פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון- בא לחדש לכם

תקנון פעילות – "בא לחדש לכם" – "מושיק גלאמין"

  • שתפו את החברים -

תקנון פעילות הום סטיילינג אישי ";בא לחדש לכם";


1. מבוא:

1.1. רשת נגה בע";מ (להלן: ";רשת";) תקיים פעילות (להלן: ";הפעילות"; לפי העניין) במהלך שידור התוכנית ";בא לחדש לכם";, (להלן: ";התוכנית";), כתוכן תומך לתוכנית.

1.2. הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, החל מתאריך ה 30.6.14, תזמין את המשתתפים להיכנס לאתר רשת אשר כתובתו http://reshet.tv/Main/ (להלן: ";האתר";), למלא טופס מקוון בו יתארו המשתתפים בעיה בביתם בה נתקלו, בניסיונם לשכנע את מושיק גלאמין, מנחה התכנית, להגיע לביתם ולייעץ להם בנושא עיצוב הבית (להלן: ";הבעיה";). הבעיות יועמדו לבחירת מערכת התוכנית ואנשי ";רשת"; ומבניהם תבחר בסיום העונה הבעיה המנצחת.

1.3. ";רשת"; רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

2. זכאי להשתתף:

2.1. כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ";ב-1962), ואשר שלח טופס מקוון באמצעות האתר שהתקבל במערכת התוכנית וצירף לו פרטים אישיים כנדרש.

2.2. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה ";בן משפחה";- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים. כמו כן, ההשתתפות אסורה על מי שלקח ו/או ייקח חלק בתכנית עצמה.

3. בחירת הזוכים:

3.1. מבין כלל הבעיות אשר תשלחנה ותתקבלנה במערכת התוכנית תבחר מערכת התוכנית את הבעיה הטובה ביותר אשר תזכה את השולח בפרס כמפורט בסעיף 4.1.

3.2 בחירת הבעיה המנצחת נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של מערכת התוכנית ואנשי ";רשת"; בלבד וזאת לפי שיקול דעתם המקצועי. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או קונטנט מדיה 2003 בע";מ (להלן:";קונטנט מדיה";) ו/או מי מטעמם בנוגע לכך.

4. הפרס:

4.1 בסיום העונה תבחר הבעיה המנצחת ותזכה את שולחה בייעוץ הום סטיילינג שיינתן על ידי מושיק גלאמין, מתנת חברת קונטנט מדיה.

4.2 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתתף לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

4.3 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או קונטנט מדיה הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. רשת ו/או קונטנט מדיה רשאים לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

4.4 רשת אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של קונטנט מדיה בלבד.

4.5 האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. רשת לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.

4.6 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, יהיו רשת ו/או קונטנט מדיה רשאים להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניק אותו כלל. הזוכה בפרס שוויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.

4.7 רשת ו/או קונטנט מדיה שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. קונטנט מדיה תודיע לזוכה תוך 10 ימים על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.

4.8 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

4.9 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או קונטנט מדיה יהיו רשאים שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

5. הצהרת המשתתף:

5.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ";ב-1962).

5.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת הבעיה למערכת התוכנית מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל";רשת"; ו/או קונטנט מדיה לעשות שימוש בבעיה וכן לפרסמו באתר ";רשת"; ו/או בתוכנית באם תחליט על כך. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו עשויים להיות גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ";רשת"; ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן בנוגע לכך.

5.3 המשתתף מצהיר כי הבעיה הינה מקורית ונוצרה על ידו, וכי אינה מועתקת מכל גורם שהוא לרבות מספרים ו/או מגורמים שלישיים ו/או אתרי אינטרנט אחרים ו/או כל מקור אחר; וכי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים (למעט אם אותם צדדים העבירו בכתב את הזכויות המלאות בבעיה למשתתף). עוד מצהיר המשתתף כי אין בשימוש בבעיה (לרבות בשידורו בטלוויזיה, הצגתו באתר האינטרנט ועוד) כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל סוג ומין שהוא.

5.4 המשתתף מצהיר ומתחייב לשפות את ";רשת"; ו/או קונטנט מדיה ולשלם להן כל תשלום בו יחויבו, לרבות הוצאות שיישאו בהן בפסק דין עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שיתפשרו בה, וכן לפצות אותן בגין נזק שנגרם להן, בגין זכויות יוצרים, מבצעים או כל זכות אחרת של צד שלישי, שעילתם במישרין או בעקיפין בבעיה ששלח המשתתף במסגרת הפעילות.


5.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית, קונטנט מדיה ו";רשת"; יעשו בבעיה שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, הפצה למשתתפי הפעילות, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.

5.6 המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן בגין כל שימוש שייעשה בבעיה, על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכול מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף בפעילות ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור והענקת הזכויות האמורות. ידוע למשתתף כי אין בהסכמה זו בכדי לחייב את רשת ו/או קונטנט מדיה להשתמש ו/או לפרסם את הבעיה.

5.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור שליחת הבעיה ו/או פרסומה בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

5.8 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעת התוכן ובכלל זה לבעיה ששלח.

5.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.8. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את ";רשת"; בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

5.9 המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את קונטנט מדיה ו/או ";רשת"; מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.

5.10 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

5.11 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

5.12 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

5.13 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

כללי:

6. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

7. בחירת הבעיות אשר תועלנה לאתר ו/או יופיעו בתוכנית, ובחירת הבעיה המנצחת שמורה למערכת התוכנית, לאנשי קונטנט מדיה ולרשת בלבד. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לכך.

8. רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

9. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.

10. רשת ו/או קונטנט מדיה ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו";ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

11. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

12. במקרה שבו לרשת ו/או לקונטנט מדיה ו/או מי מטעמן יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
 

 

  • שתפו את החברים -