פיקוד העורף התרעה במרחב
אסור לערבב ספורט ופוליטיקה. כן, אבל...

*ìùìéçä ìéåúø îëúåáú ãåàø àì÷èøåðé àçú,éù ìäåñéó àú äñéîï ";" áéï äëúåáåú (ììà øååç)

**ëì äùãåú çåáä

áèì ùúó çáø
úåãä! äîééì ðùìç áäöìçä form reshset

אסור לערבב ספורט ופוליטיקה.

  • 127
  • watch player reshset
  • ãøâ
  • 5 / 5

קטעים מתוך מצב האומה