כך שכל מה שקשור לתחזוקת הבית מאוד קשה להם, שלא לדבר על שיפוץ הדירה שמאוד(!) נחוץ (לא נעשה כזה לדעתי מאז שעברו לדירה הנוכחית- לפני כחמש עשרה שנה, פרט לחדר המקלחת). לקראת המעבר של אשתי, ילדי ושלי לדירתנו החדשה מאוד הייתי רוצה להפתיע אותם ולעצב מחדש את דירתם. אני בטוח שהפתעה מעין זו תעזור לנו להעביר להם את המסר שהם לא מובנים מאליו (כמו שיתכן שלעתים הם חושבים) ולהוקיר להם על עזרתם שאינה כ"כ מובנת. תודה רבה!

הגב לתגובה זו
.314
שיפוץ גינה זוועתיתתתתתתת 
ורדית דנוך   17/04/13 09:04

שלום אני מתגוררת עם בעלי ושני ילדיי הקטנים בבית פרטי בראש העין ויש לנו בקדמת הבית חצר (ממש על הכביש.) חצר לא קטנה . אך מאוד מכוערת. עשינו מאמצים לשנות אותה אך ללא הצלחה . יש לנו שטיחים פרוסים על האדמה על מנת שלא ייצמחו לנו עשבים ושהאדמה לא תעוף . כמובן שאין גדר שתגן על ילדיי ביציאה מן הבית או כשהם מנסים להינות מהחצר . וכמו כן איזה שהוא סוכך שתגן עלינו מהגשמים או מהשמש המטורפת שכבר גרמו לציפוי דלת הכניסה לבית להתקלף ולכער עוד יותר את הבית שלנו (שהוא די נחמד ) אשמח אם אתם תצילו אותנו מהזוועה של החצר הזאת שהיא הפרונט של הבית ושלא ממש מייצג את מה שאנחנו. ?

הגב לתגובה זו
.313
יום הולדת 60 לאבא יקר 
אסתי   17/04/13 08:04

שלום, אבי חוגג 60 בחודש אוגוסט הקרוב, מדובר על אדם ששם עצמו תמיד בצד ומעניק לכל הסובבים אותו. המתנה שהיה מבקש לעצמו היא האפשרות להמשיך לארח את קרוביו, מכריו ומשפחתו הקרובה. רכש דירה קטנה שזקוקה לעיצוב וסידור מחדש כדי שיוכל לקבל ולארח כפי שהיה באמת רוצה.

הגב לתגובה זו
.312
סבתא לילי." אחת מל"ו צדיקים" 
אתי   12/04/13 16:04

סבתא לילי צלולה ונדיבה. כל נכד זוכה למנה גדושה של פינוק ואהבה. הואוכל שלה משגע קוסקוס פראסה ובורקס. אבל.. הבית? המון זמן המטבח צועק הצילו. והחדרים ללא דלתות. היא ישנה בסלון כי רק שם יש טלויזיה ומזגן. וכך אין סלון. יש חדר שינה..

הגב לתגובה זו
.311
שיפוץ מטבח בבית חדש לזוג טרי 
מיכל   12/04/13 08:04

שלום רב, אני ובעלי רכשנו בית לאחרונה עם מטבח שזקוק לשיפוץ וכמובן שנודה על כל שיפוץ נוסף :) נשמח להשתתף בתוכנית. הבית נמצא באשדוד ואנו זוג טרי המצפה בע"ה לילדה הראשונה:) נשמח לכל עזרה:))

הגב לתגובה זו
.310
אני שונאת שונאת שונאת את המקלחות בבית שלי 
irit   11/04/13 18:04

אשמח אם תבוא לשפץ את המקלחות שלי. לא רוצה לראות אמבטיה. רוצה מקלחונים. מקלחת הורים קטנה מאוד. ומקלחת ילדים יותר גדולה. חובה להעיף את האמבטיה משם, ולשים מקלחות במקום (אם לא , לא עשינו עסק)חחחח להתראות אצלי בבית (: טל. 054-2618444

הגב לתגובה זו
.309
שיפוץ אמבטיה וחדר שינה של בני יחידי אושר 
אתי בן עזרא   11/04/13 15:04

שמי אתי בן עזרא חד הורית ממושב אמנון המקסים בצפוןמגדלת את בני אושר בן 10 כל חיי חלמתי על אמבטיה אני עובדת במשק בית ואחרי כל יום עבודה אני חולמת על אמבטיה אבל יותר חשוב לי בני אושר אני חולמת שיהיה לו חדר שינה שמתאים לגילו בגלל מצבי הכלכלי וכמפרנסת יחידה אשמח שתעזור לי לשמח את אושר יש לו יום הולדת ב-2.7 תודה רבה ותבורך על מעשיך

הגב לתגובה זו
.308
שינוי ועיצוב מחדש אחרי 16 שנה 
שושי גל   11/04/13 13:04

למושיק שלום,אני גרה במושב שריגים 16שנה,הבית באותו עיצוב מאז שנכנסו לגור בו,בעלי לא אוהב שינויים,אני כבר לא יכולה עם זה ,לכן אנחנו מתווכחים המון בנושא,החלום שלי שמישהו יבוא וימליץ או יעזור בעיצוב מחדש של הבית או חלק מהבית,אנא ממך עזור לי.תודה

הגב לתגובה זו
.307
שיפוץ הבית דחוףףףף 
נטלי   11/04/13 10:04

בוקר טוב לתוכנית הכי מעניינת !!! שמי נטלי נשואה מזה שנתיים מתגוררת בחיפה . יש לי 2ילדים הגדול בןשנה ושמונה ולפני ארבע שבועות ילדתי בן שני !! ילדתי את שני ילדיי בניתוח קיסרי כך שקצת קשה לחזור חזרה לתםקד פיזית !!! אשמח מאוד לקבל שיפוץ עם סגנון ופצרונות אחסון טובות ! ואפרט למה: לפני שילדתי הבית שאני מתגוררת בו שזה בית של סבתא שלי שכרגע לא חיה בו היה כמו מוזאין גם מבחינת הנקיון וגם מבחינת הסדר בארונות ובכל פינה בבית . מאז שנולדו הילדים הבית מלא בשמחה אך עמוס בצעצועים שישנם בסלון ובחדר , הארונות מלאים , הריהוט כבר לא מתאים כבד ולא צעיר ! אנחנו בתור זוג צעיר מרגישים שאנחנו רק פיזית חיים בדירה אך רגשית אין משהו שלנו משהו אישי חוויתי , כאילו אנחנו חיים בנפש של סבא וסבתא . חשוב לנו להרגיש את עצמנו בבית , שיהיה לנו מרחב אור תחושה טובה . לכן חשוב לי שתעזרו לנו להרגיש כך ולחולל את השינוי שאנו מאוד רוצים !!! אשמח אם תיצרו עימי קשר ותגיעו אלינו לשיפוץ כמו שרק אתם יודעים לעשות !! תודה מראש נטלי

הגב לתגובה זו
.306
ההורים שלי גרושים בלי שקל ואני חושבת שזה מה שיעזור להם  
חיה בן נעים משפ גיג עמנואל   10/04/13 16:04

ההורים שלי גרושים אבא ברח לחול השאיר חובות ולא בדיוק משלם אמא התחתנה שוב עם משהו שלא ממש מסתדר עם גרושתו ועקב כך נפלנו לחובות גדולים שנפלו גם ממנה אמא מזכירה אבל השכר שלה לא שווה את ההשקעה שלה אנחנו שלוש ילדים 2 מהאבא הראשון אין בדיוק כסף למותרות אבל הזנחה לעולם אין אנחנו חייבים המון תודה למשפחה שכל פעם עוזרת בבית יש לכל 1 תפקיד וגם חלום אני חושבת שאם יהיה משהו שיוכל קצת לאוורר ולשנות אותנו זה אתם אמא שלי כל הזמן חולמת על כזה דבר זה חלום שממקום אחר לא יוכל להתגשם לנו ולכן החלטתי לכתוב לכם

הגב לתגובה זו
.305
שיפוצים 
משפ גיג   10/04/13 16:04

ההורים שלי התגרשו שהייתי בת 3 בערך אבא שלי ברח לחול והשאיר אותנו עם חובות אמא שלי התחתנה שוב אנחנו 3 ילדים בבית היו פעמים שלא היה כסף למותרות ואפילו לבגדים אמא שלי אישה מאוד מסודרת ולכן אני לא נראית מוזנחת או משהו היא לעולם לא תתן לי ללכת עם משהו שלא מתאים או מכובד אני חושבת שלמען אמא שלי שאין באפשרותה להגשים חלום שיעזור לנו בסדר בראש ובפרט בהרגשה בא לחדש לכם יעזרו מאוד תודה רבה

הגב לתגובה זו
.304
שיפוץ בית קרקע בקיבוץ כרמיה (עוטף עזה) 
הדס קובריגרו   10/04/13 11:04

למושיק ההורס!! נשמח מאוד לשפץ את ביתנו בקיבוץ כרמיה שבדרום. גודל הבית הינו מתאים לתנאי השיפוץ שלכם. מאוד רוצים לשפר את חלל הסלון והמטבח בבית.ואם אפשר לקבל המלצות לתכנון חדר הממ"ד כך שיהיה נעים וכפי לשהות בו במצב חרום. (ויש פה הרבה לצערנו). אז ואאוו אם תבוא יהיה כיף גדול. הדס תומר והילדים: שחף, איתמר, וכפיר הקטן.

הגב לתגובה זו
.303
שיפוץ כללי וריצוף 
טניה   10/04/13 11:04

אני צריכה שיפוץ כללי לבית וריצוף אים תוכלו לעזור לי בזה אני ממש ישמח

הגב לתגובה זו
.302
סידור המטבח 
אורנה ליוש   08/04/13 10:04

אני אורנה ליוש בת 60 אלמנה 24 שנים. חיה לבדי אם לשתי בנות וסבתא לשתי נכדים אהובים. המטבח הוא אהבתי הגדולה ,אני מאוד אוהבת לבשל ולארח,אך עקב התאלמנותי ומצבי הכלכלי אין באפשרותי לעשות זאת. המטבח שלי מרופש השיש סדוק והארונות לא במצב תקין אני לא יכולה להכנס למטבח אני מרגישה עצב כשאני מבשלת אני רוצה לשוב לבשל כמו פעם עם שמחת חיים לארח את נכדים ולהתגאות במטבח שלי בכלים שלי כיום אני נמצאת במצב ירוד המצב רוח שלי כבר לא כמו בעבר ובני המשפחה מרגישים בזה ועודדו אותי לכתוב לכם, אולי אתם תצליחו לחולל נס פלאים ולהשיב אליי את אהבתי. בהמון תקווה, אורנה

הגב לתגובה זו
.301
זקוקים לעזרה מקצועית!!! 
ענת אביטן   07/04/13 16:04

שלום ,בעלי חתם על משכנתא להוריו הם הסתבכו בחובות וכרגע פונים אלינו שנשלם ארבע מאות אלף שקל ,יש לנו ארבעה ילדים והבית צפוף . היינו מאוד שמחים לקבל את עזרתכם המקצועית בשיפור שיפוץ הבית מחכים לתשובה ממכם ,תודה

הגב לתגובה זו
.300
שיפוץ הקארוון 
אריאלה   07/04/13 10:04

הי שלום אני מעוניינת בשיפוץ קראוון לאחותי אחותי היא גרושה מתגוררת במושב במרכז הארץ ומגדלת שני ילדים היא משתכרת ממשק בית ומתגוררת בחצר האחורית של אבי בקראוון שכולו נראה כמו מחסן שזקוק נואשות לשיפוץ אשמח אם תבקרו אצלה ותשמעו את הסיפור האישי שלה וככה נוכל לעזור לה ולתת לילדים הרגשה שהם נמצאים בתוך בית .

הגב לתגובה זו
.299
פוטנציאל לא ממומש 
מיכל   07/04/13 00:04

מושיק שלום יש לנו חמישה ילדים בבית עם חמישה חדרים הבעיה היא שתמיד יש בעיה של סדר ותמיד תמיד מריבות על מי מסדר מה ומי יותר מי פחות לדעתי הבעיה טמונה בחוסר ארגון( כני כנראה לא יודעת לעשות זאת) בחוסר במקומות אחסון במקביל הייתי רוצה להכניס אלמנטים קצת פחות ״כבדים״ לבית להצעיר אותו קצת אבל באלגנטיות. והבעיה הכי קשה מבחינתנו היא חדר ההורים חלק מהדברים שלהם נמצאים אצלנו ( אחסון!)חדר גדול וריק עם שום סממן של חדר הורים פרט למיטה כמובן. החדר הוא טיילת הייתי רוצה שזה ישתנה לאלתר אפילו ליצור משהו שיהווה איזשהו דיסטאנס! לא יודעת ! אובדת עצות! מקוה שיעניין אותך ותבוא להושיע אותנו. תודה מיכל.

הגב לתגובה זו
.298
סלון לאבא 
ליאור   06/04/13 13:04

יש לאבא שלי בית בעיצוב של שנות ה80. הייתי רוצה לראות את הבית במראה חדשני יותר

הגב לתגובה זו
.297
שיפוץ גינה  
אפרת סבן   05/04/13 20:04

סידור חצר

הגב לתגובה זו
.296
החלפת חדרים 
ליאורה   05/04/13 19:04

הי, אנו גרים בבית דגן , ביתי הגדולה לפני גיוס לצה״ל רוצה העלות לקומת הגג ולהחליף את חדרה עם חדר ההורים על מנת להינות ממרפסת הגג ולארח את חבריה במרפסת שהיום לא מנוצלת על ידי ההורים. נשמח אם תצרו עמינו קשר לעזור בהחלפת החדרים של ההורים והבת המתגייסות תודה רבה והמשך יום נפלא

הגב לתגובה זו
.295
שיפוץ בית 
אתי   05/04/13 18:04

שלום אני רואה את תוכניתכם וממש נהנית לראותה .אני מתגוררת בבאר שבע בבית ישן וחמוד שמתחנן לשיפוץ אך מאחר ואני מפרנסת יחידה אשמח אם תחזרו אליי ותראו את הבית שלי ותשמעו את סיפור חיי אשמח אם תעזרו לי .

הגב לתגובה זו
.294
יחידת דיור ישנה עם המון פוטנצל  
אלמוג ועמית   05/04/13 09:04

מושיק שלום , אנחנו זוג טרי עם ילד בן חודשים שגרים ביחדת דיור ישנה , אין לנן מושג איפה להשים את הילד , זו דירה עם המון פוטנציל דרוש מישהו שמבין ויודע ץ תודה רבה מראש אלמוג ועמית

הגב לתגובה זו
.293
הורים עם לב זהב  
רינת   05/04/13 07:04

יש לי זוג הורים מקסימים , שנותנים מעצמם לכולם - כסף ,חום ובעיקר אהבה . אך לעצמם הם לא עושים דבר. הם גרים בבית שזקוק נואשות לעיצוב , הפעם האחרונה שהם קנו סלון חדש היה לפני 20 שנה לפחות ! אני בטוחה שמי שיפגוש בהם יתאהב מיד וירצה לעשות להם רק טוב , כי מגיע להם .

הגב לתגובה זו
.292
שלום עליכם 16 רמלה  
אלחרר פזית   04/04/13 16:04

אני גרה אצל חמותי והמצב בסלון בשירותים והמדרגות בבית קטסטרופה אשמח מאוד שתבואו לחדש לנו

הגב לתגובה זו
.291
שיפוץ בית הורי  
עינב חזן   04/04/13 09:04

משה שלום ! חלום חיי הוא שיהיה לי מספיק כסף לשפץ את בית הורי אני ה3 מתוך 7 אחים בגלל שאין החלום הזה אפשרי מבחינה כספית כמובן אז הייתי רוצה להעניק לך את הזכות הזאת בעולם הזה לזכות במצווה הענקית הזאת למען הורים שבאמת השתדלו לעשות את הטוב ביותר עבורנו משהו שבכל ימי חיי לא אוכל להחזיר להם על כך הלוואי שאוכל סוף סוף לשמח אותם זה יהיה הכל עבורי באהבה עינב!

הגב לתגובה זו
.290
להגשים חלום לאמא !! 
עינב חזן   04/04/13 09:04

משה שלום ! אני השלישית מבין שבעה אחים אשר מעונינים להגשים את חלום אמי לסעוד כל המשפחה יחד הבית של הורי פשוט לא מאפשר זאת היתי רוצה שאחרי שאימי כל כך טורחת לארח אותנו היא לפחות תוכל לשבת יחד איתנו בכיף בשולחן החג או השבת !!לא חסר מה לעשות בבית הורי אך זה והמקלחת שבקושי זורמים בה מים היא חלום שלי שאמא תהיה הכי מאושרת אם זה יסתדר באהבה עינב!

הגב לתגובה זו
.289
שיפוץ חדר של בנותי והמטבח 
אסתר   04/04/13 09:04

הרבה פעמים אני ובנותי מנסות לסדר את חדרן וזה לא יוצא יפה. אני פשוט לא מצליחה לארגן את החדר שיראה נורמלי. המטבח הוא הכי פיצפון בעולם חלום חיי שיראה אחרת.

הגב לתגובה זו
.288
ארגון הבית 
חדד פנינה   04/04/13 08:04

שלום למר משה גלאמין! אנחנו משפחה יחידני (חד הורי) אם ותאומים בני 3 גרים בדירת שלושה חברים כאשר הסלון משמש כחדר המשפחה : למשחקים, לאירוח ואין צורך לתאר את הבלאגן עם הצעצועים. משאנחנו מבקשים כיצג לארגן את הבית, להוסיף פינות משחק לילדים.וכיצד לארגן את חדר הילדים שלכל אחד מהילדים תהיה הפינה שלו. תודה רבה

הגב לתגובה זו
.287
מכירת בית 
תיקי מאור   03/04/13 09:04

שלום לכ העוסקים בתוכנית המקסימה הזאת יש לי בית פרטי באיזור שנחשב מאד יוקרתי אך אבוי כבר שנתיים אנחנו מנסים למכור את הנכס ובלא הצלחה. הבית בן למעלה מ-20 שנים וזקוק לשיפוץ. אולי בעזרתכם נוכל לממש את רצוננו. תודה

הגב לתגובה זו
.286
שיפוץ דירה 
רעות   02/04/13 10:04

מושיק שלום, שמי רעות וחמותי אישה כבת 60. היא חייה בדירה שכורה ואין באפשרותה לשפץ את הדירה. קירות הדירה מצופות בעץ אשר מצמיח מתחתיו גוקים, ואין באפשרותה יכולת כלכלית להסיר את העץ ולסייד את הבית. בנוסף לכך,ארונות המטבח בביתה מתחילים להירקב וזקוקים להחלפה. אשמח אם תוכל לעשות טוב לאישה מדהימה כמותה. רעות

הגב לתגובה זו
.285
שיפוץ הדירה 
רונית   01/04/13 15:04

שלום מושיק, אני ובעלי נשואים 10 שנים ואני רוצה להפתיע את בעלי ולארגן מחדש את הבית אם העיצוב החדש וצעיר ,וכל פעם אני רואה את התוכנית שלך ומתפעלת מחדש מהעיצובים אשמח אם תגיע אלינו.

הגב לתגובה זו
.284
דירה זקוק לשיפוץ דחוף למשפחה חד הורית 
דפנה ארז   01/04/13 02:04

צוות רשת ומשה היקר, אני כותבת עבור חברה שלגמרי לא יודעת שאני פונה אליכם. מדובר באמא חד הורית כבדת ראיה המתגוררת ביפו בדירה קטנה עם בת מקסימה בת 15. שיפוץ דירתן ישמח ויעניק להן אושר רב, יכניס צבע לחיים לא קלים. אני וחברים נוספים נשמח לקחת חלק פעיל בשיפוץ ולהפוך את הדירה המוזנחת לפינת חמד בעזרתכם. אשמח לתת פרטים נוספים והלוואי ותבחרו בהן לתוכנית המקסימה שלכם. דפנה 050-6542107

הגב לתגובה זו
.283
שיפןץ הדירה 
שני ריטה   31/03/13 22:03

אני מתגוררת מזה כעשר שנים ברעננה דירה בת שלושה חדרים לא ראויה למגורים אבל תודה לאל שיש לי אותה קניתי אותה לאחר גרושי אני היום בת 58 ומאוד הייתי רוצה ומתפללת שיקרה נס שאף פעם לא קורה לי ואני אזכה לשיפןץ ומקום מגורים ראוי ועושה טוב על הנשמה אני סבתא לשני נכדים ומתה לסדר פינה קטנה עבורם כאשר הם מגיעים ואין לי מושג איך עושים זאת אז כרגע שהם מתארחים והם קשורים אלי מאוד אני ישנה איתם על השטיח בסלון כולנו ביחד אבל אני בטוחה שאתם תוכלו למצוא סידור הרבה יותר טוב עבורם למיטה למקום לצעצועים ובכלל אני עוקבת אחרי התוענית באדיקות ואהיה הכי הכי מאושרת בעולם שאזכה בכם כי אין לי שום דרך ואמצעים כספיים לשנות דבר אני מתפרנסת כמוכרת למחייתי וקשה לי לעשות שינויי.מי יתן ואזכה בכם עבורי זה יותר מזכיה בלוטו כי לכם יש טעם ורעיונות וכל הכלים לעשות שינוי הכי טוב שרק יכול להיות תודה בכל מקרה ריטה 0548151204

הגב לתגובה זו
.282
בית חדש באשקלון 
תהילה אמסלם   31/03/13 16:03

שלום !:) קוראים לי תהילה אמסלם ואני גרה באאשקלון אני בת 17 וההורים שלי עוברים דירה והם לא רוצים כל כך להשקיע בדירה החדשה כי אחותי מתחתנת השנה ויש להם המון הוצאות ואני כל כך רוצה לשמח אותם ושהם יוכלו פעם אחת להשקיע באמת בדירה החדשה שלהם ושיהיה להם כיף ולא קשה מידי , אז אשמח את תבוא מושיק! :)

הגב לתגובה זו
.281
יש לי גן ילדים מקסים ואיכותי בראשלצ ואני צריכה לשנות כיתה אחת בתוך ימים ספורים 
ספי   30/03/13 20:03

הי. יש לי גן מקסים כבר 11 שנים. 4 כיתות מגיל חצי שנב עד 4. בקרוב נקבל אישור ממשרד החינוך לכיתת הבוגרים שלנו..דבר שהביא אותנו לשנות מספר דברים בגן כמו להיחיף מיקום המטבח וזה גזל מכיתת הגנון שלנו שטח. בימים אלה אנו צריכים בתוך יום יומיים לארגן ולמצוא פתרונות חדשין לכיתצ הגנון...מזמן רציתי לפנות לתוכנעת ולשתף אתכם בעיצוב ומציאת פתרונות בגן שלי...ניראה לי שזוהי הזדמנות לשני הצדדים. ממליצה מאד שתבואו לראות...ותתאהבו! שמי ספי שמרוני 0506887710 סלולרי.

הגב לתגובה זו
.280
מעוניינת בשיפוץ הסלון והריצוף השבור 
בתיה חיים   30/03/13 19:03

אנחנו משפחה בת 5 נפשות יש לי בעיה הבית שלנו מאוד קטן 54 מטר מרובע יש לי ילד אוטיסט שמגיע לסופי שבוע ללינה אנו מסדרים לו לינה בסלון אנו גם מבלים רוב שעות היום בסלון אנו רוצים לשדרג את הסלון נשמח שתגיעו לביתנו תודה משפחת חיים.

הגב לתגובה זו
.279
הפתעה לסבתא 
גלי בינדר   30/03/13 19:03

שלום סבתא שלי עוברת חזרה לדירה שלה. הדירה הייתה הרבה שנים בשכירות. סבתא שלי אישה טובה מאד, היא בת 65 רופאת ילדים. רצינו לעשות לה הפתעה לקראת המעבר. לעשות עיצוב של הדירה שלה. תודה מראש

הגב לתגובה זו
.278
עיצוב / שיפוץ 
שרון   30/03/13 19:03

שלום רב, אני גרה בקיבוץ בערבה. מגדלת לבדי שלושה ילדים. זקוקה לעזרה בעיצוב הבית, שינוי במקלחת והתאמת הגינה למזג אויר מדברי. אודה לכם אם תסכימו להדרים עד אלינו אני בטוחה שביתי וגינתי יציבו לפנכם אתגר מעניין שירתק את הצופים וישמח אותי ואת ילדי. תודה. שרון

הגב לתגובה זו
.277
באהבה לסבתא היקרה 
עמית כהן julie6700@walla.com,  30/03/13 19:03

שלום מושיק ! אני עמית כהן ברצוני להציע את הבית של סבתא היקרה שמגיע לה שידרוג של הבית אחרי תקופה קשה מאוד שעברה. סבתא גרה באשקלון , סבי נפטר לפני 5 שנים וסבתא גרה לבד ועברה את תקופת עופרת יצוקה ועמוד ענן לבדה כשהיא ישנה בסלון בקרבה לדלת ביתה על מנת לצאת לחדר המדרגות באת הישמע האזעקה. סבתא אהובה על כל נכדיה ומפנקת אותנו ללא גבולות , הבית של סבתא לא שופץ מעולם ועדיין עם ריהוט בן 40 שנה . למרות כל זה סבתא מקפידה מידי שבוע לארח את כולם ולהכין ארוחת מלכים בכל פעם . היא מרשה לנכדים לעשות ככל העולה על רוחם ולכן כולם אוהבים להגיע אליה. אני רוצה לשמח אותה ולהפתיע אותה ומקווה ששיפוץ הבית יעלה חיוך על פניה למרות שזה מעולם לא היה חשוב לה כמו האושר של המשפחה .

הגב לתגובה זו
התרגשתי מאוד מ277 מגיע לו  
יונתן 31/03/13 23:03
ריגשת אותי מנכד לסבתא מתנה נהדרת  
דניאלה 31/03/13 23:03

מגיע לכם

הגב לתגובה זו
.276
שישרוג המטבח והמקלחת המעצבנים 
פנינה בן דוד   30/03/13 11:03

הצילוווו בבקשה עיזרו לי להגשים חלום אני שונאת את המטבח שלי פשוט לא נוח לעבוד בו הכל לא מסודר וצפוף יש בו פוטנציאל אבל אין כסף והמקלחת זוועה בבקשה עזרו לנו וזה ישדרג את חיינו בבית....

הגב לתגובה זו
.275
מתה לשפץ את המטבח והמקלחת 
פנינה   30/03/13 11:03

הצילו אני נואשת ,אני מתה לשדרג את המטבח המעצבן שלי אין לי מקום לכלוםםםם ולא נוח לבשל בו יש פוטנציאל אבל אין כסף לכך והמקלחת..... אמבטייה שלא בשימוש ומלאה במכות מגעילללל ועוד בני בן 17.5 עומד להיתגייס מתה להפתיע אותו בחדר שמתאים לגילו

הגב לתגובה זו
.274
שנוי ועיצוב........ 
דניאלה חיון   30/03/13 09:03

הייתי רוצה לראות סוף סוף עיצוב ושינוי שמשתלב בן הסלון פינת האוכל והמטבח על ידי מושיק גלאמין, דבר שאני מנסה כל הזמן ולא מצליחה. אשמח להגשים את החלום ולהפתיע את כל בני המשפחה.

הגב לתגובה זו
.273
מטבח 
מלי קור   30/03/13 09:03

שלום אני גרושה ולבד המון שנים מצבי הכלכלי קשה מקבלת תמיכה מביטוח לאומי המטבח במצב גרוע יוצאים מימנו חרקים ניסתי ריסוס ולא הלך מבקשת תעזרו לי לשפץ את המטבח זה יהפוך אותי למאושרת תודהההה

הגב לתגובה זו
.272
אורנים בגינה 
לאה   28/03/13 09:03

יש לנו גינה מאתגרת עבורכם - שטח של כ-100 מ"ר בו שתולים אורנים - נשמח לארח אתכם בחיפה

הגב לתגובה זו
.271
שיפוץ הבית 
גז אסתר   27/03/13 21:03

הי מושיק הייתי שמחה להשתתף בתכנית לשיפוץ הבית של ערוץ 2.אני אם חד הורית חליתי בסרטן וירדתי לחצי משרה.מאז הגירושין לא שפצתי את הבית.יש לי 3 ילדים.אם תענו לבקשתי תכניסו קצת אור לחיים שלי ושל ילדי.תודה מראש אתי

הגב לתגובה זו
.270
שיפוץ מקלחות 
irit   27/03/13 19:03

יש לי מקלחת הורים קטנה ומקלחת ילדים גדולה יותר הזקוקות לשיפוץ דחוףףףףףף במקלחת הילדים מאוד רוצה להעיף את האמבטיה ולעשות מקלחון יפה (יש אמבטיה מגעילה עם וילון) וקרמיקה בגוון קרם עם ריהוט עץ מלא. ובמקלחת הורים שהיא קטנה יותר וצריכה דחוף שיפוץ. אני חד הורית ומגדלת 3 ילדים ללא עזרה כלכלית.

הגב לתגובה זו
.269
ארגון ועיצוב מלדש 
מימון   27/03/13 07:03

שלום מבקשת התערבותכם לבני משפחתי(גיסתי שהתאלמנה מאחי) עם 6 ילדים. אין לי מילים לתאר את הבית בו הם חיים.... צריך לראות כדי להאמין! אשמח אם תיצרו עימי קשר וננסה לראות כיצד ניתן לבצע שינוי מהפכני בצורת המגורים שלהם. תודה מראש

הגב לתגובה זו
.268
הבית של אמא מתפורר 
שירלי   24/03/13 13:03

שלום רב ! אמא שלי אשה נכה שחיה על קיצבת נכות אמא חיה לבד ועוזרת לנו בטיפול הילדים הבית זקוק לשיפוץ יסודי האמבטיה מתפרקת עם חלודה , הקירות מתפוררים עם עובש . הייתי רוצה להפתיע אותה ולשמח אותה אשמח לשלוח לכם מספר תמונות שממחישות את המצב המזעזע :-( אודה לעזרתכם כי הכי מגיע לה בעולם .

הגב לתגובה זו
.267
לשפץ חדר של לוחם שהשתחרר 
בת שבע בן סעדון   23/03/13 18:03

אני אמא לארבעה בנים שתי חיילים קרביים ו שתיים בני 13 12 לחייל שהשתחרר לא מזמן. אין חדר נורמלי קטן צפוף ואין ארון בגדים הייתי מעוניינת להפתיע אותו וגם שתי הבנים הקטנים שלי חיים החדר צפוף אשמח מאד אם תעזרו לי למצוא פתרונות

הגב לתגובה זו
.266
הרב בלוי 32 פת 
אביבה דוד   23/03/13 09:03

שלום אני מבקשת לשנות את מועד הפגישה להשתתף בתוכנית לחדש את הבית כיצד נין להרשם

הגב לתגובה זו
.265
הרב בלוי 32 פת 
אביבה דוד   23/03/13 09:03

שלום אני מבקשת לשנות את מועד הפגישה להשתתף בתוכנית לחדש את הבית כיצד נין להרשם

הגב לתגובה זו
.264
לחדש לאמא שלי.. 
דנה כהן Ran.s.ahzka@walla.com,  21/03/13 13:03

שלום מושיק..אני דנה הבת של אוסנת..אני שולחת תגובה זו כדי שאם זה יצליח אני יהיה הכי מאושרת בעולם בשביל אמא שלי.. לאמא שלי יש בית ישן את המטבח הצלחנו לשפץ אחרי שחסכנו איזה 3 שנים..רק לפני 5 שנים אמא שלי קיבלה את הבית מאבא שלי אחרי שהתגרשו לפני 15 שנה..אמא שלי היא האישה החשובה לי בחיים והיא עברה וסבלה הרבה..ממש לפני שנה בתאריך 5.3.12 היא עברה השתלת כבד אחרי שסבלה ממחלה בכבד 20 שנה..הייתי רוצה שתתיחס לבקשה הזאת באמת מהלב.. תודה רבה וחג פסח שמח וכשר:)

הגב לתגובה זו
.263
לטובת מישהו חשוב לנו 
קובי גביזון   21/03/13 08:03

שלום רב, אנחנו משפחה בת 4 נפשות ומזה שלוש שנים, בסופי שבוע מצטרף אלינו ילד החי בפנימיה. אנו נקראים משפחה מארחת. הילד בן 13.5. כיום כשהוא מגיע הוא ישן בחדר המחשב או בחדר עם בננו. אנו רוצים לפנות לו את חדר המחשב, שהוא חדר מגורים בגודלו, על מנת שיהיה חדרו. חשבנו להוריד את המחשב ומשחקי המסך לחלל המגורים הראשי שהוא חלל גדול פתוח אך איננו יודעים כיצד לעצב את החלל. נשמח מאוד לעזרתכם.

הגב לתגובה זו
.262
סידור הדירה ושיפוץ 
שירלי   20/03/13 06:03

אינה מאורגנת אין מקום לכלום צריךסידור ואירגון

הגב לתגובה זו
.261
חסרי כיוון 
גלית   16/03/13 12:03

רשת יקרה. בקיץ האחרון עברנו דירה. קנינו רהיטים ללא יכולת לראות את התמונה המלאה. בפועל נוצר מצב של כל מיני רהיטים בלי מכנה משותף שיחבר אותם.בנוסף כיון שלא היינו בטוחים לגבי צבעים צבענו הכל בלבן. הבית ללא תמונות ואווירה. היינו שמחים לכיוון והדרכה. תודה מראש

הגב לתגובה זו
.260
שיפוץ דירה בחיפה 
אריק   15/03/13 20:03

אבי הוא אדם בגיל 73 שנים , הוא גר לבד בחיפה בדירה קטנה 1.5 חדרים עם חצר וגינה. בניין ישן מאוד אם פוטנציאל גדול , וכאשר המשפחה באה להתארח אין כלל מקום ונאלצים לשבת בחוץ רוב הזמן . נשמח מאוד אם תבואו לשפץ לנו ולעזור לאדם מבוגר לשפר את איכות חייו.

הגב לתגובה זו
.259
בא לחדש למשפחת ואזנה!!!!! 
שרית   08/03/13 19:03

לאנשי רשת היקרים , אנו משפחת ואזנה זקוקים לשיפוץ בביתנו אשר נמצא בתל מונד . בית ישן שזקוק לשיפוץ ולאווירה חדשה בבית שיאיר לנו את החיים בשמחה ואור. הבית הוא בית עם קומה אחת , בית טרומי שבו בעלי היה חיי מילדותו לאחר עליתו ממרוקו ולא מוכן לעזיבתו של הבית מכיוון התחברותו הנפשית לבית של הוריו ז"ל .. עם תבואו אתם תוכלו לשנות את האווירה בביתנו , יעשה בעיקר טוב לבעלי אשר שקוע בעבודתו בכדי לפרנס את המשפחה ולקיים את מגורינו דווקא בבית זה. הבית אינו מנוצל כמו שיכול להיות ובעזרתכם אולי נוכל לשנות אותו כראוי. מעריכים את תרומתכם ועבודתכם מאוד! מאיתנו משפחת ואזנה אשר ממתינה בקוצר רוח לתשובה חיובית אשר יכולה לשנות חיים שלמים .

הגב לתגובה זו
.258
הכי בעולם רוצה! 
הילה   07/03/13 12:03

הי מושיק שמי הילה לוי ואני אמא לשני בנים מדהימים ובעל מקסים בשם בני רואים בדביקות למרות השעה המאוחרת את התוכנית שלך והחלום של בני שתעשה לנו בית "חלומות" אנחנו גרים בשכירות בשרון, נשמח להכיר אותך ולארח אותן והלואי ותגשים לנו את החלום. תודה הילה

הגב לתגובה זו
.257
דירה קטנה לשתיים גדולות מהחיים 
ורד   04/03/13 10:03

היי מושיק שני ורד ואני אם חד הורית מבחירה לילדה נהדרת בת 3.3 אנחנו מתגוררות בדירת חדר וחצי ברמת שהיא שלי ולפני כ5 שנים לפני הלידה שיפצתי אותה והפכתי אותה לדירת 2 חדרים קטנה. מאז הלידה אני והילדה חולקות את חדר השינה הקטן יחסית יחדיו בתוך מחשבה שמתי שהוא אצטרך בצער לנטוש את החדר ולעבור לישון בסלון ותת לילדה פינה משלה ובעיקר להעביר אותה למיטת נוער (היא עדין במיטת תינוק בשאל אילוצי מקום) אשמח אם תבואו אלינו ותעזרו לנו לעצב מחדש את החדר עבורה ואת הסלון עבורי תוך מחשבה שעלי להעביר את לילותי בשנים הקרובות שם תוך התחשבות בפינת העבודה הקטנה שיש לי למחשב שממנה אני גם עובדת שעות נוספות. תודה ורד (ומעין)

הגב לתגובה זו
.256
מנסה לחדש ולשפץ ועדיין נראה משעמם ומוזנח 
לילך שלו Lilachdahan1@walla.co.il,  03/03/13 23:03

אני לילך בת 23 נשואה טרייה עברנו לדוד ביחד וניסיתי לעצב את הדירה ולא הולך אין זרימה והדירה ניראית משעממת ועלובה תעזרווו לייי בבקשה

הגב לתגובה זו
.255
שיפוץ הבית מתחננים לייעוץ 
יפרח נעמיn   03/03/13 23:03

שלום רב אנחנו זוג חמוד הורים גאים ל3 ילדים נשואים 30 שנה (רק שעל זה מגיע לנו פרס... ייעוץ עיצוב חידוש) גרים במושב מקסים במרכז הארץ (רינתיה) גרים בבית חמים והכי לא פרקטי שיש את הבית בנינו לפני 25 שנה זוג צעיר שלא הבין מאומה בעיצוב ופרקטיקה, קומת המגורים בנויה במדרגות שיורדות לסלון.... טיפשי מגביל , החצר שלנו יפייפיה אך אנחנו יושבים עם הגב לחצר ולנוף . אין לנו פתרון.. פינת האוכל קטנה , בית חמים מרוקאי שאוהב לארח לארוחות ואין מספיק מקום, בבקשה בבקשה בואו לייעץ לנו, והפכו אשה חמודה ושמחה ליותר שמחה. הבית נראה זקן ועייף, אנו זקוקים נואשות לייעוץ, הזמנו כמה וכמה אדריכלים ומעצבים ואף אחר עוד לא נתן לנו פתרון יעיל, אנו צופים בתכניתכם ומוקסמים מפתרונות העיצוב, אנא הפכו אותנו גם לעוד משפחה מאושרת בטוחני כי באמצעותכם נגיע לפתרון עיצובי שאף אחד עוד לא הגיע אליו בתודה מראש על התייחסותכם האדיבה, משפ יפרח החמודים ובעיקר נעמי אם המשפחה הזקוקה נואשות לשינוי ורענון. 054-3001359

הגב לתגובה זו
.254
שיפוץ דירה 
nehama   01/03/13 20:03

היי מושיק... לאחר מות הורי החלטנו אני ואחי שאקנה את החלק שלו מהדירה מהסיבות שזאת דירה שבה נולדנו וגדלנו (אנחנו בני חמישים פלוס) והסיבה השניה היא בטחון לפנסיה. מזה ארבע שנים ביתי הנשואה גרה בדירה וזאת העזרה שלי שתגור ללא תשלום שכירות. הדירה בת שני חדרים שזקוקה לשיפוץ דחוף כדי שהזוג הצעיר יוכל לגדל בה ילדים אבל בתנאים נוחים ונעימים. אודה אם תשתף את הדירה בתוכניתך...

הגב לתגובה זו
.253
שיפוץ עסק קטן  
גליתא   27/02/13 23:02

שמי גליתא מכון יופי בטבריה ומכון בלי עיצוב נכון ואין סייטל וצבע כדי שהמכון ימשוך את העין ויביא לקוחות ... מושיקו אשמח מאוד שתעזור לי ולפרנסת ילדיי אני אמא חד הורית שמגדלת ומפרנסת 3 ילדים לבד ... הרבה הרבה תודה!!!

הגב לתגובה זו
.252
הכנסת אווירת אופטימיות הבייתה... 
גלית   27/02/13 23:02

גרה בדירה שכורה ישנה מאוד, כרגע בהריון ( חודש רביעי) , הייתי מאוד רוצה לדעת שכל פעם שאני חוזרת מאירוח בשבת מבית אימי או אחיותיי, שגרות בדירות מושקעות, אבוא בשמחה גם לבית שלי ואהנה לארח בדירה חמימה ונעימה שהיא שלי.. אשמח אם תצרו קשר: 052-6483105

הגב לתגובה זו
.251
איך שולחים את הטופס ההרשמה לתוכנית בא לחדש לכם 
דגנית שי   27/02/13 23:02

אנילכמאתיים מעוניינת להשתתף בתוכנית השיפוצים בא לחדש לכם ואיני יודעת לאיזה אתר לגשת ומשם לשלוח טפסים זה נורא חשוב לי אז אם אפשר לענות לי דחוף תודה

הגב לתגובה זו
.250
עיצוב חדר עבודה בבית 
צדקה מנשה   27/02/13 23:02

חדר העבודה שלי במידות 3.6 מטר על 3.40 מאוד לא מנוצל ואני מעוניין שהמעצב יעצב אותו באופן מהותי מהיום. אני מוכן גם להשקיע תקציב לכך. שמי צדקה מנשה בעיר חולון רחוב בן עמרם 13. אני מהעדה השומרונית בישראל. סלקום 0529467014

הגב לתגובה זו
.249
שיפוץ ותכנון בית רכבת ללא חדרים וסלון 
אורית   27/02/13 23:02

שלום רב , אני גרה עם אימי פנסיונרית אלמנה, אימי עבדה כל חייה על מנת להתקיים בכבוד ולפני 3 שנים עברה שני ניתוחי ראש. החלום שלה הוא שהבית יראה מסודר ויתוכנן אחרת כך שיהייה לנו סלון וחדרים. אך מאחר והוא בנוי בצורת רכבת קשה מאוד לתכנן אותו ואני בטוחה שעם הכישרון שלך תוכל לסייע לנו. אשמח מאוד אם תענה לבקשתי. בתודה מראש אורית

הגב לתגובה זו
.248
חדר בנות 
עביר   22/02/13 19:02

שלום, אני אמא לשלוש בנות מדהימות שהחלום שלי שיהיה להם חדר נורמלי, הן עדיין ישנות במיטת התינוקות. אודה לכם מאוווודדדד אם תבקרו אצלי :).

הגב לתגובה זו
.247
בזכותך נעשה עלייה 
בת שבע ארזי   20/02/13 09:02

בהודעה הקודמת ציינתי את הסיבות לשיפוץ...ללא התקשרות.. ניתן להתקשר לאחותי שמה גלית 0505072710 היא בעלת הדירה שהציעה לנו לבוא ולגור אצלה רק כדי שתהיה לנו הרגשה טובה לחזור לארץ. או שניתן ליצור קשר איתי יש לי מספר ישראלי בחו״ל 037222399 גרה בדנוור. תגשים חלום משה גמלין

הגב לתגובה זו
.246
בזכותך נעשה עלייה 
בת שבע ארזי   20/02/13 09:02

אני ובעלי גרים בחו״ל חודש תשיעי. משפחתי מאוד רוצה שנגיע לארץ ויש לנו חששות של כסף. אחותי במטרה לשכנע אותי קנתה בית בגבעתיים בבניין ישן ללא מעלית קומה רביעית והציע לנו לגור שם עד שנסתדר. המטבח קטן והבית ישן. אני עוקבת בדריכות אחרי התוכנית שלך וחושבת שתוכל להגשים לי שתי חלומות גדולים. א. לעזור לאחותי כמו שהיא מנסה לעזור לי ושנית לגור בארץ עם אפשרות להתחיל את החיים על צד ימין. בעלי מעולם לא היה בארץ ועדיין אפילו לא פגש את המשפחה. אני מאוד אשמח אם תהיה לדירה הזאת אוירה נעימה של בית שתגרום ל לרצות להישאר. האם חלומות מתגשמים????????????

הגב לתגובה זו
.245
שיפוץ סלון בבית של הורי המבוגרים 
נורית   19/02/13 23:02

שלום, הורי גרים בדירת שיכון קטנה בת 3 חדרים. לפני כשנה שיפצנו את הבית חלקית (צביעה של כל הבית והחלפת אמבטיה ושרותים). השיפוץ נעשה כדי ובגלל הכנסת מטפלת לאמא הביתה. מאז המטפלת עזבה וכל אחת אחרת שבאה לא רצתה בגלל שהבית קטן... :( אני חושבת שבגלל שהסלון קטן ועמוס בסלון מסיבי גורם להקטנת הדירה ולמראה כבד ואפרורי .... אני רוצה לתכנן את הסלון בחוכמה! ומבקשת את עזרתכם!!!! בבקשה!!! עוד כחודש מגיעה מטפלת חדשה מחו"ל וחשוב לי שהיא תבוא ולא תברח.... :( אנא עיזרו לי ! תודה נורית

הגב לתגובה זו
.244
חייבת אבל חייבת שינוי בבית  
ברוכי לאה   19/02/13 21:02

אני חייבת את עזרתכם אני גרה במושב ואני מתה לסדר את הבית ולא מצליח לי אנחנו בבית רואים את התוכנית שלכם ואוכלים את הלב מתי תבואו אלנו לעצב לנו את הבית ממש אבל ממש מתחננת שתבוא בית 100 מ״ר עם 5 נפשות אז שוב פליזזזזזז

הגב לתגובה זו
.243
בית בירוחם 
אלכס   19/02/13 21:02

אהלן אנו זוג צעיר קנינו נכס ישן בירוחם בית קרקע זקוק דחוף לשיפוץ נשמח עם רשת יעזרו לנו לשפץ אין לנו יותר מידי כסף המון תודה .

הגב לתגובה זו
.242
לאדגר אותך גינה באילת דרוש שיפוץ דחוף  
בועז   16/02/13 01:02

מושיק אני ואשתי רכשנו בכול כספנו דירת גן ולא מזמן נולדה לנו תינוקת נדירה בגדול לא נשאר לנו כסף לשיפוץ של הגינה ואני הרבה זמן חשבתי לכתוב לך אם אפשר לאדגר אותך לשפץ את הגינה בתודה מחכה לתשובה חיובית

הגב לתגובה זו
.241
לפני צבא ואנחנו חייבים אותך 
הודיה וצחי   15/02/13 20:02

שלום שמי הודיה ואני בת 19 אני חייה עם בן זוגי ששמו צחי אני לפני צבא ואתה יודע בנאדם אחרי הצבא רוצה לבוא לבית שמרגיש בית ולא לבית שהתיקרה מתפוררת ויורד לנו מים כשיש גשם ואין לנו פינת אוכל אז אנחנו אוכלים על הספה שזה ממש לא נוח יש לנו מקרר מאוד קטן הוא יותר נכון מקפיא ולא מקרר (מיני מקרר ) כל מה שאנחנו שמים בוא נהיה קפוא ככה שאי אפשר להשים מעדנים או חומוס או טחינה וזה מאוד מבאס ועצוב המצב הכספי גם לא כזה מאפשר לנו ואני צריכה גם לאסוף כסף לצבא הארון בחדר שינה קצת שבור יש בוא שני מדפים ולא מספיק לשנינו אין לנו מזנון ולכן הטלויזיה על כיסא אין לנו שידות בחדר והתמרוקים והכל על המעקה של המיטה הספות קרועות לא נעים לשבת עליהם ואפילו גם קצת כואב כי העץ בפנים שבור:( זה יהיה חלום ומתנה לגיוס נודה לך מאוד אם תגיע

הגב לתגובה זו
.240
תכנון חדר לשלישיה  
מיה   15/02/13 20:02

מושיק שלום! הייתי רוצה לאמר בתחילה תודה על תוכנית מקסימה מעניינת ומפתיעה מחדש. לי ולבעלי יש חמישה ילדים מקסימים כאשר שלושת הקטנים בני חמש נשמח אם תציל אותנו ותעזור לנו לסדר להם חדר שיהיה נח נעים ולא צפוף תודה

הגב לתגובה זו
.239
שיפוץ לקן. של הצופים 
אריאנה   15/02/13 20:02

ברצוני להפתיע את שבט יזרעאל עפולה בשיפוץ של הבית שלהם בו הם מבצעים פעילויות רבות בהתנדבות פעילויות בעלות ערך ותרומה רבה לקהילה . אני אישית מוכן לתרום את הרהיטים למקום ככל שידרש וכן לרתום בעלי עסקים מהאזור לשם ביצוע העבודה הנדרשת . המקום משרת ילדים מכל הגילאים החל מגיל שמונה , כמאה ילדים . תרומה זאת תתן נחת להרבה משפחות של הילדים וכמובן לילדים עצמם . בתודה מראש ..

הגב לתגובה זו
.238
תעזור לי לחדש ולשנות בבקשה 
תוגי ואמיר   13/02/13 02:02

מושיק שלום רב אנו זוג עם שלושה ילדים אנחנו גרים בבית של המשפחה של בעלי מזה 16 שנה.כבר כמה שנים שאני לומדת וידוע לך מה העלויות של לימודים .אנחנו רוצים לשנות בבית אבל לא מצליחים גם מחוסר מזומנים וגם אין לנו סטייל׳אנחנו כבר דכאוניים כי אנחנו לא יודעים איך לעשות .אנחנו צריכים עזרה.הילדים בגילאי 16,11,4,5.יש לנו חדרים אבל אין לנו סגנונות חייבים עזרה .בית של 16 שנה למרות שהדברים חדשים אבל אני לא יודעת איך לאחסן איך לסדר הכל ממש מבולגן.אנחנו לוקחים צאנס בזה שאנחנו פונים אליכם כי עד היום לא ראיתי בשום פרק שאתם יוזרים למשפחות משלל המגזרים.אנחנו בדואים שגרים בצפון.אפשר להשיג אותנו במייל שרשמתי .

הגב לתגובה זו
.237
בקשה לחידוש מטבח,אמבטיה צביעת דירה. 
נוימן יונה   12/02/13 23:02

שלום רב שמי יונה ואני מאוד מעוניינת לקבל את דעתכם ועזרתכם ותמיכתכם לסייע לי בארגון הבית.אשמח מאוד באם תצרו עמי קשר בהקדם האפשרי. בתודה ובברכה נוימן יונה 052650140

הגב לתגובה זו
.236
הבית שזקוק לך  
שרית וקובי אוקנין Sarit_1985@walla.com,  12/02/13 09:02

שלום מושיק, אני ובעלי מעוניינים לקנות בית , הדבר היחידי שמונע ועוצר בעד הקנייה זה השיפוץ הרציני שצריך בבית, זה בית ישן מאוד. הבית שייך לזוג מבוגרים מהבתים של פעם הייתי מאוד שמחה אם תבוא ותעזור לנו לקבל החלטה , אנחנו מאוד רוצים את הבית אבל הכסף מספיק לקנייה וגם בקושי ולא לשיפוץ!

הגב לתגובה זו
.235
פעם אחת לזכות בפרס בחיים 
אילנה פדידה   11/02/13 15:02

הייתי מאוד רוצה להפתיעה את עצמי בתקופה הקשה בחיים במשהו נעים לי ולילדיי תודה הסלון וחדרי ילדים

הגב לתגובה זו
.234
בשביל אמא שלי 
איילת   11/02/13 13:02

אני הבת הכי קטנה וגם אני התחתנתי ועזבתי את הבית אמא שלי לא מגיעה למצב בו היא יכולה להרשות לעצמה לשפץ היא עוד מעט בת 60 התחתנה בשנית עם אדם מדהיםםם והבית כל כך לא נותן להם שקט נפשי כל כך מגיע להם הם כל הזמן עושים בישבילנו שגם להם מגיע קצת לקראת הזקנה אני מפחדת שלא יהיה להם אף פעם את האפשרות לשפץ. אני יותר מאשמח אם יבואו לאמא שלי לשפץ לה ולעשות לה טוב כי כך כך מגיע לה!

הגב לתגובה זו
.233
שיפוץ לבית 
סוזי אימאני suziemani15@walla.com,  11/02/13 11:02

היי מושיק ברצוני לבצע שיפוץ לבית שנימצא בלוד.. אשמח מאוד אם תחזור אליי ותענה לבקשה שלי בהקדם!ובנוסף לבקשה רציתי לומר לך שההעבודה שלך מושלמת.

הגב לתגובה זו
.232
לבא לשפץ סלון שירותים ומקלחת במצב לא טו של רטיבות וקירות מתפוררים 
פזית אלחרר   10/02/13 20:02

אשמח מאוד שתבואו לשפץ לנו את הסלון והשירותים והמקלחת המצב קטסטרופלי

הגב לתגובה זו
.231
דחוף - שהבית יראה כמו בית! 
מאיה   10/02/13 14:02

היי מושיק, ברצוני לבקש את עזרתך הדחופה בשיפוץ/ עיצוב הבית אשר נראה כמו "אלטיזכן" ולא כמו בית של משפחה. אשמח מאוד עם תענה לבקשתי הדחופה! תודה, מאיה.

הגב לתגובה זו
.230
שיפוץ בית לאמא שבשלבי החלמה מסרטן 
שאולה   09/02/13 23:02

שלום לכם, פונה אני אליכם כבת לאמא שנמצאת בשלבי החלמה מהמחלה. אמא שלי הייתה עובדת עד לפני המחלה וכעת היא נמצאת רוב היום בבית. היא כל הזמן מדברת על זה שהיא רוצה שינוי באנרגיות של הבית. אשמח אם תיצרו עימי קשר ותעזרו לי לשמח אותה ולהפתיע אותה בחידוש הבית(החצר/פנים הבית וכו..) בתודה מראש יסכה

הגב לתגובה זו
.229
שיפוץ דירה ,  
אסטר אפריים   08/02/13 13:02

למושיק שלום , יש לי דירה ברמלה אני רוצה לשפץ את הדירה ולמכור אותה , אנא תעזור לי בבקשה אין מי שיעזור לי ואני זקוקה לעזרה שלך !!

הגב לתגובה זו
.228
אמא 2 מקסימות קטנות 
יאל נמירובסקי שמשק   05/02/13 20:02

היי לכולם. שמי יאל, מתגוררת בב"ש עם שתי בנותיי בדירת שלושה חדרים. הבית ישן אך עבר שיפוץ לאחרונה ונראה בסדר. העניין הוא כזה: אני עובדת כמלבישה של הקת מחול במקביל אני מעצבת תופרת מהבית. כיוון שהבית קטן יחסת אני לא מצליחה למצוא את פינת העבודה שלי (שבכל פעם עוברת מקום) ותמיד תמיד מבולגן. הדירה לא שלי, אני גרה בשכירות (אני מקווה שבכל זאת אפשר להשתתף בתכנית) בבקשה בבקשה בבקשה (בבקשה) כחד הורית החיים לא הכי פשוטים, אין לי אפשרות כרגע לעבור לבית גדול יותר וחוץ מזה, באמת שאני נחמדה מאוד :) ומגיע לי קצת פינוק :)) בכל אופן, אני מאוד נהנת מהתוכנית. אז תודה רבה.. ויאללה בבקשההה בוא לחדש לי

הגב לתגובה זו
.227
שיפוץ חדר ילדה בת 21 
אורנה אוזן   03/02/13 15:02

שלום יש לי שלושה ילדים הגדולה בת 21 בצבא קבע החדר שלה נשאר כמו שהייתה כשהייתה מתבגרת כל הקירות גרפיתי שהיא ציירה על הקירות בטוש שחור היא ציירת כל החדר ציורים של קעקועים. (היא חובבת קעקועים) יש לה חבר כבר שנתיים והחדר לא מתאים חייבים לעשות שינוי ומהר.בבקשה דחוף בואו להציל אותי אותה ואת החבר

הגב לתגובה זו
.226
שיפוץ חדר אמבטיה  
ביטון חדוה   03/02/13 11:02

מושיק הי יש לך תוכנית מהממת ובעיקר משמחת אני פונה אלייך לאחר התלבטות כי אני יודעת שהרבה אנשים זקוקים לעזרה אני ואחיי מאוד רוצים לשפץ בבית הורי את המקלחת וזאת מאחר ואבי עבר אירוע לא קל ומאוד קשה לו להתקלח באמבטיה רצינו להוריד את האמבטיה ובמקום לעשות מקלחון שיהיה לו יותר קל בגלל מצבו היינו מאוד שמחים אם היית עוזר לנו קשה לנו לראות את הקושי היום יומי בתודה מראש

הגב לתגובה זו
.225
שיפוץ הבית 
עמית חן   03/02/13 01:02

היי מושיק אני עמית אני גר בירושלים בשכונת קטמון אני בן 21 הייתי רוצה להפתיע את ההורים שלי בעזרתך שנים שהבית שלנו לא שופץ וניראה לא הכי טוב החלום של ההורים שלי זה יהיה לשפץ אותו אך המצב הכלכלי לא מאפשר לנו לשפץ אותו אשמח מאוד אם תעזור לנו ולשפץ את הבית המספר שלי הוא 0526545311

הגב לתגובה זו
.224
למושיק שלום,  
תני אור   03/02/13 00:02

אשמח לעזרתך לבית של בני וכלתי הם התחילו בשיפוץ ולצערי ובטוח גם לצערם כבר אין להם כסף להמשיך בקושי יש מקום ישיבה ל-2 אנשים בסלון ויש גם בעיה של הכניסה לחצר (אבנים וחול) יש להם 2 פעוטים ואין מצב שהם יכולים לצאת לחצר. הם לא יודעים עדיין שפניתי אליך. אשמח להשתתף בכל מה שאוכל ובמיוחד לקבל תשובה חיובית ממך. בתודה רבה מראש

הגב לתגובה זו
.223
בא לכם לחדש- מאודדדדדד! 
אוהנה פסחלידיס אבישג וסימו   03/02/13 00:02

אנחנו זוג צעיר שרוצה להגיע לישראל מיוון עקב המצב הכלכלי יש לנו דירה בעיר לוד. שזקוקה לעיצוב. נשמח אם תבחרו להגיע אלינו

הגב לתגובה זו
.222
שיפוץ הדירה 
הילה אליהו   02/02/13 20:02

שמי הילה אליהו מקיבוץ עינת מבקשת לעזור לי בשיפוץ ביתי בשל קשיים כספיים יש לי שני ילדים והבית מתחיל להיות קטן. אודה מאוד לעזרה 052-4804700

הגב לתגובה זו
.221
שיפוץ אמבטיה. 
שלומי כהן   02/02/13 19:02

הי מושיק.בירצוני לשפץ שניי חדריי אמבטיה אחד מהם בחדר הורים והשני אמבטיה משותפת למשפחה .יש לנו בית נחמד מאוד קרקע ובזה הייתי מעוניין בשיתוף פעולה מצדך.הייתי שמח מאוד לעזרה מימך תודה מראש שלומי.

הגב לתגובה זו
.220
למען אהובי 
יהודית   02/02/13 19:02

שלום לך מושיק המוכשר עם היצירתיות המדהימה, אז ככה, יש לי בן זוג אהוב, אשר מתגורר בדירה שהיא, איך לאמר, במצב די רע. במטבח השיש מתפרק והארונות גם, הסלון מורכב מפאזל של ספות שונות, הריצוף בבית זז לו והשירותים, ככה, והמקלחת, נפסיק כאן. מבחינה פיננסית אין לו אפשרות לשפץ. יש לו יומהולדת והייתי רוצה להעניק לו את המתנה הזו, שיפוץ, שהוא כל כך רוצה אך לצערי אין מאיפה. אשמח אם אשמע מכם. תודה רבה.

הגב לתגובה זו
.219
השתתפות בתוכנית 
אוריה   02/02/13 19:02

שבוע טוב לכם, שמי אוריה ואני מבקשת מכם בשביל כלתי עדי וארבעת נכדיי. עדי (גרושה מבני) גרה באופקים בדירה שקיבלה להתגורר עם ארבעת ילדיה. שמחתי מאוד בשבילם. נסעתי לבקר את נכדיי ולראות את הדירה והזדעזעתי, ממש נקרעתי, ולא יכולה לתאר . אתם צריכים לראות בשביל להאמין (לצערי אין ביכולתי לעזור ואינני רואה גם מי כן יכול לעזור, החלטתי לפנות אליכם). צריך נס ורק נס לסדר מקום בתוך הדירה. אין מקום לבגדים, צעועים ואפילו לישון אין מקום. נסיתי לדמיין מה ניתן לעשות על מנת לסדר את הדירה כך שיהייה מקום, ולא הצלחתי. אנא, אם אתה באמת רוצים לעשות תוכנית שבאמת תעזור ובאמת תגרום לנס (אם תצליחו), צריך לראות בשביל להבין. בתודה אוריה אחיטוב טלפון 052-8853206

הגב לתגובה זו
.218
שיפוץ מרפסת  
אפרת טטרו efi_20@walla.co.il,  02/02/13 18:02

להורי ישנה מרפסת בחוץ יש להם בית קרקע המרפסת גדולה והיא אינה מזמינה אליה לשבת היא מנוקרת וקרה וגם זה המרפסת החיצונית לבית .אז בטח חושבים שגם הבית ככה גם מפנים קר ומנוקר אשמח מאוד לעשות הפתעה להורי שמשה גלמין יעשה שינוי

הגב לתגובה זו
.217
שיפוץ מרפסת  
אפרת טטרו efi_20@walla.co.il,  02/02/13 18:02

להורי ישנה מרפסת בחוץ יש להם בית קרקע המרפסת גדולה והיא אינה מזמינה אליה לשבת היא מנוקרת וקרה וגם זה המרפסת החיצונית לבית .אז בטח חושבים שגם הבית ככה גם מפנים קר ומנוקר אשמח מאוד לעשות הפתעה להורי שמשה גלמין יעשה שינוי

הגב לתגובה זו
.216
עזרה בשיפוץ הדירה 
מירב   02/02/13 18:02

אנו גרים בחיפה בבניין בן 39 שנה הדירה בת 4 חדרים שלא מסוגננת נכון .כל שנה לפני פסח אני צובעת את הקירות ומנסה להחיות את הדירה אל זה אף פעם לא נראה יפה אשמח אם תמצאו לנכון שביתי יאתגר אותכם תודה רבה

הגב לתגובה זו
.215
שיפוץ דירה  
אושר זגורי   31/01/13 23:01

אני אם חד הורית מגדלת 3 ילדים לבד ובשל שאני מפרנסת יחידה אין באפשרותי לשפץ אשמח לתת יותר פרטים אישים אשמח אם היפנו אלי באיימל שיהיה שבת שלום

הגב לתגובה זו
.214
שיפוץ בית גינה 
עדי   31/01/13 23:01

אני עדי מאוד מרוצה מה תוכנית שלכם ברמה שאין לתאר אותה ואני נרשמתי לאתר הזה בשביל מישהי גרושה שאין לה ממש כסף ואני עוזר לה במה שאני יכול ביגלל המצב הבריאות שלה לא משהו ואני רוצה מאוד לעזור לה לשפץ את הבית שלה כי זה החלום שלה זה בית שלא ראה שיפוץ כמה שנים טובות ברמה שהרצפה שלה היא סוג של פלסטיק כזה וכול הכירות שלה מתקלפים בקיצור אני השמח עם יהיה מצב לבוא ולעזור לה בשביל לחמם לאישה את הלב שלה כדי שתהייה מאושרת כי כסף אין לה ממש היא בחורה שעובדת במפעל חצי פנסיון בסחר מינימום אז מכווה שתהיו אוהבים ולעזור גם לבחורה הזאת לחמם לה את הלב

הגב לתגובה זו
.213
ילד בדרך... 
עמית   31/01/13 23:01

מושיק שלום, אנחנו זוג שגר בדירה שכורה, 2 חדרים מרפסת ואנחנו מצפים לילד.... אנחנו לא יודעים איך לעצב את הדירה ככה שיהיה לפיצי שלנו מקום משלו.... נשמח מאוד מאוד לעזרתך.

הגב לתגובה זו
.212
הגשמת חלום 
רוית   31/01/13 23:01

היי, ההורים שלי כל חייהם עבדו קשה רק כדי שלנו הילדים יהיה מה שאנחנו צריכים. וכך תמיד הם ויתרו על עצמם כולל אפילו קניית בגדים. בא לי פעם אחת שיעזרו להם. לאמא שלי אין אפילו מטבח גמור. אשמח להגשים להם חלום ולראות אותם מאושרים.

הגב לתגובה זו
.211
השתתפות בתוכנית בא חדש לכם -שיפוץ בית סבתי בירושלים 
אמיר גוטמן   31/01/13 14:01

שלום רב, שמי אמיר גוטמן ואני עוברתי לגור בבית סבתי ז"ל שבירושלים, הבית ישן וזקוק לעיצוב כל שהוא, והייתי רוצה את עזרתכם המקצועית בחידוש הבית והבאתו למצב מגורים נורמלי. אשמח לשמוע מכם. בברכה אמיר גוטמן 0538303484

הגב לתגובה זו
.210
בקשה לייעוץ והשתתפות בתכנית 
דיאנה   31/01/13 14:01

שלום רב, אנחנו זוג צעיר(27,31) עם תינוק בן 11 חוד׳ , אחרי שנים של מגורים אצל ההורים ובעזרתם הצלחנו לקנות דירה באשקלון ( משימה לא קלה לצערי במדינתינו) זוהי דירה יד 2 כאשר נדרש בה שיפוץ כללי, בעניין השיפוץ אנחנו נסתדר (כולי תקווה) אבל בנושא העיצוב זו כבר בעיה בעיקר כספית אנחנו עוברים לדירה אפשר לומר ללא כסף שנשאר לעיצוב, יש מיטת תינוק מיטה לחדר שינה setu...:) הייתי מאןד רוצה לקבל עזרתכם בעיצוב הסלון שמתחבר עם פינת אוכל ואת חדר התינוק אלא החדרים החשובים והעיקריים מבחינתי בבית ובעיקר ליצור אוירה נוחה נעימה וביתית עבור איתן שלנו:) תודה! דיאנה

הגב לתגובה זו
.209
בשביל חברה שלי והמשפחה שלה 
אבירן   30/01/13 23:01

שלום מושיק: אז ככה חברה שלי ואני יוצאים שנה ביחד ורק לפני חודשיים היא הכניסה אותי לבית שלה כי היא התביישה שאני יראה מה הולך בבית, וגם אורחים הם מתביישים להזמין בקיצור הבית הרוס חברה שלי ישנה עם מזרון על הריצפה השבוע. ניסיתי לקחת יוזמה ולסדר לה תחדר שלפחות לה יהיה נעים בבית אבל נסיון לא כל כך יש אז ככה שהרסתי יותר וחדר שלה ניראה כמו בניין שיפוצים נטוש אני ישמח אם תוכל לעזור לה ולמשפחתה בתודה אבירן כהן...

הגב לתגובה זו
.208
שינוי קטן אושר גדול  
אני   29/01/13 16:01

היי, אני גרה בדירה שכורה עם בעלי ושלושת ילדיי הקטנים ניב בן 6.5 ליהי בת 4.5 וסהר בת 1.3 הדירה היא דירת שלושה חדרים סלון חדר שינה הורים וחדר ילדים. כדיי שלילדיי יהיה מקום הפכתי את חדר ההורים לחדר ילדים ואת החדר הקטן לחדר הורים. בחדר ההורים בגלל גודלו הקטן אין מקום לזוז בכלל ונורא קשה לי. יש לי חדר כביסה שמן הסתם נהפך להיות כמו מחסן מקום מבוזבז שיכול היה להועיל לי אם הייתי הופכת אותו לעוד חדר. אני גרה מזה כ-4 שנים בדירה ומעולם לא צבענו ו/או סידרנו עקב מצב כלכלי. אשמח אם תגיעו אליי כמובן באישורו של בעל הדירה לבצע כמה שינויים הכרחיים תודה אני

הגב לתגובה זו
.207
בשבילי ובשביל בני  
גליה   28/01/13 01:01

היי מושיק ,ממתינה בכל שבוע לראות את תוכניתו ולנסות לקבל קצת טיפים העניין הוא שיש לי דירה מקסימה בת״א ואני גרה בה עם ילדי בן החמש , חד הורית שעושה כמעט הכל בצורה עצמאית . אני פונה אליך כיון שחדר הבן מאד לא מאורגן ומאד קר בחורף וחם מאד בקיץ ולצערי בני נאלץ להעביר חודשים לא מעטים בחדרי. ניסיתי לקבל עזרה וייעוץ אך לשווא. אודה לך מאד מאד באם תוכל לקפוץ ולראות וכמובן לעזור. תודה

הגב לתגובה זו
.206
עיצוב הבית 
הדס   27/01/13 20:01

מושיק שלום, שמי הדס, אנחנו גרים בקיבוץ מסילות (ליד בית שאן), יש לנו בית יחסית גדול אך אין לנו די אמצעים וידע לעצב את הדירה... מאוד נשמח אם תוכלו לסייע לנו בכך:)

הגב לתגובה זו
.205
שיפוץ הדירה 
חוה סולומון dovsolo1@gmail.com,  27/01/13 00:01

יש לנו דירה קטנה ולא משופצת ואן לנו כסף לשפץ

הגב לתגובה זו
.204
שיפוץ הבית 
סיימון ביטו saimon74@walla.com,  26/01/13 23:01

אני.מעונין בשיפוץ הסלון והגינה.בישביל להפתיע את אישתי .היא בהריון ויש לה חצי שנה ליפני לידה יש לי שלושה ילדים ומאוד רוצא לשמח אותה הפון שלי 0549444162

הגב לתגובה זו
.203
השתתפות בתוכנית 
דודי מרום   26/01/13 23:01

א. אני רוצה לאמר שמושיק מוכשר ברמות, כל חיי חלמתי שמעצב יעצב לי את חדר השינה סלון ומטבח, בית קטן הוא בעייתי אז אהיה מאושרת אם תמצא לנכון שביתי יאתגר אותך תודה רבה ותמשיך לעשות אנשים מאושרים

הגב לתגובה זו
.202
שיפוץ המטבח והסלון  
אייזנקוט חיים וגלית   26/01/13 23:01

שלום. כבר שני שאנחנו זקוקים לשיפוץ ושינויי יש לנו. 3 ילדים מקסימים ונשמח לעזרה.

הגב לתגובה זו
.201
בא לחדש לכם 
noyman arlette   26/01/13 19:01

אנחנו גרים בדדירה בשוהם כשנה ולא מצליחים לארגן אותה לנוחיותינו,נשמח אם תעזרו לנו לתת לדירה תנאים שיהיה נעים לחיות בה

הגב לתגובה זו
.200
בקשה להשתתפות בשיפוץ 
עדן   26/01/13 18:01

אנו גרים בדירה אליה נכנסנו ואנו זקוקים לעצותיכם .נרצה עזרכם לשיפוץ אזור הסלון והמטבח . אנו אוהבים לצפות בשינויים שביצעתם ברצף תוכניותכם אך לנו אין יכולת כספית לכך.

הגב לתגובה זו
.199
שיפוץ הסלון 
ליטל בן שלום   26/01/13 18:01

עזרה להורי לשיפוץ הבית- לעולם לא שיפצו את ביתם 12 שנה עם המנורות של המתווך, ומעולם לא קנו פינת אוכל מבעיות כלכליות עזרו לי לעשות את הורי מאושרים!

הגב לתגובה זו
.198
חידוש הבית 
ליבנת פוני   26/01/13 18:01

חידוש הבית כל רהיט בצבע אחר שום דבר לא קשור לשני

הגב לתגובה זו
.197
שיפוץ סלון וחדר ילדים 
ירון תמיר   26/01/13 18:01

הי מושיק אנחנו זוג ושני ילדים צופים המון בתוכנית גרים ביבנה,הייתי מאוד מאוד רוצה לשפץ את חדר הילדים שיראה כמו חדר ילדים שנעים לילדים להכנס.... הסלון אצלנו באוירה קרה לצערי ...הייתי רוצה לשפץ גם אותו..לצערי אין לנו תקציב לשיפוץ אך אני מאמין שבסכום מינימאלי אפשר לעשות הרבה פשוט זקוקים להכוונה ולחזור להיות בית חם שכיף להכנס אליו ושהות בו.בתודה מראש! ירון נייד:052-5696805

הגב לתגובה זו
.196
שיפוץ דירה  
לירן בורכוב   26/01/13 18:01

שלום אני בן 12 ואני רוצה להפתיע את הסבא וסבתא שלי הדירה שלהם לא במצב טוב המצב הכלכלי לא מאפשר להם לשפץ את הדירה שלהם אני מאוד ישמח כי ככה אני יוכל להמשיך לבוא אליהם עם חברים מבלי להיתבייש מהבית תודה

הגב לתגובה זו
.195
לסדר את היציאה לחצר. 
דודי   24/01/13 00:01

מושיק שלום.. שמי דודי. ואני גר בבת ים.. אני רוצה לסדר את היציאה לחצר ואין לי מספיק כסף לעשות את זה..אז במשך שנתיים אני קופץ מהחלון לחצר ולוקח את הכלבה לטיול....אני אשמח אם תעזור לי .....

הגב לתגובה זו
.194
בשביל אמא.. 
ירין   17/01/13 15:01

היי מושיק.. קוראים לי ירין,צפיתי בתוכנית שלך כמה פעמים והתרשמתי לטובה רציתי לעשות לאמא שלי הפתעה ולראות אם תוכל לשפץ לנו את המטבח והסלון ..אמא שלי בהליכי גירושין והמצב בבית לא הכי טוב זה מאוד ישמח אותה אשמח אם תבוא .

הגב לתגובה זו
.193
חידוש הבית 
אזולאי ציפי zipi-sheli@nana10.co.il,  14/01/13 05:01

מושיק היקר בעלי עיוור ואני אחרי 5 ארועים מוחיים על כסא גלגלים אבקש לעזור לנו לסדר את הדירה שתתאים לצרכים שלנו. 0545301096 ירושלים פסגת זאב 026560092

הגב לתגובה זו
.192
שיפוץ לבית ישן 
לי   13/01/13 13:01

היי שלום..חמותי גרה בב״ש בדירה ממש ישנה שניראת ממש על הפנים ריהוט ישן ומגעיל, דלתות שבורות סלון מלוכלך וכו.. אני רואה את התוכניות כל הזמן ותמיד רציתי ליפנות עליכם אשמח מאוד עם תיצרו איתי קשר 0578881897 תודה רבה ! ולא בדואר אלקטרוני כי הסיסמה לא קיימת

הגב לתגובה זו
.191
שיפוץ הבית :-) 
שרון   13/01/13 00:01

שלום לכם תוכנית מדהימה! אשמח מאוד לשיפוץ בביתנו ברחובות בחדר הורים בחדרי השירותים ובקירות הבית תודה רבה מראש :-)

הגב לתגובה זו
.190
לקיחת החלטה בשיפוץ 
מריט דאורמן   13/01/13 00:01

שלום רב, זה זמן רב קשה לנו לקחת החלטה לגבי כיוון השיפוץ של חדר המשחקים/ עבודה וחדר הבנות. נשמח לעזרתכם בעניין, בברכה מריט

הגב לתגובה זו
.189
הבית הישן שלי 
רעות   13/01/13 00:01

הבית בו אני גרה בן 45שנה.דירה שהיתה דירת ילדותי. הדירה זקוקה לריענון כללי כדי להחזיר חיים לחיי.יש צבעים כמו סגול חום ותכלת. המטבח ישן פורמיקה . מאיפה להתחיל בואו ותיוכחו

הגב לתגובה זו
.188
עזרה בתיכנון הגינה 
דקלה   12/01/13 22:01

יש לי בית פרטי עם גינה קטנה ואני לא מצליחה לסדר אותה בצורה נורמלית..הלוואי שמישהו יוכל לעזור לי כי כבר פירקתי את הדשא פעמיים וזה רק מחמיר יותר ויותר... באמת שהייתי רוצה סוף סוף להנות מהדבר שבשבילו בניתי בית צמוד קרקע.

הגב לתגובה זו
.187
עיצוב הבית  
יסמין עבד אלרחים   12/01/13 19:01

אני מתקשה ממבחירת מיטה לילד , מעבר ממיטת תינוק למיטת ילדים ועיצוב ספרייה פינתית ופינת ישיבה מתאימה לילדים !

הגב לתגובה זו
.186
עזרה בשיפוץ הבית בשביל אמא 
רעות נורי   12/01/13 18:01

אנחנו נשמח לעזרה בשיפוץ החדר של אחיותי הקטנות שמאוד רוצות חדר ילדים ואין לאמא שלי אפשרות לקנות תרהיטים לחדרים כי הם כל כך יקרים. אמא שלי אישה גרושה שנותנת לנו הכול אבל יש דברים שלא כל כך בהפשרות. יש לה גם חלום מאוד גדול שהיה לה מטבח יפה, שהיא אוהבת. ויש לי חלום שאם היה באמת אפשרות לעזור לה, יעזרו לה עם החדר של אחיותי הקטנות. שכרגע חוץ ממיטה וארון אין כל כך דברים ושיגשימו לה את חלומה ויעשו איזה משהוא עם המטבח אשמח מאוד אם תפנו אלי ותעזרו לנו.

הגב לתגובה זו
.185
שיפוץ גינה 
תאיר פלג   12/01/13 18:01

שיפוץ גינה פרקת וצמחים שמיוהדים לכל העונות ושחוסכים

הגב לתגובה זו
.184
שינוי תיכנון הבית 
אסתי הופר   10/01/13 21:01

לפני 12 שנים רכשנו בית פרטי ביהוד, לאחר שיפוץ ושינוי הבית,נגמר לנו הכסף והבית לא הושלם כגון: המשקופים והדלתות ישנים (נשארו מהבית הקודם תרם שיפוצו) אנחנו משחפחה בת 6 נפשות הבית לא פונקציונלי אשמח עד מאוד באם תוכלו לעזור לנו להביא את הבית למצב של מגורים נוחים אני די מיואשת ממצבו כיום, תודה התוכנית מקסימה ומאפשרת בתקציב לא גדול לשנות את החיים נישמח להיות ולזכות בביקור שלכם כאן ביהוד

הגב לתגובה זו
.183
שיפוץ הבית 
מאיה בן משה   07/01/13 14:01

התחלנו לשפץ ובעלי ובני עברו תאונת דרכים קשה.לכן הכל נפסק באמצע.יש לנו 6 ילדים.היינו רוצים שתעזרו לנו לשפץ את המטבח ,סלון ופינת אוכל.

הגב לתגובה זו
.182
מעןנינת בשיפוץ דירה 
מירב איטה   05/01/13 20:01

דירה בכרמיאל גרים בבית כבר 15 שנים ומעולם לא עשינו שיפוץ מאוד מעונינים

הגב לתגובה זו
.181
הפיכת בית ישן במושב בצפון לסטודיו 
אתי שמואל   05/01/13 19:01

קשה לי להאמין שתגיעו עד הצפון ובכל זאת אנסה. ברצוני להפוך את בית הורי הישן לסטודיו ולהכשיר חדר אחד למגורים. התאלמנתי לפני כשנה נשארתי מחוסרת דיור עקב קרסת העסק של בעלי ז"ל כרגע אני גרה עם הורי הקשישים במושב. אם תרצו עוד פרטים אשמח להעביר אליכם

הגב לתגובה זו
.180
תכנון וביצוע הגשמת חלום 
אשר משאש   05/01/13 19:01

שלום מושיק קוראים לי אשר ואני אבא ל3 ילדים במשך ב6 שנים עבר בני הבכור בחדרי ניתוח ועקב זה ניכנסתי לחובות גדולים שלאט לאט אני מכסה אותם אם בא לך אני אעזור לך בוא תגשים לי חלום אני סטודנט שקשה לי מאד לסיים את התואר אשמח לראותך שבוע טוב ומבורך

הגב לתגובה זו
.179
איך נרשמים? 
סיוון אלול   03/01/13 15:01

איך נרשמים?

הגב לתגובה זו
רוצה לשפץ בית מושכר שגרה בוא שנים  
נורית 02/02/13 18:02

יש לי דירה באילת שהיא מושכרת אני גרה עם שלושת ילדיי בני ה12 מעוניינת בשיפוץ 2 חדרי הילדים 1 של ביתי ואחד של 2 ילדיי החדרים הרוסים מזעזעים וישנים מאוד אך בשל חוסר תקציב לא יכולה לשפץ להם אשמח מאוד אם תחזרו אליי

הגב לתגובה זו
.178
לעזור לי בשפוצ בית קטן ומאוד ישן 
לומר אינס   02/01/13 15:01

שמי אינס לומר אני ראוה את ה תןכנית שלך ו חלמתי ש אולי יתמזל מזלי ואתן תעזרו לשפצ את הבית ש אוכל להרגיש שה הבית יפה ונוח כדי לקבל את ילדי נכדי זה אולי חלום אבל לפמים חלומות מתגשמים תודה מראש.

הגב לתגובה זו
.177
שיפוץ דירה קטנה ומקסימה ליד הים. 
ציפי עוז   31/12/12 09:12

שלום אני אמא של אלון עוז רווק בן 32 שגר בדירה של סבא שלו שנמצאת בעין הים משקיפה לים. דירה מקסימה אבל מוזנחת. הייתי רוצה לשבץ לו את הדירה שיהיה לו נעים לחיות בה. אני מאוד אוהבת את מה שעושה מושיק בדירות, הרעיונות שלו הצבעים. התוצאות מדהימות. הייתי רוצה לשמח את הבן שלי. תודה מראש, ציפי

הגב לתגובה זו
.176
עיצוב בית 
ברכה אביבה   30/12/12 20:12

רכשנו דירה חדשה והגענו לבעיה שאין לנו אפשרות לעצב ולהכנס אליה בעלי תמיד עצבני וכועס וכבר אין לנו חיים בבית כועס עלי שעשינו את הצעת הזה לדירה כזו תמיד ציפיתי אבל כנראה שנאלץ למקור אותה לפני שנכנס זה יהיה עדיף מאשר לראות את בעלי תמיד עצמני ולחוץ ועזרתך תהיה ברוכה 0522897528

הגב לתגובה זו
.175
בית חדש 
ליאת דוד   30/12/12 09:12

שלום למושיק ולתוכנית המדהימה!!אני צופה קבוע בתוכנית,והחלום שלי זה שמושיק המתוק יבא אלי הביתה,יש לנו בית חדש אבל ריק מתוכן ו"קר",אין לי מושג איך לגרום לו להיות נעים כמה שאני רואה רעיונות בתוכנית אני לא מצליחה להבין מה מתאים לבית.זה הזדמנות להראות שגם בבית חדש יש לעשות .נשואה 3 ,מחכה לטלפון....ליאת

הגב לתגובה זו
.174
מבקשת עזרה בשיפוץ הבית  
אנאבל   29/12/12 20:12

הבית שלי נראה זוועה אשמח אם תגשימו את חלומי ותעזרו לי לשפץ את הבית שאוכל לחיות בבית נורמלי ולהרגיש נעים בבית

הגב לתגובה זו
.173
שיקום בית לאחר שריפה 
גאולה גבאי   29/12/12 20:12

שלום מושיק, היה לי בית יפה ואחרי שהייה של 6 ימים בחו"ל חזרתי לבית שרוף. מאה מטר מרובע שרוף כולו כולל הכל. האם תוכל לעזור לי להחליט מה לעשות עם הדירה. איזה רהיטים לקנות לסלון ועוד ועוד... מחכה לתשובתך בהקדם. תודה מראש.

הגב לתגובה זו
.172
חידוש הבית השכור 
ליליאן   29/12/12 20:12

אבקש בכל לשון של בקשה לאפשר לי להרגיש בית בבית השכור הזה אחרי תקופה קשה שעברנו חולי גירושין (גם אני וגם 2 מילדי)כשניפגש אספר לכם הכל זה סיפור מענין

הגב לתגובה זו
.171
שיפוץ גינה 
לאה   29/12/12 19:12

שלום מושיק, אשמח מאוד לארח אותך ואת צוות התכנית לפרוייקט הגינה שלנו. אנחנו גרים בחיפה, כרמל, על גבעה בה נטועים אורנים. הגענו אליה לפני כ-18 שנה ועד היום אין גינה - הקמנו דק, הקמנו ריצוף אבל גינה אין - תכניות למכביר יש (לבעלי) אבל גינה אין. שנה רודפת שנה ואנחנו לא זוכים להינות מהגינה - אשר גודלה כ-100 מ"ר וניתן להקים בה מרחב ירוק יפה. בואו לבקר אותנו.

הגב לתגובה זו
.170
שיפוץ הבית דחוף אנחנו משפחה שצריכה זו 
אברהם avram7410@walla.com,  29/12/12 19:12

אנחנו משפחה של אנטיזכן אפשר לקרוא בית לא מעוצב לא יפה ואם תבואו יעלה לכם את הרייטינג אשמח מאוד אם תבוואו אלינו כתבנו לכם דואר תשלחו אנחנו גרים בבית קרקע 4 חדרים ודירה לא משהוא אשמח אם תבואו

הגב לתגובה זו
.169
עזרה לשיפוץ בית בעפולה 
שרה מלאכאס   27/12/12 23:12

שלום שמי שרה מעפולה. יצאתי לפנסיה לפני כ חצי שנה, אני גרה בבית שהיה שחייך להורי ז״ל הבית בן יותר מ50 שנה, אומנם הבית שופץ לפני כ 10 שנים אך מאז לא נגע בו מברשת או צבע,מכוון שאני נמצאת כאת הרבה זמן בבית מפריעה לי עכשיו יותר מתמיד האווירה הקודרת העכורה והלא נעימה.לבית פוטנציאל גדול אבל הבית זקוק ליד מקצועית ומכוונת, וכאן אני זקוקה לעזרתכם אנא מכם!! בתודה רבה

הגב לתגובה זו
.168
שיפוץ בבית פרטי 
חיה   27/12/12 19:12

אני זקוקה לשיפוץ בסלון ובמרפס דחוף איך נרשמים

הגב לתגובה זו
.167
איך נרשמים?  
הרשמה לתוכנית המדהימה!!!!!   23/12/12 08:12
שיפור הבית  
קובי 27/12/12 18:12

אנחנו גרים באמיגור כבר 12 שנה בלי שינוי ואנחנו חייבים שינוי כול החפצים פזורים בבית ואנחנו לא יודעים מה לעשות אם הכל אנחנו חייבים שינוי אם אתם יכולים לעזור לנו להגשים חלום בבקשה תעזרו לנו

הגב לתגובה זו
עזרה בשיפוץ בית הורי המבוגרים 
ליאורה גאן 29/12/12 16:12

שלום רב יש לי שני הורים מבוגרים שהם ניצולי שואה אבא שלי מבוגר וחולה לב עבר ניתוחים וצינטורים למינהם אמא מטפלת בוכל כספם הם קונים תרופות ולא ינשאר להם כסף לשיפוצים יש להם דירה נחמדה בנתניה בת 4 חדרים שצריכה שיפוץ שישנה להם אווירה ויהיה להם מעט טוב ולחיות בסביבה נחמדה וזמינה הבית צריך צבע וחדוש המטבח וקצת אמבטיה שתהיה גישה נוחה אמא כל הזמן אומרת לי שהדירה מאוד מוזנחת כמה כואב לי הדבר אנא ממכם תעזרו לי לשמח את הורי בברכה ליאורה גאן

הגב לתגובה זו
שדרוג ושיפוץ קל לחדרי השינה בביתנו נשמח אם תצפין ותגיע אלינו... 
נחמיאס ברוריה ישוב ליבנים בדרום הגולן קרוב לטבריה 02/02/13 18:02

היי מושיק תמיד אנו דואגים לשדרג את הסלון והמטבח ואת החדרים נוטים להשאיר לסוף או כשיהיה כסף.. או לא נורא אחר כך.. אבל בסוף לא מגיעים אליהם, אולי אתה ממרחק תגיע יותר קרוב אלינו ותעזור לנו להגיע אליהם. שמח אותנו בבקשה. :)

הגב לתגובה זו
שיפוץ הבית שלי 
שושי משה 15/02/13 19:02

אני פונה אליכם אני יודעת שאני לא יזכה כי אף פעם אני לא זוכה בכלום אבל יש לי חלום שפעם בחיים הבית שלי יראה טוב ויהיו בו דברים חדשים אני בשנות החמישים לחיי אמא לשני ילדים קטנים גרה בבית של הורי שנפטרו ויש לי חלום שיום אחד גם הבית שלי יראה טוב כמו של כל החברים שלי מקווה שתגשימו לי ולילדי את החלום

הגב לתגובה זו
.166
עיצוב בית 
שביט   22/12/12 19:12

היי מושיק אשמח עם תעזור לי לעצב את הבית . שביט

הגב לתגובה זו
.165
בית פרטי הזקוק לשיפוץ והחלפת אמבטיה 
אורנה סופר   22/12/12 19:12

זקוקים לשינוי אווירה בבית דבר היכול אולי להחזיר לנו קצת שמחה בחיים אחרי תקופה קשה שעברנו.

הגב לתגובה זו
.164
לשפץ לאמא 
לירוי   22/12/12 19:12

יש לנו דירת 4 חדרים 85 מ'ר וגינה גדולה ולא מטופחת... הייתי רוצה לשפץ דחוף את השרותים סלון חדר השינה של אמא ואם אפשר אז גם גינה. מאז שאבא עזב את הבית אמא רוצה לשפץ ולא יכולה להרשות לעצמה בגלל המשכנתא והמסכורת שמספיקה בדיוק לסגור את החודש. מתחנןןןןןן תבואווווווווווווו!!!

הגב לתגובה זו
.163
שיפוץ לאמא 
לירוי   22/12/12 19:12

יש לנו דירת 4 חדרים 85 מ'ס וגינה גדולה ולא מטופחת... מאז שאבא עזב את הבית אמא רוצה לשפץ אך היא תקוע עם משכנתא ומסכורת מדוייקת לסגור את החודש!!! מתחנןןן תבואווווווווווווווווו :)

הגב לתגובה זו
.162
סדר ובלגן שצריך לסדר 
מירה   22/12/12 17:12

אני גרה בתל אביב בת 60 בני הבוגר עזב את דירתו המושכרת וכל הדברים אצלי בבית חלק הוא תרם והשאר בבית ( בלגן) בתי אותו הדבר עברה לדירה ושמה אצלי דברי חשמל סירים שאולי תרצה בעתיד ואנני יודעת היכן לאחסן בקיצור הצילו!!! והבית זקוק לשיפוץ רציני!

הגב לתגובה זו
.161
אז איפה נרשמים? 
שכנה   22/12/12 15:12

מנסה לעזור ללודמילה בדיור מוגן.

הגב לתגובה זו
.160
ייעוץ לעיצוב פנים 
אריה   22/12/12 10:12

בעוד כחודש וחצי בערך(פברואר) בערך אנו עוברים לבית חדש באיזור המרכז ובעייתנו היא עיצוב פנים, לפני שנעשה שטות ויהיה מאוחר מידי לאחר מכן, נשמח לקבל עזרה דחופה בעניין, הייתי שמח אם הכל היה מושלם בעת הכניסה לבית, אני אדם מאוד חולה ואין לנו זמן וכסף להתעסק עם הנושא הזה.

הגב לתגובה זו
.159
שיפוץ הבית 
פנינית   21/12/12 22:12

אנחנו גרים ברמת גן דירת 4 חדרים שבמקור הייתה דירת 3 חדרים ונוצרו לנו שני חדרים קטנים שאחד מהם הוא חדר של ביתנו בת ה13 וחצי. החדר בנוי בצורה שלא מאפשרת לנו ליצור לה חדר המתאים לגילה והיא מתוסכלת מזה מאוד. בנוסף, חדר השינה שלנו שהינו החצי השני של החדר שחולק אינו מאפשר לנו להכניס את הריהוט הנדרש והפך למעין מחסן שבו אנו שמים את כל הקופסאות, המזוודות וכדומה. אם תענו לבקשתנו נשמח גם לשידרוג הסלון.

הגב לתגובה זו
.158
חדר של נועה 
שולה מלינקר   21/12/12 19:12

מושיק שלום אני כותבת לך בשם בתי נועה בת 8. אנו צופות יחד בתוכנית שלך ,נועה ביקשה ממני לכתוב לך בכדי לעצב לה את החדר הקטן חוץ ממיטה, נועה מתביישת להביא חברות הביתה בגלל לא יצחיקו עליה על החדר שלה. אשמח עם תוכל לעזור לי לעצב את חדרה. שולה ונועה.

הגב לתגובה זו
.157
זוג דתי רוצים בית בסגנון תורני. 
חסון דוד ושירן   21/12/12 11:12

זוג צעיר עם תינוקת מתוקה מעוניינים שתבואו לעזור לנו לשפץ דירה קטנה שרכשנו לפני שבוע ולא נותר לנו כסף לשפץ, דירת 2.5 חדרים, בית ישן ולהפוך אותו לבית תורני ויפה.

הגב לתגובה זו
.156
מבקשת עזרה בשיפוץ הבית אנחנו מבוגרים ונכים מרותקים 
גלית בן יקר   20/12/12 20:12

יש לנו בעיה קשה אנחנו שני נכים אני מרותקת במיטה העם גידול רחמי ובעיעת עמוד השידרה אולכת עם קבים החבר לחיים גר איתי מאז מות בעלי 18 שנה קשה לנו לשפץ הבי לא עבר טיפול מאז 1989 הכל מיתקלף רטיבויות בקירות דרך הגב אני גם אסמתית עם אפשאי לשוחחח איתכם הטלפון וליקבעה שתבואו ליראות איך אנחנו חיים זה יעזור הרבה הטלפון שלנו 0577837509 רק שיהי כמה שיותר מהר ביגלל הגשם ניכנס קור דרך החלונות תודה ממני גלית בן יקר

הגב לתגובה זו
.155
שינוי חלל המטבח והסלון. 
מירי   20/12/12 18:12

בית בקיבוץ אפק בצפון. מרכז ביתנו הוא הסלון המטבח ופינת האוכל. אנחנו משפחה שאוהבת לבשל ולאכול. פינת המטבח ופינת האוכל מאוד קטנה וצפופה למשפחתנו. אנחנו משפחה בת 4 נפשות אמא ושלוש בנות ובסופי שבוע מצטרפת גם משפחתו של בני שהם עוד שלושה. אשמח מאוד אם תשלחו אליי איש מקצוע שיבקר ויראה את ביתנו. תודה, מירי.

הגב לתגובה זו
.154
מעבר לדירה ישנה בקרית יובל ירושלים 
אסתר טוקטלי etit@most.gov.il,  16/12/12 15:12

רכשנו דירה ישנה בקרית יובל בירושלים 60 מ"ר. זו דירה עם המון אופי, אנחנו נעבור אליה בתחילת אפריל אבל היא זקוקה לשיפוץ קל כדי לקבל צורה, הדירה עם המון פוטנציאל אבל אנחנו מבוגרים ולא יודעים איך כדאי לשנות את הצורה של הדירה שתהיה נעימה לנו ולנכדנו.

הגב לתגובה זו
.153
ברוגז עם נקודות החשמל בבית ועיצוב שלא כל כך נעים  
דיאנה diana-e19851@hotmail.com,  16/12/12 00:12

אשמח מאוד אם תעזרו לי עם כל בעיות החשמל שיש לי בבית כי כל השקעים בבית מבצבצים מחוץ לקירות ואני באמת לא יודעת כבר מה לעשות ויש לי 3 ילדים קטנים בבית ואני מאוד מפחדת עליהם ולא יכולה לעשות כלום בגלל מצב כלכלי באמת קשה וגם המטבח שלי נראה מגעיל ביותר כי גם מכונת הכביסה וגם הגז נמצאים יחד שזה הכי הכי לא נעים ומעצבן שיש מודה לכם מראש על הזמן היקר שהגדשתם לקריאת המכתב שלי ובהצלחה לכולם

הגב לתגובה זו
.152
שיפוץ חדר לפעוטות בערד 
קארין   09/12/12 12:12

שלום,אני קארין בת 34 מערד ,נשואה פלוס 2 ,וכרגע בהריון שלישי בחודש שישי גרים בדירה שכורה בערד 2 חדרים וסלון . בני אושר מפחד לישון לבד בחדר ואני רוצה להעביר את הקטנה שלי איתו לחדר אבל החדר עמוס וצפוף ואין לי מושג איך לסדר את החדר .אשמח אם תוכל להפתיע אותנו ..ולעשות לנו את נס חנוכה בבית. תודה למושיק באר המושאלות.

הגב לתגובה זו
.151
בית במושב ניבנה בשנת1970 חייב שיפוץ 
עפרה שפיגל   08/12/12 20:12

אני גרה במושב בבית /ניבנה ללא תיכנון מיוחד לא שופץ מעולם פרט למיטבח לפני 25 שנים הבית זקוק לשינוי ושיפוץ דחוף

הגב לתגובה זו
.150
שיפוץ מטבח ומקלחת 
בושרה יונס   08/12/12 19:12

שלום, אני בושרה, גרה בבית קומה שניה, יש לנו בעיה רצינית במקלחת שצריך לחדש אותה, נראה לי שהעיצוב שלה לא נוח וצריכים לחוש חידוש. המטבח שלנו עם צבעים שלא תואמים את הריהוט שיש לנו בשאר הבית. מאוד הייתי רוצה לזכות בביקורכם ועיצותכם עם רעיונות לעיצוב יותר מודרני.

הגב לתגובה זו
.149
עיצוב וסטיילינג 
אלברט   08/12/12 19:12

היי אין שום סיבה מיוחדת התוכנית נהדרת וזו הסיבה היחידה. אני מתגורר בעומר ומוכן לשלם עד השקל האחרון תודה!! אבי!!!!

הגב לתגובה זו
.148
אתגר לא קטן 
אמה   06/12/12 00:12

שלום. אני אמה בת 34.אם ל3 ילדים(17-13-5) גרה בבית 3 חדרים כולל סלון בס"ך 67 מטר.אתלמנתי לפני שנתיים.בית קטן..הסתדרנו אך שהו.אבל לא מזמן קיבלתי הצאהת נישואים והסכמתי.הכשעיו הבעיה אין מקום לכלום. אולי אתם תוכלו לעזור לי לעשות קצת סדר בחיים. השמח עם תקחו את זה כהופציה תוכנית מעניינת

הגב לתגובה זו
.147
שיפוץ 
אורטל   01/12/12 19:12

אנחנו גרים באשקלון בדירת 4 חדרים ישנה ללא ממד אומנם סידרנו פחות או יותר את הבית אך המטבח די ישן.. היות שאנחנו גרים באשקלון מוכת הקסאמים גראדים וכו ואין לנו ממד אנחנו לא רוצים לעבור דירה אבל אם המטבח ישופץ זה יתן לנו מוטיבציה להישאר כי אנחנו אוהבים את הבית

הגב לתגובה זו
.146
שיפוץ הבית והחצר 
גאיהםםם   01/12/12 19:12

אנחנו רוצים בית חמים ומשפחתי יותר, שיהיה קל לסדר את צעצועי הילדים ואווירה נעימה.

הגב לתגובה זו
.145
שיפוץ בית 
אברהם   24/11/12 20:11

הי מוושיק אנחנו מתגוררים בלוד בדירה בת שלושת חדרים ואנו זקוקים לשיפוץ תודה

הגב לתגובה זו
.144
שיפוץ בית וחצר 
דינה דיצי   24/11/12 20:11

מושיק אני חייבת את עזרתך לשיפוץ בית וחצר אני ראיתי את התוכניות שלך ואני מאוד התרשמתי אני חייייייבת שיפןץ ביייתי

הגב לתגובה זו
.143
איך נירשמים לתוכנית  
שני   24/11/12 20:11

אני הרבה זמן רוצה לעשות שינוי לביתי ואין לי מושג איך להתחיל אמא שלי ניפטרה ואני חייה אם אבא ו2 אחים קטנים הייתי שמחה עם תוכלו לעזור !!!

הגב לתגובה זו
.142
בית קטן בערבה 
רות רובין   24/11/12 20:11

מושיק שלום! ראשית אני מאוד אוהבת את הסטיליניג שלך ואת מה שאתה עושה. שמי רות מהרצליה. יש לי "בית קן בערבה" גרה בגפי ויש לי חלום שהבית הקטן שלי יהפוך למשהו פרקטי יותר ומנוצל יותר מבחינת מרחב, אנ משתדלת אבל בכל זאת חסר משהו (הרבה) והייתי רוצה שתגשים לי חלום (אומרים שחלומות מתגשמים..) הלואי ותהיה לי הזכות שתגשים לי את החלום, אני מדמינת מנסה לדמיין איך הדירה שלי תיראה "אחרי" ואוווו הלוואי... תודה.

הגב לתגובה זו
.141
הבית משרה עלי עצבות 
גילה   24/11/12 12:11

אני די חסרת אמצעים. משפרת את מראה הבית ככל שידי משגת , אבל אני ממש מתביישת לארח וכבר שנים שאינני מזמינה אנשים. אני גרושה. לבד בבית. אם לשני בוגרים שמחוץ לבית. תודה

הגב לתגובה זו
.140
שיפוץ קומה 
גיא אמסלם   22/11/12 17:11

אני בחור בן 30 תושב אשדוד,גר בדופלקס עם ההורים וסטודנט במכללת ספיר גר בקומה השנייה בדופלקס,מאחר וגם אין לי את הידע ואת הניסיון לשפץ ולחדש את הקומה בעצמי וגם בשל מצבי הכלכלי הרעוע אשמח לעזרה

הגב לתגובה זו
.139
שיפוץ דירה ישנה 
גילי   14/11/12 19:11

שמי גילי בת 25 מראשון לציון אני מתגוררת בדירת 3 חדרים עם בעלי הדירה הייתה של סבי וסבתי ז'ל סבתי נפטרה ממש בסלון הבית . אין באפשרותינו כלכלית לשנות את פנים הדירה וכל הדברים בבית מזכירים לי את סבתי ז'ל אשמח שתעזור לנו על מנת שנוחל להתחיל את הרחבת משפחתינו באווירה נעימה בבית .

הגב לתגובה זו
.138
שיפוץ ועיצוב הבית  
ליאת לוי   10/11/12 21:11

הי מושיק , שמי ליאת , אנו מתגוררים בראשון לציון יש לנו בית גדול ונעים אך זקוק " לטאץ " של אומן , אנו זקוקים למגע ידך בדחיפות

הגב לתגובה זו
.137
מושיק אני חיב את עזרתך 
אופיר דמתי   10/11/12 20:11

שלום לך מושיק אני כותב לך מכתב זה בשם אימי ואחיותיאז ככה אבי קיבל ארוע מוחי אנו חיים בבית שלא יודע מה זה עיצוב ,הבית נמצא בבאלגן מטורף לא כיף להיות בבית אבי מתוסכל מהמצב ואינומוצא את שלבתו לצערי הוא כל היום בבית אני לא מבקש אני מתחנן בפנך אם תוכל לעזור לנו אתה לא יודע כמה שימחה תעשה לנו במויחד לאבי אודה לך בכובד ראש אם תתיחס לכתוב תודה מראש אופיר

הגב לתגובה זו
.136
שיפוץ דירה לאמא הנמצאת בבית חולים 
פיני   10/11/12 19:11

אמי אסתר אוחנה נמצאת מזה כחודשיים בבית חולים לפני ניתוח לב. בע״ה אמא לאחר הניתוח תגיע הביתה לאחר שלא הייתה בבית שלה כ 8 חודשיים מכיוון שהייתה לפני כן חצי שנה בדיור מוגן. אמא מאוד תשמח לארגון הבית מחדש והתאמה למצבה החדש לאחר הניתוח. אודה מאוד אם תשפצו לאמא את הבית. הבן פיני טל׳ 0527467281 תודה.

הגב לתגובה זו
.135
עיצוב הבית 
סמדר   05/11/12 18:11

הי מושיק,אשמח אם תעזור לי לעצב את הסלון,מיטבח פינת אוכל . תודה סמדר

הגב לתגובה זו
.134
שיפוץ דירה! 
סיון מיארה   05/11/12 17:11

שלום מושיק. שמי סיון אני בת 24 גרה עם אמא ושני אחים בדירת 3 וחצי חדרים... הייתי שמחה אם היית בוחר לעזור לנו בשיפוץ הדירה 24 שנים אנחנו גרים בדירה וכל מה שניסנו להוסיף ולעשות לא עוזר הדירה נשארת אותו דבר ונותנת תחושה לא טובה לגור בה...הדירה נמצאת בקרית מוצקין דרך עכו 193. אשמח אם תעזור לנוווו בתודה רבה סיון.

הגב לתגובה זו
.133
דרושה עזרה בשיפוץ הבית 
שוש   04/11/12 11:11

שלום מושיק אני מתגוררת בדירה בת 4 חדרים הבית גדול אבל לא מנוצל בצורה יעילה ולא מעוצב. אשמח אם תבוא לעזור לנו בשיפוץ הבית.

הגב לתגובה זו
.132
דחוף שיפוץ בבית!!!!!!!!! 
קורל   03/11/12 20:11

שלום מושיק שמי קורל אני גרה בדירת 5 חדרים ואני מאוד אשמח עם תבוא לשפץ את ביתי בדחיפות .. הורי כל יום רבים איפה יהיה הסלון באיזו פינה.... מאז שעברנו לבית לא עשינו כלום ונשארה אותה טלוויזיה ואפילו ספא דודים הביאו! רק לפני כמה חודשים עשינו מזגן תקרת גבס ושברנו קיר אך המצב הכלכלי לא מאפשר לנו להמשיך במטבח ובסלון אני ואחותי הגענו למצב שאנחנו מתביישות להזמין חברות הביתה! תודה רבה שבוע טוב ורק בשורות טובות

הגב לתגובה זו
.131
מבקשת עזרה בשיפוץ 
מרגנית   03/11/12 20:11

הורי גרים הכפ"ס לצערי יש להם דירה משותפת עם אח של אבא הם גרים בקומה העליונה אחותי הקטנה עם העלה והילדה גרים אתם וכן גם אחותי השניה עם שלושה ילדים ועוד אחד בדרך ואחי הקטן שהשתחרר מהצבא לא מכבר ברצוני אם אפשר לעזור להם קצת לעשות סדר בסלון ובמטבח כדי שאנכנו מגיעים לארוחת ערב יהיה לנו איפה לאכול ולשבת לכוס קפה אנכנו משפחה די מאוחדת אך אין באפשרותינו כלכלית לעזור להם לעשות סדר אודה לכם מאוד באם תוכלו לעזור לנו זאת מצווה גדולה

הגב לתגובה זו
.130
,תאורה נכונה ומאירה בכרמיאל 
אבידור דפנה וקובי   03/11/12 20:11

אנו גרים בבית ובו תקרת עץ חומה חמה ויפה. אבל עד היום ( כ30 שנה) עוד לא הצלחנו לגרום לבית להיות מואר כראוי.הבית בנוי בבניה קלה של עץ וגבס ואולי בעזרתכם נגיע לתוצאה הרצויה. משפחת אבידור הדס 19 כרמיאל

הגב לתגובה זו
.129
חדר ילדים 
נועה Noala123123@gmei.com,  03/11/12 20:11

אני בת 8 אני רוצה שתעצב לי חדר יפה כי בחדר איתי גר בן 12 ואין לי פרטיות

הגב לתגובה זו
.128
פרויקט מיחזור במושב בת שלמה 
שלומית לוי   31/10/12 12:10

שלום, אנחנו יוזמים במושב "מרכז מיחזור והחלפת מוצרי יד שניה" לטובת כל התושבים במושב. וקיבלנו לטובת הפרויקט, מבנה ישן, די גדול שאנחנו רוצים לשפץ אותו ולהכשיר אותו כדי שנוכל להתחיל לפעול. אשמח אם תוכלו לסייע לנו ביחד עם כל תושבי בת שלמה לשפץ את המבנה ולהגשים לנו חלום. בברכת יום נפלא, שלומית

הגב לתגובה זו
.127
רוצים לשפץ את הבית 
ירין   30/10/12 08:10

שלום ההורים שלי על סף גירושים ואין לאמא שלי איך לשפץ את הבית כולו שבור והרוס ואמא שלי ממש מדוכאת מזה שאין לה איך לעשות לי ולאחיי הקטנים בית נורמלי שנוכל לחיות בו בכיף אשמח אם תוכל לעזור

הגב לתגובה זו
.126
שיפוץ ביבניאל 
לבנה   29/10/12 07:10

שלום לכם הבן שלי ומשפחתו (5 ילדים) גרים ביבניאל הבית שלהם והחצר הגדולה די מוזנחים מבחינת העיצוב כמובן. אשמח אם נעשה להם הפתעה ונחדש להם

הגב לתגובה זו
.125
אולי עכשיו יגיע תורי... 
עינב   28/10/12 00:10

שבוע טוב לכם.. שמי עינב נשואה 2 ואנחנו מראשון לציון. לפני כשנתיים הצלחנו" לגרד" ולרכוש דירה .מהישנות.אבל ענקית!!!כמובן שהיו וקיימות בעיות תקציב.אבי היה ממונה על השיפוץ.בעלי חמי אני וכל מי שהיה מוכן היה שותף לשיפוץ הבית.הבעיה היא הסידור/עיצוב הבית נראה ריק.חלל גדול ומלא בכלום כולל חדרי השינה.בעיית אחסון נוראית.אני גרועה בזה לגמרי.אפילו כשאני מתלבשת אני מתייעצת עם בעלי שזה מתאים.כן יש גם כמוני... אשמח אם הפעם יגיע תורי..תודה לכם.

הגב לתגובה זו
.124
שיפוץ בית בבאר שבע 
אורית גוזלן   27/10/12 20:10

בס"ד שלום מושיק, שמי אורית ואני אמא ל-6 ילדים. לפני כ-13 שנים רכשנו בית ישן וחשבנו שנשפץ אותו. לצערי נקלענו לחובות כבדים שבעקבותיהם לא נותר ל ו במה לשפץ. הבית במצב לא טוב. הילדים וגם אני מתביישים להזמין אורחים הביתה.... בעלי יכול לשפץ אבל הוא צריך קטר כמוך שימשוך אותו קדימה. לפעמים אני חושבת למכור את הבית וזהו אבל גם כדי למכור אותו צריך להביא אותו למצב טוב. מקווה שתגיעו לשפץ אצלנו - פה לא יחסרו אתגרים. תודה מראש אורית

הגב לתגובה זו
.123
שיפוץ בית בבאר שבע 
אורית גוזלן   27/10/12 20:10

בס"ד שלום מושיק, שמי אורית ואני אמא ל-6 ילדים. לפני כ-13 שנים רכשנו בית ישן וחשבנו שנשפץ אותו. לצערי נקלענו לחובות כבדים שבעקבותיהם לא נותר ל ו במה לשפץ. הבית במצב לא טוב. הילדים וגם אני מתביישים להזמין אורחים הביתה.... בעלי יכול לשפץ אבל הוא צריך קטר כמוך שימשוך אותו קדימה. לפעמים אני חושבת למכור את הבית וזהו אבל גם כדי למכור אותו צריך להביא אותו למצב טוב. מקווה שתגיעו לשפץ אצלנו - פה לא יחסרו אתגרים. תודה מראש אורית

הגב לתגובה זו
.122
לראות את הבית מחדש 
קובי שנדל   27/10/12 20:10

קודם כל אני מפרגן לתוכנית שלכם.הורי חרשים אלמים תמיד עזרו לאחרים ללא מגבלה לא משנה מה ,אך דירתם זקוקה לשינוי דחווווווף אם במטבח או בסלון או באמבטיה...אשמח באם יוכלו לקבל הסתכלות על ביתם ממקום ניטרלי ומקצועי .תודה ויום נפלא קובי

הגב לתגובה זו
.121
דופלקס צנוע ללא מדרגות מקשרות בין הקומות. 
חפצי גלנטי   27/10/12 20:10

היי צוות...נשואה פלוס אחת גרה ברמלה אחרי השקעה ונפילה בחפציבה במצליח רכשתי בית ישן שנזקק לשיפוץ מטורף...המעט כסף שהצלחנו לגייס הספיק רק לשיפוץ קומה ראשונה וגם לא ממש...שש שנים שאין באפשרותינו לחסוך לשיפוץ נוסף והבית עומד ללא מדרגות מקשרות בין הקומות...לא כיף ככה והמחשבה שיש לי עוד חדר לעוד ילד ולא ניתן לנצל אותה הורגתתת....חייבת מדרגות לחלק העיקרי של הבית...מיניפנטהאוס יכול להיות לי...לא חבל???

הגב לתגובה זו
.120
דירת 3 חדרים באשדוד 
אלי בן שושן   27/10/12 19:10

שלום לכל צוות התכנית בא לחדש לכם, הייתי שמח מאוד אם תבואו לביתי לחדש ולשפץ נכנסנו לבית לפני שש שנים אחרי שיפוץ מקיף אך היום לצערי הבית נראה לא הכי יפה הייתי רוצה לדעת לתקן ולסדר כמה דברים בבית אבל אין לי את היכולת ולא את המודעות לדברים הללו, אשתי חולמת שתגיעו אלינו הלוואי שמודעה זאת תגיע לידכם...

הגב לתגובה זו
.119
שיפוץ בית 
אורית גוזלן   27/10/12 19:10

בס״ד שלום שמי אורית ואני אמא ל-6 ילדים. לפני כ-13 שנים רכשנו בית ישן ואמרנו שנשפץ ..... אבל לצערי נקלענו לחובות כלכליים כבדים שאנו משלמים ולא נותר לנו כדי לשפץ את הבית. הבית הגיע למצב של קטסטרופה והילדים מתביישים להזמין חברים הביתה. בבקשה מושיק אם תוכל להגיע לעזור לנו ולהאיר לנו מעט את הבית ולהפוך אותו למקום שכייף להיות בו ולארח בו. תודה אורית

הגב לתגובה זו
.118
מעוניינת לקבל את שירותכם 
אורטל בן שושן   27/10/12 19:10

הייתי מאוד רוצה ושמחה שתגיעו לביתי לרענן ולשפץ את דירתי. חשוב לציין שאני מאוד אוהבת את הדירה שלי בעלי ושלושת בנותיי הקטנות אבל יש מקום רב לשיפור הלוואי שחלום זה יתגשם

הגב לתגובה זו
.117
שיפוץ גינה אחורית 
חנה ורדי hanavardi37@gmail.com,  27/10/12 19:10

ב סד אני מעונינת לשפץ גינה שמאד מוזנחת קשה לי לארגן לבד ומקווה שתהיה לי לעזר בתודה מראש חנה ורדי

הגב לתגובה זו
.116
היבטחתי לאמא 
אסנת   27/10/12 19:10

אימי בת 76, שרק התאלמנה שכל כך רוצה לראות את הבית שלה...אחר...יפה...אולי תבואו?

הגב לתגובה זו
.115
שיפוץ דירה במצפה רמון 
לימור ברמי   27/10/12 10:10

שלום לכם, אני ומשפחתי עברנו למצפה רמון לפני כשלוש וחצי שנים, אנו חיים בדירה ישנה אשר הקומה התחתונה שלה לא נראית טוב וילדיי מאוד מבקשים שינוי בה כל הזמן ואין לי אפשרות לשפצה,אודה באם תגיעו אלינו לעזור לנו בשיפוץ וסידור הקומה עבור ילדיי.

הגב לתגובה זו
.114
שיפוץ וסידור הבית 
אילנית מעודה   27/10/12 10:10

אני מתגוררת בבית 5 נפשות רוצה עזרה ממכם עקב קשיים כלכליים אני לא יכולה לסדר את הדירה ולנצל את חלל הבית אשמח מאוד עם תוכלו לעזור לנו בשיפוץ הבית תודה אילנית

הגב לתגובה זו
.113
שיפוץ גינה 
אהרון דוקרקר   27/10/12 09:10

אני גר בנהורה ליד קרית גת, יש לי בית חדש יחסית. הגינה צריכה שיפוץ ואפשר ממש להפוך אותה לגינה יפה. הייתי רוצה להשתתף התוכנית, בא לחדש לכם. הגינה קלה לשיפוץ, והיא תהיה מעולה לתוכנית הטלוויזיה. אשמח לקבל תשובה, אהרון דוקרקר 0528871163

הגב לתגובה זו
.112
שיפוץ דירת סטודנטים בירושלים! 
שירן דורני   25/10/12 12:10

שלום, אני גרה בדירה עם עוד 2 שותפים האחד ישראלי והשנייה הולנדית. מכיוון שמחירי הדירות גבוהים מאוד בכל אורי העיר בחרנו להיכנס לדירה בה המחיר אינו גבוה כבשאר הדירות אך גם התמורה תואמת את המחיר. הקירות באמבטיה ובמטבח מתקלפים, אין דלתות על הארונות, יש חור בתקרת המטבח ועובש בכלל האזורים. בקיצור, המצב לא טוב בכלל... מכיוון שאנו סטודנטים אין ביכולתנו גם להרשות לעצמנו את עלויות השיפוצים הנרחבים הדרושים... נשמח מאוד להשתתף בתוכנית!! תודה רבה, שירן, תום ורנה

הגב לתגובה זו
.111
שיפוץ בית/קרוואן 
שרה   22/10/12 15:10

אני גרה בקרוואן רעועע ומתביישת איך הוא נראה ואילו אימי זקנה בת 85 גרה בבית קרקע רעוע משנות ה 50 של עמידר ושיננו זקוקות לשיפוץ טוטאלי.בבקשה משה

הגב לתגובה זו
.110
סידור ושיפוץ הבית  
שושנה   22/10/12 10:10

עברתי להתגורר בבית אבי בבת ים עם משפחתי ,מזה מספר שנים ,עקב קשיים כלכליים ובריאותיים דירה בשטח ש100 מ"ר עם מרפסת גג . הדירה אינה מנוצלת נכון ואני נאלצת לישון בסלון, וזאת כאשר יש שטח מבוזבז בעלייה לגג. הבית לא עבר שיפוץ זמן . ופוטנציאל השיפור אדיר. אין באפשרותי לעשות זאת לבד מאחר עקב קשיים כלכלים . אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לנו. בתודה מראש שושנה

הגב לתגובה זו
.109
שיפוץ הבית 
נעמי מימוני   21/10/12 19:10

אנו גרים בדירת 3 חדרים סלון באור יהודה,שיפצנו לפני מספר שנים אבל התוצאה היא לא מושלמת .אין לנו כסף להמשך השיפוץ במטבח ובסלון.בנוסף המטבח נשאר לא גמור מלפני עשרים שנה ואין לנו את היכולת הכלכלית לשפץ ,לרהט ולסיים את מה שהתחלנו.אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף בבית ושהבית יקרין חמימות,ושיהיה כיף לחזור הביתה. תודה רבה מראש-נעמי מימוני.

הגב לתגובה זו
.108
גינה עם יכולת פוטנציאל גבוה מאד 
נורית טויטו   21/10/12 13:10

לכבוד מושיק גלמין וצוות התוכנית המקסימים אני פונה אליכם כי אני כבר ממש מיואשת. אני גרה בבית ששיפצתי אותו לפני כמה שנים (בקומה ראשונה) כאשר יש לי גינה דיי גדולה שאני לא מספיקה לטפח ולהשקיע בה.כל פעם אני מתחילה משהו ועוצרת כי אני עובדת במשרה מלאה וכשאני מגיעה הביתה אז כבר השעה מאוחרת, אני עייפה ולא יכולה גם לעבוד בגינה. ממש חבל לי. אני מאד רוצה לעשות מסיבות חברותיות ומשפחתיות, לעשות "על האש" ועוד דברים נחמדים כאלה אך לצערי הגינה שלי ממש מכוערת וזה עוד אחרי ששיפרתי בצורה מאד משמעותית את מה שהיה בתחילה. אשמח מאד אם תוכלו לעזור לי. ראיתי שאתם עוזרים לאנשים רבים ומשנים להם ממש את החיים. אני מודה לכם מראש, יום מקסים וטוב, בברכה, נורית טויטו טל: 054-7505340

הגב לתגובה זו
.107
עיצוב חדרי שינה וסלון מחדש גינה 
אדל יוסף   21/10/12 13:10

בית פרטי גדול מבחוץ קטן מבפנים, החדרים לא מעוצבים קטנים מאד, אין אפשרות לאחסן בגדים במקום נורמלי, אשמח לפניה מכם

הגב לתגובה זו
.106
שפוץ מקלחת ושרותים 
ורד   21/10/12 09:10

מושיק שלום רב , אני גרה בדרום רמת הגולן מזה 20 שנה באותו בית . המקלחת ושרותים לא עברו שפוץ . הייתי שמחה לקבל מכם יעוץ הום סטיילינג .תודה רבה

הגב לתגובה זו
.105
מקלחת בחדר שינה ומטבח 
בושרה יונס   20/10/12 19:10

שלום, אני בושרה, גרה בבית קומה שניה, יש לנו בעיה רצינית במקלחת שצריך לחדש אותה, נראה לי שהעיצוב שלה לא נוח וצריכים לחוש חידוש. חדר שינה קטן ויש בתוכו קיר עם חלון שנראה לי שזה מיותר,אשמח לעיצוב חדש עם חדר שינה מורחב ונורמלי . המטבח שלנו לדעתי עם צבעים שלא תואמים את הריהוט שיש לנו בשאר הבית. מאוד הייתי רוצה לזכות בביקורכם ועיצותכם עם רעיונות לעיצוב יותר מודרני. מספר טלפון 0506617434

הגב לתגובה זו
.104
שיפוץ מטבח וכניסה 
אריאלה   20/10/12 19:10

אני רוצה לשפץ את ארונות מטבח וכניסה לבית שנכנסים לבית רואים את החדר שינה רציתי לתטשטש שלא יראו את זה

הגב לתגובה זו
.103
סופסוף קבלתי מאבא שלי משהו אחרי 29 שנים  
דנה שגיא   20/10/12 19:10

אבי נפרד מאימי כשהייתי בת 4 שנים שלל אותנו ממזונות ומכל קורת גג אחרת לא עזר בגידולנו ולא תרם כלום בהתפתחותנו. לפני כחודשיים בערך הוא עבר לגור עם בת זוג קבועה ונתן לי את הבית במתנה תודה לאל סופסוף משהו יצא ממנו אך לצערי הבית מוזנח והרוס מאוד. אני מתגוררת עם אמא שלי והיא מאוד רוצה שאצא לעצמאות למגורים משלי ושאמצא חתן להתחתן ולכן מאוד חשוב לי לשפץ אל הדירה אבל לצערי אין באפשרותי לבצע זאת בעצמי כלכלית אודה לכם אם תנסו לעזור לי בכך

הגב לתגובה זו
.102
בית שכור ולא מסוגנן בכלל וגם חדר ילדים לא מוגדר 
שרית   20/10/12 10:10
שפוץ מקלחת ושרותים 
ורד 21/10/12 09:10

מושיק שלום רב , אני גרה בדרום רמת הגולן מזה 20 שנה באותו בית . המקלחת ושרותים לא עברו שפוץ . הייתי שמחה לקבל מכם יעוץ הום סטיילינג .תודה רבה

הגב לתגובה זו
.101
שידרוג הבית סלון מטבח ופינת אוכל 
ליאת liat19841@gmail.com,  19/10/12 23:10

שמי ליאת ואני פונה אליך בבקשה לעזור בעיצוב הבית של הוריי הבית דורש שיפוץ לאחר 20 שנה שלא בוצע בו שינוי בגדול הייתי רוצה לעשות משהו טוב לאמא שלי שסבלה הרבה בחייה אודה לכם אם תבחרו בנו אם תרצו פרטים בטל 0543200137

הגב לתגובה זו
.100
עיצוב סלון ומטבח 
אתי   14/10/12 23:10

שלום מושיק אודה לך אם תואיל לייעץ ולעצב את הסלון ומטבח שלי. מיזה זמן רב איני חשה נוחות בביתי. החפצים אינם מונחים בהתאם לצרכי ואין שום צבע שיכול להנעים לי את השהות בבית. פשוט בה לי לברוח מהבית שלי... אשמח לתגובה אתי

הגב לתגובה זו
.99
ג י נ ה מ ו ז נ ח ת  
דורקה ה   14/10/12 19:10

שלום ,במשך שנה שיפצנו את הבית שלנו ,ועכשו נגמר התקציב והכוח ,נשמח להשתתף בתוכנית ותוך כדי כך נשפץ את הגינה כי היא נראה כמו שקנינו את הבית לפני 6 שנים , מ ו ז נ ח ת תודה מראש דורקה

הגב לתגובה זו
.98
שלום אנו זוג צעיר מאשדוד שבדירתנו (בבינינו) מתבצעת תכנית תמ'א 38 .נשמח מאוד לקבל יעוץ לשדרוג ביתנו 
אורי א. מילר   14/10/12 11:10

נשמח מאוד מאוד עם תוכלו להנעים את חיינו בדירתנו המשתדרגת . בתודה גדולה אני אורי אשתי דורית ושני ילדנו המקסימים קורל ונתנאל.... נשמח לשמוע ממכם בקרוב

הגב לתגובה זו
.97
שיפוץ ושידרוג הבית לקראת יום הולדת חמישים של אבא היקר 
גובראן מיכאיל   14/10/12 01:10

אני בחור חיפאי צעיר שמתכוון להפתיע את אבי היקר ליום הולדתו החישים בזה שתעזרו לי לשדרג את ביתנו הקטן הלא מנצל נכון אנחנו גרים בבית כבר 22 שנה שלא מצלחים לשפץ אותו הבית בן 2 חדרים וסלון קטן .קולי תקווה באם תממשו לי את החלום ותגיעו להפתיע את אבי היקר

הגב לתגובה זו
.96
שיפוץ חדרי הילדים  
ליאת   13/10/12 23:10

מושיק והצוות שלום רב ... מדהים כל פעם מחדש לראות את הנפלאות שאתם עורכים בבתים , שמי ליאת יש לי 2 בנים מדהימים,הגדול בן 16 חודש הבא והקטן בו 13 וקצת מוגדר כ pdd , ילד מאוד מוסקלי ומוכשר חלומו שחדרו יהיה כמו אולפן הקלטות , חלומו של בני הגדול פלג חדר שיתאים לנער מתבגר , נשמח מאוד אם תהייה לנו הזכות לקבל את שירותך המדהימים .. מצפים לראותך בכליון עיניים , תודה

הגב לתגובה זו
.95
עיצוב ושיקום של גינה בבית של ביתי ובעלה ושני ילדיהם 
רחל נוימן   13/10/12 23:10

הבת שלי והחתן רכשו דירה עם גינה בישוב אלפי מנשה ואת כל כספם המועט עם משכנתה ענקית השקיעו ברכישת הבית. הבית ישן והגינה מוזנחת לא מתאפשר להם עקב המצב הכלכלי הקשה לטפל בגינה המוזנחת אבקש לציין שיש להם שני ילדים קטנים אחד בן חמש ואחת בת שנה ולגדל שני ילדים קטנים עם גינה מוזנחת מעבר לזה שזה פיספוס זה גם סכנת נפשות בגלל נחשים ועכברים לכן אשמח מאוד אם תסכימו לעזור בעיצוב ושיקום הגינה של הזוג המקסים שאין ביכולתו לממן עיצוב ושיקו של הגינה עקב נטל המשכנתה וגידול שני ילדים קטנים אם תרצו פרטים נוספים אשמח לעדכן אתכם מי כמוכם יודע כמה החיים קשים לזוג צעיר אך הפוטנציאל ענק

הגב לתגובה זו
.94
שיפוץ ועיצוב גינה אצל משה גלאמי 
רחל נוימן   13/10/12 22:10

הבת שלי והחתן רכשו דירה עם גינה בישוב אלפי מנשה ואת כל כספם המועט עם משכנתה ענקית השקיעו ברכישת הבית. הבית ישן והגינה מוזנחת לא מתאפשר להם עקב המצב הכלכלי הקשה לטפל בגינה המוזנחת אבקש לציין שיש להם שני ילדים קטנים אחד בן חמש ואחת בת שנה ולגדל שני ילדים קטנים עם גינה מוזנחת מעבר לזה שזה פיספוס זה גם סכנת נפשות בגלל נחשים ועכברים לכן אשמח מאוד אם תסכימו לעזור בעיצוב ושיקום הגינה של הזוג המקסים שאין ביכולתו לממן עיצוב ושיקו של הגינה עקב נטל המשכנתה וגידול שני ילדים קטנים אם תרצו פרטים נוספים אשמח לעדכן אתכם מי כמוכם יודע כמה החיים קשים לזוג צעיר אך הפוטנציאל ענק

הגב לתגובה זו
.93
שיפוץ ועיצוב גינה אצל משה גלאמי 
רחל נוימן   13/10/12 22:10

הבת שלי והחתן רכשו דירה עם גינה בישוב אלפי מנשה ואת כל כספם המועט עם משכנתה ענקית השקיעו ברכישת הבית. הבית ישן והגינה מוזנחת לא מתאפשר להם עקב המצב הכלכלי הקשה לטפל בגינה המוזנחת אבקש לציין שיש להם שני ילדים קטנים אחד בן חמש ואחת בת שנה ולגדל שני ילדים קטנים עם גינה מוזנחת מעבר לזה שזה פיספוס זה גם סכנת נפשות בגלל נחשים ועכברים לכן אשמח מאוד אם תסכימו לעזור בעיצוב ושיקום הגינה של הזוג המקסים שאין ביכולתו לממן עיצוב ושיקו של הגינה עקב נטל המשכנתה וגידול שני ילדים קטנים אם תרצו פרטים נוספים אשמח לעדכן אתכם מי כמוכם יודע כמה החיים קשים לזוג צעיר אך הפוטנציאל ענק

הגב לתגובה זו
.92
שאלה 
נטע חכמון   13/10/12 20:10

איך נרשמים לתוכנית שלכם?

הגב לתגובה זו
.91
שיפוץ דירה דחוףףף 
זהבה Zehava5901@gmail.com,  13/10/12 20:10

אבי נפטר לפני בערך חודשיים והוא לא אהב לשפץ ולעשות שינויים.. אימי מאוד רוצה לשפץ והיינו מאוד רוצים את עזרתכם.. אודה לכם אם תיצרו קשר.. תודה זהבה

הגב לתגובה זו
שיפוץת דחוף 
חיה צרפתי 15/03/13 19:03

אין באפשרותי לשפץ את הבית ואני נשוא 32 שנים ארונות מטבח מתפוררים. ויש בעיה כספית

הגב לתגובה זו
.90
בקשת שיפוץ 
שיראל   13/10/12 20:10

אני ובעלי והילדים גרים באותו הבית 18 שנים והבית מאוד צפוף מבחינת כל הרהיטים וכו... אני ובעלי כבר המון זמן רוצים כבר לשפץ ולעשות איזה שינוי בבית אך אין לנו את היכולת הכספית בכלל,נורא ישמח אותנו אם תבואו אלינו הביתה. ליצירת קשר 0506486426 או 086553819 תודה :)

הגב לתגובה זו
.89
שיפוץ הבית 
עדי   13/10/12 20:10

יש לי בית עם פוטנציאל ונוף פנורמי אשמח לקבל חוות דעת ושיפוץ הבית כדי להעריך את הנכס. בברכה חמה. עדי כץ.

הגב לתגובה זו
.88
חידוש חדר לבחור בן 22 
מרים ברנשטיין   13/10/12 20:10

מושיק שלום, אנחנו גרים בשוהם בדירת שיכון מזה 18 שנה. כשנכנסנו לדירה ריהטנו אותה לפי יכטולתנו. היום אני אלמנה גימלאית ויש לי בן בן 22 שגר בדירה. הייתי רוצה לשנות את חדרו שלא מתאים לבחור צעיר וכן הסלון בבתינו מיושן למרות שאני אוהבת אותו צריך שינוי ואינני יודעת איך ואני צריכה את עזרתכם . תודה 054-6522452

הגב לתגובה זו
.87
שיפוץ סלון ופינת אוכל 
שרית   13/10/12 20:10

בית במודיעין עם המון אפשריות לשיפורים בעלי דירה ללא ידע בעיצוב ... זקוקים נואשות למושיק!!!

הגב לתגובה זו
.86
עיצוב שיפוץ 
בתיה כהן רוזינק   13/10/12 20:10

בית מת בית כמו מחסן

הגב לתגובה זו
הבית שלי 
בתיה 27/01/13 12:01
.85
שיפוץ בית דודתי  
עמית   13/10/12 20:10

היי אני עמית ואני רוצה לעזור לדודה שלי שלא מזמן התגרשה ורונה לשפץ אץ בייתה אך לא יכולה ... יש לה שני ילדים . הבית הוא ארבעה חדרים כולל סלון חדר שרותים ,אמבטיה,מטבח ופינת אוכל קטנה אשמח אם תעזרו לי לעזור לדודה שלי שזקוקה לשיפוץ בביתה בצודה עמית (((((((((((((((((((((:

הגב לתגובה זו
.84
שינוי ועיצוב הבית של אחי 
אורית גרנות   13/10/12 20:10

יש לי אח שעבר טרגדיה נוראית לפני חמישה חודשים שאיבד את ביתו בתאונת דרכים ואחי ואריזתו הם מוגבלים, הבית שלהם די מוזנח ועבר מספר פעמים שיפוץ וזה עדיין לא זה... כל הזמן אנחנו במשפחה אורים צריך לעשות שינוי, אני חושבת שזה הזמן לבצע זאת והכי חשוב הייתי מאוד רוצה להכניס חיים לבית שלהם ואיך שאומרים להתחיל דף חדש בכדי לשמח אותם, אני מאוד אשמח אם נקבל את העצות וביקור שלכם, אורית האחות 0546600406

הגב לתגובה זו
.83
שיפוץ ביתי 
אליאנה רבינוביץ noa286@gmail.com,  13/10/12 20:10

אני גרה באלומות אמא לשלוש ילדים. ברצוני לשפץ את הבית לבית חדיש במיחוד. להגדיל את החדרים, לסדר את הגינה ולהרחיב את המטבח. אשמח אם תיצרו איתי קשר דרך המייל. תודה

הגב לתגובה זו
.82
מעוניינת בשיפוץ 
אפרת בדר   13/10/12 19:10

דירת 5 חדרים בחיפה רוצים לשפץ את חדר הילדים

הגב לתגובה זו
.81
עיצוב פלוס שיפוץ 
בתיה כהן   13/10/12 19:10

בית עם פונציאל בית שחייב עיצוב ושיפוץ כדי למכור את הבית כמה שיותר מהר

הגב לתגובה זו
.80
עיצוב שיפוץ 
אורי כהן   13/10/12 19:10

בית מחסן מלא דברים מלא קישוטים בית שחייב עיצוב בית יותר רוצים למכור אותו רוצים שיעלה המחיר לבית אחרי

הגב לתגובה זו
.79
שיפוץ בית בדרום תל אביב (שכונת התקווה) 
רותי   13/10/12 19:10

שלום רב , מצבנו הכלכלי מאוד קשה , יש לנו ילדה בת 15 שנמצאת בפנימייה , שיוצא לנו לראות אותה פעם בשבועיים , ומאוד קשה לילד הקטן שלי , קשה לי והוא מבין את המצב הכלכלי והלא הפשוט בכלל , יום אחד הוא בא אליי ואמר לי , " אמא , למה אין לי חדר ובית יפה כמו לשאר החברים שלי ?" (חדר גדול / בית יפה , שהוא רק שלי , עם הדברים שאני אוהב..) , ואמרתי לו : "אני מאוד מצטערת , אבל אין לנו את האפשרות שזה יהיה , כי אין לנו את הכסף , ומצבנו הכלכלי והנפשי מאוד קשה , ואני מבטיחה לך שברגע שתהיה לנו את האפשרות אנחנו נגשים לך ולאחותך , ובעצם לכולנו , את החלום . אני מאוד מאוד אשמח שתגשימו לי ולמשפחתי את החלום , תודה , רותי - 0546570748 / 037300771 .

הגב לתגובה זו
.78
בלפור 13/4 באר שבע 
דוד ביטון   13/10/12 19:10

ברצוני לחדש את הדירה הדירה בגודל 150מ״ר מיזה עשרים שנה לא חידשנו נשמח מאות שתשפצו את דירתנו בתודה מראש רותי ודוד ביטון

הגב לתגובה זו
.77
שיפוץ הבית 
אור ורפי   13/10/12 19:10

שלום אנחנו בני זוג אור בן 21 ורפי בן 27 מדבר אור אני עברתי לגור עם רפי בבית הפרטי שלו בחולון והבית ממש מוזנח ולא מסודר הריצפה עקומה הקירות לא צבועים והארונות מתפרקים אבל יש לבית המון פוטנציל רפי התחיל שיפוץ אבל עצר אותו כי זה גזל מימנו המון זמן כך שרק החזית של הבית ניראת נורמאלית אבל מבפנים קטסטרופה אשמח עם תעזרו לנו (;

הגב לתגובה זו
.76
שיפוץ הגינה 
חגית חן חלוץ   12/10/12 14:10

אשמח בדחיפות לעצות שלך בעיניין הגינה, מאחר ואני העובדת היחידה בגינה ואין לי שום עזרה מבני הבית. כמו כן אני מנהלת בבית גן ילדים וחלק מהגינה מוקדש לילדים.ביתי משתרע על שטח של חצי דונם. תודה רבה, אשמח לתגובה

הגב לתגובה זו
.75
זוג צעיר דירת3 חדרים בבתים 85 מטר חזית לגן ירוק קומה 1 לאאאא מנוצלת כלללל 
אבי   11/10/12 08:10

רכשנו דירת 3 חדרים 85 מטר בבתים חזית לגינה גדולה וירוקה קומה ראשונה הבית מסוגנן כמו פעם סלון ענק מטבח ענק חדרים קטנים חדרי שירותים דלתות צרות מאוד מאוד פוטנציאל ענק אבל לצערנו לא נוכל לעשות כלום בניגון כי את כל כספנו השקענו ברכישת הדירה (כ10 אחוז למשכנתא) אני תמיד רואה את כל הצועניות שלכם בקנאה אמיתית מאוד רוצה את תשובתכם אבי 0528028020

הגב לתגובה זו
.74
שיפוץ בביתי ברמת גן !  
ורד רז   06/10/12 19:10

שלום מושיק .. שמי ורד ואני אם חד הורית . יש לי בת אחת בת 15 אשר אומצה בילדותה ולכן גם אין לה בטחון . אני עובדת בעבודה של חצי משרה , הילדה שלי כל הזמן מתלוננת על הבית שלנו שבאמת נראה בלגאן אחד גדול , עם כל הקשיים שעוברים עליה עכשיו בגיל ההתבגרות הייתי מאוד רוצה לשמח אותה ושיהיה לה במשהו אחד שיהיה לה במה להתגאות ואולי כך יעלה לה הבטחון . אשמח נורא עם נקבל את ההזדמנות הזו . אנחנו גרים ברמת גן !! מספרי האישי הוא 0506463305

הגב לתגובה זו
.73
איך נרשמים לתוכנית? 
מירי   06/10/12 17:10

הייתי שמחה לדעת כיצד נרשמים לתוכנית. יש לנו עליית גג בגודל 80 מ"ר שכרגע עמוסה בארגזים ובבלאגן מהמעבר. היינו שמחים להפוך אותה לחדר משחקים עבור שתי בנותינו הקטנות, בו יכולו לשחק, לנוח להנות מכל המשחקים שכרגע מאוכסנים בקופסאות בערימה גדולה.... מאחר וזו עליית גג, ניסינו לחשוב על פתרונות אחסון שונות אך לשווא. נשמח מ א ו ד, מ א ו ד אם נוכל לקבל את עזרתו המקצועית של מושיק. ליצירת קשר- 0547699944

הגב לתגובה זו
.72
בית שרוף  
אילנית.ג.   04/10/12 08:10

שלום לכולם,לחמתי בת ה-82 נשרף רוב הבית,לצערי הרב אין אפשרות כלכלית לעשות לה שיפוץ ראשוני אשמח אם תוכלו לע