פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון לייף סופר פארם

  • שתפו את החברים -

תקנון פעילות רוקדים עם כוכבים עם לייף / סופר-פארם

1.      מבוא:

 

1.1.   רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) במהלך שידור התוכנית "רוקדים עם כוכבים",  (להלן: "התוכנית"), כתוכן תומך לתוכנית.

 

1.2.   הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, החל מתאריך ה 31.5.2012 תזמין את המשתתפים מדי שבוע להצביע (באמצעות דף אינטרנט ייעודי באתר רשת אשר כתובתו www.reshet.tv), למתמודד אשר לו, לדעת הגולש, היה המראה (לוק) המוצלח ביותר בתוכנית האחרונה ששודרה.

 

1.3.   "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא תוך אישור מראש מול סופר-פארם. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

 

2.      זכאי להשתתף:

 

2.1.   כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ואשר הצביע למראה המנצח של השבוע וצירף פרטים אישיים כנדרש.

 

2.2.   ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.

 

3.      בחירת הזוכה השבועי:

 

3.1.        מבין כלל הגולשים אשר יצביעו ייבחרו מדי שבוע 3 זוכים, אשר יזכו בפרס כמפורט להלן. הזוכים יהיו 3המצביעים הראשונים מתוך הגולשים אשר הצביעו למראה הזוכה בלבד (מראה זוכה= המראה הנבחר על פי דעת רוב הגולשים). 

 

3.2       בחירת זוכים תיעשה לפי רישומי אתר רשת בלבד. לגולשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בגין רישומי האתר.

 

4.      הפרס השבועי:

 

3 הזוכים יקבלו כל אחד תווי שי בשווי 250 ₪ לרכישת מוצרי איפור וטיפוח  של לייף₪.

 

5.     בחירת "אלוף האלופים":

 

5.1 בסיום תקופת הפעילות ייבחר זוכה נוסף מבין הגולשים הזוכים השבועיים שזכו(להלן: "אלוף האלופים "). אלוף האלופים יהיה הגולש אשר הצביע מספר פעמים הרב ביותר למראה הזוכה בכל שבוע. במידה ויהיה יותר מזוכה אחד, אלוף האלופים ייבחר על פי הקודם בזמן ההצבעה.

 

5.2 בחירת האלוף תיעשה לפי רישומי אתר רשת בלבד. לגולשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בגין רישומי האתר.

 

6. פרס "אלוף האלופים":

     

6.1   האלוף יזכה בסדנת איפור מתנת האקדמיה לאיפור מיקי בוגנים. שווי הסדנה כ 500 ₪ ובתווי שי בשווי 1000 ₪ לרכישת מוצרי איפור וטיפוח של לייף.

 

6.2   ניתן לממש את הסדנא ואת שוברי הקנייה עד סוף דצמבר 2012

 

7.  מרבע הגמר עד לגמר, הפעלת הגולשים תתמקד בבחירת לוק מתוך 2 לוקים של רקדניות שיאופרו ע"י מיקי בוגנים והצוות שלו כלוקים מיוחדים לריקוד הפריסטייל בגמר. (הגולש יוכל להשפיע על לוק אחד בגמר). הפרס לזוכה הוא: תווי קנייה של לייף בשווי 250 ₪ לקניית מוצרי טיפוח ואיפור.

 

 

8. פרסים - כללי:

 

8.1       הפרס הינו אישי. הזוכה לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

 

8.2       תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או סופרפארם הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. רשת ו/או סופרפארם רשאים לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

 

8.3 רשת אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות  הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של מעניק הפרס בלבד (סופר-פארם, לייף ו/או האקדמיה לאיפור של מיקי בוגנים בהתאמה).

 

8.4             האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. רשת וסופר-פארם לא יישאו באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.

 

8.5             למען הסר ספק מובהר כי, היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת ו/או סופר-פארם רשאיות להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניק כלל. הזוכה בפרס שוויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או סופר-פארם ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.

 

8.6             רשת ו/או סופר-פארם שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. סופר-פארם תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.

 

8.7             מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

 

8.8             מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או סופר-פארם תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 

 

9.      הצהרת המשתתף:

 

9.1     המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962).

 

9.2     בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

9.3     ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

 

9.4     כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או סופרפארם ו/או מי מטעמן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

 

כללי:

 

10. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

 

11. רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ובתיאום מראש עם סופר-פארם, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

 

12. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.

 

13. רשת ו/או סופר-פארם ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהנה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

 

14. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

 

15. במקרה שבו לרשת ו/או סופר-פארם ו/או מי מטעמן יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות  ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

 

16.  למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

  • שתפו את החברים -