פיקוד העורף התרעה במרחב

"סופר שף" של שופרסל

  • שתפו את החברים -

1.                    הגדרות

בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.

 

";בני משפחה";

משתתף, אשר שלח את המתכון המקורי והטעים ביותר המורכב מהמוצרים המוצגים במזווה הוירטואלי,  ואשר בהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.

 

";זוכה"; ו/או ";זוכים";

פעילות אשר תוצג באתר, במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה להלן ואשר במסגרתה יתבקשו המשתתפים לשלוח למערכת התוכנית מתכונים מקוריים המורכבים ממוצרים אשר נקבעו מראש ואשר מוצגים ב";מזווה הוירטואלי"; באתר.

 

";הפעילות";

אתר התוכנית אשר כתובתו היא: http://reshet.tv/shows/game_of_chefs

 

";האתר"; או ";אתר האינטרנט";

כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר: שלח מתכון כנדרש וכמפורט בתקנון זה; צרף את פרטיו האישיים כמבוקש, ובין היתר, כתובת הדואר אלקטרוני האישי הפעיל שלו ו/או אשר ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, דרך המייל ו/או הפייסבוק, וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.

 

 

";המשתתף"; ו/או ";המשתתפים";

משתתף בפעילות, אשר המתכון ששלח נבחר כ";מקורי והטעים ביותר"; ובכפוף למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.

 

";המועמד לזכייה"; ו/או ";המועמדים לזכייה";

מתכון אשר ישלח המשתתף אשר משלב, בנוסף למרכיבים אחרים, לפי שיקול דעתו של המשתתף, את כלל המוצרים הרלוונטיים באותו שבוע והמוצגים ב";מזווה הוירטואלי"; המוצג באתר.

 

";המתכון"; ו/או ";התוכן";

פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ועורכת הפעילות.

 

";הפרטים האישיים";

תוכנית הטלוויזיה ";משחקי השף"; המשודרת בערוץ 2 על ידי רשת.

.

 

";התוכנית";

כהגדרתם בסעיף 6 להלן.

 

";הפרסים";

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

 

";לרבות";

חברת רשת - נגה בע";מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – ";משרדי רשת";)

 

";רשת";

החל מ מתאריך 19.1.14 (מועד תחילת הפעילות) הפעילות ועד למועד שידור הפרק האחרון של העונה הראשונה של התוכנית (מועד סיום הפעילות).

 

";תקופת הפעילות";

המתכון, אשר נבחר ע";י מערכת התוכנית כ";מקורי והטעים ביותר"; ו/או כ";מעניין ביותר"; על פי שיקול דעת מערכת התוכנית ו/או שופרסל ו/או ";רשת";, לפי שיקול דעתם הבלעדי ועל פי קריטריונים השמורים עימם.

 

";המתכון הנבחר"; ו/או ";המתכון המנצח";

מתכון אחד מתוך כלל המתכונים המנצחים שייבחר ע";י שופרסל בהתאם להוראות סעיף 5.3 להלן.

 

";המתכון המצטיין";

מעניקת הפרס - שופרסל בע";מ ח.צ. 52-002273-2, מרחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

 

";שופרסל";

תווי קניה מסוג תו הזהב המאפשרים ביצוע רכישות בסניפי ";שופרסל שלי"; ו/או ";שופרסל דיל"; ו/או ";שופרסל אקספרס"; ו/או ברשתות נוספות המכבדות את התווים בלבד, בהתאם לערך הנקוב ע";ג התווים ובכפוף לתנאי המימוש המוטבעים ע";ג התווים או בעלון המצורף להם או באתר שופרסל לשונית ";תו הזהב";.

 

";תווי קניה"; ו/או ";כרטיס תווים";

 

 

 

 

2.                    פרשנות

2.1               המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט/אפליקציות אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.

2.3               כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

2.4               כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.

3.                    כללי

3.1               מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר. 

3.2               המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.

 

3.3               בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות שליחת המתכון, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מלקיחת חלק כלשהו בפעילות.

3.4               רשת ושופרסל שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את תמונתם בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, ו/או בדף הפייסבוק שלהן והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.

4.                    תנאי ההשתתפות בפעילות

4.1               משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:

4.1.1          שלח מתכון פרי יצירתו המקורית, אשר כולל את המרכיבים שהוצגו באתר במסגרת ";המזווה הוירטואלי";. מובהר כי חומר שיתגלה כמועתק ממקור כלשהו (לרבות, ספרי בישול ו/או אתרי אינטרנט ו/או בלוגים וכיוצא באלה) יפסול את ההשתתפות ו/או הזכאות לפרס של המשתתף שהעלה אותו לאתר.;

 

4.1.2          מילא פרטיו האישיים כנדרש לעיל;

4.2               המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר אלה מן התכנים הבאים:

·       כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

·       כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.

·       כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

·       כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

·       כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

·       כל חומר המפר זכויות קניין רוחני של אחר לרבות זכויות יוצרים.

·       כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

·       נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

·       כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.

·       כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

·       כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

 

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את ";רשת"; ואת שופרסל בגין כל נזק שייגרם להן כתוצאה מהפרה זאת.

 

4.3               המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת המתכון מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל";רשת"; ולשופרסל לעשות שימוש במתכון וכן לפרסמו באתר ";רשת"; ו/או באתר האוכל של ";רשת"; ו/או באתר שופרסל ו/או בדף הפייסבוק של רשת ו/או שופרסל ו/או במסגרת התכנית ו/או בכל פרסום אחר של ";רשת"; ו/או שופרסל (לרבות עלונים, ספרי בישול ומתכונים, פליירים וכדומה). המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר ו/או באתר הפייסבוק של רשת ו/או שופרסל ו/או במסגרת התכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ";רשת"; ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן בנוגע לכך.

4.4               המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים במתכון וכן בכל אלמנט הקשור בפעילות שיעלה לאתר, הן בבעלותו הפרטית, וכי הוא רשאי לעשות בהן שימוש בלתי מוגבל במסגרת הפעילות וכי אין בשימוש שיעשה בזכויות אלה במסגרת הפעילות כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות. בנוסף המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.

4.5               למניעת ספק, מובהר, כי שליחת המתכון, ומתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, לשופרסל ו/או למערכת האתר ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו.

4.6               למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות שליחת המתכון, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם המתכון שלהם ו/או הפעילות (להלן – ";פרטי הפעילות";), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף 7.5 להלן).

 

5.                    עריכת הפעילות ותוצאותיה

 

5.1               רשת היא עורכת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה. מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכויות השימוש של שופרסל כאמור בסעיף 4.3 לעיל

5.2               מדי שבוע ייבחר ע";י מערכת התוכנית, על פי שיקול דעתה, מתוך כלל המתכונים אשר יישלחו דרך האתר, המתכון  הטעים ביותר ו/או המקורי ביותר ו/או מעניין ביותר, כמתכון המנצח. בסיום הפעילות ייבחר ע";י מערכת התוכנית, על פי שיקול דעתה, מתכון אחד מתוך כלל המתכונים המנצחים כמתכון המצטיין.

 

5.3               רק המתכונים אשר ייקלטו בפועל על ידי מערכת האתר של התכנית, יחייבו לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר של התכנית ו/או רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר לכך.

 

5.4               המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, כי חלוקת הפרסים על פי רשימת המועמדים לזכייה הינה עד גמר מלאי הפרסים וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר לכך.

5.5               לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.

5.6               שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת ושופרסל אשר תהיינה רשאיות לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, במהלך שידור או בצמוד לאחר שידור התוכנית, ובאתר האינטרנט ו/או בדף הפייסבוק של התכנית ו/או של שופרסל. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. מערכת האתר של התכנית ו/או רשת תיצור קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות דוא";ל ו/או טלפון, תוך 60 ימים ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו בפרס.

5.7               במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ישיב למאמצי רשת ו/או מערכת האתר ליצירת קשר עימו תוך 72 שעות, ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – ";המועמד הפסול";), רשת ו/או מערכת התוכנית, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר (להלן – ";המועמד החלופי לזכייה";).

5.8               להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.

 

5.9               רשת ו/או שופרסל יהיו רשאיות לפסול, על פי שיקול דעתן הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידן ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיהם ליצירת קשר ו/או  (להלן – ";זוכה פסול";). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת ו/או משופרסל.

5.10            במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן.

5.11            רשת ושופרסל תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהסכמת הזוכים ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת או שופרסל, לפי העניין, תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).

6.                    הפרסים

6.1               המתכון המנצח יזכה את שולחו בתווי קנייה או בכרטיס תווים בסך כולל של 1,000 ₪ ערך נקוב.

 

6.2               המתכון המצטיין יזכה את שולחו בתווי קנייה או בכרטיס תווים בסך כולל של 12,000 ₪ ערך נקוב.

 

 

6.3               רשת תשלח את הפרס לזוכה בדואר רשום לאחר שהזוכה יאשר קבלת המייל כמצוין בסעיף 5.7.

 

6.4               מרגע קבלת הפרס הזוכה נושא באחריות המלאה והבלעדית לגבי הפרס. רשת ושופרסל לא יחליפו ו/או ינפיקו פרס חלופי במקרה של אובדן, גניבה, פקיעת תוקף ו/או השחתה של הפרס מכל סיבה שהיא, כל זאת מבלי לגרוע מתנאי המימוש המוטבעים ע";ג תווי הקניה / כרטיסי תווים או בעלון המצורף להם או באתר שופרסל (לשונית ";תו הזהב";).

 

6.5               חלוקת הפרס לזוכה כמפורט בתקנון זה, כפופה להוראות פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס";ג – 2003 או כל חיקוק אחר שיבוא במקומו. לפיכך, כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס אשר יחולו על הפרסים, אם יחולו, ישולמו על ידי הזוכה ובאחריותו. ככל שעורכת התחרות תהא מחויבת לכך על פי דין, יועברו פרטי הזוכה והפרס לרשויות המס.  

6.6               מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.

6.7               לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם. רשת ו/או שופרסל יהיו רשאיות להחליף את הפרסים בפרסים חלופיים שווי ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי.

6.8               הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת ו/או שופרסל רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.

6.9               רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרסים, לרבות אך לא רק, לגבי טיבם ו/או איכותם, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין,שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם.

6.10            שופרסל ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר לפעילות, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שופרסל בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפעילות. מובהר כי אחריותה של שופרסל מתמצת בכיבוד התווים בכפוף לתנאים הקבועים ע";ג התווים וכן באחריות למוצרים שיירכשו בסניפיה באמצעות התווים בכפוף להוראות כל דין.

6.11            מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת ו/או שופרסל יהיו רשאיות שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתן הבלעדי של רשת ו/או שופרסל, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

6.12            למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, יהיו רשת ו/או שופרסל רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן בגין פעולותיהן כאמור.

7.                    שונות

7.1               מערכת אתר התכנית תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל מערכת אתר התכנית בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.

7.2               רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.

7.3               מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח המתכון ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).

7.4               תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת האתר של התכנית  והכרעות רשת ו/או מערכת אתר התכנית של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

7.5               ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ו/או שופרסל ובני משפחותיהם.

7.6               רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת אתר הפייסבוק של התכנית ו/או מכל סיבה אחרת.

7.7               כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר שופרסל ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.

7.8               ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לא תהיינה אחראיות לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.

7.9               המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת ושופרסל לא תהיינה אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.

7.10            על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

7.11            מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן.

7.12            רשת, ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטיב ולאיכות הפרסים. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת  הפעילות ו/או במסגרת מימוש הפרס.

7.13            האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.

7.14            עורכת הפעילות ו/או רשת ו/או שופרסל לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.

 

7.15            כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.

 

7.16            הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת ואת שופרסל, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

7.17            הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.

 

  • שתפו את החברים -