- תקנון ספיישל ילדים
פיקוד העורף התרעה במרחב

אחד נגד מאה

תקנון ספיישל ילדים

26/07/11 15:53


תאור כללי

 

1. "אחד נגד מאה" (להלן: "התכנית") הוא משחק טלביזיה שבו מתחרה מתמודד (להלן: "השחקן") כנגד מאה מתחרים אחרים (להלן: "הנבחרת") בשאלות טריוויה. לשחקן ולנבחרת יחד ייקראו להלן: "המתחרים".

 

2. במהלך המשחק נשאלים השחקן והנבחרת שאלות טריוויה זהות. חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה יסיים את השתתפותו במשחק. שחקן שהשיב תשובה לא נכונה מסיים את השתתפותו במשחק וסכום הפרסים שצבר עד אותו מועד מתחלק בין חברי הנבחרת שנותרו. מטרת השחקן היא להביא לכך שכל חברי הנבחרת יסיימו את המשחק.

 

מיון המתחרים

 

3.המתחרים ייבחרו על ידי ההפקה באחת ממספר דרכים כאמור להלן:

3.1  מי שישאיר את פרטיו האישיים כנדרש במספר טלטאץ' ויעבור מבחני התאמה ומיון שיבוצעו על ידי ההפקה. ההתקשרות למספר טלטאץ' הינה בעלות 50 אג' ובתוספת זמן אויר של המפעיל (קווי/סלולר). כל החפץ בכך יכול להתקשר פעם אחת בלבד.
כל מתקשר ייחשב כמי שנתן את הסכמתו מראש לזיהוי מספר הטלפון ממנו התקשר לתיבת הטלטאץ' על ידי המערכת. למועמדים שפנו טלפונית לא תהיה כל טענה בקשר לזיהוי קו הטלפון ממנו התקשרו, לרבות לא ביחס לפגיעה בפרטיות.

3.2    מי שההפקה תפנה אליו או תבחר בדרך אחרת על מנת להשתתף בתכנית.

3.3    בכל דרך אחרת שההפקה תחליט עליה לפי שיקול דעתה, לרבות באמצעות פניה לקבוצות של מועמדים או למועמדים ספציפיים.

 

4. המועמדים ימסרו פרטים נכונים ומלאים לעניינים שיישאלו על ידי ההפקה, בכתב או בעל פה וההפקה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש במהלך התכנית.

 

5. ציוות המועמדים להיות שחקנים יחידים או כחלק מהנבחרת ייעשה לפי שיקול דעתה המוחלט של ההפקה.

 

6. היה ומועמד ייבחר להשתתף כמתחרה בתכנית, צוות ההפקה יפנה אליו טלפונית על פי המידע שישאיר המועמד. צוות ההפקה יודיע לנבחן את המועד והמקום שנקבעו להקלטת התכנית ויזמינו למשרדי ההפקה לשם מילוי וחתימה על טפסי השתתפות וכתב ויתור.

 

7. חלק מהמועמדים יוזמנו ו/או ישמשו כגיבוי (STAND BY) לפי שיקול דעת ההפקה. ההפקה תשתדל, במידת האפשר, כי מועמדים שהוזמנו ושימשו כגיבוי, יוזמנו לתכנית נוספת כמתחרים או ישחקו באחת התכניות המוקלטות באותו יום במידת האפשר, אך אינה מתחייבת לכך.

 

8. כל מתחרה יביא ליום הצילום שלושה סטים של בגדים.

 

9. הגעה למשרדי ההפקה לפני הקלטת התכנית, חתימה על טפסי השתתפות וכתב הויתור המצ"ב והמהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון, והסכמת הנבחן להגיע לצילומים בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי צוות ההפקה, הם תנאים נדרשים להשתתפות בתכנית כמתחרים. אי הסכמת הנבחן למלא אחר אחד או יותר מהתנאים הנ"ל תשלול את זכאותו להתחרות בתכנית.

 

10. עובדי רשת-נגה בע"מ, יולי אוגוסט הפקות ותקשורת בע"מ, אולפני ג.ג., משרד עורכי דין גדעון פישר ושות', כל מי שלוקח חלק בהפקת התכנית ובני משפחותיהם של האמורים לעיל לא יהיו רשאים להשתתף בתכנית.

 

ניהול המשחק

 

11. המנחה יציג לשחקן ולנבחרת שאלות טריוויה במגוון נושאים וברמות קושי שונות, לפי בחירת ההפקה, כשלכל שאלה שלוש תשובות אפשריות.

 

לאחר שהמנחה יציג את השאלה, יענו עליה חברי הנבחרת תוך פרק הזמן שייקבע על ידי ההפקה באמצעות לחיצה על לוח מקשים שלפניהם. לאחר חלוף פרק הזמן שהוקצב, שיהיה מספר שניות, יינעל לוח המקשים. חברי הנבחרת יוכלו ללחוץ לחיצה אחת בלבד והלחיצה שתקלוט המערכת הממוחשבת לפני חלוף פרק הזמן שהוקצב תהווה התשובה הקובעת. חבר נבחרת שלא ענה על השאלה במועד שנקבע, ייחשב כמי שהשיב תשובה לא נכונה.

 

12. במקרה של חוסר התאמה בין התשובה שביקש חבר נבחרת לענות לבין התשובה כפי שהתקבלה במערכת הממוחשבת, יקבע האמור במערכת הממוחשבת אך ההפקה תוכל על פי שיקול דעתה המוחלט להתחשב בתשובה האחרת.

 

13. התשובה הנכונה לשאלה תיקבע על ידי ההפקה בלבד. תשובה נכונה להלן משמעה תשובה התואמת את התשובה שנקבעה על ידי ההפקה כתשובה נכונה.

 

14. חברי הנבחרת אינם רשאים להתייעץ או לדון בשאלות או בתשובות בינם לבין עצמם לפני שכל חברי הנבחרת השיבו לשאלה. ההפקה תהיה רשאית לפסול חברי נבחרת שהפרו סעיף זה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולחברי הנבחרת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מההפקה בשל כך.

 

15. השחקן לא ידבר ו/או יתייעץ עם אף אחד מהקהל ו/או המתחרים במהלך המשחק (למעט במסגרת שימוש בעזרות). השחקן לא יעשה כל שימוש שהוא בעזרים או באמצעי תקשורת במהלך המשחק, דוגמת טלפון סלולארי או מחשב. השחקן לא יפעל בכל דרך שהיא על מנת לברר את השאלות או התשובות באורח לא הוגן. ההפקה זכאית לפסול שחקן שעבר על כללים אלה לפי שיקול דעתה המוחלט ולשחקן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מההפקה בשל כך.

 

 

16. חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה, השתתפותו במשחק תופסק. יחד עם זאת, הוא ימשיך להימצא במקומו עד לסיום המשחק.

 

17. לאחר שחלף המועד למתן תשובות על ידי הנבחרת, יתבקש השחקן על ידי המנחה להשיב לשאלה.  אם השחקן לא השיב בתוך פרק זמן שתקבע ההפקה, יבקש ממנו המנחה להשיב לשאלה. אם השחקן לא השיב תוך פרק זמן נוסף שתקבע ההפקה, ייחשב כמי שהשיב תשובה לא נכונה לשאלה.

 

18. השחקן ישיב על השאלה בקול וילחץ על המקש המתאים בלוח מקשים שלפניו. לשחקן תהיה רק אפשרות אחת לענות על השאלה באמצעות לחיצה על לוח המקשים, והוא לא יוכל להחליף או לשנות את תשובתו לאחר שלחץ על לוח המקשים. במקרה של חוסר התאמה בין התשובה שביקש השחקן לענות לבין התשובה כפי שהתקבלה במערכת הממוחשבת, יקבע האמור במערכת הממוחשבת אך ההפקה תוכל על פי שיקול דעתה המוחלט להתחשב בתשובה האחרת.

 

19. השיב השחקן נכון על השאלה שבפניו, יהיה זכאי לסכום פרס, המצטבר לסכום פרס שצבר קודם לכן, כדלקמן (ובכפוף לאמור להלן לעניין פרסים):

 

א.            שאלה ראשונה -10  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ב.            שאלה שנייה -    25 ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ג.             שאלה שלישית -50  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ד.            שאלה רביעית -75  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ה.           שאלה חמישית -100  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ו.               שאלה שישית - 150 ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ז.             שאלה שביעית -200  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ח.           שאלה שמינית -250  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ט.            שאלה תשיעית -300  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

י.               שאלה עשירית - 400₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

יא.          שאלה 11 ואילך -  500₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

 

20. ההפקה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מהסכומים האמורים בסעיף 19 לעיל, בין אם לתכנית ספציפית ובין אם ככלל בהודעה שתינתן בתחילת צילומי התכנית וללא צורך בתיקון התקנון.

 

21. השיב השחקן נכון על השאלה שבפניו, ולא ענה אף חבר נבחרת נכון על השאלה (כלומר השחקן "פסל" את כל חברי הנבחרת) יהיה זכאי השחקן לפרס בסכום קבוע של 100,000 ₪ וזאת במקום (ולא במצטבר) סכום הפרס שצבר עד אותו מועד, ובכפוף לאמור להלן לעניין הפרסים.

 

22. השיב השחקן תשובה לא נכונה, הסתיים המשחק ויחולק סכום הפרס שצבר עד אותו מועד (דהיינו לפני שהשיב כאמור) בחלקים שווים בין חברי הנבחרת שנותרו ואשר השיבו תשובה נכונה על אותה השאלה שלה השיב השחקן תשובה לא נכונה, ובכפוף לאמור להלן לעניין הפרסים. למען הסר ספק, במקרה כזה השחקן לא יהיה זכאי לכל פרס.

לדוגמא: השחקן נמצא בשלב שאלת ה-200 ₪, הוא צבר עד כה 3,000 ₪, ונשארו 60 מתחרים שמשחקים מולו. הוא טועה בתשובה שהוא סימן, וגם 10 מתחרים טועים. 50 המתחרים שענו נכון מתחלקים שווה בשווה ב-3,000 ₪.

אם וככל שהפרס שנצבר עד לאותו שלב בו השחקן השיב תשובה לא נכונה יהיה נמוך מסך 50 ₪ לכל חבר נבחרת זכאי, תתרום הפקת התכנית את הפרס שנצבר כאמור לעמותה  ששמה יתפרסם בצילומי התכנית לפי  בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

23. במידה וכל חברי הנבחרת והשחקן, טעו בתשובה לשאלה (דהיינו: כל המשתתפים במשחק נפסלו) יסתיים המשחק מבלי שאף אחד מהמשתתפים (האחד או המאה) יזכה בכסף.

 

24. לאחר שהשיב על ארבע שאלות נכונה, תינתן לשחקן אפשרות להודיע האם הוא ממשיך במשחק או פורש עם הפרס שצבר. האפשרות לפרוש עם הפרס קיימת מהשאלה הרביעית ואילך בכל שלב לפני שראה השחקן את השאלה הבאה ובהנחה שענה נכונה על השאלה הקודמת.

 

25. החליט השחקן לפרוש, הסתיים בכך המשחק והשחקן יהיה זכאי לסכום הפרסים שצבר עד אותו מועד בכפוף לאמור להלן לעניין פרסים. במקרה כזה חברי הנבחרת לא יהיו זכאים לכל פרס.

 

26. החליט השחקן להמשיך במשחק, תוצג לו השאלה הבאה. השחקן לא יהיה רשאי להודיע על פרישה לאחר שהוצגה לו השאלה הבאה.

 

27. הגיע השחקן לשלב בו נשארו בנבחרת 15 אנשים, והוא מתלבט אם לפרוש או להמשיך במשחק, יוצגו בפניו 3 התשובות האפשריות לשאלה הבאה, מבלי שתוצג השאלה, השחקן יחליט לפיכך האם הוא ממשיך או פורש, ורק אם החליט להמשיך והצהיר על כך, תוצג השאלה עצמה  ע"ג המסך, והמשחק ימשיך כרגיל.אפשרות זו עומדת לרשות המתמודד פעם אחת בלבד לבחירתו.

28. השחקן יודיע במפורש האם הוא ממשיך במשחק או פורש. ברגע שהודיע כאמור, הודעתו היא סופית ולא יוכל לשנותה.

 

29. במהלך המשחק, השחקן עשוי לקבל או לשמוע עצות והסברים מאחרים, לרבות המנחה, חברי הנבחרת, הקהל ביחס לתשובה לשאלה או ביחס לשאלה האם להמשיך במשחק. השאלה האם לפעול לפי עצות המנחה, חבר/י הנבחרת או הקהל היא לחלוטין לפי שיקול דעת השחקן ובאחריותו המוחלטת. השחקן מוותר על כל טענה כי הסתמך על עצת המנחה, הקהל, חבר/י הנבחרת (לרבות במסגרת העזרות) או כל גורם אחר.

 

עזרות

 

30. לאחר שחברי הנבחרת ענו את תשובותיהם, יוכל השחקן לעשות שימוש בשתי  "עזרות": "סטטיסטיקה" ו- "נכון / לא נכון". השחקן יוכל לעשות שימוש בכל אחת מהעזרות פעם אחד בלבד במהלך המשחק. השחקן יוכל להשתמש בעזרה אחת בלבד ביחס לאותה שאלה.

 

31. עשה שימוש השחקן באחת מהעזרות וענה נכונה על השאלה, יוכל להמשיך במשחק .

 

32. אם וככל שהשחקן הגיע לשאלה מספר 9 [שאלת ה-300 ₪] תינתן לו אפשרות לעשות שימוש בעזרה נוספת "הכה את המנחה", כהגדרתו בסעיף 35 להלן . השחקן יוכל להשתמש פעם אחת בלבד במהלך המשחק משאלה מספר 9 ואילך.  

 

33. אם עשה השחקן שימוש בעזרת ה"סטטיסטיקה" יבחר לקבל מידע ביחס לתשובה אחת ספציפית מבין שלוש התשובות לשאלה. המנחה יאמר לשחקן כמה מחברי הנבחרת בחרו בתשובה זו כתשובה נכונה לשאלה, אם בכלל. במידה ובחר בתשובה האמורה אחד מחברי הנבחרת או יותר,השחקן יכול לבחור אחד מחברי הנבחרת שבחרו בתשובה זו כתשובה נכונה, ולשאול אותו מדוע בחר בה כתשובה נכונה, לרבות אינפורמציה נוספת שהשחקן יבקש לקבל, לדוגמא כיצד המתחרה מכיר את התחום וכיו"ב. המתחרה ישיב לשחקן בכנות. המנחה יוכל להפסיק את השיחה בכל שלב לפי שיקול דעתו ו/או שיקול דעת ההפקה. ההפקה תוכל לקבוע על-פי שיקול דעתה כי המתחרה לא יוכל לבחור בחברים מסוימים בנבחרת במסגרת השימוש בעזרה כאמור. אם יימצא לפי שיקול דעת ההפקה כי חבר הנבחרת לא נתן הסברים כנים ו/או לא השיב בכנות לשאלות המשתתף, תהיה רשאית ההפקה לפסול אותו ו/או לקבוע כי לא יהיה זכאי לכל פרס כספי.

 

34.אם עשה השחקן שימוש בעזרת "נכון / לא נכון", ייבחרו שני חברי נבחרת על ידי ההפקה כאשר אחד מהם השיב לשאלה תשובה נכונה והאחר השיב לשאלה תשובה לא נכונה. כל אחד מחברי הנבחרת שייבחרו יסביר לשחקן מדוע בחר בתשובה שבחר. חברי הנבחרת שייבחרו יסבירו בכנות את הסיבות לכך שבחרו בתשובה. אם בחרו כל חברי הנבחרת באותה תשובה, יסביר אחד מחברי הנבחרת את הסיבה לבחירתו בתשובה והמנחה יודיע לשחקן כי כל חברי הנבחרת בחרו בתשובה זו. אם יימצא לפי שיקול דעת ההפקה כי חבר הנבחרת לא נתן הסברים כנים ו/או לא השיב בכנות לשאלות המשתתף, תהיה רשאית ההפקה לפסול אותו ו/או לקבוע כי לא יהיה זכאי לכל פרס כספי.

 

35. אם עשה השחקן שימוש בעזרת "הכה את המנחה" (סעיף 32 לעיל), יבחר לקבל את תשובת המנחה לשאלה שתוצג לפניו. המתחרה יבקש מהמנחה, לתת תשובתו בהתבסס על הידע האישי של המנחה בלבד אשר לו אין כל ידיעה מוקדמת ומראש לגבי השאלות אשר יוצגו בתכנית. יודגש כי תשובת המנחה, הינה בגדר המלצה בלבד בפני המתמודד המסתמכת על ידע אישי של המנחה בלבד. ההחלטה והלחיצה על הכפתור המייצג את התשובה, נתונה לשיקול דעתו והחלטתו הבלעדיים של השחקן.

 

משחק מהיר

 

36. ההפקה רשאית להחליט על ניהול "משחק מהיר" בהתאם לזמן הנותר לשידור התוכנית. באם תבחר ההפקה לקיים משחק מהיר, יפנה המנחה למערכת הממוחשבת שתבחר שחקן אחד מהנבחרת שיתמודד עד לתום הזמן הנותר.

משחק זה יסתיים באחת משתי הדרכים כדלקמן:

א. החלטת הפקת התוכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הסתיים הזמן הנותר וסיום התוכנית.

או

ב. ענה המתמודד הנבחר תשובה שגויה על שאלה שישאל.

יודגש כי במשחק מהיר אין ביכולתו של המתמודד לבחור לפרוש עם הסכום שצבר, בניגוד למשחק רגיל כמפורט בסעיף 24 לעיל.

 

בסיום הזמן שינתן למשחק מהיר, יושמע צליל ברור באולפן והמנחה יכריז על סיום המשחק והתוכנית. המתמודד ירוויח את סכום הכסף בו זכה עד תום הזמן.

 

סכומי הכסף בעץ הפרסים של משחק המהיר זהה לסכומי הכסף של המשחק הרגיל.

 

במשחק המהיר לא יינתנו עזרות לשחקן עד לסיום המשחק.

 

החלפת הנבחרת

 

37. במקרה שבו אחד מחברי הנבחרת לא יוכל להמשיך להשתתף במשחק, ייחשב כמי שהשיב באופן לא נכון על השאלה באותו מועד. את מקומו יתפוס אדם אחר כמחליף, אך הוא לא ישתתף במשחק ולא יהיה זכאי לכל פרס.

 

38. עם סיום המשחק, לרבות במהלך צילומי התכנית, ההפקה תהיה רשאית להחליף את חברי הנבחרת, כולם או חלקם, או להותיר אותם כחברי נבחרת מול השחקן הבא והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שאלות

 

39. כל השאלות שנעשה בהן שימוש בתכנית ייקבעו באופן מוחלט על ידי ההפקה ובכלל זאת סדר הצגת השאלות. השחקן והנבחרת יהיו צריכים לבחור בתשובה הנכונה ביותר מבין שלוש התשובות שניתנו. התשובה הנכונה היא זו שנקבעה על ידי ההפקה כתשובה הנכונה.

 

40. אם בזמן כלשהו, המנחה לא שומע או טועה בהצגת השאלה או התשובות, או בהצגת העזרות, ההפקה תהיה רשאית לעצור את המשחק, לתקן את הטעות או להחליף שאלה. אם השחקן כבר ענה על השאלה בהתבסס על הטעות כאמור, להפקה יהיה שיקול דעת מוחלט האם יש להחליף את השאלה או לעשות תיקון אחר או להתייחס לתשובה כפי שניתנה.

 

פרסים

 

41. מתחרים אשר זכו בפרסים, יהיה זכאים לפרסים אלה ובכפוף לתקנון זה, לכתבי הויתור ולכל דין, אך ורק אם התכנית תשודר בפועל בשידורי ערוץ 2. מועד תשלום הפרס יהיה תוך 90 ימים מיום שידור התכנית בפועל, והתשלום ייעשה ישירות על ידי הזכיינית רשת-נגה בע"מ.

 

42. ההפקה אינה מתחייבת לשדר תכנית כלשהי בפועל.

 

43. כל הסכומים האמורים לעיל ו/או סכומי הפרסים האמורים בתכנית הינם ברוטו וכפופים לניכוי מיסים ו/או תשלומי חובה.

 

44. הפרסים ישולמו בצ'קים לאפוטרופוסים החוקיים של הילד. כל אפוטרופוס (של ילד שזכה בכסף) חייב שיהיה לו חשבון בנק.

 

הוראות כלליות

 

45. בכל תכנית ישתתפו מספר שחקנים, בהתאם לאורך התכנית ולהתפתחות המשחק.

 

46. כל מתחרה חייב להשתתף בעצמו, לא ניתן להחליף או להעביר את ההשתתפות במשחק.

 

47. ייתכן ובתכניות מיוחדות ישתתפו שני אנשים או יותר שישמשו יחד כ"שחקן".

 

48. במהלך התוכנית יפנה המנחה לשחקן, לרבות בשאלות שיישאל (מעבר לשאלות הטריוויה). השחקן ישתף פעולה עם המנחה וישיב לשאלותיו.  כן ישתף פעולה השחקן עם דרישות ההפקה, לרבות לאחר צילומי התוכנית.

 

49. במהלך התוכנית ייתכן והמנחה יחליט לפנות לאחד המתחרים ולדבר איתו. על כל מתחרה לשתף פעולה עם המנחה.

 

50. כל מתחרה מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את תוצאות התכנית, השאלות שנשאלו, התשובות הנכונות וכל פרט אחר ביחס לתכנית, וזאת עד למועד שידור התכנית בערוץ 2 או עד שיודע לו כי אין כוונה לשדר את התכנית.

 

51. במקרה ובמסגרת הזמן של התכנית לא יסתיים משחק מסוים, יימשך המשחק מהנקודה בה הופסק המשחק בתכנית הבאה. במקרה זה, השחקן וחברי הנבחרת מתחייבים להמשיך את השתתפותם בתכנית הבאה, גם אם זו תצולם ביום צילומים אחר. היה ולא יסכים לכך מתחרה, יפסיד את כל זכויותיו עד כה (ככל שאלה נצברו) ויהיה חייב בפיצוי ההפקה בכל נזק כספי שיגרם לה בשל כך. במקרה כזה, תהיה רשאית ההפקה לבטל את המשחק כולו או לקבוע כל הוראה אחרת.

 

52. ההפקה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לרבות לאחר צילומי התכנית, לפסול כל מתחרה, לרבות שחקן וחבר נבחרת, מלהשתתף במשחק ובצילומי התכנית ו/או לפסול מתחרה מזכאות לפרסים. ההפקה תהיה רשאית לעשות כן בין השאר במקרה שמתחרה הפר הוראות התקנון.

 

53. כמו כן תהיה רשאית ההפקה, במקרה שהתקיימה הפרה משמעותית של התקנון או נסיבות אחרות שמצדיקות זאת, לפסול משחק מסוים ובמקרה זה אף אחד ממשתתפי המשחק לא יהיה זכאי לפרס.

 

54. ההפקה תהיה רשאית לשנות את כללי ותקנון התכנית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, האמור בתקנון זה גובר על כל התחייבות או מסמך אחר שהועבר לחברי הנבחרת על ידי ההפקה, אלא אם נאמר באותו מסמך במפורש כי הוא גובר על התקנון.

 

55. ההפקה תהיה רשאית לערוך את התכנית, לגרוע ממנה ו/או להוסיף לה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

56.ההפקה כאמור בתקנון זה: חברת יולי-אוגוסט תקשורת והפקות בע"מ או מי מטעמה.

נספח אישור קריאת תקנון "אחד נגד מאה" –ספיישל ילדים

 

הריני לאשר כי קראתי את התקנון על כל סעיפיו וכי תנאיו מקובלים עליי,
ידוע לי כי עליי להקריא  ולהסביר לילדי את  כל המשמעויות לגבי השתתפותו במסגרת התכנית

 

שם הילד : _____________________  ת.ז ________________________

 

שם ההורים :_____________________                            

 

  חתימת הורי הילד : __________________________

טלפון :____________________________

 


141 תגובות ב 132 דיונים

הוסף תגובה
.132
בקשת הירשמת לתכנית 
ניר אביב בלייכפלד   07/07/14 19:07

שלום שאני ניר אני בן 13 ואני מתגורר בהוד השרון. אני מעוניין להצטרף לתכנית מכיוון שיש לי ידע רב בתחומים רבים אומרים לי שיכולת הביטוי שלי גבוהה מהרגיל ואני חכם לגילי אשמח מאוד אם תקבלו אותי לאודישן אין לי פחד קהל אני אוהב להופיע ואשמח אם תענ לבקשתי

הגב לתגובה זו
.131
הרשמה לאחד נגד מאה או לנבחרת 
עומר ציצלסקי   29/11/13 22:11

שמי עומר ציצלסקי , אני מאוד רוצה להגיע לתכנית יש לי ידע כללי רחב מאוד אין לי פחד מול אנשים אשמח להגיע לאודישן

הגב לתגובה זו
.130
הרשמה לאחד נגד 100 או לנבחרת 
אביה   06/10/13 19:10

קוראים לי אביה ואני בת 12 וחצי ואני אוהבת מאווווווווווד את אחד נגד 100 ראיתי המווווווווון פרקים בסדרה ורציתי להרשם המון זמן אני מאוד אוהבת טרוויות ודי טובה בזה אשמח מאוד לענות על השאלות אבל לא אכפת לי להיות גם בנבחרת תודה רבה!!!

הגב לתגובה זו
.129
הרשמה לתוכנית 
יותם   06/10/13 19:10

שלום,שמי יותם,אני אוהב מאוד את התוכנית אחד נגד מאה וצפיתי כמעט בכל הפרקים.אני בן עשר ואני מעוניין להרשם. אשמח אם תזמינו אותי לתוכנית,תודה מראש.

הגב לתגובה זו
.128
איך נרשמים 
ארד ארבל   21/08/13 18:08

אשמח להירשם לתוכנית ספישל ילדים של 1 נגד 100. לאן להעביר ט. הרשמה? תודה ארד

הגב לתגובה זו
.127
תכנית 
ארד ארבל   20/08/13 10:08

בבקשה תכניסו אותי לתכנית

הגב לתגובה זו
.126
הרשמה לאחד נגד מאה 
איתי סולומון   18/08/13 23:08

אני בן 13,אני לא רוצה להשוויץ אבל חברים שלי כל הזמן אומרים לי שאני צריך להשתתף בתוכנית בגלל שאני חכם, ויש לי ידע בהרבה דברים

הגב לתגובה זו
.125
הרשמה 
ליהי blumaaaa@hotmail.com,  18/08/13 21:08

שלום אני ליהי , אני בת 12 ורציתי לשאול אם אתם עושים ספיישל ילדים בזמן הקרוב , אם כן אשמח להשתתף . תודה מראש, ליהי

הגב לתגובה זו
.124
בבקשה תביאו אותי לאודישן 
מתן לוי Gold.orli@gmail.com,  16/08/13 15:08

אני בן 11 עם מוח גדול ואני לא רוצה להשוויץ עושים לי בבית חידונים ואני מעולה אני רוצה להביא את הכסף להורים שלי ואני מאד אשמח אם אתם תבחנו אותי

הגב לתגובה זו
.123
איך נרשמים? 
עדי מודחי   15/08/13 21:08

אני ילדה שאוהבת תו=כניות שמשתתפים בהן ילדים. אני מנסה להרשם לתכניות וגם לתכנית הזאת. בבקשה צרו עמי קשר.

הגב לתגובה זו
.122
אני אשמח להשתתף 
הדס פנטהון   19/07/13 19:07

היי אני הדס בת 13 טחצי ואני אשמח להשתתף בספיישל ילדים יש לי ידע כללי ואני אוהבת לדבר וגם אני ממש רוצה להשתתף

הגב לתגובה זו
.121
הרשמה 
גל איצקין   04/07/13 17:07

בבקשה תיקחו אותי לתוכנית תודה

הגב לתגובה זו
.120
הרשמה 
עדי איצקין   04/07/13 17:07

אני לא מצליחה להירשם. איך נירשמים?

הגב לתגובה זו
.119
הרשמה ל- 1 נגד 100 ילדים 
נדב חכים   25/06/13 21:06

שמי נדב ואני רוצה להירשם ל-1 נגד 100 ילדים כי אני חושב שיש לי כישורים וידע כללי נרחב

הגב לתגובה זו
.118
הרשמה אחד נגד מאה ילדים 
ליאור מיה   20/06/13 14:06

אני מעוניין להירשם לאחד נגד מאה ספיישל ילדים

הגב לתגובה זו
.117
הרשמה ל-1 נגד 100 ילדים 
שמעון חכים   13/06/13 06:06

שמי שמעון ואני רוצה להשתתף ב-1 נגד 100 ילדים כי זה נראה לי כיף ויש לי כישורים מתאימים

הגב לתגובה זו
.116
הרשמה לתוכנית אחד נגד מאה ילדים 
אריאן בן שטרית   27/05/13 15:05

שלום שמי אריאן בן שטרית בת 10 מהוד השרון מעוניית להישתתף בתוכנית תודה .

הגב לתגובה זו
.115
הרשמה לאחד נגד מאה- ספיישל ילדים 
דנה אלמוזנינו   27/05/13 14:05

היי אני דנה אלמוזנינו אני רוצה להשתתף יחד עם בן דודי אורן אלמוזנינו בתכנית, אנחנו מאוד נשמח אם תאשרו הגעתנו לתכנית. תודה, אורן ודנה. :)

הגב לתגובה זו
.114
הרשמה לתכנית 'אחד נגד מאה ילדים' 
אברהם סמנדוייב   25/05/13 16:05

שלום שמי אברהם בן 11 והנני מעוניין להשתתף בשעשועון זה. אני בעל ידע נרחב הוגדרתי כמחונן אשמח אם תחזירו לי תשובה תודה.

הגב לתגובה זו
.113
הרשמה לאחד נגד 100 ילדים 
מתנאל   25/05/13 10:05

שלום, אני מתנאל בן 15 בעל ידע רב, מעוניין להתמודד נגד 100 בתכנית ילדים.

הגב לתגובה זו
.112
הרשמה נבחרת ספיישל ילדים. 
הילה בטש   25/05/13 10:05

שלום, שמי הילה בת 12, אני מעוניינת להשתתף כחלק מהנבחרת של התכנית אחד נגד מאה ילדים.

הגב לתגובה זו
.111
הרשמה לתכנית ילדים 
ירון   25/05/13 08:05

שלום רב, בני וחברו בני ה - 10 מעונינים להשתתף בתכנית הילדים. הייתי שמח לקבל פרטים לגבי הליך ההרשמה. תודה, ירון

הגב לתגובה זו
.110
הרשמה לתכנית אחד נגד מאה ילדים 
מעין רזינסקי ובן דדשוב   25/05/13 08:05

שלום שמי מעין וזה חברי בן אנחנו בני עשר והיינו רוצים להשתתף בתכנית אחד נגד מאה כי אנחנו חושבים שאנחנו טובים בידע כללי ישראלי ועולמי. אנחנו אוהבים מאוד טריוויה והחלום שלנו זה להשתתף באחד נגד מאה. אנחנו נשמח להיות ה1 נגד ה100.

הגב לתגובה זו
.109
אחד נגד מאה 
אלינור חגייב   24/05/13 23:05

. שלום אני אלינור אני רוצה להירשם לאחד נגד מאה ספיישל ילדים אשמח עים תפנו אליי תודה 0544207099

הגב לתגובה זו
.108
הרשמה לאחד נגד מאה 
שובל פישל   24/05/13 22:05

שלום אני שובל בת 13 מגדרה ואני רוצה להרשם לאחד נגד מאה ילדים. אני חכמה מאוד והתקבלתי לכל פרוייקט מחוננים שנבחנתי אליו אי פעם. מקווה שתקבלו אותי!

הגב לתגובה זו
.107
בקשה להרשמה לאחד נגד מאה ילדים  
מעין רזינסקי ובן דדשוב   24/05/13 21:05

שלום אני מעין וחברי בן מעוניינים להשתתף באחד נגד מאה ספיישל ילדים כי אנחנו חושבים שאנו טובים בידע כללי ישראלי ועולמי. אנחנו אוהבים את התכנית והיינו רוצים להתחרות בה. אנחנו נוקיר תודה עם נשתתף בתכנית.

הגב לתגובה זו
.106
הרשמה ל"אחד נגד מאה ספיישל ילדים" 
אלון אברמוביץ   23/05/13 21:05

שלום,אני אלון אברמוביץ בן עשר מניר ח"ן הדרום,ואני מאוד אוהב ללמוד ולדעת עוד.בכיתה שלי אני נחשב לחנון על בגלל שאני לומד בבית ספר למחוננים אשקלון וחלק מהילדים גם ראו שדף הבית שלי הוא "ויקיפדיה".אני אוהב לקרוא ולדעת.אני מעוניין להשתתף בתוכנית בעיקר כי זו תוכנית אהובה עליי מאז שהייתי ילד קטן. מקווה לתשובה חיובית, אלון.

הגב לתגובה זו
.105
אחד נגד מאה ספיישל ילדים!!! 
מור מוסקוביץ ולינוי מזרחי   23/05/13 11:05

שלום,אני מור מוסקוביץ וחברה שלי היא לינוי מזרחי. אנחנו רוצות להירשם לאחד נגד מאה . כי אנחנו חושבות שאנחנו מתאימות וחכמות מספיק בשביל להתקבל, מקוות לתשובה חיובית ומהירה,בהצלחה לכל המתחרים!!!.

הגב לתגובה זו
.104
הירשמות אחד נגד מאה 
אורי ואיתי Dora30001@walla.com,  23/05/13 07:05

אני אורי וזה חברי איתי אנחנו רוצים להירשם לאחד נגד מאה כי אנחנו טובים בידע כללי ובידע עולמי נתרום חצי מהכסף וחצי אצלנו תודה ביי

הגב לתגובה זו
.103
הרשמה לאחד נגד מאה ספיישל ילדים 
איתי תחיה ואורי בר כליפה   22/05/13 21:05

שלום אני איתי והחבר שלי אורי אנחנו רוצים להירשם לאחד נגד מאה. אנחנו חושבים שיש לנו את זה כי אנחנו מעולים בידע כללי ובידע עולמי. אנחנו גם חכמים,נבונים ובעלי אינטילגנציה. אנחנו רוצים לזכות בכסף כי חצי מהכסף אנחנו נתרום וחצי שני לנו . מקווים שהתרשמתם מאיתנו. מקווים לתשובה חיובית. בברכה, צוות האלופים של כיתה ד.

הגב לתגובה זו
ככה 
אורי 24/05/13 14:05

אני רשמתי את זה

הגב לתגובה זו
אתם לא!!!!! 
עומר 25/05/13 08:05

אתם עשיתם העתק נדבק מהתגובה שלי ושל ירין!!! אתם תוכים!!!

הגב לתגובה זו
עומר צודק 
ירין 25/05/13 20:05

עומר צודק בהכול לא צריכים לקבל אותכם לתןכנית

הגב לתגובה זו
.102
הרשמה לאחד נגד מאה-ספיישל ילדים 
ירין לב ועומר ענני   20/05/13 20:05

שלום, אני ירין והחבר שלי זה עומר. אנחנו רוצים להירשם לאחד נגד מאה. אנחנו חושבים שיש לנו את זה כי אנחנו מעולים בידע כללי ובידע עולמי. אנחנו גם חכמים,נבונים ובעלי אינטילגנציה. אנחנו רוצים לזכות בכסף כי חצי מהכסף אנחנו נתרום וחצי שני לנו ולפרנסה. מקווים שהתרשמתם מאיתנו. מקווים לתשובה חיובית. בברכה, צוות האלופים של כיתה ד.

הגב לתגובה זו
.101
הרשמה לספיישל ילדים 
נויה ברגר   20/05/13 17:05

שלום אני נויה ברגר בת 9 מלוד ואני מאוד רוצה להשתתף בתוכנית. אני בעלת ידע נירחב, אוהבת ליקרוא ואוהבת גם אתגרים שיכליים. אשמח אם תקבלו אותי.

הגב לתגובה זו
.100
אחד נגד 100 ילדים 
דן קידרון drorkidron@gmail.com,  20/05/13 17:05

שמי דן ואני מעוניין להצטרף .אני בן 9 וחצי אשמח מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד... מאושר אם אני היה האחד נגד ה100 אבל גם אם אני לא יהיה האחד נגד ה100 אני יהיה מאושר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד...

הגב לתגובה זו
.99
1 נגד 100 
לין   20/05/13 15:05

עד איזה גיל אפשר לשחק?

הגב לתגובה זו
.98
אני רוצה להשתתף לבד 
ליאם   20/05/13 13:05
.97
הרשמה לאחד נגד מאה ספיישל ילדים. 
עומר ענני ויריו לב   20/05/13 13:05

שלום. אני עומר וחבר שלי זה ירין ואנחנו רוצים להירשם לתוכנית שלכם. אנחנו חכמים ובעלי אינטיליגנציה. ואנחנו צוות של אלופים!!!!!!!!!! חשוב לנו לזכות בכסף כי חצי ממנו נתרום לנזקקים ואת החצי השני נחלק לשתים פרנסה ולנו. מקווים שהתרשמתם מאיתנו וממתינים לתשובתכם. בברכה, עומר וירין המלכים!!!

הגב לתגובה זו
.96
הרשמה לתוכנית אחד נגד מאה ילדים 
שני גירוני   19/05/13 19:05

שלום, שמי שני, בת 11 וחצי, ברצוני להשתתף בתוכנית כיוון שאני חושבת שיש לי את הכישורים המתאימים ואשמח אם תקבלו אותי תמיד אני יושבת בבית ורואה ועונה על כל השאלות בספיישל הילדים וגם אני רוצה לנסות. בבקשה קבלו אותי אשמח אם תסכימו. שלחו אליי הודעה אם תקבלו אותי, תודה.

הגב לתגובה זו
.95
הרשמה לאחד נגד מאה ילדים ספיישל 
דוד בוחובוט ירין קנדל   19/05/13 17:05

היי אנחנו רוצים להיכנס להיכנס לאחד נגד מאה הילדים בכיתה ה הם ילדים מחוננים, אנא בבקשה צרו יתנו קשר.

הגב לתגובה זו
.94
הרשמה לאחד נגד מאה ילדים 
דוד בוחבוט וירין קנדל zdavid00112@walla.com,  19/05/13 16:05

שלום לכם אחד נגד מאה אני הורה רוצה להשתתף את ילדי באחד נגד מאה שזה שני ילדים בני 11 אנחנו טובים אם צריך תתנו להם באימייל שאלות טריוויה והם יעשו את זה. תודה רבה בברכה, דוד בוחבוט

הגב לתגובה זו
.93
השתתפות בספיישל ילדים 
אורפז ועינבר   19/05/13 15:05

שלום, אנחנו עינבר ואורפז תאומות בנות 9 מעוניינות להשתתף בשעשועון אחד נגד מאה יחד או לחוד. תודה.

הגב לתגובה זו
.92
הרשמה לאחד נגד מאה ילדים 
ארז erez.perlman@gmail.com,  18/05/13 19:05

שלום שמי ארז פרלמן וברצוני להשתתף בספיישל 1 נגד 100 ילדים אנא שלחו לי הודעה אם אתם מסכימים

הגב לתגובה זו
.91
הרשמה לתכנית אחד נגד מאה- ילדים. 
קרן שחר   18/05/13 13:05

שלום, שמי קרן שחר בת 14 ואני רוצה להשתתף בתכנית אחד נגד מאה ילדים עם אחי הקטן בתור זוג מתחרים. הוא בתכנית מצוינות ביסודי ואני בהקבצות גבוהות ושנינו חכמים וכמובן אוהבים לצפות בכל תכנית שלכם. אשמח עם תיצרו איתי קשר, קרן.

הגב לתגובה זו
.90
השתתפות בתוכנית אחד נגד מאה ילדים 
ליאור יהודה   18/05/13 10:05

שלום שמי ליאור אני רוצה להירשם לתוכנית שלכם תודה ודרך הגב תוכנית מצליחה!!!

הגב לתגובה זו
.89
אני רוצה להשתתף בתוכנית בזוג עם החברה שלי. 
נעמה   03/05/13 14:05

שלום שמי נעמה ואני בת עוד מעט 13 אני רוצה מאוד להשתתף בתוכנית יחד עם חברה שלי כלומר בזוג, חברה שלי גם עוד מעט בת 13, אני מאוד כולית ומגניבה שזה יכול להיות מאוד מעניין לצופים שלכם, ואני גם חכמה, וחברה שלי היא מאוד מאוד חכמה והתקבלה לבית ספר למחוננים.. אשמח אם תאשרו לי במייל להשתתף בתוכנית, ואז ניור קשר. תודה רבה.

הגב לתגובה זו
.88
הרשמה לאחד נגד מאה 
יעקב (אדיר)בן משה xeth55@walla.com,  21/04/13 19:04

ואני מעונין לנדתתף בתוכנית ישלי כישורים רבים ואשמח להיות חלק מה תוכנית ישלי ידע רב מאוד תודה רבה ואני בן 14 ידע רחב ואשמח עם יתקבל

הגב לתגובה זו
.87
אני רוצה להרשם לתכנית 
אריאל   21/04/13 19:04

קוראים לי אריאל אני בן 11 אני מאוד אוהב לענות על שאלות טריויה וצופה תמיד בתכנית. רצו להקפיץ אותי כיתה אך לא הסכמתי. ואני משתתף בפרויקט מחוננים בסביון. מאוד אשמח אם תיצרו אותי קשר תודה מראש...

הגב לתגובה זו
.86
שאלה 
אריאל   21/04/13 19:04

לאן שולחים ואיך נרשמים???????

הגב לתגובה זו
.85
הרשמה לאחד נגד מאה 
יובל   03/04/13 21:04

שלום שמי יובל ואני מאוד רוצה להשתתף בתוכנית אחד נגד מאה לילדים אשמח מאוד אם תחזרו אלי

הגב לתגובה זו
.84
הרשמה לאחד נגד מאה ספיישל ילדים! 
אור לוי   01/04/13 18:04

שלום שמי אור מקרית ביאליק והינני מעוניין להירשם אל הספיישל. יש לי ידע נרחב וניסיון קודם בתחרויות ידע. אשמח להתקבל.

הגב לתגובה זו
.83
רוצה להשתתף באחד נגד מאה ספיישל ילדים 
אור לוי   01/04/13 18:04

אני נרשם!!!!!

הגב לתגובה זו
.82
אחד נגד 100 הרשמה 
צור אסף סרוסי safsarusi@gmail.com,  29/03/13 23:03

שלום שמי צור אסף סרוסי ואני מעוניין להשתתף בתכנית 1 נגד 100,יש לי כישורים רבים ואשמח מאוד ליהיות חלק מהנבחרת או מתמודד יש לי ידע כללי רב. תודה מראש

הגב לתגובה זו
.81
הרשמה ושאלה 
הראל שולמן   22/03/13 16:03

שלום, אני מאוד אוהב את התוכנית אחד נגד מאה. ורציתי לשאול כמה שאלות: 1) איך שולחים ולמי שולחים 2)אני מאוד רוצה להשתתף בתוכנית איך אוכל? אני בן 10 וחצי ואני דתי אני מאוד אוהב את התוכנית ואשמח להיות חלק מהנבחירת

הגב לתגובה זו
.80
הרשמה למשחק אחד נגד מאה 
אלעד נידם   16/03/13 21:03

אני בן 10 ויש לי כישורים רבים. אני מעוניין מאוד להשתתף בתוכנית ואשמח אם תצרו איתי קשר כדי שאוכל להירשם.

הגב לתגובה זו
.79
אחד נגד מאה 
יעל בן - אהרון   08/03/13 20:03

שלום, שמי יעל בת 10 מתל אביב ואני מעוניינת להשתתף בתוכנית. תודה.

הגב לתגובה זו
.78
השתתפות בתוכנית 1 נגד מאה 
אור בן אבו   03/02/13 20:02

שלום, שמי אור, בן 11 מירושלים ואני מעוניין להשתתף בתוכנית. תודה

הגב לתגובה זו
.77
הרשמה לתוכנית  
שירה דוידי mazidvidvi@014.com.Ii,  27/01/13 20:01

שלום אני רוצה להירשם לתוכנית אני מאוד רוצה להנות בתוכנית זאת אנא תיצרו איתי קשר ברגע שאתם רואים את המועדה שכתבתי בתודה שירה דוידי מראשון בת 8

הגב לתגובה זו
.76
הרשמה 
ניר   12/01/13 21:01

מתי נפתחת ההרשמה לעונה של 2013?

הגב לתגובה זו
.75
בקשה להתמודדות בתוכנית 
אלון יפת   15/12/12 22:12

שלום, שמי אלון אני בן 8 וגר בתל אביב. אני מאוד אוהב טריוויה ובמיוחד הסטוריה וגאוגרפיה. אשמח מאוד אם תזמינו אותי להשתתף בתוכנית. תודה מאלון יפת.

הגב לתגובה זו
.74
הרשמה לאחד נגד מאה ילדים 
נטע רוזנברג   09/12/12 21:12

שלום, שמי נטע רוזנברג. אני בן 13 מרמת הכובש ואני מעוניין להשתתף בתוכני, אשמח אם תצרו איתי קשר.

הגב לתגובה זו
.73
הרשמה לתוכנית "אחד נגד מאה" 
לידור שחר Lidor.Shahar101@Walla.Com,  08/12/12 08:12

שלום שמי לידור אני בן 11 יש לי ידע רחב מאוד, אני מאוד אוהב לעזור לאנשים בכל דרך אפשרית. ואני מאוד מעוניין להשתתף בתוכנית ולהתמודד ולהיות בקהל. תודה רבה , אמשח יום טוב!

הגב לתגובה זו
.72
הרשמה לאחד נגד מאה ילדים 
דניאל שפילברג   05/12/12 14:12

שלום קוראים לי דניאל שפילברג, אני בת 12 מחולון ואני לומדת במסלול מחוננים. אני חכמה וחמודה, תמיד רואה את התוכניות ועונה על התשובות, וזה החלום שלי להשתתף בתכנית! תודה מראש!

הגב לתגובה זו
.71
השתתפות באחד נגד מאה ספיישל ילדים 
דניאל שפילברג gill@aztek.co.il,  29/10/12 16:10

שלום, שמי דניאל שפילברג, אני בת 12 מחולון, אני לומדת במסלול מחוננים בבי"ס ע"ש פנחס איילון. מאוד אוהבת משחקי טריוויה, צופה בכל התוכניות של "אחד נגד מאה", ואף ברוב הפעמים מנסה לענות על התשובות.

הגב לתגובה זו
.70
למי שולחים את הפרטים שמילאתי? 
בן   04/10/12 20:10

אני מאוד רוצה ללכת לאודישנים מישהו יודע לאיזה כתובת לשלוח את הפרטים? תודה

הגב לתגובה זו
תשובה 
אנונימי 01/11/12 20:11

לדעתי צריך להתקשר בטלמסר...

הגב לתגובה זו
.69
אחד נגד מאה ,ספיישל ילדים 
אילון בן חיים elonben@gmail.com,  04/10/12 17:10

שלום אני אילון בן חיים ואני בן 10 וחצי אני תמיד צופה בכל התכניות ואני מאוד רוצה להשתתף בתכנית אני ילד מחונן לילדים גאונים בלבד אני בעל ביטחון עצמי רב ומפולפל אני מאוד אוהב את הבמה ואני יכול להבטיח לכם שאם אני ישתתף בתכנית הרייטינג שלכם יעלה בטירוף ביי מקווה שתצרו איתי קשר במייל elonben@gmail.com אני מחכה....

הגב לתגובה זו
.68
אחד נגד מאה ,ספיישל ילדים 
אילון בן חיים elonben@gmail.com,  04/10/12 16:10

שלום אני אילון בן חיים ואני בן 10 וחצי אני תמיד צופה בכל התכניות ואני מאוד רוצה להשתתף בתכנית אני ילד מחונן לילדים גאונים בלבד אני בעל ביטחון עצמי רב ומפולפל אני מאוד אוהב את הבמה ואני יכול להבטיח לכם שאם אני ישתתף בתכנית הרייטינג שלכם יעלה בטירוף ביי מקווה שתצרו איתי קשר במייל elonben@gmail.com אני מחכה....

הגב לתגובה זו
.67
השתתפות בתוכנית  
גילי ליאתים glly@Walla.com,  30/09/12 18:09

שלום אני גילי בת 12 מקרית ביאליק אני רוצה להשתתף בתוכנית אני יפה וחכמה מאוד אני חברותית ותחרותית מאוד אין לי את מספר הטלטאץ של התוכנית מהו ? תודה מראש.

הגב לתגובה זו
.66
רוצה להשתתף בתוכנית ( מאוד ) 046898380  
רנים שנאבה בן 12 עפולה ranim_@walla.com,  26/09/12 19:09

זוכה חידון התנ"ך ומצטיין בית ספר אוהב חידות ותחרותי מאוד. " אחד שיעשה לכם / תעשו עליו פרומו "

הגב לתגובה זו
.65
רוצה להשתתף בתוכנית 
רנים שנאבה 12 עפולה   26/09/12 19:09

זוכה חידון התנ"ך ומצטיין בית ספר אוהב חידות ותחרותי מאוד.

הגב לתגובה זו
.64
רוצה להשתתף בן 12 בחנוכה 
רנים שנאבה מעפולה   26/09/12 19:09

תלמיד מצטיין של הבית ספר זוכה חידון תנ"ך עירוני אוהב חידות ותחרותי מאוד.

הגב לתגובה זו
.63
אחד נגד מאה לילדים 
נועם אדטו Iris1307@bezeqint.net,  18/09/12 11:09

שלום קוראים לי נועם אדטו אני רוצה להירשם לתוכנית הזאת בגלל שאני רוצה כסף

הגב לתגובה זו
.62
הרשמה לאחד נגד מאה ילדים 
איתי   15/09/12 22:09

שלום הינני ילד ואני רוצה להרשם אנה חזרו אליי ואמרו לי איך ואיזה מבחנים או אודישנים צריך לעשות אשמח מאוד אם תחזרו אליי תודה

הגב לתגובה זו
.61
אפשר לירהשם 
חן   31/08/12 21:08

שמי חן אני אוהב טריויה אני מציחק את המשפחה ואני רציני

הגב לתגובה זו
.60
שלום אני רוצה להגיע ל1 נגד 100 בשביל לתרום כסף לחבר  
עמית amitshiber0001@Walla.com,  28/08/12 20:08

חבר שלי חיים אבורוס הוא ילד בן 11 ולהרוים שלו לפני כמה ימים נגרמ הכסף להחזיק אותו ונשלח למשפחה אחרת ברעננה אני רוצה להשתתף בשביל לזכות ולתרום בשבילו אני מקווה שתקראו את זה תודה עמית

הגב לתגובה זו
.59
הרשמה לילדים 
מתן נוי   22/08/12 11:08

ההורים שלי ואני עברנו על התקנון הם אומרים שאני צריך להירשם בזכות חוכמתי איך אני משיג את הטלפון/נרשם

הגב לתגובה זו
.58
בקשה להשתתף בתוכנית 
יונתן קלמנטובסקי Motikalm74@gmail.com,  16/07/12 20:07

אני יונתן בן 9 אמא ואבא אומרים לי תמיד שאני מאוד חכם אבל אני ממשיך ללמוד כל הזמן דברים חדשים אני מאוד אוהב את התוכנית ורוצה להשתתף אבל אין את המספר טלפון של הטלטאץ׳?

הגב לתגובה זו
.57
החלום שלי 
יונתן קלמנטובסקי   16/07/12 20:07

אני יונתן בן 9 אמא ואבא אומרים שאני מאוד חכם אבל אני ממשיך ללמוד כל הזמן דברים חדשים אני מאוד אוהב את התוכנית ורוצה להירשם אבל אין את הטלפון של טלטאץ׳

הגב לתגובה זו
.56
אני רוצה להשתתף 
יהונתן חייט   13/07/12 14:07

אני רוצה להשתתף בתכנית אחד נגד מאה ילדים למי אני צריך לשלוח פרטים או להתקשר?

הגב לתגובה זו
.55
חשוב 
אפרת   01/07/12 13:07

שלום לאן שולחים את הפרטים ואני רוצה להשתתף בתכנית זו מכיון שבכסף שאצבור יקנה כרטיס לאצות הברית ויסע שם מחכה לי מישהי שחשובה לי אנה תודיע בהקדם כל יום בכיתי מגעגועים אליה תודה

הגב לתגובה זו
.54
השתתפות בתוכנית אחד נגד מאה 
אור מצליח   08/05/12 21:05

אני אור מצליח בן 11 מאלפי מנשה מעוניין להשתתף בתוכנית 1 נגד 100 אשמח אם תצרו קשר למייל זה ששיך לאמי מיכל מחכה לתשובתכם אור מצליח

הגב לתגובה זו
.53
אני רוצה להתמודד, לאיפה שולחים ומה המספר טלטאץ 
שירה גלפרין shiragalp@gmail.com,  05/05/12 20:05

שלום שמי שירה אני בת 11 ורוצה להתמודד, לאיפה שולחים ומה המספר טלטאץ אשמח לתגובות מהגולשים או מכול מי שיודע לענות/לעזור לי

הגב לתגובה זו
.52
הרשמה לספיישל ילדים 2012 
אלמוג הררי almogk210@gmail.com,  04/05/12 22:05

שלום אני אלמוג הררי בן 10 מגדרה אוהב לשחק במחשב ולראות 1 נגד 100 אני רוצה להשתתף בתכנית כי תמיד רציתי להיות בתוכנית ולהביא קצת מידע לעולם אני רוצה להיות בין המאה לא האחד תודה רבה ויום טוב

הגב לתגובה זו
.51
לצוות 1 נגד 100 לקרוא בבקשה!!! 
..   30/04/12 15:04

לאן שולחים את הטופס שאנחנו ממלאים?

הגב לתגובה זו
.50
הגיל 
אנונימי   29/04/12 15:04

עד איזה גיל אפשר להשתתף? ויש אולי יותר בכיוון של ספיישל נוער?

הגב לתגובה זו
.49
שלום לצוות אחד נגד מאה , היכנסו בבקשה. 
בתאל חן batelhen5@walla.com,  13/04/12 16:04

שלום לכם, שמי בתאל חן בת 12 מקריית ים. אוהבת ללמוד אני תלמידה חכמה . ומאז ומעולם אני תמיד תמיד רציתי להשתתף בסידרה הזו . אני רוצה להיות זו שעונה על השאלות אבל אם לא אשמח גם בטריבונה . תודה רבה רבה רבה לכם.

הגב לתגובה זו
.48
גיל 
אנונימי\ת   03/04/12 08:04

מאיזה גיל ההשתתפות במשחק?

הגב לתגובה זו
.47
השתתפות בתוכנית אחד נגד מאה ספיישל ילדים. 
רותם נעימי rotem20002000@walla.com,  29/03/12 08:03

שלום שמי רותם בת 12 מירושלים. אני ילדה מחוננת,לומדת בבית ספר אופק למחוננים,משתתפת בקורס של האוניברסיטה שמיועד למצטיינים במתמטיקה. בשנה הבאה עוברת ללמוד בליד'א ואני אוהבת מאד מאד מאד ללמוד. בכל פעם שהתוכנית משודרת אני יושבת עם משפחתי בבית ועונה על השאלות. אשמח אם תצרו איתי קשר...

הגב לתגובה זו
.46
לאן שולחים את הטופס שמילאנו 
אנונימי   24/03/12 09:03

לאן שולחים את הטופס??

הגב לתגובה זו
.45
השתתפות באחד נגד 100 ספיישל ילדים 
מאיה טל   13/03/12 22:03

שלום אני מאיה טל ואני בת 12 -עוד מעט 13- תמיד אני עונה על השאלות בבית בספיישל הזה וגם בכללי וכשבדרך כלל ילדים נופלים אז אני יודעת את התשובה ואני ממש רוצה להשתתף והממוצע ציונים שלי זה 93! אני דיי חכמה!

הגב לתגובה זו
.44
השתתפות באחד נגד מאה ספישל ילדים 
מאיה אמינוב   25/02/12 18:02

שלום שמי מאיה ואני בת עשר וחצי אני מאוד רוצה להשתתף בתוכנית אני בבית ספר למחוננים אני עונה על השאלות בתוכנית אם המשפחה שלי

הגב לתגובה זו
.43
השתתפות בספיישל ילדים :) 
אוריאן   24/02/12 23:02

היי אני אוריאן בת 13 וחצי אני טובה מאוד בלימודים אני לומדדת מחוננים :) אני קוראת הרבה ספרים אני חושבת שאני יהיה טובה בתכנית תודה רבה,אוריאן.

הגב לתגובה זו
.42
השתתפות ספיישל ילדים :) 
איב   24/02/12 23:02

היי אני רוצה להשתתף השנה בספיישל ילדים :) אני טובה מאוד בלימודים ויש לי ידע רב אני קוראת הרבה ספרים אשמח מאוד עם תצרו איתי קשר תודה רבה, איב.

הגב לתגובה זו
.41
הגמשה לתכנית 
צח אשכנזי   24/02/12 22:02

שמי צח ואני בן 13. כבר הרבה זמן מציעים לי להשתתף בתכנית כבר השתתפתי בתכנית למחוננים ואני אחד מהילדים החכמים בכיתה שלי, ובנוסף אני עובר מסך. אשמח אם תוכלו ליצור איתי קשר בכתובת המייל שהשארתי בתגובה זו

הגב לתגובה זו
.40
הרשמה לאחד נגד מאה ילדים 
צח אשכנזי   24/02/12 22:02

שלום, שמי צח ואני בן 13 אני צופה בתוכנית זו כל ערב שישי, ואני מאוד רוצה להשתתף בתכנית אז אם תוכלו ליצור איתי קשר לכתובת המייל שכתובה בתגובה הזאת

הגב לתגובה זו
.39
השתתפות בתכנית 
רועי גולן roygolan123@gmail.com,  24/02/12 12:02

שלום, אני רועי ואני בן 12. אני כבר הרבה שנים רוצה להשתתף בתכנית. יש לי ידע רב מהילדות, אני עוסק במוסיקה ובספורט ואני לומד בכתת מחוננים. אני רוצה לזכות בשביל לתרום את חלק מהכסף למסעדת גיל הזהב בפתח-תקווה, שהיא מסעדה לקשישים בלבד, שסבתא רבא שלי מנהלת אותה בהתנדבות כבר 20 שנה (היא בת 88). אשמח אם תצרו איתי קשר.

הגב לתגובה זו
.38
השתתפות בתכנית 
רועי גולן roygolan123@gmail.com,  23/02/12 21:02

שלום, אני רועי ואני בן 12. אני כבר הרבה שנים רוצה להשתתף בתכנית. יש לי ידע רב מהילדות, אני עוסק במוסיקה ובספורט ואני לומד בכתת מחוננים. אשמח אם תצרו איתי קשר.

הגב לתגובה זו
.37
מעוניין להשתתף בתוכנית 
עמית בר דוד amitb_d@walla.com,  22/02/12 18:02

שלום, שמי עמית ואני בן 11. אני מעוניין להשתתף בתוכנית כי אני קורא הרבה ספרים ובעקבות זה יש לי הרבה ידע כללי טוב. אני גם עובר מסך טוב.

הגב לתגובה זו
.36
השתתפות בתוכנית לילדים 
אורי פורת   18/02/12 17:02

שמי אורי פורת ואני בן 9.5 ואני מעוניין להשתתף בתוכנית 1 נגד 100 אשמח אם תיצרו איתי קשר ותסבירו לי איך אוכל להשתתף תודה אורי

הגב לתגובה זו
.35
תחרות אחד נגד 100 
שגיא כהן   06/02/12 17:02

שלום שמי שגיא אני בן 13 ויש לי ידע רחב אני חכם מקסים אני ילד/נער מעניין. ומאוד מאוד מאוד מעוניין להשתתף בתוכנית ולהתמודד נגד 100 אשמח מאוד.

הגב לתגובה זו
תשובה 
התוכנית 18/02/12 21:02

הנך נשמע מתאים לתוכנית אנו נצור עמך קשר

הגב לתגובה זו
שאלה :) 
איב כהן 24/02/12 23:02

למי דיברתם?

הגב לתגובה זו
סתם 
שני 09/10/12 00:10

שלום משעמם לי

הגב לתגובה זו
.34
הרשמה לנבחרת 
רתם מוטולה   03/02/12 22:02

שלום רציתי לדעת איך אפשר להירשם להיות בנבחרת?

הגב לתגובה זו
.33
הרשמה ל - 1 נגד 100 ספיישל ילדים 
זיו בכר   28/01/12 20:01

שלום קוראים לי זיו בכר אני בת 12 והחלום שלי הוא להשתתף בתוכנית כי אני כל הזמן צופה בתכנית ואני מצליכה לענות על השאלות בעיקר בספיישל ילדים שיש אז בבקשה אם תוכלו לקבל אותי לתכנית תודה מראש זיו בכר נ.ב: אני רוצה להשתתתף בתוכנית בכך שאני אהיה במאה ילדים

הגב לתגובה זו
.32
הרשמה ל1 נגד 100 ילדים 
שביט שטרית   26/01/12 22:01

קוראים לי שביט שטרית והייתי מאד רוצה להשתתף בתוכנית שלכם אז אם אפשר צרו איתי קשר דרך הimail שהזנתי

הגב לתגובה זו
.31
הרשמה לספיישל ילדים 
יפתח עברי   23/01/12 13:01

שלום שמי יפתח ואני בא מגדרה אני מאוד רוצה להשתתף באחד נגד מאה אם הינכם מעוניינים שאני אצטרף אשמח מאוד אבא שלי הוא טייס והוא הוזמן לאחד נגד מאה כבר פעם אחת אם תשתפו אשמח נורא כי זה חלום יהיה לי נחמד מאוד אני לא רוצה להכניס כאן פרטים אבל אני יכול להגיד שאני בן 11 ואם אתם רוצים שאני אשתתף יש את האימייל ואז אשלח את הטופס

הגב לתגובה זו
.30
הרשמה לספיישל ילדים 
זיו בכר ziv709@gmail.com,  21/01/12 16:01

שלום קוראים לי זיו בכר ואני רוצה להשתתף בתוכנית אבל לא כל כך הבנתי אם זה עולה כסף להשתתף אשמח אם תצרו איתי קשר ותודיעו לי

הגב לתגובה זו
.29
הרשמה לתוכנית 
תומר דהן nat1236@walla.com,  20/01/12 13:01

שלום אני תומר בן 11 מאשדוד ואני נמצא בתוכנית מחוננים ואני ישמח מאוד אם תצרפו אותי מפני שכבר נמאס לי לענות נכון על השאלות בבית ולא להרויח מזה כלום.

הגב לתגובה זו
.28
הרשמה לספיישל ילדים 
עוז שהרבני   13/01/12 13:01

שלום, שמי עוז ואני בן 10 מבאר שבע. אני רואה אחד נגד 100 כל שבוע ויהיה חלום שהתגשם אם התקבל לספיישל ילדים. אני בעל ידע רב ומוכן לשחק!

הגב לתגובה זו
.27
אחד נגד מאה ספשייל ילדים 
הראל רוב   20/12/11 22:12

שלום אני הראל רוב מפתח תקווה(אחד העם 16)בן12 ואוהב מאוד את התוכנית אז בבקשה אני מבקש שתקראו את זה כי אני אוהב את התוכנית ורוצה להשתתף בבקשה טענו(:

הגב לתגובה זו
.26
הרשמה ל1 נגד 100 ילדים 
גיא סירי   10/12/11 20:12

שלום, אני גיא בן 10 וחצי מקריית אונו. אוהב את התוכנית, ועונה נכון על כל התשובות ,מתוך הבית ורוצה לנסות את מזלי גם באולפן. אודה לכם אם תצרו איתי קשר תודה גיא

הגב לתגובה זו
.25
הרשמה ל1 נגד 100 ילדים 
בר אברהם bar20401@gmail.com,  10/12/11 16:12

היי קוראים לי בר אני עוד מעט בן 11 אני מאוד אוהב את המשחק ואני רוצה לנסות להרוויח קצת כסף כי תמיד בביהס אומרים שאני חכם מאוד אשמח אם תצרו איתי קשר :)

הגב לתגובה זו
.24
השתתפות במשחק :) 
דנה צחר   05/12/11 21:12

היי קוראים לי דנה אני מבאר שבע עוד מעט בת 12 אני אוהבת את השאלות במשחק ומצפה להשתתף .. זה יהיה מצחיק מאוד אם אשתתף :D אם כן צרו איתי קשר במייל .

הגב לתגובה זו
.23
להשתתף 
יותם anat.@utgu.130.thf,  12/11/11 21:11

איך משתתפים?

הגב לתגובה זו
.22
שמי מאיה ואני רוצה להשתתף בתוכנית 
מאיה .נ. maya1910000@gmail.com,  11/11/11 16:11

שמי מאיה ואני בת 12 ואני מאוד רוצה להיות בתוכנית כי אני רוצה פעם אחת להשתתף בתוכנית כלשהיא וגם כי אני רוצה לעזור להוריי לקבל קצת כסף בבקשה!

הגב לתגובה זו
.21
השתתפות באחד נגד 100 ילדים 
רחלי   31/10/11 11:10

הבת שלי בת 10 בכיתת מחוננים והייתה רוצה להשתתף בתוכנית אנא צרו עימי קשר. תודה

הגב לתגובה זו
.20
השתתפות באחד נגד מאה לילדים  
מאור חיים   17/10/11 20:10

שלום אני בן 12 וחצי ואני רוצה מאוד להיצתרף אני רואה את כל התוכניות שלכם ואוהב אותם. אשמח אם תצרו איתי קשר.

הגב לתגובה זו
.19
איך משתתפים ? 
טל בן דוד   17/10/11 09:10

אני בן 11 וחשבתי להישתתף בתכנית כי אני נחשב לאחד הילדים החכמים בכיתה שלי אפילו הייתי בוויצמן בתוכנית למחוננים אני מקווה להיישתתף תודה רבה תמיד אני עונה נכון על כל השאלות.......

הגב לתגובה זו
.18
הרשמה לאחד נגד מאה ילדים 
אבנר קובייבנוב   13/10/11 12:10

אני בן 11 ואני מאוד רוצה להירשם לאחד נגד מאה ילדים כי בני משפחתי אמרו לי שיש לי פוטנציאל ואני יכול להרוויח קצת כסף. אני ישמח אם תצרו איתי קשר

הגב לתגובה זו
.17
השתתפות באחד נגד מאה לילדים 
אבנר קובייבנוב   13/10/11 12:10

שלום אני צופה בכל תכנית ורציתי מאוד להשתתף כי לדעת המשפחה שלי אני מאוד חכם אני בתכנית המחוננים באשדוד וגם אני טוב בכל המקצועות בבית הספר אני ישמח אם תיצרו איתי קשר ואני בן 11.

הגב לתגובה זו
.16
השתתפות בספיישל ילדים 
יוליה קצמן   11/10/11 08:10

שלום, הבן שלי (בן 8 וחצי) ילד מחונן. אחרי שראה תוכנית 1 נגד 100 עם ילדים מאוד רוצה להשתתף בתוכנית בעצמו. נישמח אם תיצרו איתנו קשר. תודה

הגב לתגובה זו
.15
איך נירשמים  
דן קרן dandiali@gmail.com,  09/10/11 22:10

איך נרשמים לספישל?

הגב לתגובה זו
.14
אני רוצה להיישתתף בתככנית 
דור dor_barabi@hotmail.com,  09/10/11 22:10

אני בן 12 עוד חודש וחשבתי להישתתף בתכנית כי רוב בני משפחתי חושבים שכדי לי להשתתף אני נחשב לאחד הילדים החכמים בכיתה שלי אפילו הייתי בוויצמן בתוכנית למחוננים אני מקווה להיישתתף תודה רבה גם אם תסכימו וגם אם לא

הגב לתגובה זו
.13
שאלות 
שאלות בנוגע לאישור   02/10/11 21:10

איך שולחים את האישור?מדפיסים?ושולחים בפקס?

הגב לתגובה זו
.12
השתתפות בספיישל ילדים 
ניב לורבר   06/09/11 21:09

אני ניב לורבר והייתי מאוד שמח להשתתף בתוכנית "אחד נגד מאה" אני רואה בקביעות את התוכניות שלכם ומאוד אוהב אותה, בנוסף אשמח אם תצרו איתי קשר...

הגב לתגובה זו
.11
העם אנחנו יכולים להשתתף בתכנית שלכם 
מיכאל ואריאל   30/08/11 22:08

אנחנו אריאל ומיכאל בני 12 תאומים שמעוניינים להשתתף בתכנית אנחנו ראינו את כל הפרקים שלכם ומנסים להירשם דואר: miki.landesman@gmail.com 0522522865 בבקשה יאצרו אימנו קשר

הגב לתגובה זו
.10
ספיישל ילדים הרשמה 
רוני זיסמן danizis@walla.com,  30/08/11 21:08

שלום שמי רוני ואני בת 10 וחצי, החלום שלי הוא להשתתף באחד נגד מאה בנוסף לכך אני מאוד אוהבת לענות של שאלות טריוויה וצופה ברוב התכניות מקווה שתצרו איתי קשר.

הגב לתגובה זו
את מתאימה לבתכנית. 
פז 04/11/11 22:11

את נשמעת נבונה ומתאימה לבתכנית זו מקווה שיצרו איתך קשר

הגב לתגובה זו
.9
.. 
נעמה   30/08/11 12:08

באיזה אתר נרשמים ????

הגב לתגובה זו
.8
השתתפות בתוכנית 
טל בן דוד   29/08/11 20:08

אני טל בן דוד ילד חכם ומתוק - עונה על כל השאלות שלכם בתוכנית - אשמח אם תחזרו אלי להשתתף בתוכנית - אני מחכהההההההההההה

הגב לתגובה זו
.7
השתתפות בתוכנית 
הראל toti780@walla.com,  29/08/11 20:08

שלום אני הראל דרורי והייתי רוצה להשתתף בתוכנית כי אני נורא אוהב שאלות טריוויה ואני צופה כל הזמן בתוכנית אשמח אם תיצרו איתי קשר

הגב לתגובה זו
.6
השתתפות בספיישל ילדים 
דור הפטול   28/08/11 22:08

שלום! שמי דור אני בן 10 והייתי רוצה להשתתף בספיישל ילדים של המשחק אחד נגד 100.אני צופה ברוב התוכניות ומצליח לענות על הרבה מהשאלות. אשמח אם תיצרו עימי קשר

הגב לתגובה זו
.5
הרשמה לתכנית הילדים. 
שלבי וסר   28/08/11 09:08

שלום, אני שלבי וסר, אני בן 11 וחצי. אני ומשפחתי צופים בתכנית בכל יום שלישי (אני עונה הרבה על התשובות). אשמח מאוד לבוא ולהתמודד בתכנית. אשמח גם עם תיצרו איתי קשר...

הגב לתגובה זו
.4
הרשמה בזוג לספיישל ילדים. 
אראל ואביתר   24/08/11 17:08

שלום אנחנו אראל ואביתר ואנחנו כבר הרבה זמן מחכים להשתתף בזוג בספיישל ילדים.אשמח אם תצרו איתנו קשר במייל erel.eis1@gmail.com תודה מראש, אראל ואביתר.

הגב לתגובה זו
.3
השתתפות בספיישל ילדים!! 
ינאי הראל   24/08/11 11:08

שלום אני ינאי הראל אני בן 11 ואני נורא רציתי להשתתף בתוכנית... אני ישמח עם תצרו איתי קשר . תודה ינאי הראל.

הגב לתגובה זו
.2
השתתפות בספיישל הילדים 
אופיר הרוש   12/08/11 23:08

שלום אני אופיר הרוש אני בן 11וחצי. משפחתי ואני תמיד צופים בתוכנית זאת ואוהבים אותה מאוד. אני תמיד חלמתי להופיע בא, אני ישמח אם תצרו איתי קשר תודה אופיר הרוש.

הגב לתגובה זו
.1
השתתפות בספיישל הילדים!!! 
יעלה- חובה לקרוא!!!   01/08/11 22:08

שלום אני יעלה קרקובר אני בת 13 וחצי, אני מאוד אוהבת את התכנית שלכם ואני ואח שלי התאום צופים בכל התוכניות ופותרים את השאלות ביחד החלום שלנו הוא להשתתף בתוכנית של הילדים אשמח מאוד מאוד עם תיצרו איתנו קשר! בתודה מראש :)יעלה קרקובר

הגב לתגובה זו
השתתפות בספיישל ילדים 
גאיה רוזנברג 10/10/11 21:10

היי, שמי גאיה רוזנברג, בת 10 מהוד השרון. אני ממש טובה ואוהבת שאלות טרויוויה. אשמח אם תזמנו אותי לתכנית. תודה גאיה

הגב לתגובה זו