מדיניות פרטיות

בעמוד זה נסקור את מדיניות הפרטיות באתר, לרבות האופן שבו רשת משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר

1. כללי

1.1. ההגדרות במסמך מדיניות הפרטיות הן בהתאם לתקנון השימוש באתר "רשת" בכתובת reshet.tv (להלן : "האתר" ו- "רשת", בהתאמה).
1.2. רשת מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה.
1.3. להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר, לרבות האופן שבו רשת משתמשת במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

2. רישום לשירותים

2.1. חלק מהשירותים והפעילויות באתר עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי אמצעי תשלום. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום כאמור.
2.2. הואיל ורשת תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשם המשתמש, באחדים מהשירותים יתבקשו המשתמשים להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או הפעילות.

3. המידע ומאגר המידע

3.1. הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של רשת. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור נתונים אלו, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים שבאתר.
3.2. בעת השימוש באתר, יכול שייאסף, יצטבר, וישמר במאגרי המידע של רשת, מידע על נוהגיך, על מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך, מקום וכתובת המחשב (כתובת IP) שבאמצעותו ניגשת לאתר, היסטוריית הגלישה, ועוד. נתונים אלו, וכן הנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר (להלן וביחד – "המידע"), יכול שיישמרו במאגר המידע של רשת.

4. השימוש במידע

4.1. השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
4.1.1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר – כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
4.1.2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. .
4.1.3. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.
4.1.4. כדי להתאים את הפרסום, והמודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר, לתחומי ההתעניינות שלך.
4.1.5. לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר – לרבות רישום לפעילויות הכרוכות בתשלום.
4.1.6. לצורך פרסום מידע ו/או תכנים מטעמך (בכפוף לשיקול דעת רשת אם לאפשר פרסום כאמור).
4.1.7. בשימוש באתר רשת, הנך מסכים/מה לכך, שרשת תשלח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, הצעות ומידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם, בין אם באתר ובין אם בכלל, ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
4.1.8. ליצירת קשר אתך (במקרה הצורך).
4.1.9. לצורך ניתוח הרגלי גלישה, מחקר, שיפור השירות באתר, וכן לצרכי פרסום ושיווק (ובכלל זאת, מסירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים).
4.1.10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
4.1.11. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

5. מסירת המידע לגורמים נוספים

5.1. המידע לא יועבר לגורמים נוספים, אלא במקרים המפורטים להלן:
5.1.1. בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לרשת ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך ובכלל זה מסירת פרטי אמצעי תשלום כמפורט בסעיף 7.3 להלן.
5.1.2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים בו, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה רשת רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
5.1.3. אם יתקבל בידי רשת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה לכל רשות מוסמכת;
5.1.4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין רשת;
5.1.5. בכל מקרה שרשת תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
5.1.6. אם רשת תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שרשת תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע אחר שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
5.1.7. ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים, לצורך מחקר, ניתוח הרגלי גלישה, וכן לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר, ושימושים עסקיים דומים.
5.2. בכל שימוש או כניסה לאתר רשת, הנך מסכים/מה להעברת המידע לגורמים שלישיים או נוספים, בהתאם למפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו, ולרבות לצורך מטרות עסקיות (ובכלל זאת, באמצעות מסירה, גילוי, מכירה, וכל דרך אחרת להעברת המידע), בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל.

6. Cookies

6.1. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע, ועוד.
6.2. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי רשת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. אם, לדוגמה, נעזר המשתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
6.3. ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר המחייבים רישום.
6.4. משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
6.5. המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

7. שירותים של צדדים שלישיים

7.1. רשת שומרת לעצמה את הזכות להפעיל חלק מהשירותים באתר, באמצעות צדדים שלישיים ו/או שותפי ותוכן של רשת. המשתמשים בשירותים אלה עשויים להידרש למסור פרטים אישיים ו/או אמצעי תשלום או שייאספו פרטים לגביהם. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או הצדדים השלישיים הללו ולא למדיניות הפרטיות של רשת ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם, שמחייבים וחלים בקשר לכל שימוש בשירותים אלו.
7.2. מובהר כי רשת אינה נושאת בכל אחריות ממין וסוג כלשהו ביחס למסירת מידע על ידי המשתמשים לצדדים שלישיים כלשהם, ומסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמשים ו/או הצדדים השלישיים בלבד, ובכלל זה שמירתו ו/או הגנתו ו/או כל טיפול בו, ומדיניות הפרטיות שתחול על מסירת מידע כאמור הנה מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים להם נמסר המידע ישירות על ידי המשתמשים.
7.3. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, שומרת לעצמה רשת את הזכות להפעיל שירותי תשלום ו/או סליקה באתר (ביחס לפעילויות ו/או שירותים הכרוכים בתשלום כאמור) באמצעות חברות סליקה בכרטיסי אשראי ו/או אמצעי תשלום אחרים (דוגמת PayPall), שיהיו אחראיות על גביית התשלום הרלוונטי וחיוב אמצעי התשלום, ובמקרה כזה יועברו אל חברות אלה פרטי אמצעי התשלום של המשתמש לצורך ביצוע החיוב, או לחלופין פרטי אמצעי התשלום יימסרו ישירות על ידי המשתמש לחברות הסליקה במהלך הרישום לפעילות או לשירות הרלוונטיים (בשלב התשלום).

8. פרסומות של צדדים שלישיים

8.1. רשת שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או לעשות שימוש במערכות מטעם חברות אחרות בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולצורך כך, ייתכן שרשת תעביר מידע כאמור, לצדדים שלישיים אלו.
8.2. המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב המשתמש ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.
8.3. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של רשת.
8.4. משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום ברשת יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות.

9. איסוף וניתוח המידע באמצעות חברות חיצוניות

9.1. ייתכן שרשת תיעזר בחברה חיצונית לצורך קבלת ואיסוף מידע וניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברה החיצונית אוספת ומנתחת מידע, בין היתר על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר, היסטוריית גלישה, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, אמצעי תשלום ששימשו אותך, כתובת המחשב (IP) שבאמצעותו ניגשת לאתר, היסטוריית הגלישה, ועוד.
9.2. לצורך איסוף המידע החברה עשויה לעשות שימוש ב"פיקסלים" (Pixels), "משואות רשת" (web beacons) וטכנולוגיות נוספות, באופן שמסייע לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר, וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים וגורמים נוספים.

10. אבטחת מידע

10.1. רשת מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי רשת, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, רשת אינה מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

11. זכות לעיין במידע

11.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
11.2. בנוסף, במידה וייעשה שימוש במידע שבמאגרי רשת לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. רשת תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לרשת לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר – יוסיפו וישמרו ע"י רשת על-פי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש.
11.3. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה רשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לרשת לפעול כאמור.

12. שינויים במדיניות הפרטיות

12.1. רשת רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.