פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון העולם הבוקר, הצעות אייטמים

  • שתפו את החברים -

 

1.      מבוא:
1.1.   רשת נגה בע";מ (להלן: ";רשת";) תקיים פעילות (להלן: ";הפעילות"; לפי העניין) באינטרנט, כתוכן תומך לתוכנית הטלוויזיה ";העולם הבוקר "; (להלן: ";התוכנית";).
1.2.   הפעילות, שתוצג בדף הפייסבוק של התוכנית ותזמין את המשתתפים להציע הצעות מקוריות לאייטמים מכל סוג, כדוגמת אירוע, מחדל, מידע בעל ערך חדשותי ועוד. (להלן ";ההצעות";). מבין ההצעות שיתקבלו תבחר מערכת התוכנית ו/או רשת הצעות לאייטמים אשר יכול וישודרו במסגרת התכנית.
1.3.   ";רשת"; רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון.
2.      זכאי להשתתף:
 
2.1.   כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ";ב-1962).  ו/או במידה ואינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות, קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להשתתפות בפעילות, ואשר שלח את ההצעה וכן מילא את הפרטים הנדרשים ובהתאם להוראות האתר.
 
2.2.   ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה ";בן משפחה";- הורים, אחים וילדים.
3.      תקופת הפעילות:
הפעילות תמשך לאורך כל התכנית עד סיום העונה
4.      בחירת הההצעות:
4.1.        בחירת ההצעות תתבצע ע";י מערכת התוכנית ו/או נציגים מטעם רשת וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי של מערכת התוכנית ו/או נציגי רשת ועל פי קריטריונים השמורים עימם. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
4.2.        אין בבחירת ההצעה הזוכה כדי לזכות בפרס ו/או בטובת הנאה מכל סוג ומין.
 
4.3.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את בחירת ההצעה.
 
5.      הצהרת המשתתף:
 
5.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ";ב-1962). ככל שהמשתתף אינו בגיר ו/או כשיר לפעולות משפטיות, נדרש אישור מאפוטרופוסיו לצורך הפעילות נשוא תקנון זה.
 
5.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת ההצעה מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל";רשת"; לעשות שימוש בהצעה וכן לפרסמה באתר ";רשת"; ו/או בתוכנית ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתף מצהיר ומסכים כי יכול ושמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ";רשת"; ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
 
5.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו";רשת"; יעשו בהצעה שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
 
5.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בהצעה, המועברת ל";רשת"; במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
 
5.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
 
5.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש";רשת"; אינה מתחייבת לעשות בהצעה כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ";רשת"; בגין שימוש או אי-שימוש בהצעה.
 
5.7   המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית להצעה ששלח.
 
5.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7. לעיל, המשתתף מתחייב שלא לשלוח או לכלול בהצעה ששלח אלה מן התכנים הבאים:
·         כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
·         כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
·         כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשרמטבעו רגיש.
·         כל חומר בלתי-חוקי, או חומרהמעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פליליתלפי דיני מדינת ישראל.
·         כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
·         כל חומרהחושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותוו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
·         נושאים שביחס אליהם קיים צואיסור פרסום של בתי משפט.
·         כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
·         כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגועבמשתמשים אחרים.
·         כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק אולפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את ";רשת"; בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 
5.9 המשתתף מצהירומתחייב בזאת כי הוא פוטר את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.
 
5.10                        משתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכותהתקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכלסעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 
כללי:
6.      רשת לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו";ב תשלומים שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.
7.      ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתף, והוא פוטר את רשת מכלטענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות.
8.      רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
9.      רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר הצעות אשר לדעתה עשויות להוות פגיעה בציבור הגולשים באתר ו/או הצעות אשר אינן ראויות, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
10. רשת רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
11. המשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינה של ";רשת"; והוא מתחייב שלא לעשות בתכנים אלו כל שימוש. כן מתחייב המשתתף כי לא יעשה שימוש בשמה ו/או בסימניה המסחריים של ";רשת"; לכל מטרה שהיא.
12. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.
 
  • שתפו את החברים -